27.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 248/71


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1594,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2019,

luvan antamisesta Puolan tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 168 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/805/EU muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/112/EY 168 artiklassa vahvistetaan verovelvollisen oikeus vähentää arvonlisävero, joka kannetaan verovelvollisen verollisia liiketoimiaan varten vastaanottamien tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista. Mainitun direktiivin 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vastikkeellisiin palveluihin rinnastetaan yrityksen liikeomaisuuteen kuuluvan tavaran ottaminen verovelvollisen omaan tai henkilöstönsä yksityiseen käyttöön taikka yleisesti ottaen muuhun kuin yrityksen varsinaisiin tarkoituksiin kuuluvaan käyttöön.

(2)

Puolalle annettiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2013/805/EU (2) lupa rajoittaa 31 päivään joulukuuta 2016 saakka 50 prosenttiin sellaisen arvonlisäveron vähennysoikeus, joka kannetaan tiettyjen moottorikäyttöisten maantieajoneuvojen oston, yhteisöhankinnan, tuonnin, vuokraamisen tai leasing-vuokrauksen yhteydessä ja kun arvolisävero kannetaan kyseisiin ajoneuvoihin liittyvistä kustannuksista, jos tällaiset ajoneuvot eivät ole pelkästään yrityskäytössä sekä vapauttaa verovelvolliset velvollisuudesta rinnastaa tällaisten ajoneuvojen muu kuin yrityskäyttö direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisiin vastikkeellisiin palveluihin, jäljempänä ’poikkeavat toimenpiteet’.

(3)

Poikkeavien toimenpiteiden voimassaoloa jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2019 saakka neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/1837 (3).

(4)

Puola pyysi komissioon 14 päivänä tammikuuta 2019 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä lupaa jatkaa poikkeavien toimenpiteiden soveltamista vielä 31 päivään joulukuuta 2022.

(5)

Komissio antoi direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti Puolan esittämän pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille 15 päivänä huhtikuuta 2019 päivätyillä kirjeillä. Komissio ilmoitti Puolalle 16 päivänä huhtikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä, että sillä on kaikki pyynnön arviointia varten tarvittavat tiedot.

(6)

Puolan pyynnön mukana oli kertomus täytäntöönpanopäätöksen 2013/805/EU soveltamisesta, mukaan lukien uudelleenarviointi siitä prosenttimääräisestä rajoituksesta, jota arvonlisäveron vähennysoikeuteen sovelletaan. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella Puola katsoo, että 50 prosentin osuus on edelleen perusteltu. Lisäksi se katsoo, että poikkeus direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimuksesta on edelleen tarpeen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Nämä poikkeavat toimenpiteet ovat perusteltuja ottaen huomioon tarpeen yksinkertaistaa arvonlisäveron kantamista ja estää verovilppi, joka perustuu virheelliseen kirjanpitoon ja valheellisiin veroilmoituksiin.

(7)

Poikkeavia toimenpiteitä olisi jatkettava vain niin kauan, että näiden toimenpiteiden tehokkuuden ja prosenttimääräisen rajoituksen asianmukaisuuden arviointi saadaan suoritettua. Puolalle olisi näin ollen annettava lupa jatkaa poikkeavien toimenpiteiden soveltamista 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.

(8)

Olisi vahvistettava määräaika poikkeavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamista vuoden 2022 jälkeen koskevan pyynnön esittämiselle. Puolan olisi myös edellytettävä toimittavan tällaisen pyynnön yhteydessä kertomuksen, joka sisältää uudelleenarvioinnin siitä prosenttimääräisestä rajoituksesta, jota arvonlisäveron vähennysoikeuteen sovelletaan.

(9)

Poikkeavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisella on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavan arvonlisäveron kokonaismäärään, eikä se vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin.

(10)

Täytäntöönpanopäätös 2013/805/EU olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2013/805/EU 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2022.

Mahdollinen tällä päätöksellä luvan saaneiden poikkeavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamista koskeva pyyntö on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2022. Tällaiseen pyyntöön on liitettävä kertomus, joka sisältää uudelleenarvioinnin siitä prosenttimääräisestä rajoituksesta, jota tämän päätöksen perusteella sovelletaan arvonlisäveron vähennysoikeuteen.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KULMUNI


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/805/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, luvan antamisesta Puolan tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 168 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 51).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1837, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, luvan antamisesta Puolalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 artiklasta poikkeavien toimenpiteiden soveltamista (EUVL L 280, 18.10.2016, s. 28).