24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/79


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2019/1034,

annettu 10 päivänä toukokuuta 2019,

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2019/13)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 5.1, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKP:n neuvosto on päättänyt, että sovellettaessa suuntaviivojen EKP/2014/31 (1) 1 artiklan 3 kohtaa, 6 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklaa Helleenien tasavaltaa ei enää pidetä euroalueeseen kuuluvana jäsenvaltiona, joka noudattaa Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa (2).

(2)

EKP:n neuvosto on päättänyt, että sovellettaessa suuntaviivojen EKP/2014/31 8 artiklaa Kyproksen tasavaltaa ei enää pidetä euroalueeseen kuuluvana jäsenvaltiona, joka noudattaa Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa (3).

(3)

Eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajan soveltamisen keskeyttämiseksi tiettyjen jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien osalta olisi edellytettävä EKP:n neuvoston nimenomaista päätöstä.

(4)

Näin ollen suuntaviivat EKP/2014/31 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivat EKP/2014/31 seuraavasti:

1)

poistetaan 1 artiklan 3 kohta;

2)

poistetaan 6 artikla;

3)

korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   EKP:n neuvoston tekemän erillisen päätöksen nojalla eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei sovelleta jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai täysimääräisenä takaajana on Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston kohteena oleva euroalueeseen kuuluva jäsenvaltio, niin kauan kuin EKP:n neuvosto katsoo, että kyseessä oleva jäsenvaltio noudattaa rahoitustuen ja/tai makrotaloudellisen ohjelman ehdollisuutta.”;

4)

poistetaan 8 artiklan 3 kohta;

5)

poistetaan 9 artiklan 3 kohta;

6)

poistetaan suuntaviivojen EKP/2014/31 liitteet I ja II.

2 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, toteuttavat tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen näitä suuntaviivoja ja soveltaakseen niitä 5 päivästä elokuuta 2019. Ne antavat näihin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja toteutustavat EKP:lle tiedoksi viimeistään 21 päivänä kesäkuuta 2019.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä toukokuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Suuntaviivat EKP/2014/31, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2018/1148, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta ja päätöksen (EU) 2016/1041 kumoamisesta (EKP/2018/21) (EUVL L 208, 17.8.2018, s. 91).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/457, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2016, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta (EKP/2016/5) (EUVL L 79, 30.3.2016, s. 41).