11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/106


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/39,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2019,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 38 artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (2) liitteessä III vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden luonnonmukaisen maataloustuotteiden tuotannon tuotantojärjestelmät ja tarkastustoimenpiteet on hyväksytty asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettuja vastaaviksi.

(2)

Australian toimittamien tietojen mukaan sen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja internetosoite on muuttunut.

(3)

Kanadan toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitosten ”Oregon Tilth Incorporated” ja ”TransCanada Organic Certification Services” internetosoitteet ovat muuttuneet. Lisäksi tarkastuslaitoksen ”Organic Certifiers” hyväksyntä on peruutettu.

(4)

Intian toimittamien tietojen mukaan sen toimivaltaisen viranomaisen nimi on muuttunut.

(5)

Japanin toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitosten ”Japan Eco-system Farming Association” ja ”The Mushroom Research Institute of Japan” hyväksynnät on peruutettu.

(6)

Uuden-Seelannin toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitoksen ”BioGro New Zealand” nimi ja kaikkien tarkastuslaitosten internetosoitteet ovat muuttuneet.

(7)

Korean tasavallan toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitosten ”Jeonnam bioindustry foundation” ja ”Green Environmentally- Friendly certification center” internetosoitteet ovat muuttuneet. Lisäksi tarkastuslaitoksen ”Controlunion” hyväksyntä on peruutettu.

(8)

Sveitsin toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitoksen ”IMOswiss AG” nimi ja internetosoite on muuttunut.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV on luettelo tarkastusviranomaisista ja -laitoksista, joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa vastaavuustarkoituksessa.

(10)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Komissio katsoo saamiensa tietojen perusteella, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A ja D osalta Egyptiä, Guineaa ja Mosambikia.

(11)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Albinspekt” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A, B ja D osalta Armeniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa ja Serbiaa sekä tuoteluokan B osalta Irania, Kazakstania, Moldovaa, Turkkia ja Ukrainaa.

(12)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Bioagricert-S.r.l.” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A, D ja E osalta Kazakstania, tuoteluokan B osalta Ranskan Polynesiaa ja tuoteluokkien A ja D osalta Filippiinejä.

(13)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Bio.inspecta AG” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Komissio katsoo saamiensa tietojen perusteella, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A ja D osalta Algeriaa, Kambodžaa, Tšadia ja Tunisiaa.

(14)

IOAS on luonnonmukaisen tuotannon alalla toimiva akkreditointielin, joka ilmoitti komissiolle 6 päivänä syyskuuta 2018 päätöksestään peruuttaa tarkastuslaitoksen ”Bolicert Ltd” akkreditointi, koska tämä ei ole kyennyt korjaamaan vaatimusten noudattamatta jättämisiä niissä enimmäisrajoissa, jotka IOAS:n arviointimenettelyssä sallitaan asiakirjojen esittämiselle. Lisäksi komission toukokuussa 2017 Boliviassa toteuttamassa tarkastuslaitoksen ”Bolicert Ltd” tarkastuksessa paljastui luonnonmukaista tuotantoa koskeviin standardeihin ja tarkastustoimiin liittyviä puutteita. Tästä syystä komissio pyysi tarkastuslaitosta ”Bolicert Ltd” esittämään voimassa olevan akkreditointitodistuksen ja toteuttamaan riittävät toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi. Koska ”Bolicert Ltd” ei toteuttanut asianmukaisia ja oikea-aikaisia korjaavia toimia puutteiden korjaamiseksi eikä esittänyt komissiolle voimassa olevaa akkreditointitodistusta, komissio päätti asetuksen (EY) N:o 1235/2008 12 artiklan 2 kohdan d, e ja f alakohdan mukaisesti poistaa tarkastuslaitoksen ”Bolicert Ltd” vastaavuustarkoituksessa hyväksyttyjen tarkastuslaitosten ja -viranomaisten luettelosta.

(15)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Ecocert SA” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A ja D osalta Libanonia, tuoteluokan B osalta Haitia, Moldovaa ja Tansaniaa, tuoteluokan E osalta Sri Lankaa sekä tuoteluokan F osalta Keniaa. Lisäksi näyttää siltä, että tarkastuslaitoksen hyväksyntä tuoteluokalle C on peruutettava Brunein, Chilen, Kiinan, Ecuadorin, Hongkongin, Hondurasin, Intian, Japanin, Korean tasavallan, Marokon, Monacon, Madagaskarin, Mosambikin, Perun, Thaimaan, Tunisian, Turkin, Yhdysvaltojen ja Vietnamin osalta.

(16)

Komissio pyysi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tarkastuslaitokselta ”Ekoagros” lisätietoja sen vuosikertomukseen sisällytetyistä toiminnoista. Erityisesti pyydettiin, että ”Ekoagros” antaa tietoja siitä, mitä toimia on toteutettu Ukrainan muilta tarkastuslaitoksilta siirrettyjen toimijoiden noudattamatta jättämisissä komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 (3) 92 artiklan mukaisesti. Lisäksi Ekoagrosia pyydettiin selittämään, miten tiettyjä Ukrainasta, Kazakstanista ja Venäjältä peräisin olevia tuotteita koskevat lisätarkastukset on toteutettu. ”Ekoagros” ei toimittanut tyydyttäviä vastauksia komissiolle. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV oleva merkintä ”Ekoagros” olisi Ukrainan osalta keskeytettävä, kunnes riittävät tiedot on toimitettu.

(17)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”IBD Certificações Ltda” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Komissio katsoo saamiensa tietojen perusteella, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A, D ja E osalta Venäjää ja peruuttaa laitoksen hyväksyntä tuoteluokalle C Brasilian osalta.

(18)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Letis S.A.” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää osoitteensa ja erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan A osalta Uzbekistania, tuoteluokkien A ja D osalta Azerbaidžania, Valko-Venäjää, Egyptiä, Norsunluurannikkoa, Kirgisiaa, Marokkoa, Turkmenistania ja Yhdistyneitä arabiemiirikuntia, tuoteluokkien B ja C osalta Costa Ricaa sekä tuoteluokkien A, B, C ja D osalta Belizeä, Brasiliaa, Kolumbiaa, Dominikaanista tasavaltaa, Guatemalaa, Hondurasia, Panamaa ja El Salvadoria.

(19)

Komissio on vastaanottanut tarkastuslaitokselta ”Oregon Tilth” hakemuksen, jossa tämä pyytää hyväksyntänsä peruuttamista Kiinan osalta.

(20)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Organic Control System” saamansa hakemuksen, jossa tämä pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A, D ja E osalta entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa.

(21)

Komissio on vastaanottanut tarkastuslaitokselta ”ORSER” hakemuksen, jossa tämä pyytää hyväksyntänsä peruuttamista Nepalin osalta.

(22)

”Soil Association Certification Limited” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa muuttumisesta.

(23)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteitä III ja IV olisi muutettava.

(24)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1235/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite III seuraavasti:

1)

Korvataan Australiaa koskevan tekstin 4 kohta seuraavasti:

”4

Toimivaltainen viranomainen: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic”

2)

Muutetaan Kanadaa koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan tunnusnumeroita CA-ORG-011 ja CA-ORG-021 koskevat rivit seuraavasti:

”CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/”

b)

Poistetaan tunnusnumeroa CA-ORG-012 koskeva rivi.

3)

Korvataan Intiaa koskevan tekstin 4 kohta seuraavasti:

”4

Toimivaltainen viranomainen: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”

4)

Poistetaan Japania koskevan tekstin tunnusnumeroita JP-BIO-019 ja JP-BIO-33 koskevat rivit.

5)

Korvataan Uutta-Seelantia koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

”5

Tarkastuslaitokset:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz”

6)

Muutetaan Korean tasavaltaa koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan tunnusnumeroita KR-ORG-017 ja KR-ORG-020 koskevat rivit seuraavasti:

”KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279”

b)

Poistetaan tunnusnumeroa KR-ORG-018 koskeva rivi.

7)

Korvataan Sveitsiä koskevan tekstin 5 kohdassa tunnusnumeroa CH-BIO-004 koskeva rivi seuraavasti:

”CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite IV seuraavasti:

1)

Lisätään tarkastuslaitosta ”Agricert – Certificação de Produtos Alimentares lda” koskevan tekstin 3 kohtaan seuraavat rivit tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”EG-BIO-172

Egypti

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Mosambik

x

x

—”

2)

Lisätään tarkastuslaitosta ”Albinspekt” koskevan tekstin 3 kohtaan seuraavat rivit tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”AM-BIO-139

Armenia

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnia ja Hertsegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazakstan

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

x

x

x

RS-BIO-139

Serbia

x

x

x

TR-BIO-139

Turkki

x

UA-BIO-139

Ukraina

x

—”

3)

Muutetaan tarkastuslaitosta ”Bioagricert S.r.l” koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

lisätään seuraavat rivit tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”KZ-BIO-132

Kazakstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filippiinit

x

x

—”

b)

lisätään Ranskan Polynesiaa koskevalle riville rasti sarakkeeseen B.

4)

Lisätään tarkastuslaitosta ”Bio.inspecta AG” koskevan tekstin 3 kohtaan seuraavat rivit tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”DZ-BIO-161

Algeria

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

TD-BIO-161

Tšad

x

x

TN-BIO-161

Tunisia

x

x

—”

5)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Bolicert Ltd” koskeva teksti.

6)

Muutetaan tarkastuslaitosta ”Ecocert SA” koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava rivi tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”LB-BIO-154

Libanon

x

x

—”

b)

Lisätään Haitia, Moldovaa ja Tansaniaa koskeville riveille rasti sarakkeeseen B.

c)

Poistetaan Chileä, Kiinaa, Ecuadoria, Hongkongia, Hondurasia, Intiaa, Japania, Korean tasavaltaa, Marokkoa, Monacoa, Madagaskaria, Mosambikia, Perua, Thaimaata, Tunisiaa, Turkkia ja Vietnamia koskeville riveille rasti sarakkeeseen C.

d)

Lisätään Sri Lankaa koskevalle riville rasti sarakkeeseen E.

e)

Lisätään Keniaa koskevalle riville rasti sarakkeeseen F.

f)

Poistetaan Bruneita ja Yhdysvaltoja koskevat rivit.

7)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Ekoagros” koskevan tekstin 3 kohdassa Ukrainaa koskeva rivi.

8)

Muutetaan tarkastuslaitosta ”IBD Certificações Ltda” koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava rivi tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”RU-BIO-122

Venäjä

x

x

x

—”

b)

Poistetaan Brasiliaa koskevalla rivillä rasti sarakkeesta C.

9)

Muutetaan tarkastuslaitosta ”Letis SA”:ta koskeva teksti seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina”.

b)

Lisätään 3 kohtaan seuraavat rivit tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”AZ-BIO-135

Azerbaidžan

x

x

BY-BIO-135

Valko-Venäjä

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brasilia

x

x

x

x

CI-BIO-135

Norsunluurannikko

x

x

CO-BIO-135

Kolumbia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Dominikaaninen tasavalta

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egypti

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgisia

x

x

MA-BIO-135

Marokko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Arabiemiirikunnat

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistan

x

—”

10)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Oregon Tilth” koskevan tekstin 3 kohdassa Kiinaa koskeva rivi.

11)

Lisätään tarkastuslaitosta ”Organic Control System” koskevan tekstin 3 kohtaan seuraava rivi tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”MK-BIO-162

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

x

x

x

—”

12)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”ORSER” koskevassa tekstissä Nepalia koskeva rivi.

13)

Korvataan tarkastuslaitosta ”Soil Association Certification Limited” koskevassa tekstissä 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom”.