30.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/40


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1283,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2019,

Japanin oikeudellisen ja valvontakehyksen tunnustamisesta luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 vaatimuksia vastaavaksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklan 6 kohdassa siirretään komissiolle valta antaa vastaavuuspäätös, jos kolmannen maan oikeudellisessa ja valvontakehyksessä varmistetaan, että kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneet tai rekisteröidyt luottoluokituslaitokset noudattavat mainitusta asetuksesta johtuvia oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka pannaan täytäntöön ja joita valvotaan tehokkaasti kyseisessä kolmannessa maassa.

(2)

Tämän vastaavuuspäätöksen tarkoituksena on sallia Japanin luottoluokituslaitoksille sertifioinnin hakeminen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta, jäljempänä ’ESMA’, jos ne eivät ole systeemisesti merkittäviä yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusmarkkinoiden vakauden tai luotettavuuden kannalta. Tämä vastaavuuspäätös antaa ESMAlle mahdollisuuden arvioida kyseisiä luottoluokituslaitoksia tapauskohtaisesti ja myöntää poikkeus joistakin Euroopan unionissa toimivia luottoluokituslaitoksia koskevista toiminnan järjestämistä koskevista vaatimuksista, kuten vaatimuksesta olla fyysisesti läsnä Euroopan unionissa.

(3)

Jotta kolmannen maan oikeudellinen ja valvontakehys voitaisiin katsoa vastaavaksi, sen on täytettävä vähintään asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklan 6 kohdassa vahvistetut kolme ehtoa.

(4)

Komissio antoi 28 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/578/EU (2), jossa se totesi näiden kolmen ehdon täyttyvän ja katsoi luottoluokituslaitoksia koskevan Japanin oikeudellisen ja valvontakehyksen vastaavan tuolloin voimassa olleita asetuksen (EY) N:o 1060/2009 vaatimuksia.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklan 6 kohdassa säädetyn ensimmäisen ehdon mukaan kolmannen maan luottoluokituslaitoksilla on oltava toimilupa tai niiden on oltava rekisteröityjä, ja niiden on oltava jatkuvasti tehokkaan valvonnan alaisia. Japanin oikeudellisessa ja valvontakehyksessä edellytetään, että luottoluokituslaitoksella on Japanin rahoituspalveluviraston (Financial Services Agency of Japan, jäljempänä ’JFSA’) rekisteröinti, jotta sen luottoluokituksia voidaan käyttää sääntelytarkoituksiin Japanissa. JFSA asettaa luottoluokituslaitoksia koskevia oikeudellisesti sitovia velvoitteita ja valvoo luottoluokituslaitoksia jatkuvasti. JFSA:lla on laajat ja kokonaisvaltaiset valtuudet, ja se pystyy toteuttamaan useita toimenpiteitä, seuraamukset mukaan lukien, jos luottoluokituslaitokset rikkovat luottoluokituslaitosten sääntelyyn liittyvän rahoitusväline- ja arvopaperipörssilain säännöksiä.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklan 6 kohdassa säädetyn toisen ehdon mukaan kolmannen maan luottoluokituslaitoksiin on sovellettava oikeudellisesti sitovia sääntöjä, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1060/2009 6–12 artiklan ja sen liitteen I säännöksiä. Japanin oikeudellinen ja valvontakehys perustuu lojaalisuusvelvoitteeseen. Luottoluokituslaitoksen on otettava käyttöön toiminnalliset valvontajärjestelmät, jotta luottoluokitustoimintaa voidaan harjoittaa tasapuolisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, määrittämällä lukuisia yksityiskohtaisia ja normatiivisia vaatimuksia, kattavat määräykset eturistiriitojen välttämiseksi ja hallinnoimiseksi sekä niistä tiedottamiseksi ja tietojen säilyttämistä ja niiden esittämistä JFSA:lle ja suurelle yleisölle koskeva velvoite. Japanin oikeudellisen ja valvontakehyksen katsotaan vastaavan asetusta (EY) N:o 1060/2009 eturistiriitojen hallinnan, toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, luottoluokitusten ja luottoluokitusmenetelmien laadun varmistavien toimien, luottoluokitusten julkaisemista koskevan velvoitteen sekä luottoluokitustoimintaa koskevien tietojen yleistä ja säännöllistä julkaisemista koskevan velvoitteen osalta. Japanin oikeudellinen ja valvontakehys antaa näin ollen vastaavan suojan, kun kyseessä on luottoluokituslaitosten luotettavuus, avoimuus ja hyvä hallintotapa sekä luottoluokitustoiminnan luotettavuus.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklan 6 kohdassa säädetyn kolmannen ehdon mukaan kolmannen maan sääntelyjärjestelmän on estettävä kyseisen kolmannen maan valvontaviranomaisia ja muita viranomaisia puuttumasta luottoluokitusten sisältöön ja luottoluokituksessa käytettäviin menetelmiin. Tämä toteutuu, koska lainsäädäntö kieltää JFSA:ta puuttumasta luottoluokitusten sisältöön ja luottoluokitusmenetelmiin.

(8)

Japanin oikeudellinen ja valvontakehys täyttää edelleen asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklan 6 kohdassa alun perin säädetyt kolme ehtoa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 462/2013 (3) otetaan kuitenkin käyttöön lisävaatimuksia unionissa rekisteröidyille luottoluokituslaitoksille ja tiukennetaan siten näiden luottoluokituslaitosten oikeudellista ja valvontajärjestelmää. Nämä lisävaatimukset sisältävät luokitusnäkymiä, eturistiriitojen hallintaa, luottamuksellisuusvaatimuksia, luokitusmenetelmien laatua sekä luottoluokitusten esittämistä ja julkistamista koskevia sääntöjä.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 462/2013 2 artiklan toisen kohdan 1 alakohdan b alakohdan mukaan lisävaatimuksia sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2018 arvioitaessa kolmansien maiden oikeudellisten ja valvontakehysten vastaavuutta.

(10)

Tätä taustaa vasten komissio pyysi 13 päivänä heinäkuuta 2017 ESMAlta neuvoja siitä, vastaako muun muassa Japanin oikeudellinen ja valvontakehys näitä asetuksella (EU) N:o 462/2013 käyttöön otettuja lisävaatimuksia. Lisäksi komissio pyysi ESMAa esittämään arvionsa siitä, onko mahdollisilla eroilla olennaista merkitystä.

(11)

ESMA totesi 17 päivänä marraskuuta 2017 julkaistussa teknisessä lausunnossaan, että luottoluokituslaitoksia koskeva Japanin oikeudellinen ja valvontakehys sisältää riittävät säännökset täyttääkseen asetuksella (EU) N:o 462/2013 käyttöön otetut lisävaatimukset.

(12)

Asetuksella (EU) N:o 462/2013 lisätään asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 1 kohtaan w alakohta, jossa annetaan luokitusnäkymän määritelmä. Asetuksessa (EY) N:o 1060/2009 laajennetaan nyt tietyt luottoluokituksiin sovellettavat vaatimukset koskemaan myös luokitusnäkymiä. Japanin oikeudellisessa ja valvontakehyksessä tunnustetaan luokitusnäkymät. Siinä katsotaan luokitusnäkymän olevan osa luottoluokitusta ja annetaan JFSA:lle valtuudet seurata luokitusnäkymien asianmukaisuutta yhdessä niihin liittyvien luottoluokitusten kanssa.

(13)

Jotta voitaisiin parantaa luottamusta luottoluokituslaitosten riippumattomuuteen luottoluokitelluista yhteisöistä, asetuksella (EU) N:o 462/2013 lisätään asetukseen (EY) N:o 1060/2009 6 artiklan 4 kohta, 6 a artikla ja 6 b artikla, joissa laajennetaan eturistiriitoihin sovellettavat säännöt koskemaan sellaisia eturistiriitoja, jotka liittyvät luottoluokituslaitoksen osakkeenomistajiin tai luottoluokituslaitoksessa merkittävässä asemassa oleviin jäseniin. Japanin oikeudellisen ja valvontakehyksen mukaan luottoluokituslaitosten on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että luottoluokituslaitos ei vahingoita sijoittajien etuja luottoluokitusmenettelyssä, erityisesti silloin, kun luottoluokiteltu yhteisö omistaa vähintään 5 prosenttia luottoluokituslaitoksen osakkeista. Luottoluokituslaitos ei myöskään saa tehdä luokitusta, jos sillä on omistusosuus luottoluokitellussa yhteisössä.

(14)

Asetuksella (EU) N:o 462/2013 otetaan käyttöön uusia säännöksiä sen varmistamiseksi, että luottamuksellisia tietoja käytetään ainoastaan luottoluokitustoimintaan liittyviin tarkoituksiin ja että niitä suojellaan petoksilta, varkauksilta ja väärinkäytöksiltä. Tätä varten asetuksen (EY) N:o 1060/2009 10 artiklan 2 a kohdassa vaaditaan, että luottoluokituslaitokset käsittelevät kaikkia luottoluokituksia, luokitusnäkymiä ja niihin liittyviä tietoja sisäpiiritietoina siihen saakka, kun ne on julkistettu. Japanin oikeudellinen ja valvontakehys sisältää yksityiskohtaisia vaatimuksia, jotka koskevat toimia, joita luottoluokituslaitosten on toteutettava suojellakseen liikkeeseenlaskijoita koskevia luottamuksellisia tietoja. Näin ollen käytössä on uskottava kehys luottamuksellisten tietojen väärinkäytöltä suojelemiseksi.

(15)

Asetuksella (EU) N:o 462/2013 pyritään lisäämään luottoluokitusmenetelmien avoimuutta ja laatua. Siinä lisätään asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan D jakson I osan 3 kohtaan luottoluokituslaitoksia koskeva velvollisuus antaa luottoluokitellulle yhteisölle mahdollisuus huomauttaa mahdollisista asiavirheistä ennen luottoluokituksen tai luokitusnäkymän julkistamista. Japanin oikeudellisessa ja valvontakehyksessä edellytetään, että luottoluokituslaitokset laativat luokituspolitiikan, jossa vahvistetaan luottoluokitusten määrittämistä ja julkistamista koskevat menetelmät. Luokituspolitiikan olisi sisällettävä ohjeita ja menetelmiä, joiden avulla luottoluokiteltu yhteisö voi tarkistaa ennen luottoluokituksen julkaisemista, onko siinä asiavirheitä, ja esittää kantansa luottoluokituksesta kohtuullisessa ajassa.

(16)

Asetuksessa (EU) N:o 462/2013 lisätään asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklaan 5 a kohta, 6 kohdan aa ja ab alakohta ja 7 kohta, joissa otetaan käyttöön suojatoimia sen varmistamiseksi, että luokitusmenetelmiin tehtävät muutokset eivät johda niiden höltymiseen. Japanin oikeudellisessa ja valvontakehyksessä edellytetään vastaavasti, että luottoluokituslaitoksella on käytössään toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luottoluokituksen määrittämiseen käytetyt tiedot ovat riittävän laadukkaita ja että luokitusmenetelmät ovat tiukkoja ja järjestelmällisiä.

(17)

Asetuksella (EU) N:o 462/2013 tiukennetaan luottoluokitusten esittämistä ja julkistamista koskevia vaatimuksia. Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 2 kohdan ja liitteessä I olevan D jakson I alajakson 2 a kohdan mukaan luottoluokituslaitoksen on luokitusmenetelmiä, malleja ja keskeisiä luokitusoletuksia koskevat tiedot antaessaan samalla annettava selkeät ja helposti ymmärrettävät ohjeet, joissa selitetään luottoluokitusprosessissa käytettäviin malleihin ja luokitusmenetelmiin liittyvät oletukset, parametrit, rajoitukset ja epävarmuustekijät. Japanin oikeudellinen ja valvontakehys sisältää vaatimuksia, joilla varmistetaan, että luottoluokituslaitokset antavat riittävän ohjeistuksen, jotta luottoluokitusten käyttäjät ymmärtävät luokitukset. Lisäksi vaaditaan varmistamaan, että luottoluokituslaitokset säilyttävät sidosryhmille annettavien tietojen tarkkuuden.

(18)

Asetuksella (EU) N:o 462/2013 lisätään asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan E jakson II alajaksoon vaatimus, jonka mukaan luottoluokituslaitosten luottoluokituksista ja liitännäispalveluista perimien maksujen olisi oltava syrjimättömiä ja perustuttava todellisiin kustannuksiin. Vaatimuksen tavoitteena on lisätä kilpailua ja pienentää eturistiriitojen mahdollisuutta luottoluokitusalalla. Sen mukaan luottoluokituslaitosten on ilmoitettava tietyt taloudelliset tiedot. Japanin oikeudellinen ja valvontakehys sisältää luottoluokituslaitosten asiakkaiden suojelun ja maksujen kustannusperusteisuutta ja syrjimättömyyttä koskevan vaatimuksen osalta samanlaiset vaatimukset, joilla varmistetaan, että luottoluokituslaitokset harjoittavat liiketoimintaansa oikeudenmukaisella ja täsmällisellä tavalla. Siinä edellytetään, että luottoluokituslaitokset laativat vuosittain valvontaviranomaiselle liiketoimintaraportin, joka sisältää 20 suurimman asiakkaan nimet ja kunkin niistä tilikauden aikana maksamat maksut. Lisäksi kehyksessä annetaan valvontaviranomaiselle valtuudet pyytää asiaankuuluvia tietoja luottoluokituslaitosten hinnoittelupolitiikasta ja veloitetuista maksuista.

(19)

Arvioidessaan kolmannen maan sääntelyjärjestelmää komissio noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja riskiperusteista lähestymistapaa. Tarkasteltujen tekijöiden perusteella luottoluokituslaitoksia koskeva Japanin oikeudellinen ja valvontakehys täyttää asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt ehdot ja sen olisi katsottava edelleen vastaavan kyseisessä asetuksessa vahvistettua oikeudellista ja valvontakehystä.

(20)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi annettava uusi täytäntöönpanopäätös ja sen vuoksi päätös 2010/578/EU olisi kumottava.

(21)

Komission olisi ESMAn avustuksella seurattava edelleen säännöllisesti luottoluokituslaitoksiin sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen kehitystä, markkinoiden kehitystä sekä seurantaan ja täytäntöönpanon valvontaan Japanissa liittyvän valvontayhteistyön tehokkuutta sen varmistamiseksi, että sääntöjä noudatetaan jatkuvasti.

(22)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklan soveltamiseksi luottoluokituslaitoksia koskeva Japanin oikeudellinen ja valvontakehys katsotaan asetuksen (EY) N:o 1060/2009 vaatimuksia vastaavaksi.

2 artikla

Kumotaan päätös 2010/578/EU.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Komission päätös 2010/578/EU, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Japanin oikeudellisen ja valvontakehyksen tunnustamisesta luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 vaatimuksia vastaavaksi (EUVL L 254, 29.9.2010, s. 46).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 462/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (EUVL L 146, 31.5.2013, s. 1).