2.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1664,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2019,

luvan antamisesta Ukrainassa sijaitsevalle laboratoriolle tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6906)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/258/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2000/258/EY nimetään Nancyssa, Ranskassa toimiva AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) erityislaitokseksi, joka vastaa raivotautirokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta. AFSSA on nyt yhdistetty Ranskassa osaksi ANSES-laitosta (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

(2)

Päätöksessä 2000/258/EY säädetään muun muassa, että ANSES arvioi ne kolmansien maiden laboratoriot, jotka ovat jättäneet hakemuksen raivotautirokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien tekemisestä.

(3)

Ukrainan toimivaltainen viranomainen on jättänyt hakemuksen Kiovassa toimivan NeoVetlab Ukraine Ltd -laboratorion hyväksymisestä, ja ANSES on laatinut ja toimittanut komissiolle tätä laboratoriota koskevan myönteisen arviointiraportin, joka on päivätty 14 päivänä syyskuuta 2018.

(4)

Kiovassa toimivalle NeoVetlab Ukraine Ltd -laboratoriolle olisi näin ollen annettava lupa tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään päätöksen 2000/258/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraava laboratorio tekemään raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kiova, 03191

Ukraina

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2019.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40.