19.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 47/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/282,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjousten jättämisjaksojen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 (3) on aloitettu rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailumenettelyllä. Siinä säädettiin alun perin kahdesta osatarjouskilpailusta kuukautta kohti, lukuun ottamatta elokuuta ja joulukuuta.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/472 (4) muutettiin täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2080 vähentämällä niiden jaksojen määrää, joina tarjouksia voidaan jättää, yhteen kuukautta kohti ja poistamalla tällainen jakso elokuulta.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/995 (5) muutettiin asetusta 2016/2080 lisäämällä niiden jaksojen määrää, joina tarjouksia voidaan jättää, kahteen kuukautta kohti ja ottamalla käyttöön tällainen jakso elokuussa.

(4)

Tämä jaksojen lisääminen antoi mahdollisuuden myydä merkittäviä määriä rasvatonta maitojauhetta julkisista interventiovarastoista, ja näin vähennettiin käytettävissä olevia määriä hieman yli 22 000 tonniin.

(5)

Kun otetaan huomioon käytettävissä oleva määrä ja pyrkimys vähentää hallinnollista taakkaa, on aiheellista vähentää uudelleen niiden jaksojen määrää, joina tarjouksia voidaan jättää, yhteen kuukautta kohti.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2080 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Määräajat tarjousten jättämiselle seuraavissa osatarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä. Ne päättyvät kunkin kuukauden kolmantena tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa). Sen sijaan elokuussa määräaika kuitenkin päättyy neljäntenä tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa) ja joulukuussa määräaika päättyy toisena tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa). Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä kello 11.00 (Brysselin aikaa).”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, 29.11.2016, s. 45).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/472, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjousten jättämisjaksojen osalta (EUVL L 73, 18.3.2017, s. 5).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/995, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjousten jättämisjaksojen osalta (EUVL L 178, 16.7.2018, s. 4).