12.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/47


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/1894,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2019,

Turkin itäisellä Välimerellä ilman lupaa harjoittaman poraustoiminnan johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto palautti mieleen ja vahvisti 18 päivänä kesäkuuta 2019 aiemmat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät, mukaan lukien Eurooppa-neuvoston 22 päivänä maaliskuuta 2018 antamat päätelmät, joissa tuomittiin jyrkästi Turkin jatkuvat laittomat toimet itäisellä Välimerellä ja Egeanmerellä. Neuvosto ilmaisi vakavan huolensa Turkin laittomasta poraustoiminnasta itäisellä Välimerellä ja pahoitteli sitä, että Turkki ei ollut vielä vastannut unionin toistuviin pyyntöihin lopettaa tämä toiminta. Se myös pyysi komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) esittämään viipymättä vaihtoehtoja asianmukaisiksi toimenpiteiksi.

(2)

Eurooppa-neuvosto palautti mieleen ja vahvisti 20 päivänä kesäkuuta 2019 aiemmat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa tuomittiin jyrkästi Turkin jatkuvat laittomat toimet itäisellä Välimerellä ja Egeanmerellä. Lisäksi Eurooppa-neuvosto hyväksyi sen, että komissiota ja EUH:ta on pyydetty esittämään viipymättä vaihtoehtoja asianmukaisiksi toimenpiteiksi, myös kohdennetuiksi toimenpiteiksi.

(3)

Neuvosto antoi 15 päivänä heinäkuuta 2019 päätelmät, joissa se pahoitteli sitä, että huolimatta unionin toistuvista pyynnöistä lopettaa laiton toiminta itäisellä Välimerellä Turkki oli jatkanut poraustoimintaansa Kyproksen länsipuolella ja aloittanut toisen porausoperaation Kyproksen koillispuolella Kyproksen aluevesillä. Neuvosto toisti, että tällaisilla laittomilla toimilla on vakavia välittömiä kielteisiä vaikutuksia kaikkiin EU:n ja Turkin suhteisiin, ja kehotti jälleen Turkkia pidättymään tällaisista toimista, toimimaan hyvän naapuruuden hengessä ja kunnioittamaan Kyproksen suvereniteettia ja täysivaltaisia oikeuksia kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Neuvosto pani tyytyväisenä merkille Kyproksen hallituksen esittämän kutsun neuvotteluihin Turkin kanssa ja totesi, että talousvyöhykkeiden ja mannerjalustan rajojen määrittämisestä olisi käytävä vuoropuhelua ja neuvotteluja vilpittömässä mielessä kunnioittaen täysin kansainvälistä oikeutta ja noudattaen hyvien naapuruussuhteiden periaatetta.

(4)

Koska Turkki oli jatkanut laittomia poraustoimia ja aloittanut uusia, neuvosto päätti myös keskeyttää neuvottelut kattavasta lentoliikennesopimuksesta sekä olla toistaiseksi pitämättä assosiaationeuvoston ja EU:n ja Turkin korkean tason vuoropuhelun kokouksia. Lisäksi neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen, jonka mukaan Turkille annettavaa liittymistä valmistelevaa tukea vuodeksi 2020 vähennetään, ja kehotti Euroopan investointipankkia tarkastelemaan uudelleen lainanantoaan Turkissa, erityisesti valtion takaamien lainojen osalta.

(5)

Lisäksi kyseisissä päätelmissä korostettiin, että neuvosto jatkaa asian käsittelyä, ja kehotettiin unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäljempänä ’korkea edustaja’, ja komissiota työskentelemään edelleen tarkoituksena kehittää vaihtoehtoja kohdennetuiksi toimenpiteiksi ottaen huomioon Turkin poraustoiminnan jatkuminen itäisellä Välimerellä.

(6)

Koska Turkin laiton poraustoiminta jatkui itäisellä Välimerellä, neuvosto vahvisti 14 päivänä lokakuuta 2019 täyden solidaarisuutensa Kyprokselle sen suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden mukaisten täysivaltaisten oikeuksien kunnioittamisen osalta. Neuvosto palautti mieleen 15 päivänä heinäkuuta 2019 antamansa päätelmät ja erityisesti sen, että talousvyöhykkeiden ja mannerjalustan rajojen määrittämisestä olisi käytävä vuoropuhelua ja neuvotteluja vilpittömässä mielessä kunnioittaen täysin kansainvälistä oikeutta ja noudattaen hyvien naapuruussuhteiden periaatetta.

(7)

Lisäksi neuvosto päätti ottaa käyttöön puitteet rajoittaville toimenpiteille, joita kohdistetaan luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, jotka ovat vastuussa hiilivetyjen laittomasta poraustoiminnasta itäisellä Välimerellä tai osallistuvat siihen, ja kehotti korkeaa edustajaa ja komissiota esittämään pikaisesti tätä koskevia ehdotuksia.

(8)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 18 päivänä lokakuuta 2019 neuvoston 14 päivänä lokakuuta 2019 antamat päätelmät Turkin laittomasta poraustoiminnasta Kyproksen talousvyöhykkeellä ja vahvisti solidaarisuutensa Kyprokselle sekä totesi jatkavansa asian käsittelyä.

(9)

Edellä mainittu poraustoiminta on vastoin Kyproksen tasavallan suvereniteettia ja suvereniteettioikeuksia sekä lainkäyttövaltaa sen aluemerellä, talousvyöhykkeellä ja mannerjalustalla, ja kun tällaista toimintaa harjoitetaan alueilla, joilla talousvyöhykkeen ja mannerjalustan rajoja ei ole määritetty kansainvälisen oikeuden mukaisesti sellaisen valtion kanssa, jolla on vastakkainen rannikko, toiminta vaarantaa rajojen määrittämistä koskevan sopimuksen aikaansaamisen tai vaikeuttaa sitä. Tällainen toiminta on vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteita, mukaan lukien riitojen rauhanomaista ratkaisemista, ja se muodostaa uhan unionin edulle ja turvallisuudelle.

(10)

Tässä yhteydessä olisi määrättävä kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat vastuussa sellaisesta hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä poraustoiminnasta tai tällaisen toiminnan seurauksena tapahtuvasta hiilivetyjen hyödyntämisestä, johon Kyproksen tasavalta ei ole antanut lupaa ja jota harjoitetaan sen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla, tai jotka ovat osallisina tällaisessa toiminnassa muun muassa suunnittelemalla tai valmistelemalla sitä esimerkiksi seismisten tutkimusten avulla tai osallistumalla siihen tai johtamalla sitä tai avustamalla siinä taikka tukevat sitä taloudellisesti, teknisesti tai aineellisesti. Tähän kuuluu myös toiminta, joka voi vaarantaa rajojen määrittämistä koskevan sopimuksen aikaansaamisen tai vaikeuttaa sitä tapauksissa, joissa talousvyöhykkeen tai mannerjalustan rajaa ei ole määritetty kansainvälisen oikeuden mukaisesti sellaisen valtion kanssa, jolla on vastakkainen rannikko.

(11)

Tämän päätöksen ei olisi estettävä humanitaarisen avun toimittamista ja sen toimittamisen helpottamista. Tätä päätöstä olisi muutettava tarpeen mukaan, jotta siihen voidaan sisällyttää poikkeus, jos vaikuttaa siltä, että nimettyä henkilöä tai yhteisöä koskevien rajoittavien toimenpiteiden soveltaminen voisi estää humanitaarisen avun toimittamisen.

(12)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a)

luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa sellaisesta hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä poraustoiminnasta tai tällaisen toiminnan seurauksena tapahtuvasta hiilivetyjen hyödyntämisestä, johon Kyproksen tasavalta ei ole antanut lupaa ja jota harjoitetaan sen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla, tai jotka ovat osallisina tällaisessa toiminnassa muun muassa suunnittelemalla tai valmistelemalla sitä, osallistumalla siihen tai johtamalla sitä tai avustamalla siinä.

Tähän kuuluu myös toiminta, joka voi vaarantaa rajojen määrittämistä koskevan sopimuksen aikaansaamisen tai vaikeuttaa sitä tapauksissa, joissa talousvyöhykkeen tai mannerjalustan rajaa ei ole määritetty kansainvälisen oikeuden mukaisesti sellaisen valtion kanssa, jolla on vastakkainen rannikko;

b)

luonnolliset henkilöt, jotka tukevat taloudellisesti, teknisesti tai aineellisesti a alakohdassa tarkoitettua hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvää poraustoimintaa tai tällaisen toiminnan seurauksena tapahtuvaa hiilivetyjen hyödyntämistä;

c)

luonnolliset henkilöt, jotka ovat a ja b alakohdassa tarkoitettuja luonnollisia henkilöitä lähellä,

liitteessä olevan luettelon mukaisesti.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jäsenvaltiota sitoo kansainvälisen oikeuden velvoite, erityisesti

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen suojeluksessa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin ja unionin järjestämiin tai isännöimiin kokouksiin taikka Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimiin kokouksiin osallistumiseksi, joissa käydään rajoittavien toimenpiteiden poliittisia tavoitteita välittömästi tukevaa poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltiot voivat myös myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos maahantulo tai kauttakulku on perusteltua oikeusprosessin päätökseen saattamiseksi.

8.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

9.   Jos jäsenvaltio 3, 4, 6, 7 tai 8 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja niihin henkilöihin, joita se suoraan koskee.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat seuraaville tai ovat seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat vastuussa sellaisesta hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä poraustoiminnasta tai tällaisen toiminnan seurauksena tapahtuvasta hiilivetyjen hyödyntämisestä, johon Kyproksen tasavalta ei ole antanut lupaa ja jota harjoitetaan sen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla, tai jotka ovat osallisina tällaisessa toiminnassa muun muassa suunnittelemalla tai valmistelemalla sitä, osallistumalla siihen tai johtamalla sitä tai avustamalla siinä.

Tähän kuuluu myös toiminta, joka voi vaarantaa rajojen määrittämistä koskevan sopimuksen aikaansaamisen tai vaikeuttaa sitä tapauksissa, joissa talousvyöhykkeen tai mannerjalustan rajaa ei ole määritetty kansainvälisen oikeuden mukaisesti sellaisen valtion kanssa, jolla on vastakkainen rannikko;

b)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka tukevat taloudellisesti, teknisesti tai aineellisesti a alakohdassa tarkoitettua hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvää poraustoimintaa tai tällaisen toiminnan seurauksena tapahtuvaa hiilivetyjen hyödyntämistä;

c)

tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet,

liitteessä olevan luettelon mukaisesti.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen erityisen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava; tai

e)

maksetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä lueteltua luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu ennen sitä päivää tehdystä sopimuksesta, jona kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty mainittuun luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin

a)

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien kyseisiin tileihin on sovellettu 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä; tai

c)

unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut,

edellyttäen, että tällaisiin korkotuloihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

3 artikla

1.   Neuvosto vahvistaa liitteessä olevan luettelon ja muuttaa sitä jäsenvaltion tai korkean edustajan ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä.

2.   Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetut päätökset ja luetteloon merkitsemisen perusteet tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4 artikla

1.   Liitteessä esitetään perusteet 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liite sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

5 artikla

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän päätöksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

a)

liitteessä lueteltu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

6 artikla

1.   Neuvosto ja korkea edustaja voivat käsitellä henkilötietoja suorittaakseen tämän päätöksen mukaiset tehtävänsä, erityisesti:

a)

neuvosto laatiakseen liitteen ja muuttaakseen sitä;

b)

korkea edustaja valmistellakseen muutoksia liitteeseen.

2.   Neuvosto ja korkea edustaja voivat tarvittaessa käsitellä luettelossa olevien luonnollisten henkilöiden tekemiin rikoksiin ja heille annettuihin rikostuomioihin tai heitä koskeviin turvatoimenpiteisiin liittyviä asiaankuuluvia tietoja vain siinä määrin kuin tällainen käsittely on tarpeen liitteen laatimista varten.

3.   Tämän päätöksen soveltamiseksi neuvosto ja korkea edustaja nimetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (1) 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi, jotta voidaan varmistaa, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää asetuksessa (EU) 2018/1725 säädettyjä oikeuksiaan.

7 artikla

Jotta tässä päätöksessä asetetut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet.

8 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 12 päivään marraskuuta 2020, ja sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE

LUETTELO 1 JA 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

[…]