13.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 42/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/249,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2019,

tiettyihin GSP-jaksoihin sovellettavien tullietuuksien suspendoimisesta tiettyjen GSP-järjestelmän edunsaajamaiden osalta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 mukaisesti vuosina 2020–2022

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 732/2008 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

on kuullut yleisten tullietuuksien komiteaa asetuksen (EY) N:o 978/2012 39 artiklan mukaisessa merkityksessä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 978/2012 8 artiklan 1 kohdan nojalla yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP-järjestelmän) yleiseen menettelyyn kuuluvat tullietuudet suspendoidaan tiettyyn GSP-jaksoon kuuluvilta GSP-edunsaajamaasta peräisin olevilta tuotteilta, kun kyseisten tuotteiden tuonti kyseisestä GSP-edunsaajamaasta unioniin on kolmena peräkkäisenä vuotena keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin mainitun asetuksen liitteessä VI luetellut kynnysarvot.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 978/2012 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja kalenterivuosia 2012–2014 koskevien kauppatilastojen pohjalta komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/330 (2) vahvistettiin luettelo tuotejaksoista, joiden osalta tullietuudet suspendoitiin 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi.

(3)

Komissio tarkastelee asetuksen (EU) N:o 978/2012 8 artiklan 3 kohdan nojalla kyseistä luetteloa kolmen vuoden välein ja hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen tullietuuksien suspendoimisesta tai ottamisesta uudelleen käyttöön.

(4)

Tarkistettua luetteloa olisi sovellettava kolmen vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen. Luettelo perustuu 1 päivänä syyskuuta 2018 saatavilla olleisiin kalenterivuosia 2015–2017 koskeviin kauppatilastoihin, ja siinä otetaan huomioon tuonti asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä II, sellaisena kuin sitä sovelletaan tuona päivänä, luetelluista GSP-edunsaajamaista. Tuonnin arvoa niistä GSP-järjestelmän edunsaajamaista, jotka 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen eivät enää ole tullietuuksien edunsaajina asetuksen (EU) N:o 978/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, ei kuitenkaan oteta huomioon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan luettelo niistä GSP-jaksoihin kuuluvista tuotteista, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 978/2012 7 artiklassa tarkoitetut tullietuudet suspendoidaan asianomaisten GSP-edunsaajamaiden tapauksessa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/330, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2016, tiettyihin GSP-jaksoihin sovellettavien tullietuuksien suspendoimisesta tiettyjen GSP-järjestelmän edunsaajamaiden osalta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 mukaisesti vuosina 2017–2019 (EUVL L 62, 9.3.2016, s. 9).


LIITE

Luettelo niistä GSP-jaksoista, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 978/2012 7 artiklassa tarkoitetut tullietuudet suspendoidaan asianomaisen GSP-edun saajamaan tapauksessa:

 

Sarake A: maan nimi

 

Sarake B: GSP-jakso (GSP-järjestelmää koskevan asetuksen 2 artiklan j alakohta)

 

Sarake C: kuvaus

A

B

C

Intia

S-6a

Epäorgaaniset ja orgaaniset kemikaalit

S-11a

Tekstiilit

S-14

Helmet ja jalometallit

S-15a

Rauta, teräs sekä rauta- tai terästavarat

S-15b

Epäjalot metallit (rautaa ja terästä lukuun ottamatta) ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat (rauta- ja terästavaroita lukuun ottamatta)

S-17a

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto

S-17b

Moottoriajoneuvot, polkupyörät, ilma- ja avaruusalukset, alukset

Indonesia

S-1a

Elävät eläimet ja eläintuotteet, kalaa lukuun ottamatta

S-3

Eläin- tai kasviöljyt, -rasvat ja -vahat

S-5

Kivennäistuotteet

S-9a

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili

Kenia

S-2a

Elävät kasvit ja kukkaviljelytuotteet