18.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1915,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2019,

viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 28 päivänä helmikuuta 2011 komissiolle luvan aloittaa neuvottelut Valko‐Venäjän tasavallan kanssa Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta sopimuksesta, jäljempänä ’sopimus’, samanaikaisesti luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevasta sopimuksesta käytävien neuvottelujen kanssa. Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen parafoimalla sopimus sähköpostikirjeenvaihdolla 17 päivänä kesäkuuta 2019.

(2)

Unioni ja sen kumppanimaat ilmaisivat 7 päivänä toukokuuta 2009 annetussa itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen julkilausumassa poliittisen tukensa viisumijärjestelmän helpottamiselle turvallisessa ympäristössä ja vahvistivat uudelleen aikomuksensa toteuttaa hyvissä ajoin asteittain toimia viisumivapausjärjestelmän toteuttamiseksi kansalaistensa hyväksi.

(3)

Sopimuksen tarkoituksena on vastavuoroisuutta noudattaen helpottaa viisumien myöntämistä unionin ja Valko-Venäjän kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

(4)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY (1) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(5)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY mukaisesti (2). Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(7)

Neuvoston olisi päätettävä sopimuksen tekemisestä ottaen huomioon komission suorittaman arvioinnin, joka koskee Valko-Venäjän biometristen diplomaattipassien myöntämisjärjestelmän ja niiden teknisten eritelmien turvallisuutta ja eheyttä.

(8)

Sopimus olisi allekirjoitettava ja sopimukseen liitetyt yhteiset julistukset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa viisumien myöntämisen helpottamista koskeva Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välinen sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen (3).

2 artikla

Hyväksytään unionin puolesta sopimukseen liitetyt yhteiset julistukset.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

4 artikla

Komissio arvioi Valko-Venäjän biometristen diplomaattipassien myöntämisjärjestelmän ja niiden teknisten eritelmien turvallisuuden ja eheyden ja antaa arviointinsa tiedoksi neuvostolle. Neuvosto päättää tällaisen arvioinnin huomioon ottaen sopimuksen tekemisestä.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LEPPÄ


(1)  Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

(2)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.