8.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 120/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/703,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 14 päivänä syyskuuta 2012 komission aloittamaan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan puolesta neuvottelut, joiden tuloksena tehtäisiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen (1) muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskeva pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’.

(2)

Neuvottelut saatiin onnistuneesti päätökseen 16 päivänä lokakuuta 2013.

(3)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välistä lentoliikennesopimusta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi muuttavan pöytäkirjan (2), jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoittaminen unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä lokakuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LUPI


(1)  Sopimuksen teksti on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 207, 6.8.2010, s. 32.

(2)  Pöytäkirjan teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.