22.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/470,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2019,

eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä sian vesikulaaritautia vastaan Italiassa tehdyn päätöksen 2005/779/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2045)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätös 2005/779/EY (2) tehtiin Italiassa esiintyneiden sian vesikulaaritaudin taudinpurkausten seurauksena. Siinä vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat säännöt sian vesikulaaritaudin osalta niille kyseisen jäsenvaltion alueille, jotka on tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, sekä kyseisen jäsenvaltion alueille, joita ei ole tunnustettu kyseisestä taudista vapaiksi.

(2)

Italiassa on toteutettu monien vuosien ajan ohjelmaa sian vesikulaaritaudin hävittämistä ja seurantaa varten tarkoituksena saavuttaa sian vesikulaaritaudista vapaa asema kyseisen jäsenvaltion kaikkien alueiden osalta.

(3)

Italia on toimittanut komissiolle sian vesikulaaritaudista vapaata asemaa Calabrian alueen osalta koskevia uusia tietoja, jotka osoittavat, että tauti on hävitetty kyseiseltä alueelta.

(4)

Italian toimittamien tietojen tarkastelun pohjalta ja ottaen huomioon hävittämis- ja seurantaohjelman täytäntöönpanosta saadut myönteiset tulokset Calabrian alue olisi tunnustettava sian vesikulaaritaudista vapaaksi.

(5)

Sian vesikulaaritauti on nyt saatu hävitettyä kaikilta Italian alueilta, joten päätös 2005/779/EY on vanhentunut, ja se olisi kumottava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätös 2005/779/EY.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Komission päätös 2005/779/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä sian vesikulaaritautia vastaan Italiassa (EUVL L 293, 9.11.2005, s. 28).