24.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/90


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2019/847,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2019,

ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”Pelastakaa mehiläiset! Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja hyönteisten elinympäristöjen parantaminen Euroopassa”

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 3800)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ehdotetussa kansalaisaloitteessa ”Pelastakaa mehiläiset! Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja hyönteisten elinympäristöjen parantaminen Euroopassa” todetaan seuraavaa: ”Hyönteisiä tarvitaan niin ekosysteemeissä kuin ruokaturvan varmistamisessa. Komission on annettava lainsäädäntöä, jolla ylläpidetään ja parannetaan hyönteisten elinympäristöjä, sillä hyönteiset ovat merkki vahingoittumattomasta ympäristöstä.”

(2)

Ehdotetun kansalaisaloitteen tavoitteet kuvataan seuraavasti: ”Elämälle luontaisten perustekijöiden parantamiseksi todistettavalla tavalla vaadimme seuraavia velvoittavia tavoitteita: luonnon monimuotoisuuden edistämisestä on tehtävä yksi yhteisen maatalouspolitiikan kokonaistavoitteista; torjunta-aineiden käyttöä on vähennettävä merkittävästi, kaikki haitalliset torjunta-aineet on kiellettävä ja torjunta-aineiden hyväksymiskriteerit uudistettava; maatalousmaisemien rakenteellista monimuotoisuutta on tuettava; ravinteiden käyttöä on vähennettävä tehokkaasti (esim. Natura 2000); suojelualueita on perustettava tuloksellisesti (esim. vesipuitedirektiivi); tutkimusta ja seurantaa on lisättävä ja koulutusta parannettava.”

(3)

Euroopan unionista tehty sopimus, jäljempänä ’SEU-sopimus’, vahvistaa unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistää unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta.

(4)

Kansalaisaloitteeseen liittyvien menettelyjen ja edellytysten olisi tämän vuoksi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja kansalaisaloitteen luonteeseen nähden oikeasuhteisia, jotta voidaan edistää kansalaisten osallistumista ja tehdä unionista helpommin lähestyttävä.

(5)

Perussopimusten soveltamiseksi voidaan antaa unionin säädöksiä

yhteisen maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevista toimenpiteistä jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi SEUT-sopimuksen 114 artiklan mukaisesti;

eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen, SEUT-sopimuksen 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti;

monivuotisesta puiteohjelmasta, jossa esitetään kaikki unionin toimet tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla, SEUT-sopimuksen 182 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

toimista, jotka toteutetaan ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista sekä luonnonvarojen harkittua ja järkevää käyttöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan mukaisesti luettuna yhdessä 191 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen luetelmakohdan kanssa.

(6)

Ehdotettu kansalaisaloite ei näin ollen asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti ylitä selvästi komission toimivaltaa tehdä perussopimusten soveltamiseksi ehdotuksia unionin säädöksiksi.

(7)

Lisäksi kansalaistoimikunta on muodostettu ja yhteyshenkilöt on nimetty asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ehdotettu kansalaisaloite ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa, eikä se ole myöskään selvästi SEU-sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen vastainen.

(8)

Ehdotettu kansalaisaloite ”Pelastakaa mehiläiset! Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja hyönteisten elinympäristöjen parantaminen Euroopassa” olisi näistä syistä rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään ehdotettu kansalaisaloite ”Pelastakaa mehiläiset! Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja hyönteisten elinympäristöjen parantaminen Euroopassa”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2019.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu ehdotetun kansalaisaloitteen ”Pelastakaa mehiläiset! Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja hyönteisten elinympäristöjen parantaminen Euroopassa” järjestäjille (kansalaistoimikunnan jäsenille), joita edustavat yhteyshenkilöinä toimivat Manuela RIPA ja Clara BORASIO.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Frans TIMMERMANS

Ensimmäinen varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.