15.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/188


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2019/418,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2019,

päätösten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 ja (EU) 2017/1219 muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 1851)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joiden ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren aikana ovat tavanomaista vähäisemmät. Erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(2)

Komission päätöksissä (EU) 2017/1214 (2), (EU) 2017/1215 (3), (EU) 2017/1216 (4), (EU) 2017/1217 (5), (EU) 2017/1218 (6) ja (EU) 2017/1219 (7) vahvistetaan myöntämisperusteet sekä niiden arviointia ja todentamista koskevat vaatimukset käsitiskiaineiden, teollisuuden ja laitosten koneastianpesuaineiden, konetiskiaineiden, kovien pintojen puhdistusaineiden, pyykinpesuaineiden sekä teollisuuden ja laitosten pyykinpesuaineiden osalta.

(3)

Monet kansalliset toimivaltaiset elimet, jotka vastaavat EU:n ympäristömerkin myöntämisestä, ovat ilmoittaneet komissiolle vaikeuksista joidenkin kyseisissä päätöksissä vahvistettujen myöntämisperusteiden soveltamisessa. Erityisesti vaikeuksia on aiheuttanut se, ettei myöntämisperusteiden mukaan joissakin ainesosissa epäpuhtauksina esiintyviä aineita (esimerkiksi fosfaatteja) saa esiintyä minkäänlaisina pitoisuuksina lopullisissa puhdistustuotteissa, vaikkei niiden poistaminen ole tällä hetkellä teknisesti mahdollista.

(4)

Johdanto-osan toisessa kappaleessa mainituilla päätöksillä kumottiin ja korvattiin aiempia, samaa alaa koskevia komission päätöksiä. Aiempien päätösten mukaan epäpuhtauksien ja sivutuotteiden oli oltava myöntämisperusteiden mukaisia ainoastaan silloin, kun niiden pitoisuus oli vähintään 0,010 painoprosenttia lopputuotteesta. Komissio on tehnyt tästä asiasta arvioinnin ja todennut, että aiempien päätösten mukaisesti sekä sivutuotteiden että raaka-aineiden epäpuhtauspitoisuuden kynnysarvoksi olisi vahvistettava 0,010 painoprosenttia lopputuotteesta, josta alkaen tuotteisiin sovelletaan kaikkia johdanto-osan toisessa kappaleessa luetelluissa päätöksissä vahvistettuja myöntämisperusteita.

(5)

Päätöksellä (EU) 2017/1217 kumottiin ja korvattiin yleispuhdistusaineiden ja saniteettitilojen puhdistusaineiden tuoteryhmää koskeva komission päätös 2011/383/EU (8). Päätöksessä (EU) 2017/1217 vahvistettiin 18 kuukauden pituinen siirtymäkausi, jotta tuottajilla, joiden tuotteille on myönnetty EU-ympäristömerkki päätöksessä 2011/383/EU vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti, olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa vastaamaan päätöksessä (EU) 2017/1217 vahvistettuja tarkistettuja myöntämisperusteita. Kyseinen siirtymäkausi päättyi 26 päivänä joulukuuta 2018. Useat kansalliset toimivaltaiset elimet ovat ilmoittaneet komissiolle, että mainittua siirtymäkautta on tarpeen pidentää kuudella kuukaudella, koska hakemuksia EU-ympäristömerkkejä koskevien sopimusten uusimiseksi on tehty paljon. Komissio on tehnyt arvioinnin ja vahvistanut, että tässä tapauksessa on poikkeuksellisesti tarpeen pidentää siirtymäkautta kuudella kuukaudella.

(6)

Sekä päätökseen (EU) 2017/1218 että päätökseen (EU) 2017/1219 sisältyy asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti myönnetty poikkeus, joka koskee vesiympäristölle vaarallisten aineiden kategoriaan välitön vaara, kategoria 1 (H400), tai vesiympäristölle vaarallisten aineiden kategoriaan krooninen vaara, kategoria 3 (H412), luokitellun ε-Ftaali-imidi-peroksi-heksaanihapon (PAP) käyttöä enimmäispitoisuudella 0,6 g/kg pyykkiä. Nämä poikkeukset myönnettiin, koska todettiin, että PAP:lla oli tärkeä tehtävä valkaisuaineena kyseisissä päätöksissä tarkoitetuissa pesuaineissa, ja koska se hajosi huomattavasti pesuprosessin aikana.

(7)

Pesuprosessin aikana PAP hajoaa ε-Ftaali-imidi-heksaanihapoksi (PAC). Tämä aine ei ole peroksidi, ja se on nopeasti biohajoava ja ympäristölle vaaraton. Koska PAP hajoaa nopeasti PAC:ksi eikä sitä siksi ole poistovedessä, PAP:n osalta tuotteen kriittisen laimennustilavuuden laskennassa on asianmukaisempaa käyttää PAC:n hajoamiskerrointa. Vastaavaa mallia on käytetty aiemmin päätöksessä (EU) 2017/1219, jonka mukaan pesuprosessin aikana peretikkahapoksi laimenevan vetyperoksidin kriittisen laimennustilavuuden laskentaan sovelletaan eri sääntöjä. Päätöstä (EU) 2017/1219 olisikin muutettava vastaavasti, jotta PAP:n kriittisen laimennustilavuuden laskentaan voidaan soveltaa eri sääntöjä, joiden mukaan laskennassa käytetään PAC:n hajoamisarvoja.

(8)

PAP:tä käytetään pääasiassa valkaisuaineena ammattikäyttöön tarkoitetuissa monikomponenttisissa puhdistusaineissa eikä kotikäyttöön tarkoitetuissa pyykinpesuaineissa. Päätökseen (EU) 2017/1218 sisältyvä PAP:tä koskeva poikkeus on tästä syystä tarpeeton, ja se olisi poistettava.

(9)

Selvyyden vuoksi päätöksen (EU) 2017/1218 liitteen taulukkoon 3 olisi lisättävä sarake, jossa ilmaistaan, mihin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokkaan aine kuuluu.

(10)

Päätöksiä (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 ja (EU) 2017/1219 olisi myös muutettava vastaavalla tavalla.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen (EU) 2017/1214 liitteen kohdan ”Arviointi ja todentaminen” b) alakohdan (”Mittaustarkkuuden raja-arvot”), taulukon 1 tähdellä (*) merkitty kohta seuraavasti:

”(*)

Merkinnällä ’ei raja-arvoa’ tarkoitetaan pitoisuudesta riippumatta (analyyttinen määritysraja) kaikkia sisältyviä aineita pois lukien sivutuotteet ja raaka-aineiden epäpuhtaudet, joiden pitoisuus lopputuotteessa saa olla enintään 0,010 painoprosenttia.”

2 artikla

Korvataan päätöksen (EU) 2017/1215 liitteen kohdan ”Arviointi ja todentaminen” b) alakohdan (”Mittaustarkkuuden raja-arvot”), taulukon 1 tähdellä (*) merkitty kohta seuraavasti:

”(*)

Merkinnällä ’ei raja-arvoa’ tarkoitetaan pitoisuudesta riippumatta (analyyttinen määritysraja) kaikkia sisältyviä aineita pois lukien sivutuotteet ja raaka-aineiden epäpuhtaudet, joiden pitoisuus lopputuotteessa saa olla enintään 0,010 painoprosenttia.”

3 artikla

Korvataan päätöksen (EU) 2017/1216 liitteen kohdan ”Arviointi ja todentaminen” b) alakohdan (”Mittaustarkkuuden raja-arvot”), taulukon 1 tähdellä (*) merkitty kohta seuraavasti:

”(*)

Merkinnällä ’ei raja-arvoa’ tarkoitetaan pitoisuudesta riippumatta (analyyttinen määritysraja) kaikkia sisältyviä aineita pois lukien sivutuotteet ja raaka-aineiden epäpuhtaudet, joiden pitoisuus lopputuotteessa saa olla enintään 0,010 painoprosenttia.”

4 artikla

Muutetaan päätös (EU) 2017/1217 seuraavasti:

a)

Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Päätöksessä 2011/383/EU vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla myönnettyjä EU-ympäristömerkkejä voidaan käyttää 30 päivään kesäkuuta 2019.”

b)

Korvataan liitteen kohdan ”Arviointi ja todentaminen” b) alakohdan (”Mittaustarkkuuden raja-arvot”), taulukon 1 tähdellä (*) merkitty kohta seuraavasti:

”(*)

Merkinnällä ’ei raja-arvoa’ tarkoitetaan pitoisuudesta riippumatta (analyyttinen määritysraja) kaikkia sisältyviä aineita pois lukien sivutuotteet ja raaka-aineiden epäpuhtaudet, joiden pitoisuus lopputuotteessa saa olla enintään 0,010 painoprosenttia.”

5 artikla

Muutetaan päätöksen (EU) 2017/1218 liite seuraavasti:

a)

Korvataan kohdan ”Arviointi ja todentaminen” b) alakohdan (”Mittaustarkkuuden raja-arvot”), taulukon 1 tähdellä (*) merkitty kohta seuraavasti:

”(*)

Merkinnällä ’ei raja-arvoa’ tarkoitetaan pitoisuudesta riippumatta (analyyttinen määritysraja) kaikkia sisältyviä aineita pois lukien sivutuotteet ja raaka-aineiden epäpuhtaudet, joiden pitoisuus lopputuotteessa saa olla enintään 0,010 painoprosenttia.”

b)

Korvataan arviointiperusteen 5 (”Aineet, joita ei saa käyttää tai joiden käyttöä on rajoitettu”) b) alakohdan ii) alakohdan taulukko 3 (”Vapautuksen saaneet aineet”) tämän päätöksen liitteessä olevalla taulukolla.

6 artikla

Muutetaan päätöksen (EU) 2017/1219 liite seuraavasti:

a)

Korvataan arviointiperusteen 1 (”Myrkyllisyys vesieliöille”) viimeinen kappale seuraavasti:

”Koska tietyt aineet hajoavat pesuprosessissa, seuraaviin aineisiin sovelletaan erillisiä sääntöjä:

vetyperoksidi (H2O2) – ei sisällytetä CDV:tä koskeviin laskelmiin

peretikkahappo – sisällytetään laskelmiin ”etikkahappona”

ε-Ftaali-imidi-peroksi-heksaanihappo (PAP) – sisällytetään laskelmiin ε-Ftaali-imidi-heksaanihappona (PAC).

Kriittisen laimennustilavuuden (CDVkrooninen) laskennassa käytetään ε-Ftaali-imidi-heksaanihapon (PAC) osalta seuraavia muuttujia:

 

DF(i) = 0,05

 

TFkrooninen (i) = 0,256 mg/l

 

aerobinen = R

 

anaerobinen = O;”

b)

Korvataan kohdan ”Arviointi ja todentaminen” b) alakohdan (”Mittaustarkkuuden raja-arvot”), taulukon 1 tähdellä (*) merkitty kohta seuraavasti:

”(*)

Merkinnällä ’ei raja-arvoa’ tarkoitetaan pitoisuudesta riippumatta (analyyttinen määritysraja) kaikkia sisältyviä aineita pois lukien sivutuotteet ja raaka-aineiden epäpuhtaudet, joiden pitoisuus lopputuotteessa saa olla enintään 0,010 painoprosenttia.”

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös (EU) 2017/1214, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, käsitiskiaineita koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistamisesta (EUVL L 180, 12.7.2017, s. 1).

(3)  Komission päätös (EU) 2017/1215, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, teollisuuden ja laitosten koneastianpesuaineita koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistamisesta (EUVL L 180, 12.7.2017, s. 16).

(4)  Komission päätös (EU) 2017/1216, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, konetiskiaineita koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistamisesta (EUVL L 180, 12.7.2017, s. 31).

(5)  Komission päätös (EU) 2017/1217, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, kovien pintojen puhdistusaineita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (EUVL L 180, 12.7.2017, s. 45).

(6)  Komission päätös (EU) 2017/1218, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, pyykinpesuaineita koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistamisesta (EUVL L 180, 12.7.2017, s. 63).

(7)  Komission päätös (EU) 2017/1219, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, teollisuuden ja laitosten pyykinpesuaineita koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistamisesta (EUVL L 180, 12.7.2017, s. 79).

(8)  Komission päätös 2011/383/EU, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi yleispuhdistusaineille ja saniteettitilojen puhdistusaineille (EUVL L 169, 29.6.2011, s. 52).


LIITE

Aine

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus

Vaaralauseke

Pinta-aktiiviset aineet

Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 1

H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille

Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3

H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Subtilisiini

Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 1

H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille

Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 2

H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Entsyymit (1)

Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1, 1A, 1B

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Hengitysteiden herkistyminen, vaarakategoria 1, 1A, 1B

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

NTA epäpuhtautena MGDA:ssa ja GLDA:ssa (2)

Syöpää aiheuttavat vaikutukset, vaarakategoria 2

H351: Epäillään aiheuttava syöpää


(1)  

(*2)

Mukaan lukien stabilointiaineet ja muut valmisteiden apuaineet.

(2)  

(*3)

NTA:n pitoisuus näissä raaka-aineissa on oltava alle 0,2 prosenttia, eikä lopputuotteen yhteenlaskettu NTA:n kokonaispitoisuus saa ylittää 0,10 prosenttia.