25.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/19


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2019/113,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2018,

rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2018/33)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

kuultuaan Euroopan komissiota,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) (2) edellytetään tiedonantajien raportoivan tilastotietoja, jotta Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) voi tehtäviensä suorittamiseksi tuottaa euroalueen rahamarkkinoita koskevia tilastoja.

(2)

Jotta varmistettaisiin euroalueen rahamarkkinoita koskevien laadukkaiden tilastotietojen saatavuus, on tarpeen muuttaa asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) tiettyjä säännöksiä. On erityisesti tärkeää varmistaa, että kukin tiedonantaja raportoi Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille kaikki taloustoimet, joiden osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin rahoituslaitos (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi tehdään muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisö tai tietyntyyppinen yritys. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että yhteisötunnuksen (LEI-tunnus) laajennetusta pakollisesta käytöstä unionin raportoinnissa on hyötyä tietojen keräämisessä.

(3)

Koska on tärkeää, että euroalueen rahamarkkinoita koskevia oikea-aikaisia tilastotietoja on saatavilla, on myös tarpeen yhdenmukaistaa ja vahvistaa tiedonantajien velvoitteita, jotka koskevat tietojen oikea-aikaista toimittamista kansallisille keskuspankeille ja EKP:lle.

(4)

Olisi ryhdyttävä varotoimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tiedonantajat keräävät, kokoavat ja toimittavat tilastotietoja tavalla, joka suojaa tietojen oikeellisuutta. On erityisen tärkeää korostaa, että kansallisten keskuspankkien tai EKP:n saamien tilastotietojen tulisi olla puolueettomia, eli niissä tulisi esittää havainnoidut, tiedonantajan tavanomaisin markkinaehdoin tekemät taloustoimet neutraalilla, objektiivisella ja luotettavalla tavalla, jotta ne vastaavat EKPJ:n tuottamia Euroopan tilastoja koskevassa julkisessa sitoumuksessa (Public commitment on European Statistics by the ESCB) (3) esitettyjä yleisiä periaatteita. Lisäksi tiedonantajien tulisi varmistaa, että toimitetuissa tilastotiedoissa havaitut virheet korjataan ja ilmoitetaan EKP:lle ja asianomaiselle kansalliselle keskuspankille niin pian kuin mahdollista.

(5)

Näiden säännösten täytäntöönpanolla varmistetaan, että EKPJ:llä on käytettävissään euroalueen rahamarkkinoita koskevia tilastotietoja, jotka ovat ajoituksensa, kattavuutensa, yksityiskohtaisuutensa, yhdenmukaisuutensa ja luotettavuutensa suhteen aiempaa parempia ja jotka mahdollistavat rahapolitiikan välittymismekanismin syvemmän tarkastelun. Lisäksi kerättyjä tietoja voidaan käyttää vakuudettomien yliyön korkojen kehittämiseen ja hallinnointiin.

(6)

Näin ollen asetusta (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) olisi vastaavasti muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 5a kohta seuraavasti:

”(5a)

’rahoituslaitoksilla’ itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettäviä institutionaalisia yksiköitä, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallinen toiminta on rahoituspalvelujen tuotanto, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 549/2013 (*1) vahvistetussa uudistetussa Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä (EKT 2010) vahvistetaan,

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).”;"

b)

poistetaan 3 ja 5 alakohta;

c)

korvataan 9 alakohta seuraavasti:

”9.

’rahamarkkinatilastoilla’ tilastoja, jotka koskevat kyseessä olevan raportointijakson aikana toteutettuja, rahamarkkinainstrumentteihin kohdistuvia vakuudellisia ja vakuudettomia taloustoimia ja johdannaistaloustoimia, joiden osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin rahoituslaitos (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi toteutetaan muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisö tai sellainen yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin, kuitenkin pois lukien ryhmittymänsisäiset taloustoimet,”;

d)

korvataan 14 alakohta seuraavasti:

”14.

’tiedonantajien perusjoukolla’ euroalueen kotimaisia rahalaitoksia, pois lukien keskuspankit ja rahamarkkinarahastot, jotka liitteiden I, II ja III mukaisesti vastaanottavat euromääräisiä talletuksia muilta rahoituslaitoksilta, julkisyhteisöiltä tai yrityksiltä ja/tai laskevat liikkeeseen mitä tahansa muita velkainstrumentteja ja/tai myöntävät euromääräisiä lainoja sanotuille laitoksille tai yhteisöille,”;

e)

lisätään 20a kohta seuraavasti:

”(20a)

’luottolaitoksella’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (*2) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan määritelmässä;

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).”;"

f)

korvataan 25 alakohta seuraavasti:

”25)

’yliyön indeksivaihtosopimuksella’ tai ’OIS-sopimuksella’ koronvaihtosopimusta, jossa jaksoittain vaihtuva kelluva korko vastaa yliyön koron (tai yliyön indeksikoron) geometrista keskiarvoa tiettynä ajanjaksona. Maksettava erä on kiinteän koron ja koko indeksivaihtosopimuksen juoksuajalta lasketun yliyön koron erotus sovellettuna taloustoimen nimellismäärään;”;

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Varsinaiset tiedonantajat antavat rahamarkkinatilastojen säännöllistä laatimista varten kotijäsenvaltionsa kansalliselle keskuspankille konsolidoidusti rahamarkkinainstrumentteihin liittyvät päiväkohtaiset tilastotiedot, mukaan lukien tiedot unionissa ja EFTA:ssa olevista sivuliikkeistä. Vaaditut tilastotiedot täsmennetään liitteissä I, II ja III. Tiedonantajat raportoivat vaaditut tilastotiedot liitteessä IV täsmennettyjen tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta, tarkistuksia ja oikeellisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Kansallinen keskuspankki toimittaa tiedonantajilta saamansa tiedot EKP:lle tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kansalliset keskuspankit määrittelevät ja ottavat käyttöön rahamarkkinainstrumentteja koskevat tiedonantomenettelyt, joita tiedonantajien on noudatettava. Näillä tiedonantomenettelyillä varmistetaan vaadittujen tilastotietojen toimitus ja mahdollistetaan vähimmäisvaatimusten noudattamisen tarkka valvonta liitteessä IV tarkoitetulla tavalla.”;

c)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kansalliset keskuspankit määrittelevät ja ottavat tilastointia koskevien kansallisten tiedonantovaatimustensa mukaisesti käyttöön tiedonantomenettelyt, joita muiden tiedonantajien on noudatettava. Kansalliset keskuspankit varmistavat, että muiden tiedonantajien on kansallisten raportointijärjestelyjen mukaisesti noudatettava tämän asetuksen 6–8 artiklaa, 10 artiklan 3 kohtaa, 11 artiklaa ja 12 artiklaa vastaavia vaatimuksia. Kansalliset keskuspankit varmistavat, että näiden tiedonantomenettelyjen avulla saadaan tarvittavat tilastotiedot ja mahdollistetaan vähimmäisvaatimusten noudattamisen tarkka valvonta liitteessä IV tarkoitetulla tavalla.”;

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos kansallinen keskuspankki päättää 3 artiklan 3 kohdan nojalla, että tiedonantajien on annettava liitteissä I, II ja III tarkoitetut tilastotiedot suoraan EKP:lle, tiedonantajat toimittavat nämä tiedot EKP:lle kerran päivässä aikaisintaan kaupantekopäivänä klo 18 Keski-Euroopan aikaa (CET) (*3) ja viimeistään ensimmäisenä kaupantekopäivää seuraavana TARGET2-suorituspäivänä klo 7 (CET).

(*3)  Keski-Euroopan ajassa (CET) otetaan huomioon siirtyminen Keski-Euroopan kesäaikaan.”;"

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallinen keskuspankki toimittaa 2 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan nojalla valituilta tiedonantajilta tai 2 artiklan 6 kohdan nojalla valituilta muilta tiedonantajilta saamansa, liitteissä I, II ja II täsmennetyt päiväkohtaiset rahamarkkinatilastotiedot EKP:lle kerran päivässä ennen klo 7 (CET) ensimmäisenä kaupantekopäivän jälkeisenä TARGET2-suorituspäivänä.”;

c)

lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.   Arvioitaessa sitä, onko tiedonantaja noudattanut tässä artiklassa täsmennettyjä vaatimuksia, liitteessä IV olevan 1 kohdan i ja ii alakohdassa mainittujen tietojen toimittamista koskevien vähimmäisvaatimusten rikkomista miltä osin tahansa pidetään vastaavan raportointivaatimuksen noudattamatta jättämisenä EKP:n tilastovaatimusten noudattamatta jättämistä koskevassa sääntelykehyksessä.”;

4)

Kumotaan 5 artikla.

5)

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

6)

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liite II tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

7)

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liite III tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

8)

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liite IV tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

2 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä maaliskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä joulukuuta 2018.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48) (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 97).

(3)  Luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu


LIITE I

”LIITE I

Vakuudellisiin taloustoimiin liittyvien rahamarkkinatilastojen ilmoittaminen

1 OSA

INSTRUMENTIN TYYPPI

Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille kaikki euromääräiset takaisinostosopimukset sekä kaikki niiden mukaisesti suoritetut taloustoimet, kolmikantarepot mukaan luettuina, joiden juoksuaika on enintään yksi vuosi (eli taloustoimet, joiden erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) ja joiden osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin rahoituslaitos (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi toteutetaan muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisö tai sellainen yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin. Ryhmittymänsisäisiä taloustoimia ei raportoida.

2 OSA

TIEDON TYYPPI

1.

Kunkin taloustoimen osalta ilmoitetaan taloustoimeen liittyvän tiedon tyyppi (*1).

Kenttä

Tiedon kuvaus

Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset

Reported transaction status (raportoidun taloustoimen status)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi uusi taloustoimi, aiemmin raportoidun taloustoimen muutos vai aiemmin raportoidun taloustoimen peruutus tai korjaus.

 

Novation status (novaatiostatus)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi novaatio.

 

Unique transaction identifier (yksilöllinen tapahtumatunnus)

Yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa asianomaisella markkinasegmentillä toteutetun taloustoimen tunnistamisen.

Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla.

Proprietary transaction identification (tiedonantajan oma tapahtumatunnus)

Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja käyttää kunkin taloustoimen yhteydessä. Tiedonantajan oma tapahtumatunnus on yksilöllinen kullekin rahamarkkinasegmentti- ja tiedonantajakohtaisesti raportoidulle taloustoimelle.

 

Related proprietary transaction identification (tiedonantajan oma liitännäinen tapahtumatunnus)

Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja on käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, johon liittyy myöhempi novaatio.

Tämän kentän raportointi on pakollista soveltuvin osin.

Counterparty proprietary transaction identification (vastapuolen oma tapahtumatunnus)

Tiedonantajan vastapuolen oma tapahtumatunnus, jonka vastapuoli on antanut samalle taloustoimelle.

Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla.

Counterparty identification (vastapuolen tunniste)

Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa taloustoimessa.

Oikeushenkilötunnusta (LEI-tunnus) on käytettävä aina, kun vastapuolelle on annettu tällainen tunnus. Jos LEI-tunnusta ei ole annettu, on raportoitava vastapuolen sektori ja vastapuolen sijainti.

Counterparty sector (vastapuolen sektori)

Vastapuolen institutionaalinen sektori.

Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu.

Counterparty location (vastapuolen sijainti)

Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka.

Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu.

Tri-party agent identification (kolmikantasopimusagentin tunniste)

Kolmikantasopimusagentin vastapuolitunniste.

Tämä kenttä on raportoitava kolmikantataloustoimissa.

LEI-tunnusta on käytettävä aina, kun agentille on annettu tällainen tunnus.

Reporting date (raportointipäivä)

Ajanjakson, johon tiedostossa olevat tapahtumatiedot viittaavat, alkamis- ja päättymispäivät.

 

Electronic time stamp (sähköinen aikaleima)

Taloustoimen toteuttamisen tai kirjaamisen ajankohta.

 

Trade date (kaupantekopäivä)

Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen.

 

Settlement date (suorituspäivä)

Päivä, jona omaisuuserä alun perin vaihdettiin käteiseen sopimuksen mukaisesti.

Jos kyseessä on avoimen takaisinostotaloustoimen uusiminen, päivämäärä, jona uusimiseen liittyvät suoritukset tehdään (vaikka käteissiirtoja ei tehtäisi).

Maturity date (erääntymispäivä)

Takaisinostopäivä eli päivämäärä, jona käteinen raha erääntyy palautettavaksi tai saatavaksi vakuudeksi annettuja tai vakuudeksi saatuja omaisuuseriä vastaan.

 

Transaction type (taloustoimen tyyppi)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimen toteutuksessa kyse käteisen otto- vai antolainauksesta.

 

Transaction nominal amount (taloustoimen nimellismäärä)

Alkuperäisen otto- tai antolainauksen määrä euroissa.

 

Rate type (koron tyyppi)

Yksilöi, onko instrumentin korko kiinteä vai vaihtuva.

 

Deal rate (taloustoimen korko)

ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu korko, jonka mukaisesti takaisinostosopimus toteutettiin ja lainaksi annettu käteinen on maksettava takaisin.

Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain kiinteäkorkoisten instrumenttien osalta.

Reference rate index (viitekoron indeksi)

Jaksoittaisten korkomaksujen laskennan perustana olevan viitekoron ISIN-koodi.

Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain vaihtuvakorkoisten instrumenttien osalta.

Basis point spread (ero peruspisteinä)

Peruspisteiden lukumäärä, joka lisätään perustana olevaan viitekorkoon (jos positiivinen) tai vähennetään siitä (jos negatiivinen) todellisen koron laskemiseksi tietylle ajanjaksolle vaihtuvakorkoisen instrumentin liikkeeseenlaskuhetkellä.

Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain vaihtuvakorkoisten instrumenttien osalta.

Collateral ISIN (vakuuden ISIN-koodi)

Vakuutena olevan omaisuuserän ISIN-koodi.

Tämän kentän raportointi on vapaaehtoista kolmikantareposopimuksissa,paitsi siinä tapauksessa, että niiden vakuutena on arvopaperikori, jolla on ei-yksilöllinen ISIN-koodi, tai vakuustyyppi, jolle ei ole saatavilla ISIN-koodia.

Kun vakuutena olevan omaisuuserän ISIN-koodia ei ole annettu, on annettava tiedot vakuustyypistä, vakuuden liikkeeseenlaskijan sektorista ja vakuuspoolista.

Collateral pool (vakuuspooli)

Yksilöi, onko vakuudeksi pantattu omaisuuserä vakuuspooli.

 

Collateral type (vakuuden tyyppi)

Yksilöi vakuudeksi pantatun omaisuuseräluokan.

Pakollinen, jos vakuuden ISIN-koodia ei ole ilmoitettu.

Collateral issuer sector (vakuuden liikkeeseenlaskijan sektori)

Vakuuden liikkeeseenlaskijan institutionaalinen sektori.

Pakollinen, jos vakuuden ISIN-koodia ei ole ilmoitettu.

Special collateral indicator (erityisen vakuuden indikaattori)

Erottelee takaisinostosopimukset” jotka toteutetaan yleisvakuutta vastaan, ja takaisinostosopimukset, jotka toteutetaan erityistä vakuutta vastaan.

Ilmoitetaan vain, jos se on tiedonantajan kannalta tarkoituksenmukaista.

Collateral nominal amount (vakuuden nimellismäärä)

Vakuudeksi annettujen omaisuuserien nimellismäärä euroissa.

Vapaaehtoinen kolmikantarepojen ja sellaisten taloustoimien osalta, joissa vakuudeksi annettujen omaisuuserien ISIN-koodia ei ole ilmoitettu.

Collateral haircut (vakuuden aliarvostus)

Vakuuksiin sovellettava riskienhallintatoimi, jonka yhteydessä vakuuden arvo lasketaan vähentämällä tietty prosenttiosuus (haircut) omaisuuserän markkina-arvosta.

Tämä kenttä on raportoitava yhden vakuuden taloustoimissa, muulloin se on vapaahtoista.

2.

Olennaisuuskynnys

Yritysten kanssa toteutetut taloustoimet raportoidaan vain, jos ne on toteutettu Basel III:n LCR-järjestelmässä (*2) tukkukaupan piiriin luokiteltavien yritysten kanssa.


(*1)  Tietojen sähköistä toimittamista koskevat standardit ja tekniset eritelmät vahvistetaan erikseen. Ne ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu

(*2)  Ks. Basel III -säännöstö: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Baselin pankkivalvontakomitea, tammikuu 2013, s. 23–27, saatavilla kansainvälisen järjestelypankin verkkosivuilla www.bis.org.


LIITE II

”LIITE II

Vakuudettomiin taloustoimiin liittyvien rahamarkkinatilastojen ilmoittaminen

1 OSA

INSTRUMENTIN TYYPPI

1.

Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille seuraavat tiedot:

a)

tiedonantajan jäljempänä olevassa taulukossa määriteltyjä instrumentteja käyttäen ottamat, maturiteetiltaan enintään yhden vuoden pituiset (eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) euromääräiset lainat rahoituslaitoksilta (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi toteutetaan muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisöiltä tai sellaisilta yrityksiltä, jotka luokitellaan Basel III LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin.

b)

kaikki muille luottolaitoksille annetut euromääräiset lainat, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi (eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) ja jotka annettu vakuudettomina talletuksina tai avistatilien kautta, tai ostamalla liikkeeseen laskevien luottolaitosten yritystodistuksia, talletustodistuksia, vaihtuvakorkoisia instrumentteja tai muita velkapapereita, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi.

Ryhmittymänsisäisiä taloustoimia ei raportoida edellä 1 kohdan a ja b alakohtaa sovellettaessa.

2.

Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään yksityiskohtaiset vakiokuvaukset instrumenttiluokista, joihin kuuluvista taloustoimista tiedonantajien on raportoitava EKP:lle. Jos tiedonantajien on raportoitava nämä taloustoimet kansalliselle keskuspankilleen, asianomainen kansallinen keskuspankki muokkaa nämä yksityiskohtaiset vakiokuvaukset instrumenttiluokista kansallisella tasolla sovellettaviksi luokiksi tämän asetuksen mukaisesti.

Instrument type (instrumentin tyyppi)

Kuvaus

Deposits (talletukset)

Vakuudettomat korolliset talletukset (mukaan lukien avistatilit, mutta pois lukien sekkitilit), jotka ovat joko irtisanomisehtoisia tai joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä, ja jotka tiedonantaja joko vastaanottaa (ottaa lainaksi) tai tallettaa (antaa lainaksi).

Call account/Call money (avistatili)

Käteistilit, joihin sovellettava korko vaihtuu päivittäin ja maksetaan tai lasketaan säännöllisin väliajoin ja joilta voidaan nostaa rahaa irtisanomisajan jälkeen.

Säästötili, jolta voidaan nostaa rahaa irtisanomisajan jälkeen.

Certificate of deposit (talletustodistus)

Jälkimarkkinakelpoinen tai ei-jälkimarkkinakelpoinen kiinteäkorkoinen velkainstrumentti, jonka liikkeeseenlaskijana oleva rahalaitos antaa instrumentin haltijalle oikeuden tiettyyn kiinteään korkoon tietyksi enintään vuoden mittaiseksi määräajaksi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä, ja joka on joko korollinen tai diskontattu.

Commercial paper (yritystodistus)

Rahalaitoksen liikkeeseen laskema vakuudeton velkainstrumentti, jonka maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä, ja joka on joko korollinen tai diskontattu.

Asset backed commercial paper (lyhytaikainen omaisuusvakuudellinen rahamarkkinavelkakirja)

Rahalaitoksen liikkeeseen laskema korollinen tai diskontattu velkainstrumentti, jonka maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä, ja joka on jossain muodossa suojattu vakuudella.

Floating rate note (vaihtuvakorkoinen instrumentti)

Velkainstrumentti, jolle määräajoin maksettava korko lasketaan arvon perusteella, eli tarkistamalla viitekorko, kuten pankkienvälinen euribor-korko (Euro Interbank Offered Rate), tiettyinä etukäteen määriteltyinä korontarkistuspäivinä ja jossa maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä.

Other short-term debt securities (muut lyhytaikaiset velkapaperit)

Tiedonantajien liikkeeseen laskemat, muut kuin etuoikeusasemaltaan toissijaiset arvopaperit, jotka eivät ole osakkeita tai osuuksia ja joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä; nämä instrumentit ovat yleensä jälkimarkkinakelpoisia ja niillä käydään kauppaa jälkimarkkinoilla, tai ne voidaan vaihtaa markkinoilla; instrumentit eivät tuota haltijalleen omistusoikeutta liikkeeseen laskevaan laitokseen. Tämä erä sisältää:

a)

arvopapereita, jotka antavat haltijalleen ehdottoman oikeuden kiinteään tai sopimusperusteiseen tuloon kuponkimaksujen muodossa ja/tai ilmoitetun kiinteän summan tiettynä päivänä (tai tiettyinä päivinä) tai liikkeeseenlaskuhetkellä määritetystä päivästä lukien;

b)

tiedonantajien liikkeeseen laskemia ei-jälkimarkkinakelpoisia instrumentteja, jotka myöhemmin tulevat jälkimarkkinakelpoisiksi ja joiden luokitus olisi muutettava ”velkainstrumenteiksi”.

2 OSA

TIEDON TYYPPI

1.

Kunkin taloustoimen osalta ilmoitetaan taloustoimeen liittyvän tiedon tyyppi (*1).

Kenttä

Tiedon kuvaus

Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset

Reported transaction status (raportoidun taloustoimen status)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi uusi taloustoimi, aiemmin raportoidun taloustoimen muutos vai aiemmin raportoidun taloustoimen peruutus tai korjaus.

 

Novation status (novaatiostatus)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi novaatio.

 

Unique transaction identifier (yksilöllinen tapahtumatunnus)

Yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa asianomaisella markkinasegmentillä toteutetun taloustoimen tunnistamisen.

Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla.

Proprietary transaction identification (tiedonantajan oma tapahtumatunnus)

Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja käyttää kunkin taloustoimen yhteydessä. Tiedonantajan oma tapahtumatunnus on yksilöllinen kullekin rahamarkkinasegmentti- ja tiedonantajakohtaisesti raportoidulle taloustoimelle.

 

Related proprietary transaction identification (tiedonantajan oma liitännäinen tapahtumatunnus)

Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja on käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, johon liittyy myöhempi novaatio.

Tämän kentän raportointi on pakollista soveltuvin osin.

Counterparty proprietary transaction identification (vastapuolen oma tapahtumatunnus)

Tiedonantajan vastapuolen oma tapahtumatunnus, jonka vastapuoli on antanut samalle taloustoimelle.

Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla.

Counterparty identification (vastapuolen tunniste)

Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa taloustoimessa.

Oikeushenkilötunnusta (LEI-tunnus) on käytettävä aina, kun vastapuolelle on annettu tällainen tunnus. Jos LEI-tunnusta ei ole annettu, on raportoitava vastapuolen sektori ja vastapuolen sijainti.

Counterparty sector (vastapuolen sektori)

Vastapuolen institutionaalinen sektori.

Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu.

Counterparty location (vastapuolen sijainti)

Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka.

Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu.

Reporting date (raportointipäivä)

Ajanjakson, johon tiedostossa olevat tapahtumatiedot viittaavat, alkamis- ja päättymispäivät.

 

Electronic time stamp (sähköinen aikaleima)

Taloustoimen toteuttamisen tai kirjaamisen ajankohta.

 

Trade date (kaupantekopäivä)

Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen.

 

Settlement date (suorituspäivä)

Päivä, jona vastapuolet tekevät rahamääräiset vastasuoritukset tai jona velkainstrumentin kauppa (osto tai myynti) selvitetään.

Kun kyse on avistatileistä tai muusta vakuudettomasta irtisanomisehtoisesta otto-/antolainauksesta, päivä, jona talletus uudistetaan (eli päivä, jona se olisi maksettu takaisin, jos se olisi lunastettu ja jätetty uudistamatta).

Maturity date (erääntymispäivä)

Päivä, jona lainanottajan on maksettava rahamäärä takaisin lainanantajalle tai jona velkainstrumentti erääntyy ja tulee maksaa takaisin.

 

Instrument type (instrumentin tyyppi)

Instrumentti, jonka avulla otto-/antolainaus tapahtuu.

 

Transaction type (taloustoimen tyyppi)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimessa kyse käteisen otto- vai antolainauksesta.

 

Transaction nominal amount (taloustoimen nimellismäärä)

Talletukseen liittyvä, lainaksi annettu tai otettu rahamäärä euroina. Jos kyse on velkapapereista, tämä on liikkeeseen lasketun tai hankitun arvopaperin nimellismäärä.

 

Transaction deal price (taloustoimen kauppahinta)

Kokonaishinta (kertyneen koron sisältävä hinta, ”dirty price”), jolla arvopaperi on laskettu liikkeeseen tai myyty, prosenttiyksikköinä.

Vakuudettomien talletusten osalta ilmoitetaan 100.

Rate type (koron tyyppi)

Yksilöi, onko instrumentin korko kiinteä vai vaihtuva.

 

Deal rate (taloustoimen korko)

ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu korko, jolla talletus tehtiin ja jonka mukaan lainaksi annetusta käteismäärästä suoritetaan maksu. Jos kyse on velkainstrumenteista, tämä on ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu reaalikorko, jolla instrumentti laskettiin liikkeeseen tai hankittiin.

Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain kiinteäkorkoisten instrumenttien osalta.

Reference rate index (viitekoron indeksi)

Jaksoittaisten korkomaksujen laskennan perustana olevan viitekoron ISIN-koodi.

Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain vaihtuvakorkoisten instrumenttien osalta.

Basis point spread (marginaali peruspisteinä)

Peruspisteiden lukumäärä, joka lisätään viitekorkoindeksiin (jos positiivinen) tai vähennetään siitä (jos negatiivinen) todellisen koron laskemiseksi tietylle ajanjaksolle vaihtuvakorkoisen instrumentin liikkeeseenlaskuhetkellä.

Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain vaihtuvakorkoisten instrumenttien osalta.

Call tai put (osto- tai myyntioptio)

Yksilöi, sisältyykö instrumenttiin osto- tai myyntioptio.

Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan vain osto- tai myyntioption sisältävien instrumenttien osalta.

First call/put date (ensimmäinen osto-/myyntipäivä)

Ensimmäinen päivä, jona osto- tai myyntioptiota voidaan käyttää.

Tämän kentän ilmoittamista vaaditaan osto- tai myyntioption sisältävien instrumenttien osalta vain silloin, kun optiota voidaan käyttää yhtenä tai useampana etukäteen määriteltynä päivänä.

Call/put notice period (osto-/myyntioption irtisanomisaika)

Kalenteripäivien lukumäärä laskettuna instrumentin haltijan/liikkeeseenlaskijan osto-/myyntioption käyttämistä koskevasta ilmoituksesta liikkeeseenlaskijalle/haltijalle ennen option käyttämistä.

Tämän kentän raportointia vaaditaan vain kaikkien sellaisten instrumenttien/taloustoimien osalta, joita koskee osto-/myyntioption irtisanomisaika, sekä niiden talletusten osalta, joita koskee etukäteen sovittu irtisanomisaika.

2.

Olennaisuuskynnys

Yritysten kanssa toteutetut taloustoimet raportoidaan vain, jos ne on toteutettu Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin luokiteltavien yritysten kanssa.


(*1)  Tietojen sähköistä toimittamista koskevat standardit ja tekniset eritelmät vahvistetaan erikseen. Ne ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu.


LIITE III

”LIITE III

Johdannaistaloustoimiin liittyvien rahamarkkinatilastojen ilmoittaminen

1 OSA

INSTRUMENTIN TYYPPI

Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille seuraavat tiedot:

a)

kaikki valuutanvaihtosopimukset, joissa euroja ostetaan/myydään avistapäivänä ulkomaan valuuttaa vastaan ja joissa eurot myydään tai ostetaan takaisin termiinipäivänä etukäteen sovittuun termiinikurssiin ja joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi (eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää valuuttaswap-kaupan avistaosan suorituspäivästä), kun osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin rahoituslaitos (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi toteutetaan muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisö tai sellainen yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin;

b)

euromääräiset yliyön indeksivaihtosopimukset, joiden osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin rahoituslaitos (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi tehdään muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisö tai sellainen yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä on tukkukaupan piiriin.

Ryhmittymänsisäisiä taloustoimia ei raportoida edellä a ja b alakohtaa sovellettaessa.

2 OSA

TIEDON TYYPPI

1.

Kunkin taloustoimen osalta raportoitavan valuutanvaihtosopimuksiin liittyvän tiedon tyyppi (*1).

Kenttä

Tiedon kuvaus

Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset

Reported transaction status (raportoidun taloustoimen status)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi uusi taloustoimi, aiemmin raportoidun taloustoimen muutos vai aiemmin raportoidun taloustoimen peruutus tai korjaus.

 

Novation status (novaatiostatus)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi novaatio.

 

Unique transaction identifier (yksilöllinen tapahtumatunnus)

Yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa asianomaisella markkinasegmentillä toteutetun taloustoimen tunnistamisen.

Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla.

Proprietary transaction identification (tiedonantajan oma tapahtumatunnus)

Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja käyttää kunkin taloustoimen yhteydessä. Tiedonantajan oma tapahtumatunnus on yksilöllinen kullekin rahamarkkinasegmentti- ja tiedonantajakohtaisesti raportoidulle taloustoimelle.

 

Related proprietary transaction identification (tiedonantajan oma liitännäinen tapahtumatunnus)

Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja on käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, johon liittyy myöhempi novaatio.

Tämän kentän raportointi on pakollista soveltuvin osin.

Counterparty proprietary transaction identification (vastapuolen oma tapahtumatunnus)

Tiedonantajan vastapuolen oma tapahtumatunnus, jonka vastapuoli on antanut samalle taloustoimelle.

Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla.

Counterparty identification (vastapuolen tunniste)

Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa taloustoimessa.

Oikeushenkilötunnusta (LEI-tunnus) on käytettävä aina, kun vastapuolelle on annettu tällainen tunnus. Jos LEI-tunnusta ei ole annettu, on raportoitava vastapuolen sektori ja vastapuolen sijainti.

Counterparty sector (vastapuolen sektori)

Vastapuolen institutionaalinen sektori.

Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu.

Counterparty location (vastapuolen sijainti)

Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka.

Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu.

Reporting date (raportointipäivä)

Ajanjakson, johon tiedostossa olevat tapahtumatiedot viittaavat, alkamis- ja päättymispäivät.

 

Electronic time stamp (sähköinen aikaleima)

Taloustoimen toteuttamisen tai kirjaamisen ajankohta.

 

Trade date (kaupantekopäivä)

Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen.

 

Spot value date (avistapäivä)

Päivä, jona osapuoli myy toiselle osapuolelle tietyn määrän tiettyä valuuttaa sovittua määrää tiettyä toista valuuttaa vastaan sovittuun valuuttakurssiin eli valuutan avistakurssiin.

 

Maturity date (erääntymispäivä)

Päivä, jona valuutanvaihtosopimus erääntyy ja valuuttakaupan avistapäivänä myyty valuutta ostetaan takaisin.

 

Foreign exchange transaction type (valuuttaoperaation tyyppi)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimen nimellismääränä raportoitu euromäärä ostettu vai myyty avistapäivänä.

Tämän tulisi viitata maksettuun euromäärään, eli siihen, onko euroja myyty vai ostettu avistapäivänä.

 

Transaction nominal amount (taloustoimen nimellismäärä)

Valuuttaswapin nimellismäärä euroissa.

 

Foreign currency code (valuuttakoodi)

Euroa vastaan ostetun/myydyn valuutan kansainvälinen kolmimerkkinen ISO-koodi.

 

Foreign exchange spot rate (valuuttakaupan avistakurssi)

Valuutanvaihtosopimuksen ensimmäiseen osaan sovellettava euron ja ulkomaisen valuutan välinen valuuttakurssi.

 

Foreign exchange forward points (valuuttatermiinit)

Valuuttakaupan termiinikurssin ja valuuttakaupan avistakurssin välinen ero peruspisteinä ilmaistuna ja laskettuna kyseisen valuuttaparin senhetkisen markkinakäytännön mukaisesti.

 

2.

Kunkin taloustoimen osalta yliyön indeksivaihtosopimuksiin liittyvän tiedon tyyppi

Kenttä

Tiedon kuvaus

Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset

Reported transaction status (raportoidun taloustoimen status)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi uusi taloustoimi, aiemmin raportoidun taloustoimen muutos vai aiemmin raportoidun taloustoimen peruutus tai korjaus.

 

Novation status (novaatiostatus)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimi novaatio.

 

Unique transaction identifier (yksilöllinen tapahtumatunnus)

Yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa asianomaisella markkinasegmentillä toteutetun taloustoimen tunnistamisen.

Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla.

Proprietary transaction identification (tiedonantajan oma tapahtumatunnus)

Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja käyttää kunkin taloustoimen yhteydessä. Tiedonantajan oma tapahtumatunnus on yksilöllinen kullekin rahamarkkinasegmentti- ja tiedonantajakohtaisesti raportoidulle taloustoimelle.

 

Related proprietary transaction identification (tiedonantajan oma liitännäinen tapahtumatunnus)

Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja on käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, johon liittyy myöhempi novaatio.

Tämän kentän raportointi on pakollista soveltuvin osin.

Counterparty proprietary transaction identification (vastapuolen oma tapahtumatunnus)

Tiedonantajan vastapuolen oma tapahtumatunnus, jonka vastapuoli on antanut samalle taloustoimelle.

Tämä kenttä on raportoitava, jos tiedot ovat saatavilla.

Counterparty identification (vastapuolen tunniste)

Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa taloustoimessa.

LEI-tunnusta on käytettävä aina, kun vastapuolelle on annettu tällainen tunnus. Jos LEI-tunnusta ei ole annettu, on raportoitava vastapuolen sektori ja vastapuolen sijainti.

Counterparty sector (vastapuolen sektori)

Vastapuolen institutionaalinen sektori.

Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu.

Counterparty location (vastapuolen sijainti)

Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka.

Pakollinen, jos vastapuolen tunnistetta ei ole ilmoitettu.

Reporting date (raportointipäivä)

Ajanjakson, johon tiedostossa olevat tapahtumatiedot viittaavat, alkamis- ja päättymispäivät.

 

Electronic time stamp (sähköinen aikaleima)

Taloustoimen toteuttamisen tai kirjaamisen ajankohta.

Valinnainen.

Trade date (kaupantekopäivä)

Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen.

 

Start date (aloituspäivä)

Päivä, jona lasketaan kelluvan osan yliyön korko.

 

Maturity date (erääntymispäivä)

Sen ajanjakson viimeinen päivä, jolta yhteenlaskettu yliyön korko lasketaan.

 

Fixed interest rate (kiinteä korko)

Kiinteä korko, jota käytetään laskettaessa yliyön indeksivaihtosopimuksesta maksettava määrä.

 

Transaction type (taloustoimen tyyppi)

Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko tiedonantaja maksanut vai vastaanottanut kiinteän koron.

 

Transaction nominal amount (taloustoimen nimellismäärä)

Yliyön koronvaihtosopimuksen nimellismäärä.

 

3.

Olennaisuuskynnys

Yritysten kanssa toteutetut taloustoimet raportoidaan vain, jos ne on toteutettu Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin luokiteltavien yritysten kanssa.


(*1)  Tietojen sähköistä toimittamista koskevat standardit ja tekniset eritelmät vahvistetaan erikseen. Ne ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu.


LIITE IV

”LIITE IV

Vähimmäisvaatimukset, joita varsinaisen tiedonantajien joukon on noudatettava

Tiedonantajien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset noudattaakseen Euroopan keskuspankin (EKP) tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia.

1.

Toimitusta koskevat vähimmäisvaatimukset:

i)

raportoinnin on oltava oikea-aikaista ja tiedot on toimitettava EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien määräaikojen kuluessa,

ii)

tilastotiedot on esitettävä EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien teknisten raportointivaatimusten mukaista muotoa ja esitystapaa käyttäen;

iii)

tiedonantajan on toimitettava yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot EKP:lle ja asianomaiselle keskuspankille;

iv)

tiedonantajien on noudatettava teknisiä erittelyjä, jotka koskevat tietojen toimittamista EKP:lle ja asianomaiselle kansalliselle keskuspankille.

2.

Tarkkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset

i)

tilastotiedoissa ei saa olla virheitä;

ii)

tiedonantajien on kyettävä antamaan lisätietoja toimittamiensa tietojen taustalla olevista muutoksista;

iii)

tilastotietojen on oltava täydellisiä, eikä niissä saa olla jatkuvia ja rakenteellisia puutteita; puuttuvista tiedoista on ilmoitettava ja annettava selitys EKP:lle ja asianomaiselle kansalliselle keskuspankille, ja niitä on soveltuvin osin täydennettävä mahdollisimman pian;

iv)

tiedonantajien on noudatettava EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin antamia ohjeita tietomääristä, lukujen pyöristämisestä ja desimaalien määristä tietojen teknistä siirtoa varten.

3.

Käsitteellistä vastaavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:

i)

tilastotietojen on vastattava tässä asetuksessa olevia määritelmiä ja luokitteluja;

ii)

jos näistä määritelmistä ja luokitteluista poiketaan, tiedonantajien on säännöllisesti seurattava ja mitattava käyttämiensä tilastointiperusteiden ja tämän asetuksen mukaisten tilastointiperusteiden tuottamien tulosten välisiä eroja

iii)

tiedonantajien on pystyttävä selittämään katkokset, joita niiden ilmoittamissa tilastotiedoissa on verrattuna aikaisempien jaksojen tietoihin.

4.

Tarkistuksia koskevat vähimmäisvaatimukset

EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemiä tarkistusperiaatteita ja -menettelyjä on noudatettava. Tavanomaisista tarkistuksista poikkeaviin tarkistuksiin on liitettävä selitykset.

5.

Tietojen oikeellisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:

i)

tiedonantajien on koottava ja toimitettava tilastotiedot puolueettomalla ja objektiivisella tavalla;

ii)

tiedonantajien on oikaistava ja ilmoitettava toimitetuissa tiedoissahavaitut virheet EKP:lle ja asianomaiselle kansalliselle keskuspankille niin pian kuin mahdollista.