20.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/294,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2019,

sellaisten alueiden ja kolmansien maiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti unioniin on sallittu, sekä tällaisessa tuonnissa käytettävästä eläinten terveystodistuksen mallista

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 1059)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY (1) liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan johdantolauseen ja ensimmäisen alakohdan b alakohdan, 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan sekä 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset tiettyjen eläinten unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin suuntautuvassa tuonnissa. Siinä säädetään, että kissojen, koirien ja frettien osalta tuontiin sovellettavien edellytysten on vastattava vähintään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 (2) säädettyjä asiaan liittyviä edellytyksiä.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään, että muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tapahtuvissa koirien, kissojen tai frettien siirroissa, kun lemmikkieläimiä siirretään kerralla enemmän kuin viisi, lemmikkieläinten on täytettävä direktiivissä 92/65/ETY kyseisten lajien osalta asetetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, lukuun ottamatta tiettyjä eläinryhmiä, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 2 kohdassa säädetään poikkeuksesta tiettyjen edellytysten täyttyessä.

(3)

Direktiivissä 92/65/ETY säädetään, että koiria, kissoja ja frettejä saa tuoda unioniin vain sellaisesta kolmannesta maasta, joka sisältyy mainitussa direktiivissä tarkoitetun menettelyn mukaisesti laadittuun luetteloon. Tällaisten eläinten mukana on lisäksi oltava mainitussa direktiivissä tarkoitetun menettelyn mukaisesti laadittua mallia vastaava terveystodistus.

(4)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/519/EU (3) vahvistetaan koirien, kissojen ja frettien unioniin tuontia koskevan yhteisen terveystodistuksen malli ja säädetään, että niiden alueiden tai kolmansien maiden, joilta ne tulevat, ja niiden kauttakulkualueiden tai kolmansien maiden, joiden kautta ne kulkevat, on oltava komission päätöksen 2004/211/EY (4) liitteessä I, komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (5) liitteessä II olevassa 1 osassa tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 (6) liitteessä II olevassa luettelossa.

(5)

Koska päätös 2004/211/EY on kumottu ja korvattu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/659 (7)1 päivästä lokakuuta 2018, on tarpeen viitata mainitun asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon kolmansista maista ja kolmansien maiden alueen osista hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin saapumista varten. Olisi kuitenkin täsmennettävä, että koirien, kissojen ja frettien tuonti mainitussa liitteessä luetelluista kolmansista maista olisi sallittava ainoastaan, jos kyseinen kolmas maa mainitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liitteessä I olevassa 16 sarakkeessa ilman aikarajoitusta.

(6)

Tässä päätöksessä olisi sen vuoksi säädettävä, että koirien, kissojen tai frettien tuonti unioniin on sallittu ainoastaan niiltä alueilta ja niistä kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II taikka ilman aikarajoitusta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liitteessä I.

(7)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään, ettei koiria, kissoja ja frettejä saa siirtää jäsenvaltioon muulta alueelta tai muusta kolmannesta maasta kuin niistä, jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II, ellei niille ole tehty raivotaudin vasta-ainetutkimusta, joka on asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä IV vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen.

(8)

Näihin vaatimuksiin sisältyy velvoite suorittaa tämä tutkimus laboratoriossa, joka on hyväksytty neuvoston päätöksen 2000/258/EY (8) mukaisesti; mainitussa päätöksessä säädetään, että Nancyssa Ranskassa toimiva laboratorio Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (joka on yhdistetty 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) -laitokseen) arvioi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden laboratorioita niiden hyväksymiseksi tekemään koirien, kissojen ja frettien raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä.

(9)

Täytäntöönpanopäätöksen 2013/519/EU liitteessä olevassa 1 osassa vahvistettua koirien, kissojen ja frettien unioniin tuontia koskevaa yhteistä terveystodistuksen mallia sovelletaan myös direktiivin 92/65/ETY mukaisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tarkoitettujen koirien, kissojen ja frettien tuontiin. Koska tällaisiin eläimiin ei ehkä sovelleta raivotautia vastaan rokottamista, tässä päätöksessä olisi siksi säädettävä, että direktiivin 92/65/ETY mukaisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tarkoitettujen koirien, kissojen tai frettien tuonti unioniin on sallittua ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II luetelluilta alueilta tai siinä luetelluista kolmansista maista.

(10)

Neuvoston direktiivissä 96/93/EY (9) vahvistetaan säännöt, joita on noudatettava annettaessa eläinlääkintälainsäädännön edellyttämiä todistuksia harhaanjohtavien tai virheellisten todistusten antamisen estämiseksi. On tarpeen varmistaa, että kolmansien maiden virkaeläinlääkärit noudattavat terveystodistuksia antaessaan sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat vähintään mainitussa direktiivissä vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

(11)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 (10) pakollisen uudelleentarkastelun jälkeen komissio hyväksyi lisäksi delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 (11), jossa vahvistetaan muun muassa säännöt jäsenvaltioiden tai niiden osien luokittelemiseksi sen mukaan, voivatko ne soveltaa koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyviä ehkäiseviä terveystoimenpiteitä. Delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011 kumottiin mainitulla asetuksella 1 päivästä heinäkuuta 2018 alkaen.

Luettelo jäsenvaltioista, jotka noudattavat delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/772 säädettyjä luokittelusääntöjä koko alueellaan tai sen osissa, on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/878 (12) liitteessä. Sen vuoksi on aiheellista korvata terveystodistuksen mallissa viittaukset delegoituun asetukseen (EU) N:o 1152/2011 viittauksilla delegoituun asetukseen (EU) 2018/772 ja täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/878.

(12)

Tässä päätöksessä olisi sen vuoksi vahvistettava uusi sellaisten alueiden ja kolmansien maiden luettelo, joista koirien, kissojen tai frettien tuonti unioniin on sallittua, sekä yhteinen terveystodistuksen malli tällaisten eläinten unioniin tuontia varten. Sen vuoksi päätös 2013/519/EU olisi kumottava.

(13)

Jotta koirien, kissojen tai frettien lähetysten tuonti unioniin ei häiriintyisi, on tarpeen säätää 31 päivään joulukuuta 2019 ulottuvasta siirtymäkaudesta, jotta sallitaan tietyin edellytyksin sellaisten mallin mukaisten eläinten terveystodistusten käyttö, jotka on annettu ennen tämän päätöksen soveltamispäivää sovellettujen unionin sääntöjen mukaisesti.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sellaisten alueiden tai kolmansien maiden luettelo, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti on sallittua direktiivin 92/65/ETY mukaisesti

1.   Koirien, kissojen tai frettien lähetyksiä, joihin sovelletaan direktiivin 92/65/ETY säännöksiä, saa tuoda unioniin ainoastaan sillä edellytyksellä, että ne alueet tai kolmannet maat, joilta/joista ne tulevat, ja ne alueet tai kolmannet maat, joiden kautta ne kulkevat, sisältyvät johonkin seuraavissa säädöksissä olevista luetteloista:

a)

asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II oleva 1 osa;

b)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liite II;

c)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liite I, lukuun ottamatta niitä kolmansia maita, joiden osalta mainitaan aikarajoitus mainitussa liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 16.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, direktiivin 92/65/ETY mukaisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tarkoitettujen koirien, kissojen tai frettien lähetyksiä saa tuoda unioniin ainoastaan sillä edellytyksellä, että ne alueet tai kolmannet maat, joilta/joista ne tulevat, ja ne alueet tai kolmannet maat, joiden kautta ne kulkevat, sisältyvät 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun luetteloon.

2 artikla

Eläinten terveystodistus joiltakin alueilta tai joistakin kolmansista maista tulevaa tuontia varten

Jäsenvaltioiden on sallittava ainoastaan sellaisten koirien, kissojen tai frettien tuonti, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

niiden mukana on eläinten terveystodistus, joka on laadittu liitteessä olevassa 1 osassa annetun mallin mukaisesti ja jonka on täyttänyt ja allekirjoittanut virkaeläinlääkäri liitteen 2 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

b)

ne täyttävät a alakohdassa tarkoitetun eläinten terveystodistuksen vaatimukset sen alueen tai kolmannen maan osalta, jolta/josta ne tulevat, ja niiden alueiden tai kolmansien maiden osalta, joiden kautta ne kulkevat, kuten 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetaan.

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2013/519/EU.

Viittauksia päätökseen 2013/519/EU pidetään viittauksina tähän päätökseen.

4 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on 31 päivään joulukuuta 2019 kestävän siirtymäkauden aikana sallittava sellaisten koirien, kissojen tai frettien tuonti unioniin, joiden mukana on terveystodistus, joka on annettu viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2019 täytäntöönpanopäätöksen 2013/519/EU liitteessä olevassa 1 osassa esitettyjen mallien mukaisesti.

5 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2019.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/519/EU, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, sellaisten alueiden ja kolmansien maiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa käytettävästä todistusmallista (EUVL L 281, 23.10.2013, s. 20).

(4)  Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/659, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2018, elävien hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista koskevat edellytykset (EUVL L 110, 30.4.2018, s. 1).

(8)  Neuvoston päätös 2000/258/EY, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä (EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40).

(9)  Neuvoston direktiivi 96/93/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta (EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta (EUVL L 296, 15.11.2011, s. 6).

(11)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta (EUVL L 130, 28.5.2018, s. 1).

(12)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/878, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2018, sellaisten jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden alueiden osien luettelon hyväksymisestä, jotka ovat koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien soveltamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjen luokittelua koskevien sääntöjen mukaisia (EUVL L 155, 19.6.2018, s. 1).


LIITE

1 OSA

Eläinten terveystodistuksen malli koirien, kissojen ja frettien unioniin tuontia varten

Image 1 Teksti kuva Image 2 Teksti kuva Image 3 Teksti kuva Image 4 Teksti kuva Image 5 Teksti kuva

2 OSA

Eläinten terveystodistusten täyttämistä koskevat selittävät huomautukset

a)

Kun todistuksessa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkaeläinlääkäri voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

b)

Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tilaa tarvitaan enemmän, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Todistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

d)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (eläinten terveystodistuksen mallin kohdassa I.28 oleva luettelo) todistukseen kiinnitetään lisäsivuja tai liiteasiakirjoja, näiden sivujen tai asiakirjojen katsotaan olevan osa alkuperäistä todistusta, ja todistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

e)

Jos todistuksessa, d kohdassa tarkoitetut lisäsivut tai asiakirjat mukaan luettuina, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

f)

Todistuksen alkuperäiskappaleen täyttää ja allekirjoittaa viejäalueen tai vientimaana toimivan kolmannen maan virkaeläinlääkäri. Viejäalueen tai vientimaana toimivan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen varmistaa, että todistusta laadittaessa noudatetaan sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

g)

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

h)

Viejäalueen tai vientimaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava kohdissa I.2 ja II.a tarkoitettu todistuksen viitenumero.