30.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2196,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2019,

merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin annetun päätöksen 2013/755/EU (MMA-assosiaatiopäätös) muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2013/755/EU (1) liitteessä VI määritellään käsite ’alkuperätuotteet’ sekä unionin ja merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA’, väliset hallinnollisen yhteistyön menetelmät. Siinä vahvistetaan rekisteröityjen viejien järjestelmän (REX-järjestelmä) käyttöönottoa MMA:issa koskevat säännökset alkuperän vahvistamista varten.

(2)

Päätöksen 2013/755/EU liitteessä VI olevassa 58 artiklassa säädetään rekisteröityjen viejien tietokannan perustamisesta, ja kyseisen liitteen 63 artiklassa sallitaan poikkeaminen REX-järjestelmästä.

(3)

Päätöksen 2013/755/EU liitteessä VI olevan 63 artiklan 2 kohdan nojalla kaikki MMA:t ovat hakeneet kolmen vuoden poikkeusta REX-järjestelmän soveltamisesta. Näin ollen komissio lykkäsi komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/2093 (2) päivämäärää, jona MMA:iden on ryhdyttävä soveltamaan REX-järjestelmää, 1 päivään tammikuuta 2020 asti.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2447 (3), jossa vahvistetaan kaikki yleiset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (4) täytäntöönpanosäännöt, sisällytettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/428 (5) vahvistetut REX‐järjestelmää koskevat muutetut säännökset yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP‐järjestelmä).

(5)

Koska suurin osa unionin tullikoodeksin yleisistä täytäntöönpanosäännöistä koskee REX-järjestelmää, on tarpeen tehdä asianmukaiset muutokset päätöksen 2013/755/EU liitteeseen VI. Kyseinen liite olisi sen vuoksi korvattava, jotta sen REX-järjestelmää koskevat säännökset voidaan yhdenmukaistaa asetuksessa (EU) 2015/2447 vahvistettujen REX-järjestelmää koskevien säännösten kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2013/755/EU liite VI tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. MIKKONEN


(1)  Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2093, annettu 29 päivänä marraskuuta 2016, rekisteröidyn viejän järjestelmän merentakaisten maiden ja alueiden viejiin soveltamisen alkamispäivää koskevasta poikkeuksesta (EUVL L 324, 30.11.2016, s. 18).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/428, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2015, asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja asetuksen (EU) N:o 1063/2010 muuttamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen ja tiettyjä maita ja alueita koskevien tullietuuksien osalta (EUVL L 70, 14.3.2015, s. 12).