18.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/23


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS (EU) 2019/991,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2019,

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen (1),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman (2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8-0087/2018),

ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 tekemänsä päätöksen (3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan vastauksen,

ottaa huomioon 24. lokakuuta 2018 tekemänsä päätöksen (4) evätä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalta vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (5) ja erityisesti sen 208 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010 (6) ja erityisesti sen 36 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 (7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteessä IV olevan 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen alakohdan,

1.   

hyväksyy Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.   

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Puhemies

Antonio TAJANI

Pääsihteeri

Klaus WELLE


(1)  EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.

(2)  Katso alaviite 1.

(3)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0140.

(4)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0406.

(5)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)  EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.

(7)  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.