24.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1754,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lokakuun 31 päivänä 1958 tehdyllä Lissabonin sopimuksella alkuperänimitysten suojasta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä, jäljempänä ’Lissabonin sopimus’, perustettiin erityisliitto, jäljempänä ’erityisliitto’, Pariisissa 20 päivänä maaliskuuta 1883 allekirjoitetulla teollisoikeuden suojelemista koskevalla Pariisin yleissopimuksella perustetun teollisoikeuden suojelemista koskevan liiton puitteissa. Lissabonin sopimuksen ehtojen mukaisesti sopimuspuolet sitoutuvat suojelemaan alueillaan erityisliiton muiden maiden tuotteiden alkuperänimityksiä, jotka on tunnustettu ja suojattu sellaisenaan alkuperämaassa ja rekisteröity Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisessä toimistossa, paitsi jos kyseiset sopimuspuolet ilmoittavat vuoden kuluessa tällaisen rekisteröinti-ilmoituksen vastaanottamisesta, etteivät ne voi taata tällaista suojaa.

(2)

Seitsemän jäsenvaltiota on Lissabonin sopimuksen osapuolia: Bulgaria (vuodesta 1975), Tšekki (vuodesta 1993), Ranska (vuodesta 1966), Italia (vuodesta 1968), Unkari (vuodesta 1967), Portugali (vuodesta 1966) ja Slovakia (vuodesta 1993). Kolme muuta jäsenvaltiota on allekirjoittanut sopimuksen, muttei ole ratifioinut sitä (Kreikka, Espanja ja Romania). Unioni itse ei sitä vastoin ole Lissabonin sopimuksen osapuoli, sillä sopimuksen mukaan ainoastaan valtiot voivat liittyä siihen.

(3)

Toukokuun 20 päivänä 2015 hyväksyttiin alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirja, jäljempänä ’Geneven asiakirja’, jolla tarkistettiin Lissabonin sopimusta. Geneven asiakirjalla erityisesti laajennetaan erityisliiton soveltamisala tuotteiden alkuperänimityksistä kaikkiin maantieteellisiin merkintöihin, joita tarkoitetaan maailman kauppajärjestön sopimuksessa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista. Geneven asiakirja on yhteensopiva kyseisen sopimuksen sekä maataloustuotteiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojelemista koskevan unionin asiaankuuluvan oikeuden kanssa, ja siinä sallitaan hallitustenvälisten järjestöjen tulla sen sopimuspuoliksi.

(4)

Unionilla on yksinomainen toimivalta Geneven asiakirjan kattamilla aloilla. Tämä vahvistettiin unionin tuomioistuimen 25 päivänä lokakuuta 2017 asiassa C-389/15 (1) antamassa tuomiossa, jossa täsmennettiin, että Lissabonin sopimuksen tarkistusluonnoksen, joka on sittemmin hyväksytty Geneven asiakirjana, ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa ja säännellä unionin ja Lissabonin sopimukseen kuuluvien kolmansien valtioiden välistä kauppaa, ja että se on omiaan vaikuttamaan suoraan ja välittömästi tähän kauppaan. Näin ollen Geneven asiakirjaa koskevat neuvottelut kuuluivat unionin yksinomaiseen toimivaltaan SEUT 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti koska ne liittyivät SEUT 207 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen kauppapolitiikan alaan etenkin teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallisten näkökohtien osalta.

(5)

Unioni on ottanut eräiden maataloustuotteiden osalta käyttöön yhdenmukaiset ja kattavat maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmät viineille (1970), tislatuille alkoholijuomille (1989), maustetuille viineille (1991) ja muille maataloustuotteille ja -elintarvikkeille (1992). Unionin SEUT 3 artiklan mukaisen yksinomaisen toimivallan vuoksi jäsenvaltioilla ei pitäisi olla kansallisia järjestelmiä erityisliiton jäseninä olevista kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi. Koska unioni ei kuitenkaan ole Geneven asiakirjan sopimuspuoli, se ei voi hakea unionin tasolla rekisteröidyille maataloustuotteiden alkuperänimityksille ja maantieteellisille merkinnöille suojaa erityisliitossa eikä se voi suojata jäseninä olevien kolmansien maiden alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä unionin Geneven asiakirjan mukaisesti käyttöönottamilla suojajärjestelmillä.

(6)

Jotta unioni voisi käyttää asianmukaisesti yksinomaista toimivaltaansa Geneven asiakirjan kattamilla aloilla ja suorittaa asianmukaisesti tehtävänsä kattavissa maataloustuotteiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmissään, unionin pitäisi liittyä Geneven asiakirjaan ja ryhtyä sen sopimuspuoleksi.

(7)

Unionin liittyminen Geneven asiakirjaan on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdan, jossa määrätään teollis- ja tekijänoikeuksien turvasta, mukaista.

(8)

Unionin olisi pyrittävä säännönmukaistamaan kysymys sen äänestysoikeudesta Geneven asiakirjan mukaisen erityisliiton yleiskokouksessa varmistaakseen tosiasiallisen osallistumisensa päätöksentekoprosessiin ottaen huomioon Geneven asiakirjan 22 artiklan 4 kohdan b alakohdan ii alakohta. Sen vuoksi on asianmukaista, että jäsenvaltioilla pitäisi myös halutessaan olla lupa tarpeen mukaan ratifioida Geneven asiakirja tai liittyä siihen unionin rinnalla unionin etujen mukaisesti.

(9)

Tämä mahdollistaa samanaikaisesti sen, että nykyisestä jäsenyydestä erityisliitossa johtuvien seitsemän jäsenvaltion oikeuksien jatkuminen voidaan varmistaa.

(10)

Jäsenvaltioiden suorittaman ratifioinnin tai liittymisen olisi kuitenkin kunnioitettava täysin unionin yksinomaista toimivaltaa ja unionin olisi oltava edelleen vastuussa unionilla ja jäsenvaltioilla Geneven asiakirjan mukaisesti olevien oikeuksien käyttämisen ja velvollisuuksien täyttämisen varmistamisesta.

(11)

Komissio edustaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionia ja Geneven asiakirjan ratifioineita tai siihen liittyneitä jäsenvaltioita erityisliitossa.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan, jäljempänä ’Geneven asiakirja’, unionin puolesta.

Geneven asiakirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilön, jolla on oikeus tallettaa Geneven asiakirjan 28 artiklan 2 kappaleen ii alakohdassa tarkoitettu liittymiskirja unionin puolesta osoitukseksi siitä, että unioni suostuu sitoutumaan Geneven asiakirjaan ja antamaan liittymiskirjaan liitettävän julistuksen ja ilmoituksen, joista säädetään tämän päätöksen 5 artiklassa.

3 artikla

Jäsenvaltioille annetaan lupa niin halutessaan tapauksen mukaan ratifioida Geneven asiakirja tai liittyä siihen unionin rinnalla unionin etujen mukaisesti ja kunnioittaen täysin sen yksinomaista toimivaltaa.

4 artikla

1.   Komissio edustaa SEU 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityisliitossa unionia ja kaikkia jäsenvaltioita, jotka ratifioivat Geneven asiakirjan tai liittyvät siihen tämän päätöksen 3 artiklan mukaisesti. Unioni on vastuussa unionin ja niiden jäsenvaltioiden, jotka ratifioivat Geneven asiakirjan tai liittyvät siihen tämän päätöksen 3 artiklan mukaisesti, oikeuksien käyttämisen ja velvollisuuksien täyttämisen varmistamisesta.

Komissio tekee kaikki Geneven asiakirjan nojalla tarvittavat ilmoitukset unionin ja kyseisten jäsenvaltioiden puolesta.

Komissio nimetään erityisesti Geneven asiakirjan 3 artiklassa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, joka on vastuussa Geneven asiakirjan hallinnoinnista unionin alueella ja viestinnästä WIPO:n kansainvälisen toimiston kanssa sekä Geneven asiakirjan että Lissabonin sopimusta ja Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevien yhteisten täytäntöönpanomääräysten, jäljempänä ’yhteiset täytäntöönpanomääräykset’, nojalla.

2.   Unioni äänestää erityisliiton yleiskokouksessa, ja jäsenvaltiot, jotka ovat ratifioineet Geneven asiakirjan tai liittyneet siihen, eivät käytä oikeuttaan äänestää.

5 artikla

Liittymiskirjaan liitettävässä ilmoituksessa on Geneven asiakirjan 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti täsmennettävä, että Geneven asiakirjan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ja Geneven asiakirjan 17 artiklassa tarkoitettuja ajanjaksoja jatketaan yhdellä vuodella yhteisissä täytäntöönpanomääräyksissä tältä osin täsmennettyjä menettelyjä noudattaen.

Yhteisten täytäntöönpanomääräysten 5 säännön 3 kohdan a alakohdan mukaan WIPO:n pääjohtajalle osoitetussa liittymiskirjaan liitettävässä ilmoituksessa on täsmennettävä vaatimus, jonka mukaan rekisteröidyn alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaamista unionin alueella koskevaan hakemukseen on yhteisten täytäntöönpanomääräysten 5 säännön 2 kohdassa esitetyn pakollisen sisällön lisäksi mainittava tiedot tavaran laadusta tai ominaisuuksista ja sen yhteydestä maantieteellisen tuotantoalueen maantieteelliseen ympäristöön, kun kyseessä on alkuperänimitys, tai tiedot tavaran laadusta, maineesta tai muusta ominaisuudesta sekä sen yhteydestä maantieteelliseen alkuperäalueeseen, kun kyseessä on maantieteellinen merkintä.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Unionin tuomioistuimen tuomio 25.10.2017, komissio v. neuvosto, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.