31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/35


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2019/1832,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2019,

neuvoston direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/656/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin (2) – jota koskeva julistus annettiin Göteborgissa 17 päivänä marraskuuta 2017 – periaatteen 10 mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja asianmukaiseen työympäristöön. Työntekijöiden oikeus korkeatasoiseen työterveyden ja työturvallisuuden suojeluun ja työympäristöön, joka on mukautettu heidän ammatillisiin tarpeisiinsa ja joka mahdollistaa heille pidemmän osallistumisen työmarkkinoille, sisältää henkilönsuojainten käytön työpaikalla, jos riskejä ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa muilla työn organisoinnin keinoilla, toimenpiteillä, menetelmillä tai menettelytavoilla.

(2)

Työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien direktiivien, direktiivi 89/656/ETY mukaan luettuna, täytäntöönpanosta tehtiin jälkiarviointi eli ns. REFIT-arviointi. Arvioinnissa tarkasteltiin direktiivien merkityksellisyyttä, tutkimusta ja uutta tieteellistä tietämystä asiaan liittyvillä eri aloilla. REFIT-arvioinnissa, johon viitataan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (3), todetaan muun muassa, että henkilönsuojainten käyttö koskee arviolta noin 40:ää prosenttia EU:n työvoimasta, koska työpaikan riskejä ei voida välttää muilla keinoin, ja että direktiivin 89/656/ETY täytäntöönpanossa esiintyviin vaikeuksiin on puututtava.

(3)

Tiedonannossaan ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen” (4) komissio toisti, että REFIT-arvioinnin mukaan unionin työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntö on yleisesti ottaen tehokas ja tarkoituksenmukainen mutta että vanhentuneiden sääntöjen ajantasaistaminen ja suojelun, sääntöjen noudattamisen ja noudattamisen valvonnan parantaminen ja laajentaminen käytännössä on tarpeen. Komissio korostaa, että on erityisesti tarpeen tarkastella henkilönsuojainten määritelmää ja niiden käyttöä eri palveluissa ja eri aloilla, kuten direktiivin 89/656/ETY 2 artiklassa säädetään.

(4)

Direktiivissä 89/656/ETY vahvistetaan työntekijöiden työssään käyttämien henkilönsuojainten käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset – niitä on käytettävä, jos riskejä ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa yleisin teknisin suojelukeinoin taikka työn organisoinnin toimenpiteillä, menetelmillä tai menettelytavoilla. Direktiivin 89/656/ETY 6 artiklassa edellytettyjen yleisten sääntöjen vahvistamisen helpottamiseksi direktiivin 89/656/ETY liitteissä I, II ja III säädetään ei-sitovat ohjeet, joilla on tarkoitus helpottaa tai tukea asianmukaisten henkilönsuojainten valintaa tiettyjä riskejä, toimintoja ja aloja varten.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/425 (5) vahvistetaan henkilönsuojainten suunnittelua, valmistamista ja kaupan pitämistä koskevat säännökset. Asetuksella (EU) 2016/425 muutettiin tuotteiden riskiluokitusta, jotta työnantajat voivat ymmärtää henkilönsuojainten tärkeyden ja näin ollen ottaa ne käyttöön, mikä selitetään tarkemmin henkilönsuojaimia koskevissa ohjeissa (6), joilla selvennetään asetuksessa (EU) 2016/425 tarkoitettuja menettelyjä ja seikkoja. On aiheellista saattaa ajan tasalle direktiivin 89/656/ETY liitteet I, II ja III, jotta varmistetaan johdonmukaisuus asetuksessa (EU) 2016/425 säädetyn riskiluokituksen kanssa ja jotta ne saatetaan vastaamaan asetuksessa (EU) 2016/425 käytettyä terminologiaa ja siinä tarkoitettuja henkilönsuojainten tyyppejä.

(6)

Direktiivin 89/656/ETY 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että työnantajien on annettava käyttöön henkilönsuojaimet, jotka ovat suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavien unionin turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaiset. Kyseisen artiklan mukaan työnantajien, jotka antavat kyseisiä henkilönsuojaimia työntekijöidensä käyttöön, on varmistettava, että nämä henkilönsuojaimet täyttävät asetuksessa (EU) 2016/425 säädetyt vaatimukset.

(7)

Direktiivin 89/656/ETY liitteessä I on malli riskin arvioimiseksi henkilönsuojainten käytön kannalta, ja siinä esitetään riskityyppejä, joita työpaikoilla voi esiintyä henkilönsuojaimilla suojattavien kehon eri osien osalta. Liitettä I olisi muutettava työpaikoilla esiintyvien uudentyyppisten riskien ottamiseksi huomioon ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi erityisesti asetuksessa (EU) 2016/425 käytetyn riskiluokituksen ja terminologian kanssa.

(8)

Direktiivin 89/656/ETY liitettä II, jossa on henkilönsuojaimia koskeva ohjeellinen, ei-tyhjentävä luettelo, olisi muutettava kyseisen direktiivin liitteessä I yksilöityjen uudentyyppisten riskien ottamiseksi huomioon. Liitettä II olisi muutettava myös siten, että siihen sisällytetään esimerkkejä markkinoilla nykyisin saatavilla olevista henkilönsuojaimista asetuksen (EU) 2016/425 ja siinä käytetyn terminologian mukaisesti.

(9)

Direktiivin 89/656/ETY liitteessä III on ohjeellinen, ei-tyhjentävä luettelo toiminnasta ja toiminta-aloista, jotka saattavat edellyttää henkilönsuojainten hankkimista; siinä tuodaan yhteen kyseisen direktiivin liitteessä I esitetyt riskiluokitukset ja kyseisen direktiivin liitteessä II kuvatut henkilönsuojainten tyypit. Direktiivin 89/656/ETY liite III olisi järjestettävä uudelleen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus kyseisissä kolmessa liitteessä ja asetuksessa (EU) 2016/425 käytettyjen termien ja luokitusten välillä. Näin eri alojen ja toimialojen työnantajat voivat paremmin kartoittaa ja tarjota henkilönsuojaimia, jotka vastaavat kyseeseen tulevia toimintoja ja riskityyppejä, joille työntekijät altistuvat, kuten riskinarvioinnissa todetaan.

(10)

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin toimenpiteistä, jotka ovat seurausta komission tiedonannon ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen” antamisesta ja joita tarvitaan unionin työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön säilyttämiseksi tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena.

(11)

Kuuden työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä koskevan direktiivin nykyaikaistamista koskevassa 6 päivänä joulukuuta 2017 antamassaan lausunnossa ”Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All” (7) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea suositteli, että direktiiviä 89/656/ETY olisi muutettava sen merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

(12)

Myöhemmässä 31 päivänä toukokuuta 2018 antamassaan lausunnossa henkilönsuojaindirektiivin liitteiden teknisistä päivityksistä ”Opinion on technical updates to the annexes of the Personal Protective Equipment Directive (89/656/EEC)” (8) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea suositteli, että olisi toteutettava tietyt direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III päivitykset ottaen huomioon alalla tapahtunut viimeisin tekninen kehitys ja varmistaen johdonmukaisuus asetuksen (EU) 2016/425 kanssa.

(13)

Komissiota avustivat direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III ajantasaistamisen valmistelussa jäsenvaltioita edustavat asiantuntijat, jotka antoivat teknistä ja tieteellistä tukea.

(14)

Jäsenvaltiot ovat 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun selittäviä asiakirjoja koskevan jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (9) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaan ilmoitukseensa yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(15)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 89/391/ETY (10) 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 89/656/EY liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 393, 30.12.1989, s. 18.

(2)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, marraskuu 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fi.pdf

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51).

(6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.

(7)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea, asiakirja 1718/2017.

(8)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea, asiakirja 443/18.

(9)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.

(10)  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).


LIITE

1)   

Korvataan direktiivin 89/656/ETY liite I seuraavasti:

”LIITE I

HENKILÖNSUOJAIMILLA SUOJATTAVIIN KEHONOSIIN LIITTYVÄT RISKIT (*)

(*) Tämän riskien/kehonosien luettelon ei voida odottaa olevan tyhjentävä.

Riskinarvioinnissa määritetään henkilönsuojaimen käyttöönoton tarve ja sen ominaisuudet tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

Image 1

2)   

Korvataan direktiivin 89/656/ETY liite II seuraavasti:

”LIITE II

OHJEELLINEN LUETTELO HENKILÖNSUOJAINTYYPEISTÄ JA RISKEISTÄ, JOILTA NIILLÄ SUOJAUDUTAAN

Välineet pään suojaamiseksi

Kypärät ja/tai lakit/kypärämyssyt/päähineet seuraavilta suojautumiseksi:

Putoavan tai sinkoutuvan esineen aiheuttama isku

Törmääminen esteeseen

Mekaaniset riskit (lävistys, hankaus)

Staattinen puristus (sivusuuntainen ruhjoutuminen)

Lämpöriskit (tuli, kuumuus, kylmyys, kuumat kiinteät aineet, mukaan luettuina sulat metallit)

Sähköisku ja jännitetyö

Kemialliset riskit

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Hiusverkot kietoutumisriskiltä suojautumiseksi

Välineet kuulon suojaamiseksi

Kupusuojaimet (mukaan luettuina esim. kypärään kiinnitetyt kupusuojaimet, aktiiviset ääntä vaimentavat kupusuojaimet, kommunikointijärjestelmällä varustetut kupusuojaimet)

Korvatulpat (mukaan luettuina esim. äänitason mukaan toimivat korvatulpat, yksilöllisesti mukautetut korvatulpat)

Välineet silmien ja kasvojen suojaamiseksi

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet (tarvittaessa omilla vahvuuksilla) seuraavilta suojautumiseksi:

Mekaaniset riskit

Lämpöriskit

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Ionisoiva säteily

Kiinteät aerosolit ja kemiallisten ja biologisten tekijöiden nesteet

Välineet hengityksen suojaamiseksi

Suodattimet seuraavilta suojautumiseksi:

Hiukkaset

Kaasut

Hiukkaset ja kaasut

Kiinteät ja/tai nestemäiset aerosolit

Ilmansyötöllä varustetut eristävät suojaimet

Pelastautumislaitteet

Sukelluslaitteet

Välineet käsien ja käsivarsien suojaamiseksi

Käsineet (myös kintaat ja käsivarsisuojat) seuraavilta suojautumiseksi:

Mekaaniset riskit

Lämpöriskit (kuumuus, liekit ja kylmyys)

Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

Kemialliset riskit

Biologiset tekijät

Ionisoiva säteily ja radioaktiivinen saastuminen

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Tärinäriskit

Sormisuojukset

Välineet jalkaterien ja jalkojen suojaamiseksi ja liukuesteet

Jalkineet (esim. kengät, tietyissä olosuhteissa myös puukengät, saappaat, joissa voi olla teräksiset varvassuojukset) seuraavilta suojautumiseksi:

Mekaaniset riskit

Liukastumisriskit

Lämpöriskit (kuumuus, liekit ja kylmyys)

Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

Kemialliset riskit

Tärinäriskit

Biologiset riskit

Irrotettavat jalkapöydän suojukset mekaanisten riskien varalta

Polvensuojukset mekaanisten riskien varalta

Säärystimet mekaanisten, lämpö- ja kemiallisten riskien ja biologisten tekijöiden varalta

Lisävarusteet (esim. piikit, jääraudat)

Ihon suojaus – suojavoiteet  (1)

Suojavoiteita voi olla seuraavilta suojautumiseksi:

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Ionisoiva säteily

Kemikaalit

Biologiset tekijät

Lämpöriskit (kuumuus, liekit ja kylmyys)

Välineet kehon suojaamiseksi / muu ihon suojaus

Henkilönsuojaimet putoamiselta suojautumiseksi, kuten kelautuvat tarraimet, kokovartalovaljaat, istumavaljaat, pylväsvyöt ja varmistusvyöt sekä niiden kanssa käytettävät hihnat ja köydet, energianvaimentimet, johteessa liikkuvat liukutarraimet – mukaan lukien ankkuriköysi, köyden pituuden säätölaitteet, kiinnityslaitteet, joita ei ole suunniteltu pysyvästi kiinnitetyiksi ja jotka eivät edellytä kiinnittämistä ennen käyttöä, liittimet, hihnat, pelastusvaljaat

Suojavaatetus, mukaan lukien kokovartalosuojat (puvut, haalarit) ja kehon osittainen suojaus (säärystimet, housut, takit, liivit, esiliinat, polvensuojukset, huput, kypärämyssyt) seuraavilta suojautumiseksi:

Mekaaniset riskit

Lämpöriskit (kuumuus, liekit ja kylmyys)

Kemikaalit

Biologiset tekijät

Ionisoiva säteily ja radioaktiivinen saastuminen

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

Kiinni jääminen / kietoutuminen ja juuttuminen

Pelastusliivit hukkumisen estämiseksi ja kelluntavarusteet

Henkilönsuojaimet, jotka ilmaisevat käyttäjän läsnäolon visuaalisesti

3)   

Korvataan direktiivin 89/656/ETY liite III seuraavasti:

”LIITE III

EI-TYHJENTÄVÄ LUETTELO TOIMINNASTA JA TOIMINTA-ALOISTA, JOTKA SAATTAVAT EDELLYTTÄÄ HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTTÖÖNOTTOA (*)

(*) Riskinarvioinnissa määritetään henkilönsuojaimen käyttöönoton tarve ja sen ominaisuudet tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

I.   FYSIKAALISET RISKIT

Riskit

Kehonosa

Henkilönsuojaimen tyyppi

Esimerkkejä toiminnoista, joissa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen (*)

Toimiala ja alat

FYSIKAALISET – MEKAANISET

Putoavien tai sinkoutuvien esineiden aiheuttama isku, esteeseen törmääminen ja korkeapainesuihkut

Kallo

Suojakypärät

Työ rakennustelineillä ja korkealle sijoitetuissa työpisteissä sekä niiden alapuolella tai lähellä

Rakennusten runkotyöt ja tietyöt

Valukehysten rakentaminen ja purku

Telineiden pystytys ja purku

Kokoamis- ja asennustyöt

Purkutyöt

Räjäytystyöt

Työ kaivoksissa, kaivannoissa, kuiluissa ja tunneleissa

Työ hissien, nostolaitteiden, nostureiden ja kuljettimien lähellä

Työ maanalaisissa louhoksissa, avolouhoksissa ja avokaivauksissa

Teollisuusuuneissa, säiliöissä, laitteistojen ja putkistojen sisällä sekä siiloissa tehtävä työ

Teurastus- ja leikkuulinja teurastamoissa

Kuormankäsittely tai kuljetus ja varastointi

Puunkorjuutyö

Työ terässilloilla, teräsrunkorakenteilla, teräksisillä vesirakenteilla, masuuneilla, terästehtaissa, valssaamoissa, kattilalaitoksilla ja voimalaitoksilla sekä suuriin säiliöihin ja suuriin putkilinjoihin liittyvä työ

Maaperän ja kiven käsittely

Koneellisten mutterin-/ruuvinvääntimien käyttö

Masuuni-, rikastamo-, terästehdas-, valssaamo- ja metallitehdastyö, avo- ja muottiintaonta- sekä valutyö

Työ, johon liittyy kulkeminen polkupyörillä ja mekaanisella kuljetuskoneistolla toimivilla pyörillä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Koneiden valmistus, asennus ja huolto

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

Rauta- ja terästeollisuus

Teurastamot

Junien järjestelytyö

Satamat, kuljetus ja logistiikka

Metsäteollisuus

Silmät ja/tai kasvot

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Hitsaus- hionta- ja leikkaustyö

Käsin tapahtuva vasarointi

Tilkitseminen ja talttaus

Kiven työstö ja jalostus

Koneellisten mutterin-/ruuvinvääntimien käyttö

Työ lastuavilla työstökoneilla

Muottiintaonta

Sirpaleiden murskaus ja poisto

Suihkupuhdistus

Raivaussahan tai moottorisahan käyttö

Hammaslääkinnälliset tai kirurgiset toimenpiteet

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Koneiden valmistus, asennus ja huolto

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

Rauta- ja terästeollisuus

Metalli- ja puuteollisuus

Kivenveistotyöt

Puutarhanhoito

Terveydenhuolto

Metsätalous

Jalkaterien ja jalan osien suojaus

Jalkineet (kengät, saappaat jne.), joissa on varvassuojus

Jalkineet, joissa on jalkaterän suojus

Rakennusten runkotyöt ja tietyöt

Valukehysten rakentaminen ja purku

Telineiden pystytys ja purku

Purkutyöt

Räjäytystyöt

Kiven työstäminen ja jalostus

Teurastus- ja leikkuulinjatyö

Kuljetus ja varastointi

Muottien käsittely keraamisessa teollisuudessa

Pakastetun lihan ja säilykepakkausten käsittely

Tasolasin ja lasiastioiden valmistaminen, työstäminen ja jatkojalostus

Korjaus- ja kunnossapitotyöt

Puunkorjuutyö

Betoni- ja elementtityö, ml. muottien pystytys ja purku

Työt rakennustyömaalla ja varastoissa

Kattotyö

Työ terässilloilla, teräsrakennusten runkorakenteilla mastoissa, torneissa, hisseissä, teräksisillä vesirakenteilla, masuuneilla, terästehtaissa ja valssaamoissa, nostureilla, kattilalaitoksilla ja voimalaitoksilla sekä suuriin säiliöihin ja suuriin putkilinjoihin liittyvä työ

Uunien rakentaminen, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt sekä metalliosien kokoamistyö

Masuuni-, rikastamo-, terästehdas-, valssaamo-, metallitehdas- ja takomotyö sekä työ kuumapuristus- ja vetolaitoksissa

Työ avolouhoksissa ja avokaivauksissa sekä hiilivarastojen siirtotyö

Muottien käsittely keraamisessa teollisuudessa

Polttouunien vuoraaminen keraamisessa teollisuudessa

Junien järjestelytyö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Koneiden valmistus, asennus ja huolto

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

Rauta- ja terästeollisuus

Teurastamot

Kuljetusyritykset

Valmistusteollisuus

Lasiteollisuus

Metsäteollisuus

Liukastumisesta johtuva putoaminen

Jalkaterät

Liukastumista estävät jalkineet

Työ liukkailla pinnoilla

Työ kosteissa oloissa

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Teurastamo

Siivous

Elintarviketeollisuus

Puutarhanhoito

Kalastusala

Putoaminen korkealta

Koko keho

Henkilönsuojaimet, jotka on suunniteltu estämään tai pysäyttämään putoaminen korkealta

Telineillä tehtävä työ

Tehdasvalmisteisten elementtien asennus

Työ mastoissa

Kattotyö

Työ pystysuorilla tai kaltevilla pinnoilla

Työ korkeiden nosturien hytissä

Työ korkealla varastojen pinoamis- ja siirtolaitteiden hytissä

Työ poraustornien korkeissa osissa

Työ kuiluissa ja viemäreissä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Infrastruktuurin kunnossapito

Tärinä

Kädet

Suojakäsineet

Työ käsin ohjattavilla työkaluilla

Valmistusteollisuus

Rakennustyö

Maa- ja vesirakennustyöt

Kehonosien staattinen puristus

Polvi (jalan osat)

Polvensuojukset

Laattojen, kaakeleiden ja lattiatiilien asentaminen lattiaan

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Jalkaterät

Jalkineet, joissa on varvassuojus

Purkutyöt

Kuormankäsittely

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Kuljetus ja varastointi

Kunnossapito

Mekaaniset vammat (hankaus, lävistys, viillot, puremat, haavat tai veitsenpistot)

Silmät ja/tai kasvot

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ käsin ohjattavilla työkaluilla

Hitsaus ja takominen

Hionta- ja leikkaustyö

Talttaus

Kiven työstö ja jalostus

Työ lastuavilla työstökoneilla

Muottiintaonta

Sirpaleiden murskaus ja poisto

Suihkupuhdistus

Raivaussahan tai moottorisahan käyttö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin kunnossapito

Rauta- ja terästeollisuus

Metalli- ja puuteollisuus

Kivenveistotyöt

Puutarhanhoito

Metsätalous

Kädet

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Työ teräsrakenteissa

Teräväreunaisten esineiden, lukuun ottamatta koneita, joihin käsine voi työskennellessä tarttua, käsittely

Säännöllinen käsiveitsen käyttö lihankäsittelyssä ja teurastuksessa

Leikkaavien terien vaihto

Puunkorjuutyö

Puutarhatyö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Infrastruktuurin kunnossapito

Valmistusteollisuus

Elintarviketeollisuus

Teurastus

Metsäteollisuus

Kyynärvarret

Käsivarsien suojaus

Luunerottelu ja paloittelu

Elintarviketeollisuus

Teurastus

Vartalo/vatsa/jalat

Suojaesiliinat, -säärystimet

Läpäisykestävät housut (viillonkestävät housut)

Säännöllinen käsiveitsen käyttö lihankäsittelyssä ja teurastuksessa

Puunkorjuutyö

Elintarviketeollisuus

Teurastus

Metsäteollisuus

Jalkaterät

Läpäisykestävät jalkineet

Rakennusten runkotyöt ja tietyöt

Purkutyöt

Valukehysten rakentaminen ja purku

Puunkorjuutyö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Metsäteollisuus

Kiinni jääminen / kietoutuminen ja juuttuminen

Koko keho

Suojavaatetus, kun on olemassa riski liikkuviin osiin kiinni jäämisestä

Sotkeutuminen koneen osiin

Jääminen kiinni koneen osiin

Vaatteiden jääminen kiinni koneen osiin

Riuhtautuminen mukaan

Koneenrakennus

Raskaiden työstökoneiden valmistus

Konetekniikka

Rakentaminen

Maatalous

FYSIKAALISET – MELU

Melu

Korvat

Kuulonsuojaimet

Metallipuristimilla tehtävä työ

Paineilmaporilla tehtävä työ

Huoltohenkilöstön työ lentokentillä

Konetyökaluilla tehtävä työ

Räjäytystyöt

Paalunjunttaustyö

Puu- ja tekstiilityö

Metalliteollisuus

Valmistusteollisuus

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Ilmailuteollisuus

Kaivostyö

FYSIKAALISET – LÄMPÖTILA

Kuumuus ja/tai tuli

Kasvot/koko pää

Hitsaussuojaimet,

kypärät/lakit kuumuudelta tai tulelta suojautumiseksi, suojahuput kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojautumiseksi

Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa

Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

Työ, jossa käytetään muovihitsauspillejä

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Vartalo/vatsa/jalat

Suojaesiliinat, -säärystimet

Hitsaus ja takominen

Valaminen

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Kädet

Suojahansikkaat kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojautumiseksi

Hitsaus ja takominen

Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa

Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Kyynärvarret

Hihat

Hitsaus ja takominen

Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Jalkaterät

Jalkineet kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojautumiseksi

Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Koko keho/kehonosa

Suojavaatetus kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojautumiseksi

Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Metsäteollisuus

Kylmyys

Kädet

Suojahansikkaat kylmyydeltä suojautumiseksi

Jalkaterät

Jalkineet kylmyydeltä suojautumiseksi

Ulkotyö äärimmäisen kylmissä olosuhteissa

Työ syväjäädytystiloissa

Työ, jossa käytetään kryogeenisiä nesteitä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Elintarviketeollisuus

Maatalous ja kalastus

Koko keho/kehonosa, pää mukaan luettuna

Suojavaatetus kylmyydeltä suojautumiseksi

Ulkotyö kylmissä sääolosuhteissa

Työ syväjäädytystiloissa

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Elintarviketeollisuus

Maatalous ja kalastus

Kuljetus ja varastointi

FYSIKAALISET – SÄHKÖ

Sähköisku (suora tai välillinen kosketus)

Koko pää

Sähköä eristävät kypärät

Kädet

Sähköä eristävät käsineet

Jalkaterät

Sähköä eristävät jalkineet

Koko keho/kädet/jalkaterät

Sähköä johtavat henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön jännitetyössä sähkövoimajärjestelmän nimellisjännitteen ollessa enintään 800 kV AC ja 600 kV DC

Jännitetyö tai työ lähellä jännitteisiä osia

Sähköjärjestelmään liittyvä työ

Energiantuotanto

Sähköenergian siirto ja jakelu

Teollisuuslaitosten kunnossapito

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Staattinen sähkö

Kädet

Antistaattiset käsineet

Jalkaterät

Antistaattiset / sähköä johtavat jalkineet

Koko keho

Antistaattinen vaatetus

Muovin ja kumin käsittely

Säiliöön kaataminen, kerääminen tai lastaaminen

Työ lähellä kuljetushihnojen kaltaisia suurjännitteisiä elementtejä

Räjähteiden käsittely

Valmistusteollisuus

Rehuteollisuus

Pakkaamot

Räjähteiden tuotanto, varastointi tai kuljetus

FYSIKAALISET – SÄTEILY

Muu kuin ionisoiva säteily, myös auringonvalo (muu kuin suora tarkkailu)

Pää

Lakit ja kypärät

Ulkotyö

Kalastus ja maatalous

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Silmät

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ, jossa esiintyy säteilylämpöä

Uunin toiminta

Työ, jossa käytetään laseria

Ulkotyö

Hitsaus ja kaasuleikkaus

Lasinpuhallus

Bakteerintuholamput

Rauta- ja terästeollisuus

Valmistusteollisuus

Kalastus ja maatalous

Koko keho (iho)

Henkilönsuojaimet luonnolliselta

ja keinotekoiselta UV-säteilyltä suojautumiseksi

Ulkotyö

Sähköhitsaus

Bakteerintuholamput

Ksenonlamput

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin kunnossapito

Kalastus ja maatalous

Metsäteollisuus

Puutarhanhoito

Elintarviketeollisuus

Muoviteollisuus

Painoteollisuus

Ionisoiva säteily

Silmät

Sangalliset suojalasit / naamiomalliset suojalasit ionisoivalta säteilyltä suojautumiseksi

Kädet

Suojakäsineet ionisoivalta säteilyltä suojautumiseksi

Röntgenlaitteiden käyttö

Työ lääketieteellisen radiologian alalla

Työ, jossa käytetään radioaktiivisia tuotteita

Terveydenhuolto

Eläinlääkinnällinen hoito

Radioaktiivista jätettä käsittelevä laitos

Energiantuotanto

Vartalo/vatsa/kehon osa

Suojaavat röntgenesiliinat /

Suojatakit/-liivit/-hameet röntgensäteiltä suojautumiseksi

Röntgenlaitteiden käyttö

Työ lääketieteellisen radiologian alalla

Terveydenhuolto

Eläinlääkinnällinen hoito

Hammashoito

Urologia

Kirurgia

Toimenpideradiologia

Laboratoriot

Pää

Päähineet ja lakit

Henkilönsuojaimet esim. aivokasvaimen kehittymiseltä suojautumiseksi

Lääketieteellisiä röntgenlaitteita käyttävät työpaikat ja tilat

Terveydenhuolto

Eläinlääkinnällinen hoito

Hammashoito

Urologia

Kirurgia

Toimenpideradiologia

Keho osittain

Henkilönsuojaimet kilpirauhasen suojaamiseksi

Henkilönsuojaimet sukurauhasten suojaamiseksi

Röntgenlaitteiden käyttö

Työ lääketieteellisen radiologian alalla

Terveydenhuolto

Eläinlääkinnällinen hoito

Koko keho

Suojavaatetus ionisoivalta säteilyltä suojautumiseksi

Työ lääketieteellisen radiologian alalla

Työ, jossa käytetään radioaktiivisia tuotteita

Energiantuotanto

Radioaktiivista jätettä käsittelevä laitos

II.   KEMIALLISET RISKIT (nanomateriaali mukaan luettuna)

Riskit

Kehonosa

Henkilönsuojaimen tyyppi

Esimerkkejä toiminnoista, joissa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen (*)

Toimiala ja alat

KEMIKAALIT – AEROSOLIT

Kiinteät aineet (pölyt, huurut, savut, kuidut

ja nanomateriaali)

Hengityselimet

Hengityksen suojaaminen hiukkasilta

Purkutyöt

Räjäytystyöt

Pintojen hiominen ja kiillottaminen

Asbestityö

Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö

Hitsaus

Nuohous

Uunien vuoraukseen ja valusankoihin liittyvä työ, jossa voi olla pölyä

Työ masuunien laskuhanojen lähellä, missä voi olla raskasmetallisavua tai -höyryä

Työ masuunipanoksen lähellä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Rauta- ja terästeollisuus

Metalli- ja puuteollisuus

Autoteollisuus

Kivenveistotyöt

Lääketeollisuus

Terveydenhuoltopalvelut

Sytostaattien valmistus

Kädet

Suojakäsineet kemikaaleilta suojautumiseksi

ja suojavoiteet lisäsuojana

Asbestityö

Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Teollisuuslaitosten kunnossapito

Koko keho

Suojavaatetus kiinteiltä hiukkasilta suojautumiseksi

Purkutyöt

Asbestityö

Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö

Nuohous

Kasvinsuojeluaineiden preparointi

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Teollisuuslaitosten kunnossapito

Maatalous

Silmät

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Puuntyöstö

Tietyöt

Kaivosteollisuus

Metalli- ja puuteollisuus

Maa- ja vesirakennus

Nesteet

(sumut)

Hengityselimet

Hengityksen suojaaminen hiukkasilta

Pintojen käsittely (esim. lakkaus/maalaus, raepuhallus)

Pintojen puhdistus

Metalliteollisuus

Valmistusteollisuus

Autoteollisuus

Kädet

Suojakäsineet kemikaaleilta suojautumiseksi

Pintojen käsittely

Pintojen puhdistus

Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Metalliteollisuus

Valmistusteollisuus

Autoteollisuus

Koko keho

Suojavaatetus kemikaaleilta suojautumiseksi

Pintojen käsittely

Pintojen puhdistus

Metalliteollisuus

Valmistusteollisuus

Autoteollisuus

KEMIALLISET – NESTEET

Nesteen varaan joutuminen

Roiske, pisarointi ja suihku

Kädet

Suojakäsineet kemikaaleilta suojautumiseksi

Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Pinnoitteiden käsittely

Parkitus

Työ kampaamoissa ja kauneushoitoloissa

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Siivousala

Autoteollisuus

Kauneus- ja kampaamoalat

Kyynärvarret

Suojahihat kemikaaleilta suojautumiseksi

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Siivous

Kemianteollisuus

Siivousala

Autoteollisuus

Jalkaterät

Suojasaappaat kemikaaleilta suojautumiseksi

Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Siivousala

Autoteollisuus

Koko keho

Suojavaatetus kemikaaleilta suojautumiseksi

Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Siivous

Kemianteollisuus

Siivousala

Autoteollisuus

Maatalous

KEMIKAALIT – KAASUT JA HÖYRYT

Kaasut ja höyryt

Hengityselimet

Hengityksen suojaaminen kaasuilta

Pintojen käsittely (esim. lakkaus/maalaus, raepuhallus)

Pintojen puhdistus

Työ käymis- ja tislaushuoneissa

Työ tankeissa ja mädättämöissä

Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

Nuohous

Desinfioimisaineet ja ruosteenpoistoaineet

Työ konverttereiden tai masuunien kaasuputkien lähellä

Metalliteollisuus

Autoteollisuus

Valmistusteollisuus

Siivousala

Alkoholijuomateollisuus

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

Kädet

Suojakäsineet kemikaaleilta suojautumiseksi

Pintojen käsittely

Pintojen puhdistus

Työ käymis- ja tislaushuoneissa

Työ tankeissa ja mädättämöissä

Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

Metalliteollisuus

Autoteollisuus

Valmistusteollisuus

Alkoholijuomateollisuus

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

Koko keho

Suojavaatetus kemikaaleilta suojautumiseksi

Pintojen käsittely

Pintojen puhdistus

Työ käymis- ja tislaushuoneissa

Työ tankeissa ja mädättämöissä

Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

Metalliteollisuus

Autoteollisuus

Valmistusteollisuus

Alkoholijuomateollisuus

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

Silmät

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Ruiskumaalaus

Puuntyöstö

Kaivostoiminta

Autoteollisuus

Valmistusteollisuus

Kaivosteollisuus

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

III.   BIOLOGISET TEKIJÄT

Riskit

Kehonosa

Henkilönsuojaimen tyyppi

Esimerkkejä toiminnoista, joissa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen (*)

Toimiala ja alat

BIOLOGISET TEKIJÄT – AEROSOLEISSA

Kiinteät aineet ja nesteet

Hengityselimet

Hengityksen suojaaminen hiukkasilta

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Biokemian tuotanto

Kädet

Suojahansikkaat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Koko keho/kehonosa

Suojavaatetus biologisilta tekijöiltä suojautumiseksi

Silmät ja/tai kasvot

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

BIOLOGISET TEKIJÄT – NESTEISSÄ

Suora ja välillinen kosketus

Kädet

Suojahansikkaat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Koko keho/kehonosa

Suojavaatetus biologisilta tekijöiltä suojautumiseksi

Silmät ja/tai kasvot

Naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa (puremat, pistot)

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Metsäteollisuus

Roiske, pisarointi ja suihku

Kädet

Suojahansikkaat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Kyynärvarret

Suojahihat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Jalkaterät/jalat

Suojaavat päällyssaappaat ja säärystimet

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Koko keho

Suojavaatetus biologisilta tekijöiltä suojautumiseksi

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

BIOLOGISET TEKIJÄT – MATERIAALEISSA, IHMISISSÄ, ELÄIMISSÄ JNE.

Suora ja välillinen kosketus

Kädet

Suojahansikkaat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Koko keho/kehonosa

Suojavaatetus biologisilta tekijöiltä suojautumiseksi

Silmät ja/tai kasvot

Naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa (puremat, pistot)

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Metsäteollisuus

IV.   MUUT RISKIT

Riskit

Kehonosa

Henkilönsuojaimen tyyppi

Esimerkkejä toiminnoista, joissa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen (*)

Toimiala ja alat

Huono havaittavuus

Koko keho

Henkilönsuojaimet ilmaisemaan käyttäjän läsnäolo visuaalisesti

Työ liikkuvien ajoneuvojen läheisyydessä

Asfaltointityöt ja tiemerkinnät

Rautatietyöt

Kulkuneuvojen kuljettaminen

Huoltohenkilöstön työ lentokentillä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Kuljetuspalvelut ja matkustajaliikenne

Hapenpuute

Hengityselimet

Eristävät hengityssuojaimet

Työ suljetuissa tiloissa

Työ käymis- ja tislaushuoneissa

Työ tankeissa ja mädättämöissä

Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

Työ kuiluissa, viemäreissä ja viemäröintiin liittyvissä muissa maanalaisissa tiloissa

Alkoholijuomateollisuus

Maa- ja vesirakennus

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

Hengityselimet

Sukelluslaitteet

Vedenalaiset työt

Maa- ja vesirakennus

Hukkuminen

Koko keho

Pelastusliivi

Työskentely vedessä tai veden lähellä

Työskentely merellä

Työskentely lentokoneessa

Kalastusala

Ilmailuteollisuus

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Telakat ja satamat


(1)  Suojavoiteita voidaan tietyissä olosuhteissa riskinarvioinnin seurauksena käyttää yhdessä muiden henkilönsuojainten kanssa työntekijöiden ihon suojaamiseksi tilanteeseen liittyviltä riskeiltä. Suojavoiteet ovat direktiivissä 89/656/ETY tarkoitettuja henkilönsuojaimia, koska tämäntyyppisiä välineitä voidaan tietyissä olosuhteissa pitää direktiivin 89/656/ETY 2 artiklassa tarkoitettuina ”lisäosina tai -varusteina”. Suojavoiteet eivät kuitenkaan ole asetuksen (EU) 2016/425 3 artiklan 1 kohdassa esitetyn määritelmän mukaisia henkilönsuojaimia.