20.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/51


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2019/2189,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,

Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaation (EUAM RCA) operaation johtajan nimittämisestä (EUAM RCA/1/2019)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaatiosta (EUAM RCA) 9 päivänä joulukuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/2110 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) on neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/2110 8 artiklan 1 kohdan nojalla valtuutettu perussopimuksen 38 artiklan mukaisesti tekemään Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin YTPP‐neuvontaoperaation (EUAM RCA) poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat asiaankuuluvat päätökset, mukaan lukien päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ehdotti 12 päivänä joulukuuta 2019 Paulo SOARESin nimittämistä EUAM RCA:n operaation johtajaksi 9 päivästä joulukuuta 2019 8 päivään joulukuuta 2020,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Paulo SOARES Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaation (EUAM RCA) operaation johtajaksi 9 päivästä joulukuuta 2019 8 päivään joulukuuta 2020.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 9 päivästä joulukuuta 2019.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  EUVL L 318, 10.12.2019, s. 141.