14.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/61


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/976,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2019,

tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista yhteisissä valvontaryhmissä koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä päätöksen (EU) 2017/274 kumoamisesta (EKP/2019/14)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 ja 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan keskuspankki (EKP) on vastuussa yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta. Kyseisen asetuksen johdanto-osan 79 kappaleessa todetaan, että hyvin motivoitunut, hyvin koulutettu ja puolueeton henkilöstö on välttämätön tehokkaan valvonnan kannalta.

(2)

Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (2) 3–6 artiklan mukaan EKP vastaa yhteisten valvontaryhmien perustamisesta ja kokoonpanosta; nämä valvontaryhmät koostuvat EKP:n henkilöstön ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön jäsenistä. Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori huolehtii yhden tai useamman kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorin avustuksella yhteisen valvontaryhmän työn koordinoinnista.

(3)

Koska yhteisten valvontaryhmien koordinaattoreilla ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreilla on tärkeä rooli kansallisesta toimivaltaisesta viranomaisesta tulevien yhteisen valvontaryhmän jäsenten työn koordinoinnissa, on tarpeellista ja suhteellisuusperiaatteen mukaista ottaa käyttöön yhtenäinen menettelytapa tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista varten yhteisissä valvontaryhmissä.

(4)

Aikaisemmin palautetta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreiden työsuorituksesta annettiin kokeilujakson aikana Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2016/3 (EKP/2015/36) (3) perusteella ja sen jälkeen toisen kokeilujakson aikana Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2017/274 (EKP/2017/6) (4) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Koska toinen kokeilujakso on nyt päättynyt, päätös (EU) 2017/274 (EKP/2017/6) olisi näin ollen oikeusvarmuussyistä kumottava.

(5)

Toisen kokeilujakson aikana saatu kokemus osoittaa, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreiden suorituksia koskeva palautemekanismi voi olla hyödyllinen väline yhteisten valvontaryhmien tehokkaan toiminnan, sujuvamman yhteistyön ja vuoropuhelun varmistamisessa sekä luottamuksen ja avoimuuden edistämisessä näissä ryhmissä. Tästä syystä palautemekanismia olisi jatkettava ja käytettävä säännöllisesti. On annettava uusi päätös tarpeellisten mukautusten sisällyttämiseksi palautemekanismiin. Tästä syystä päätös (EU) 2017/274 (EKP/2017/6) olisi kumottava tällä päätöksellä.

(6)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat yksinomaan vastuussa oman henkilöstönsä suorituksen arvioinnista ja vastaavasti EKP on yksinomaan vastuussa oman henkilöstönsä suorituksen arvioinnista. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat hyödyntää yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin kansallisien toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattoreille antamaa palautetta henkilöstöjohtamisessa, jos tämä on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, ja EKP voi hyödyntää yhteisen valvontaryhmän koordinaattorille annettua palautetta, molemmissa tapauksissa hyödyntämisen on tapahduttava tämän päätöksen mukaisesti.

(7)

Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) 27 artiklan mukaisesti ja Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi 7 päivänä huhtikuuta 2015 lausuntonsa, jossa palaute tunnustettiin tarpeelliseksi yhteisten valvontaryhmien ohjauksessa ja hyväksyttiin palautemekanismi sekä ohjeistettiin, että mekanismin yksityiskohtainen toiminta olisi määriteltävä asianmukaisessa säädöksessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklassa olevia määritelmiä.

2 artikla

Tavoitteiden asettaminen ja palautteen jakaminen

1.   Yhteisten valvontaryhmien koordinaattorit vahvistavat, kuultuaan jokaista kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattoria, pääasialliset tehtävät ja tavoitteet tälle kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yksinomaista vastuuta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreiden työnantajana.

2.   Yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin tavoitteet ja pätevyysvaatimukset määritellään EKP:n tulosjohtamis- ja kehitysprosessissa. Palautteen antamiseksi yhteisessä valvontaryhmässä, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreille on annettava tietoa pätevyyssäännöstössä (6) vahvistetuista ja määritellyistä pätevyysvaatimuksista, joita sovelletaan yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin rooliin.

3.   Palaute on vastavuoroista: yhteisten valvontaryhmien koordinaattorit antavat palautetta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreille ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattorit antavat palautetta yhteisten valvontaryhmien koordinaattoreille liitteessä I vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4.   Asianomainen yhteisen valvontaryhmän koordinaattori ja asianomaiset kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorit antavat yhdessä palautetta yhteiselle valvontaryhmälle kokonaisuutena ryhmän tavoitteiden saavuttamisesta liitteen I mukaisesti.

5.   Yhteisten valvontaryhmien koordinaattorit ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattorit pyrkivät antamaan palautetta kasvokkain tapahtuvan tapaamisen yhteydessä.

6.   Viitejakso, jota varten tavoitteet määritellään ja palaute annetaan, on joka vuosi 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta.

7.   Pääsy palautemenettelyn hallinnoinnissa käytettävään järjestelmävälineeseen kirjattuun palautteeseen on rajoitettu ainoastaan henkilöihin, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1725 (7) vahvistetut tiedonsaantitarpeen kriteerit. Käsittelytoimen asianomaisessa selosteessa ja rekisteröidylle annettavassa yksityisyydensuojailmoituksessa on vahvistettava sellaisten toimijoiden kategoriat, joilla on tiedonsaantitarve palautteeseen.

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös (EU) 2017/274 (EKP/2017/6).

4 artikla

Loppusäännökset

1.   Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Poiketen 2 artiklan 6 kohdasta ensimmäinen viitejakso, jonka osalta asetetaan tavoitteita ja annetaan palautetta, alkaa tämän päätöksen voimaantulopäivänä ja päättyy 31 päivänä joulukuuta samana vuonna.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä toukokuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/3, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, palautteen antamista koskevien periaatteiden vahvistamisesta kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorien toiminnasta yhteisen valvontamekanismin yhteisissä valvontaryhmissä (EKP/2015/36) (EUVL L 1, 5.1.2016, s. 4).

(4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/274, annettu 10 päivänä helmikuuta 2017, suorituspalautteen antamista kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattoreille koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä päätöksen (EU) 2016/3 kumoamisesta (EKP/2017/6) (EUVL L 40, 17.2.2017, s. 72).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Ks. ”The ECB capability framework: the competencies” -niminen asiakirja, saatavilla https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE I

Periaatteet tavoitteiden asettamiseksi ja palautteen jakamiseksi yhteisen valvontamekanismin yhteisissä valvontaryhmissä

Periaate 1

Tavoitteiden asettaminen

1.

Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori vahvistaa viitejakson alussa tai kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorin liityttyä yhteiseen valvontaryhmään ja kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattoria kuultuaan pääasialliset tehtävät ja tavoitteet kullekin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yksinomaista vastuuta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreiden työnantajana.

2.

Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori ja kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattori määrittelevät yhdessä ryhmän tavoitteet ja ilmoittavat tavoitteista yhteisin valvontaryhmän kokouksessa kunkin viitejakson alussa tai kun on perustettu uusi yhteinen valvontaryhmä.

3.

Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille sovitut tehtävät ja tavoitteet voidaan kirjata palautemenettelyn hallinnoinnissa käytettävään järjestelmävälineeseen.

Periaate 2

Palautteen jakaminen

1.

Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori antaa vähintään kerran vuodessa – ainakin viitejakson päätyttyä – kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille kasvokkain palautetta heidän ja heidän ryhmiensä tavoitteiden saavuttamisesta. Palautteessa otetaan huomioon liitteessä II vahvistetut pätevyysvaatimukset.

2.

Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattori antaa vähintään kerran vuodessa – ainakin viitejakson päätyttyä – yhteisen valvontaryhmän koordinaattorille kasvokkain palautetta yhteisen valvontaryhmän koordinoinnista. Palautteessa otetaan huomioon EKP:n pätevyyssäännöstössä vahvistetut pätevyysvaatimukset.

3.

Palautteen saajan järjestelmävälineen välityksellä esittämästä pyynnöstä palaute, joka on periaatteen 2.1 ja 2.2 mukaisesti jaettu yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin ja kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorin välillä, kirjataan palautemenettelyn hallinnoinnissa käytettävään järjestelmävälineeseen.

4.

Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori ja kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattori antavat yhdessä yhteiselle valvontaryhmälleen palautetta ryhmän tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä palaute annetaan yhteiselle valvontaryhmälle vähintään kerran vuodessa – ainakin viitejakson päätyttyä – yhteisen valvontaryhmän kokouksessa.

5.

Jatkuvan vuoropuhelun varmistamiseksi yhteisen valvontaryhmän koordinaattori antaa jokaiselle kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille ohjeistusta ja jatkuvaa palautetta vuoden aikana.

6.

Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori ja kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattori antavat ryhmälleen ohjeistusta ja jatkuvaa palautetta vuoden aikana.

Periaate 3

Pääsy järjestelmävälineeseen kirjattuun palautteeseen

1.

Yhteisen valvontaryhmän koordinaattorille ja kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille annetaan pääsy palautemenettelyn hallinnoinnissa käytettävään järjestelmävälineeseen kirjattuun palautteeseen.

2.

Muille EKP:n työntekijöille kuin yhteisen valvontaryhmän koordinaattorille ja prosessihallinnoijalle voidaan antaa pääsy palautemenettelyn hallinnoinnissa käytettävään järjestelmävälineeseen kirjattuun palautteeseen tiedonsaantitarpeen perusteella asetuksen (EU) 2018/1725 perusteella.

3.

Jos palautemenettelyn hallinnoinnissa käytettävään järjestelmävälineeseen on kirjattu kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattoria koskevaa palautetta, asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan kyseisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä pääsy tähän palautteeseen, ja se voi hyödyntää sitä seuraavasti:

a)

henkilöstöhallintonsa helpottamiseksi, jos tämä on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua,

b)

taustamateriaalina kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorin ammatillisten kehitystarpeiden, koulutustarpeet mukaan luettuina, määrittämiseksi kansallisen toimivaltaisen viranomaisen sisäisten sääntöjen mukaisesti,

c)

työsuoritusten arvioinnin laatimiseen ja/tai niihin valmistautumiseen, jos tämä on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua.

4.

Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille annetaan oikeus tutustua palautteeseen, tietojen siirto mukaan luettuna, asetuksen (EY) 2018/1725 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jos palautepyyntöjä vastaanotetaan ja siirto tapahtuu, asianomaiselle kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille on annettava tieto tästä.

Periaate 4

Palautteen jakamisen yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen suoja

1.

Tavoitteiden asettamiseen ja tavoitteiden saavuttamista koskevan palautteen jakamiseen liittyviä henkilötietoja käsitellään EKP:ssä asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

2.

Tavoitteiden asettamiseen ja tavoitteiden saavuttamista koskevan palautteen jakamiseen liittyviä henkilötietoja saa käyttää yksinomaan periaatteessa 3 kuvattuihin tarkoituksiin, ja tiedot säilytetään enintään viiden vuoden ajan.

LIITE II

Luettelo pätevyysvaatimuksista, jotka ovat yvm:ssä työskentelevälle henkilöstölle erityisen keskeisiä (YVM:n pätevyysvaatimukset)

 

Ammatillinen tietämys: Tietämys erityisesti YVM:ään liittyvistä valvontapolitiikoista, menetelmistä ja sääntelystä sekä rahoituslaitosten toiminnasta. Ajantasainen tietämys mainittujen alojen kehityksestä ja kyky soveltaa tätä tietämystä työssä asiaankuuluvilla alueilla.

 

Viestintätaidot: Tiedon suullinen tai kirjallinen välittäminen ryhmille tai yksittäisille henkilöille selkeästi ja ytimekkäästi, jotta varmistetaan tiedon ja viestin ymmärretyksi tuleminen. Muiden henkilöiden kuunteleminen ja heidän esittämiinsä kysymyksiin vastaaminen asianmukaisella tavalla.

 

Yhteistyö: Jatkuvien ja yhteistyöhön perustuvien työsuhteiden luominen muihin työntekijöihin ja näiden suhteiden ylläpitäminen, jotta ryhmä suoriutuu YVM-tehtävistään eurooppalaisine ulottuvuuksineen. Toimivien suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen muiden kanssa ryhmässä tehtävän työn kannustamiseksi ja tukemiseksi. Aktiivinen tiedon ja tietämyksen jakaminen ryhmän sisällä.

 

Määrätietoisuus tavoitteiden saavuttamiseksi: Tehtävien suorittaminen sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti onnistuneita ratkaisuja tavoitellen ja oman toiminnan sopeuttaminen siten, että löydetään sopiva lähestymistapa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Arvostelukyky ja perinpohjaisuus: Tilanteiden ja tietojen analysointi ja arviointi asianmukaisten strategioiden, suunnitelmien ja politiikkojen kehittämiseksi. Asiaa koskevien erilaisten ja vastakkaisten näkökulmien ymmärtäminen ja muotoilu ja tarvittaessa lähestymistavan muuttaminen tilanteen edellyttämällä tavalla, ongelmien tarkastelu uusista näkökulmista käsin ja muiden esittämien ajatusten tai ratkaisujen yksityiskohtainen käsittely. Pyrkimys ymmärtää asiat kokonaisuudessaan ennen suositusten tai johtopäätösten tekemistä; kattavien ja tarkkojen tietojen kerääminen tarpeen mukaan, perusteltujen johtopäätösten tekeminen perinpohjaisten ja kunnioittavasti esitettyjen kysymysten perusteella; mahdollisten ongelmien ja erilaisten tietojen jatkuva etsintä.

 

Laajapohjainen ymmärrys asioista ja eteenpäin suuntautuva lähestymistapa: Omaa roolia laajempi näkökulma omaa toimintaa laajemman kontekstin luomiseksi siten, että henkilö on täysimääräisesti selvillä eri toiminnoista ja alueista, että hän osoittaa erilaisten kulttuuritaustojen ja näkökohtien ymmärrystä ja että hän arvioi omien päätöstensä ja muiden päätösten seurauksia. Eteenpäin suuntautuva lähestymistapa sekä tulevien mahdollisuuksien ja uhkien ennakointi, ryhtyminen toimiin mahdollisuuksien luomiseksi tai tulevien ongelmien välttämiseksi.

 

Objektiivinen, rehellinen ja itsenäinen toiminta: Itsenäinen ja objektiivinen toiminta, joka palvelee unionin etua kokonaisuutena ja joka perustuu YVM:n ammatillisiin vaatimuksiin, ja olosuhteiden selvittäminen täydellisen ja realistisen tilannekuvan saamiseksi. Pyrkimys puolueellisuuden, ennakkoluulojen tai subjektiivisten arvioiden vähentämiseen tai poistamiseen siten, että tukeudutaan tarkistettavissa oleviin tietoihin ja tosiseikkoihin.

 

YVM:n ryhmien hallinto (sovelletaan vain esimiehiin) (Virtuaalisten/ eri sijaintipaikoissa olevien) ryhmien johtaminen ja niiden ohjaus ryhmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmän toimintojen koordinointi muiden ryhmien toimintojen kanssa ohjausta antamalla ja ryhmän vahvuuksia ja monimuotoisuutta mahdollisimman tehokkaasti ja toimivasti hyödyntämällä. Työskentely epäselvyyksien vähentämiseksi ja selvittämiseksi; keinojen etsiminen ryhmän johtamiseksi ja tehtävistä suoriutumiseksi epävarmoissa tilanteissa.