1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/157,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EY) No 1062/2014 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) No 2017/698 (3), liitteessä II esitetään luettelo tarkastusohjelmassa 3 päivänä helmikuuta 2017 mukana olleista tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmistä.

(2)

Tunnistetiedot tietyistä luettelossa II esitetyistä tehoaineista, jotka voidaan tuottaa paikalla (in situ), on määritetty uudelleen delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 13 artiklan nojalla, jotta voidaan ilmoittaa tarkemmin tehoaineet ja niiden prekursorit, jotka tällä hetkellä kuuluvat järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan.

(3)

Kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi ilmoittaa tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän ja sen prekursorit, joita uudet tunnistetiedot eivät vielä kata. Tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmät, jotka on ilmoitettu delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja jotka Euroopan kemikaalivirasto katsoo mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetuiksi, olisi mainitun asetuksen 18 artiklan mukaan lisättävä mainitun asetuksen liitteeseen II.

(4)

Sen jälkeen kun tarkasteluasetuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaiset tiedonannot oli saatu, kemikaalivirasto julkaisi kutsun, jonka mukaan ilmoittamisesta kiinnostuneet voivat ilmoittaa valmisteryhmässä 19 tehoaineita, joille on myönnetty asetuksen (EU) N:o 1451/2007 (4) 6 artiklassa säädetty elintarvikkeita ja rehua koskeva poikkeus. Tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmät, jotka on ilmoitettu delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jotka kemikaalivirasto katsoo mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetuiksi, olisi lisättävä mainitun asetuksen liitteeseen II asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(5)

On syytä ilmoittaa, mitkä jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioinnista vastaavia toimivaltaisia viranomaisia delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteeseen II lisättävien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien osalta.

(6)

Niitä tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmiä, joiden osalta on tehty päätös hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä 3 päivän helmikuuta 2017 jälkeen, ei pidä enää mainita delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteessä II.

(7)

Todellisen tilanteen huomioon ottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi on asianmukaista toimittaa luettelo biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa tämän asetuksen hyväksymispäivänä mukana olleista tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmistä.

(8)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 1062/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/698, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta biosidivalmisteiden markkinoilla saataville asettamisen ja niiden käytön osalta (EUVL L 103, 19.4.2017, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).


LIITE

”LIITE II

TARKASTUSOHJELMASSA 6 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2018 MUKANA OLLEET TEHOAINEEN JA VALMISTERYHMÄN YHDISTELMÄT

Tuetut tehoaineen ja valmisteryhmien yhdistelmät 6 päivänä marraskuuta 2018, lukuun ottamatta muita nanomateriaaleja kuin kohdissa 1017 ja 1023 nimenomaisesti mainitut sekä tehoaineiden tuottamista in situ paitsi kun siitä mainitaan nimenomaisesti ja viitataan tuettuihin prekursoreihin.

Kohdan numero

Aineen nimi

Esittelevä jäsenvaltio

EY-numero

CAS-numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehydi

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopoli

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanoli

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Muurahaishappo

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Muurahaishaposta ja vetyperoksidista tuotettu permuurahaishappo

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salisyylihappo

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etyleenioksidi

NO

200-849-9

7575-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glykolihappo

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Tetra-asetyleenidiamiinista (TAED) ja vetyperoksidista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

1,3-diasetyylioksipropan-2-yyli asetaatista ja vetyperoksidista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Tetra-asetyleenidiamiinista (TAED) ja natriumperboraattimonohydraatista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

N-asetyylikaprolaktaamin perhydrolyysillä vetyperoksin avulla emäksisissä olosuhteissa tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-maitohappo

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-isopropenyyli-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-oni (rotenoni)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symkloseeni

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyyli-2-oli

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenyylipropen-2-aali (kanelialdehydi)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geranioli

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glyoksaali

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieenihappo (sorbiinihappo)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Klorofeeni

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanoli

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Hiilidioksidi

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Propaanista, butaanista tai näiden seoksesta polttamalla tuotettu hiilidioksidi

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Natriumdimetyyliarsinaatti (natriumkakodylaatti)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosyyliklooriamidinatrium (klooriamiini T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaliumdimetyyliditiokarbamaatti

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natriumdimetyyliditiokarbamaatti

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Natrium 2-bifenylaatti

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiraami

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metaaminatrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiatsol-4-yyli-1H-bentsimidatsoli (tiabendatsoli)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuroni

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Syanamidi

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahydro-3,5-dimetyyli-1,3,5-tiadiatsiini-2-tioni (datsometti)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutryyni

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindol-2-yyli)metyyli(1R-trans)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti (d-tetrametriini)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuroni

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini (diamiini)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metyylibentsamidi] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natriumdikloori-isosyanuraattidihydraatti

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Trokloseeninatrium

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Meketroniumetyylisulfaatti (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etyleenidioksi)dimetanolista vapautunut formaldehydi (etyleeniglykolin ja paraformaldehydin (EGForm) reaktiotuotteet)

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola (natriumpyritioni)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamiini-3-klooriallyylokloridi (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(heksahydro-1,3,5-triatsiini-1,3,5-triyyli)trietanoli (HHT)

PL

225-208-0

4.4.4719

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksimetyyli)imidatso[4,5-d]imidatsoli-2,5(1H,3H)-dioni (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metyleeniditiosyanaatti

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroksimetyyli)-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Hopea

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Hopea, nanomateriaalina

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Rikistä polttamalla tuotettu rikkidioksidi

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Natriumbromidista ja natriumhypokloriitista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Natriumbromidista ja kalsiumhypokloriitista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Natriumbromidista ja kloorista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Natriumbromidista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Hypobromihaposta ja ureasta ja bromiureasta tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Natriumhypobromiitista ja N-bromisulfamaatista ja sulfamidihaposta tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Otsonista ja luonnollisen veden bromidista ja natriumbromidista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametriini

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vetyperoksidi

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Natriumperkarbonaatista vapautunut vetyperoksidi

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etyylidihydro-1H,3H,5H-oksatsolo[3,4-c]oksatsoli (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Hopeanitraatti

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatriumperoksodisulfaatti

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Hypokloorihapokkeesta vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Kalsiumhypokloriitista vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Kloorista vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammoniumsulfaatista ja kloorilähteestä tuotettu monoklooriamiini

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Hopeakloridi

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Pyretriinit ja pyretroidit

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Klooridioksidi

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Natriumkloriitista elektrolyysillä tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Natriumkloriitista happoa lisäämällä tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Natriumkloriitista hapettamalla tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Natriumkloraatista ja vetyperoksidista vahvan hapon avulla tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Natriumkloriitista elektrolyysillä tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Natriumkloriitista ja natriumbisulfaatista ja suolahaposta tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Natriumkloriitista ja natriumbisulfaatista tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Natriumkloriitista ja natriumpersulfaatista tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromi- 2-syaaniasetamidi (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendatsiimi

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Dialumiinikloridipentahydroksidi

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Prekursoreista ammoniumbromidi ja natriumhypokloriitti tuotettu bromidilla aktivoitu kloramiini (BAC)

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Pyritionisinkki

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodekyyliguanidiinimonohydrokloridi

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Bromikloridista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Bentsyylioksi)metanoli

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glukonihappo, yhdiste N,N′-bis(4-kloorifenyyli)-3,12-di-imino-2,4,11,13-tetra-atsatetradekaanidiamidiinin kanssa (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodimetyyli)sulfonyyli]tolueeni

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Bentsotiatsol-2-yylitio)metyylitiosyanaatti (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metyyli-4-okso-3-(prop-2-ynyyli)syklopent-2-en-1-yyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/pralletriini

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti (kaliumsorbaatti)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetyylioktadekyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ammoniumkloridi

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromikloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea / isoproturoni

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli (imatsaliili)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloori-2-okso-oksatsoli[4,5-b]pyridin-3(2H)-yyli)metyyli]-O,O-dimetyylitiofosfaatti (atsametifossi)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetyylitetradekyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ammoniumkloridi

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora -öljy, hydratoitu, syklinen

UK

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianus -öljy, fraktioitu, hydratoitu, syklinen

UK

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Eucalyptus citriodora -öljy ja sitronellaali, hydratoitu, syklinen

UK

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hydroksi-α,α,4-trimetyylisykloheksaanimetanoli

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodi-2-propynyyli-butyylikarbamaatti (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hydroksimetyyli)fosfoniumsulfaatti (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloori-3-oktyyli-isotiatsol-3(2H)-oni (4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkyyli-(C12-18) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-18-alkyylidimetyyli, suolat 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni-1,1-dioksidin kanssa (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatti

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amiinit, C10-16-alkyylidimetyyli-, N-oksidit

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaliumbis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatti) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Natriumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Hypokloorihapokkeesta vapautunut aktiivinen kloori

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Natriumkloridista ja pentakalium-bis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatista) tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Natriumkloridista (merivedestä) elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Magnesiumkloridiheksahydraatista ja kaliumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Magnesiumkloridiheksahydraatista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Kaliumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Natrium N-kloorisulfamaatista tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Natriumkloridista ja pentakalium-bis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatista) ja sulfamidihaposta tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Suolahaposta elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Divetybis[monoperoksiftalaatti(2-)-O1,OO1]magnesaatti(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margosa-uute, joka on saatu Azadirachta indican (neempuu) siemenien kylmäpuristetusta öljystä ylikriittisellä hiilidioksidilla uutettuna

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkyyli-(C12-C14) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC/BKC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkyyli-(C12-C14)-dimetyyli(etyylibentsyyli)ammoniumkloridi (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, uute

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Avautuneista ja kypsistä Tanacetum cinerariifolium -kukista hiilivetyliuottimella saatu Chrysanthemum cinerariaefolium -uute

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Avautuneista ja kypsistä Tanacetum cinerariifolium -kukista ylikriittisellä hiilidioksidilla saatu Chrysanthemum cinerariaefolium -uute

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Laventeli, Lavandula hybrida, uute / lavandiiniöljy

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Reaktiotuotteet: glutamiinihappo ja N- (C12-C14-alkyyli) propyleenidiamiini (glukopotamiini)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftaali-imidi)peroksiheksaanihappo (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyyli-bentso[d]isotiatsol-3-oni (BBIT)

CZ

420-590-7

4.7.4299

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetraklooridekaoksidikompleksista (TCDO) happoa lisäämällä tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Hopeanatriumvetysirkoniumfosfaatti

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

Sec-butyyli-2-(2-hydroksietyyli)piperidiini-1-karboksylaatti / ikaridiini

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Cis-1-(3-klooriallyyli)-3,5,7-triatsa-1-atsonia-adamantaanikloridi (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Peroksioktaanihappo

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Hopeazeoliitti

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reaktiotuotteet: 5,5-dimetyylihydantoiini, 5-etyyli-5-metyylihydantoiini bromin ja kloorin kanssa (DCDMH)

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titaanidioksidin ja hopeakloridin reaktiomassa

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reaktiotuotteet: 5,5-dimetyylihydantoiini, 5-etyyli-5-metyylihydantoiini kloorin kanssa (DCEMH)

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Hopeafosfaattilasi

SE

Ei saatavilla

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Hopeasinkkizeoliitti

SE

Ei saatavilla

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Hopeakuparizeoliitti

SE

Ei saatavilla

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Hopea adsorboituna piidioksidiin (kuten stabiilin aggregaatin muodossa olevaan nanomateriaaliin, jonka primaarihiukkaset ovat nanokokoluokkaa)

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (neljän isomeerin seos: 1R-trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-alletriini)

DE

Kasvinsuojeluaine

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (kahden isomeerin seos 1R-trans: 1R-trans:1R/S vain 1:3) (esbiotriini)

DE

Kasvinsuojeluaine

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromi-2-(4-kloorifenyyli)-1-etoksimetyyli-5-trifluorimetyylipyrroli-3-karbonitriili (klorfenapyri)

PT

Kasvinsuojeluaine

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polymeeri: N-metyylimetanamiini (Einecs 204-697-4) ja (kloorimetyyli)oksiraani (Einecs 203-439-8) / polymeerinen kvaternaarinen ammoniumkloridi (PQ-polymeeri)

HU

Polymeeri

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Polyheksametyleenibiguanidihydrokloridi, jonka keskimääräinen lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 1415 ja keskimääräinen polydispersiivisyys (PDI) on 4,7 (PHMB(1415;4.7))

FR

Polymeeri

32289-58-0 ja 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli)-α-[2-(didekyylimetyyliammonio)etyyli]-ω-hydroksipropanoaatti (suola) (Bardap 26)

IT

Polymeeri

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didekyyli-N-dipolyetoksiammoniumboraatti/didekyylipolyoksietyyliammoniumboraatti (polymeerinen betaiini)

EL

Polymeeri

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum oleoresin

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset. Tuote voi sisältää hartsihappoja ja niiden estereitä, terpeenejä, ja näiden terpeenien hapettumis- tai polymeroitumistuotteita. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Ei saatavilla

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, uute.

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

(6E)-N-(4-hydroksi-3-metoksi-2-metyylifenyyli)-8-metyylinon-6-enamidin ja N-(4-hydroksi-3-metoksi-2-metyylifenyyli)-8-metyylinonanamidin reaktiomassa

BE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktoosi

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Hunaja

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Mallas, uute.

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Etikka

(Elintarvikekäyttöön soveltuva, sisältää enintään 10 % etikkahappoa.)

AT

Ei saatavilla

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Juusto

AT

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Munajauhe

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Ei saatavilla

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Tiivistetty omenamehu

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Appelsiini, makea, uute

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Valkosipuliuute

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x