4.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/7,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse markkinavakausvarannosta jakamatta jääneiden 50 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamisesta innovaatiorahastoa varten ja Saksan nimeämän huutokauppapaikan sisällyttämiseksi luetteloon

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 3 d artiklan 3 kohdan, 10 artiklan 4 kohdan ja 10 a artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2003/87/EY perustetaan rahasto, jäljempänä ’innovaatiorahasto’, josta tuetaan taloudellisesti innovointia vähähiilisten teknologioiden alalla unionin alueella asettamalla käyttöön 400 miljoonaa päästöoikeutta päästöoikeuksien kokonaismäärästä kaudella 2021–2030 EU:n päästökauppajärjestelmän puitteissa. Lisäksi markkinavakausvarannosta jakamatta jääneillä 50 miljoonalla päästöoikeudella olisi täydennettävä jäljellä olevia 300 miljoonasta päästöoikeudesta saatavia tuloja, jotka ovat käytettävissä kaudella 2013–2020 komission päätöksen 2010/670/EU (2) mukaisesti, ja ne olisi käytettävä oikea-aikaisesti ennen vuotta 2021 innovaatiorahastoa varten.

(2)

Sen varmistamiseksi, että innovaatiorahasto kykenee tarjoamaan tukea ennen vuotta 2021, on tarpeen muuntaa rahaksi kyseiset innovointirahastolle tarkoitetut 50 miljoonaa päästöoikeutta järjestämällä huutokauppoja niiden komission asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 (3) vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti, joita sovelletaan yhteisellä huutokauppapaikalla järjestettäviin huutokauppoihin.

(3)

Jotta voidaan vähentää jäsenvaltioiden hallinnollista rasitetta ja parantaa yleistä tehokkuutta, jäsenvaltioiden, jotka osallistuivat 1 päivänä tammikuuta 2018 komission asetuksen (EU) N:o 1031/2010 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, olisi lisättävä innovaatiorahastolle tarkoitettu 50 miljoonan päästöoikeuden määrä siihen päästöoikeuksien määrään, joka huutokaupataan yhteisessä huutokauppapaikassa vuonna 2020.

(4)

Osallistuvien jäsenvaltioiden olisi huutokaupattava oma osuutensa innovaatiorahastolle tarkoitetuista 50 miljoonasta päästöoikeudesta omien huutokaupanpitäjiensä välityksellä. Jotta innovaatiorahastolle tarkoitettu huutokaupan tuotto voidaan vastaanottaa, kunkin huutokaupanpitäjän olisi nimettävä 1 päivään lokakuuta 2019 mennessä huutokaupanpitäjän nimetty pankkitili, jolle kyseinen huutokaupan tuotto voidaan siirtää. Huutokaupanpitäjät voivat nimetä olemassa olevan huutokaupanpitäjän nimetyn pankkitilinsä jäsenvaltiolleen kuuluvaa huutokaupan tuottoa varten, erillisen huutokaupanpitäjän nimetyn pankkitilin innovaatiorahastoa koskevan huutokaupan tuottoa varten tai sellaisen jäsenvaltion toisen huutokaupanpitäjän nimetyn pankkitilin, joka aikoo huutokaupata päästöoikeuksia innovaatiorahastoa varten.

(5)

Huutokaupanpitäjien, jotka on nimetty järjestämään 50 miljoonan päästöoikeuden huutokauppa innovaatiorahastoa varten, olisi huolehdittava siitä, että huutokaupan tuotto suoritetaan tilille, jonka Euroopan komissio on ilmoittanut huutokaupanpitäjille innovaatiorahaston tarkoituksissa, viimeistään 15 päivän kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jonka kuluessa huutokaupan tuotto tuotettiin.

(6)

Ennen huutokaupan tuoton suorittamista huutokaupanpitäjä voi vähentää mahdolliset lisämaksut, jotka johtuvat kyseisen tuoton säilyttämisestä huutokaupanpitäjän nimetyllä pankkitilillä ja suorittamisesta. Ennen ensimmäistä vähennystä ja minkäänlaista tällaisten maksujen mukauttamista asianomaisen huutokaupanpitäjän jäsenvaltion olisi ilmoitettava komissiolle ja kaikille muille jäsenvaltioille niiden lisämaksujen määrä ja tarkoitus, jotka sen huutokaupanpitäjä aikoo vähentää.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 1031/2010 61 artiklassa säädetään, että huutokauppapaikan on samanaikaisesti sekä julkistettava kunkin huutokaupan yksityiskohtaiset tulokset että ilmoitettava voittaneille tarjoajille näiden yksittäisistä tuloksista. Julkistettavien huutokaupan tulosten yksityiskohtaisuuden tason vuoksi niitä ei kuitenkaan ole mahdollista julkaista samaan aikaan kun voittaneille tarjoajille ilmoitetaan yksittäisistä tuloksista. Jotta voitaisiin mukauttaa tämä säännös markkinakäytännön mukaiseksi ja suojata markkinoita väärinkäytöltä, huutokauppapaikka saa ennen muiden yksityiskohtaisten huutokaupan tulosten julkistamista julkaista huutokaupattujen päästöoikeuksien määrän ja huutokaupan selvityshinnan siten, että nämä tiedot julkaistaan samaan aikaan kun huutokauppapaikka ilmoittaa voittaneille tarjoajille huutokaupan yksittäisistä tuloksista. Muut huutokaupan tulokset olisi ilmoitettava viimeistään 15 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaan jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu mainitun asetuksen 26 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, voivat nimetä oman huutokauppapaikkansa huutokauppaamaan kyseisten jäsenvaltioiden osuuden direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrästä. Asetuksen (EU) N:o 1031/2010 30 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mukaan tällaisten huutokauppapaikkojen nimeäminen edellyttää, että asianomainen huutokauppapaikka on lueteltu liitteessä III.

(9)

Saksa ilmoitti komissiolle asetuksen (EU) N:o 1031/2010 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti päätöksestään olla osallistumatta kyseisen asetuksen 26 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen ja nimetä oma huutokauppapaikkansa.

(10)

Saksa ilmoitti komissiolle 12 päivänä huhtikuuta 2018 aikomuksensa nimetä European Energy Exchange AG asetuksen (EU) N:o 1031/2010 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi huutokauppapaikaksi enintään viiden vuoden kaudeksi tämän asetuksen voimaantulosta. Saksan huutokauppapaikkaa European Energy Exchange AG koskeva toimikausi, nimeämisen oikeusperusta sekä sovellettavat ehdot ja velvollisuudet kyseisellä kaudella olisi lueteltava asetuksen (EU) N:o 1031/2010 liitteessä III.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1031/2010 olisi muutettava.

(12)

Jotta voidaan varmistaa Saksan nimeämän huutokauppapaikan ennakoitavat ja oikea-aikaiset huutokaupat, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1031/2010 seuraavasti:

1)

Lisätään 10 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Vuonna 2020 huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrään on sisällytettävä mainitun direktiivin 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitetut markkinavakausvarannosta jakamatta jääneet 50 miljoonaa päästöoikeutta. Kyseiset päästöoikeudet jaetaan yhtä suuriin osiin niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka osallistuivat tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen 1 päivänä tammikuuta 2018, ja lisätään kunkin jäsenvaltion osalta huutokaupattavaan päästöoikeuksien määrään. Kyseinen 50 miljoonan päästöoikeuden määrä jaetaan periaatteessa tasan vuonna 2020 pidettävien huutokauppojen kesken.”

2)

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Huutokaupanpitäjän tehtävät

1.   Huutokaupanpitäjän tehtävänä on

a)

huutokaupata kunkin sen nimenneen jäsenvaltion huutokaupattavat päästöoikeudet;

b)

vastaanotettava kullekin sen nimenneelle jäsenvaltiolle kuuluva huutokaupan tuotto;

c)

suoritettava kullekin sen nimenneelle jäsenvaltiolle kuuluva huutokaupan tuotto.

2.   Kunkin päästöoikeuksia 10 artiklan 5 kohdan perusteella huutokauppaavan jäsenvaltion huutokaupanpitäjän on vastaanotettava kyseisten päästöoikeuksien huutokaupan tuotto nimeämälleen huutokaupanpitäjän nimetylle pankkitilille viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2019 10 artiklan 5 kohdan nojalla perittävien maksujen vastaanottamista varten. Huutokaupanpitäjän on huolehdittava siitä, että huutokaupan tuotto suoritetaan tilille, jonka Euroopan komissio on ilmoittanut huutokaupanpitäjälle direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan soveltamiseksi, viimeistään 15 päivän kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jonka kuluessa huutokaupan tuotto tuotettiin. Huutokaupanpitäjä voi ennen huutokaupan tuoton suorittamista vähentää mahdolliset tuoton säilyttämiseen ja suorittamiseen liittyvät lisämaksut edellyttäen, että huutokaupanpitäjän jäsenvaltio on ennalta ilmoittanut komissiolle ja kaikille muilla jäsenvaltioille kyseisten maksujen määrän ja syyn.”

3)

Korvataan 61 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla huutokauppapaikka ilmoittaa kustakin huutokaupasta vähintään seuraavat tulokset:

a)

huutokaupattujen päästöoikeuksien määrä;

b)

huutokaupan selvityshinta euroina;

c)

jätettyjen tarjousten kokonaismäärä;

d)

tarjoajien kokonaislukumäärä ja voittaneiden tarjoajien lukumäärä;

e)

huutokaupan peruuttamistapauksessa ne huutokaupat, joihin päästöoikeuksien määrä siirretään;

f)

huutokaupasta saadut kokonaistulot;

g)

tulojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken, kun kyseessä on 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka.”

4)

Korvataan 61 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Huutokauppapaikan on samaan aikaan kun se julkistaa kunkin huutokaupan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tulokset ilmoitettava kullekin voittaneelle tarjoajalle, joka tekee tarjouksia sen järjestelmien kautta,

a)

päästöoikeuksien kokonaismäärä, joka sille jaetaan;

b)

mikä sen mahdollisesti yhtä suurista tarjouksista voitti arvonnassa;

c)

erääntyvä summa euroina tai euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutassa tarjoajan valinnan mukaan, edellyttäen että selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä kykenee käsittelemään asianomaisessa kansallisessa valuutassa suoritetun maksun;

d)

päivä, johon mennessä erääntyvä summa on maksettava selvitettyinä varoina huutokaupanpitäjän nimetylle pankkitilille.”

5)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission päätös 2010/670/EU, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista (EUVL L 302, 18.11.2010, s. 1).


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1031/2010 liitteeseen III osa 5 seuraavasti:

Saksan nimeämät huutokauppapaikat

5

Huutokauppapaikka

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Oikeusperusta

30 artiklan 1 kohta

 

Toimikausi

Aikaisintaan 5 päivästä tammikuuta 2019 enintään viiden vuoden ajan 4 päivään tammikuuta 2024, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

 

Ehdot

Edellytyksenä mahdollisuudelle osallistua huutokauppoihin ei saa olla EEX:n järjestämien jälkimarkkinoiden tai jonkin muun EEX:n tai kolmannen tahon hallinnoiman kauppapaikan jäsenyys tai osallistuminen.

 

Velvollisuudet

1.

EEX:n on toimitettava kahden kuukauden kuluessa 5 päivästä tammikuuta 2019 irtautumisstrategiansa Saksalle. Irtautumisstrategia ei rajoita EEX:n velvollisuuksia, jotka vahvistetaan komission ja jäsenvaltioiden 26 artiklan nojalla tekemässä sopimuksessa, eikä komissiolle ja kyseisille jäsenvaltioille kyseisen sopimuksen nojalla kuuluvia oikeuksia.

2.

Saksan on ilmoitettava komissiolle kaikista olennaisista muutoksista asiaan liittyvissä sen ja EEX:n välisissä sopimussuhteissa, joista ilmoitettiin komissiolle 12 päivänä huhtikuuta 2018.”