8.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 257/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1678,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2019,

päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7067)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 6 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2009/821/EY (4) vahvistetaan luettelo direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY mukaisesti hyväksytyistä rajatarkastusasemista sekä luettelo yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän (Traces) keskus-, alue- ja paikallisyksiköistä. Kyseiset luettelot on esitetty kyseisen päätöksen liitteissä I ja II.

(2)

Belgian ehdotuksen mukaisesti Antwerpenin sataman ja Zeebruggen sataman rajatarkastusasemien hyväksyntä olisi laajennettava koskemaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja pakkaamattomia tuotteita. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(3)

Tanskan ehdotuksen mukaisesti luetteloon olisi lisättävä eläimistä saatavien sivutuotteiden tarkastusta varten uusi tarkastuskeskus Skagenin sataman rajatarkastusasemalle. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(4)

Espanjan tekemän ehdotuksen mukaisesti uusi Ferrolin sataman rajatarkastusasema olisi hyväksyttävä ihmisravinnoksi tarkoitettujen pakattujen tuotteiden osalta. Lisäksi Santanderin sataman rajatarkastusaseman – muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden osalta – ja yhden Vigon sataman rajatarkastusasemalla sijaitsevan tarkastuskeskuksen väliaikainen lakkauttaminen olisi kumottava. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(5)

Italian tekemän ehdotuksen mukaisesti ja komission tekemän tyydyttävän tarkastuksen jälkeen uusi Veronan lentoaseman rajatarkastusasema olisi hyväksyttävä ihmisravinnoksi tarkoitettujen pakattujen tuotteiden osalta. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(6)

Suomen tekemän ilmoituksen mukaisesti Haminan sataman rajatarkastusasemaa koskeva kohta olisi poistettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevasta luettelosta.

(7)

Ruotsin tekemän ilmoituksen mukaisesti olisi myönnettävä poikkeus Helsingborgin sataman rajatarkastusasemalla tarkastusten tekemisestä ja todistusten myöntämisestä vastaavan henkilöstön osalta. Tämän vuoksi on aiheellista muuttaa kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(8)

Saksa ilmoitti komissiolle, että hallinnollisen uudelleenjärjestelyn seurauksena Traces-järjestelmän paikallisyksikköjen luetteloon olisi tehtävä tiettyjä muutoksia kyseisen jäsenvaltion osalta. Siksi on aiheellista muuttaa päätöksen 2009/821/EY liitettä II.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2009/821/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Komission päätös 2009/821/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2009, hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä (EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2009/821/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

lisätään erityismainintoihin kohta seuraavasti:

”(16) = Lukuun ottamatta sorkka- ja kavioeläinten ruhoja.”

b)

muutetaan Belgiaa koskeva osa seuraavasti:

i)

korvataan Antwerpenin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC”

 

ii)

korvataan Zeebruggen satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)”

 

c)

korvataan Tanskaa koskevassa osassa Skagenin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)”

 

d)

muutetaan Espanjaa koskeva osa seuraavasti:

i)

lisätään Ciudad Realia koskevan kohdan jälkeen Ferrolin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)”

 

ii)

korvataan Santanderin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT”

 

iii)

korvataan Vigon satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)”

 

e)

lisätään Italiaa koskevassa osassa kohdan Venezia jälkeen Veronan lentoasemaa koskeva kohta seuraavasti:

”Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)”

 

f)

poistetaan Suomea koskevassa osassa Haminan satamaa koskeva kohta.

g)

korvataan Ruotsia koskevassa osassa Helsingborgin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

Poistetaan Saksaa koskevassa osassa kohdasta ”DE00010 SAARLAND” yksiköt ”DE38210 REGIONALSTELLE MITTE” ja ”DE38310 REGIONALSTELLE WEST”.