26.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1844,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2018,

tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 10 kohdan kolmannen alakohdan, 244 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan ja 245 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2450 (2) vahvistetaan raportointitaulukot, joita vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten sekä osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on käytettävä raportoidessaan valvontaviranomaisille tiedot, jotka tarvitaan valvontatarkoituksiin.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1542 (3), jolla muutetaan sääntöjä lakisääteisten pääomavaatimusten laskemisesta vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien varojen tiettyjen luokkien osalta, otetaan käyttöön uusi vaatimukset täyttävien infrastruktuuriyrityksiin liittyvien omaisuuserien luokka, johon liittyy erityinen pääomavaatimus. Sen varmistamiseksi, että valvontaviranomaiset saavat tarvittavat tiedot myös vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten infrastruktuuriyrityksiin tekemistä sijoituksista ja että nämä tiedot ovat yksityiskohtaisuudeltaan ja tarkkuudeltaan verrattavissa muita omaisuuseräluokkia koskeviin tietoihin markkinariskiosion laskennassa, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2450 vahvistettuja asiaankuuluvia raportointitaulukoita olisi mukautettava ottaen nämä muutokset huomioon.

(3)

Säännökset lausekkeiden merkin asianmukaisesta käytöstä ja johdonmukaisista valuuttakursseista ovat ratkaisevan tärkeä keino parantaa ilmoitettavien tietojen johdonmukaisuutta ja laatua muun kuin raportointivaluutan määräisten historiatietojen osalta. Sen vuoksi on muutettu 2 ja 3 artiklaa, jotta ilmoitettavien tietojen laatu paranisi.

(4)

Variaatioanalyysiä koskevien taulukoiden tavoitteena on selittää taloudellisten parametrien avulla, miksi ja miten yrityksen tilanne on muuttunut vuoden aikana. Sidosryhmät ovat yksilöineet joitakin aloja, joilla on vielä parantamisen ja selventämisen varaa, minkä vuoksi on tarpeen tehdä eräitä muutoksia taulukoiden S.29.01–S.29.04 ohjeisiin.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2450 olisi muutettava.

(6)

Taulukoiden ohjeissa olevat laadintavirheet, jotka saattavat johtaa epäjohdonmukaisiin ja harhaanjohtaviin tietoihin ja vaikuttaa siten valvontatarkastusprosessin laatuun, olisi oikaistava. Sen vuoksi tarvitaan joitakin oikaisuja, jotka pääasiassa koskevat puuttuvia raportoitavia eriä tai tietoja ”Yleisissä huomautuksissa” ja puuttuvia soluja ”Ohjeissa”.

(7)

Tämä asetus perustuu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen komissiolle toimittamiin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin.

(8)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (4) 37 artiklalla perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2450 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan d alakohta seuraavasti:

”d)

kaikki tietopisteet ilmoitetaan positiivisina arvoina, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

i)

tietopisteet ovat erän luontaisen määrän vastakohtia;

ii)

tietopisteen luonteen vuoksi on mahdollista ilmoittaa sekä positiivisia että negatiivisia arvoja;

iii)

liitteissä annetuissa ohjeissa edellytetään toista raportointimuotoa.”

2)

Lisätään 3 artiklaan 4 a kohta seuraavasti:

”4 a.   Ilmaistaessa sellaisia historiatietojen arvoja, jotka ovat muun valuutan kuin raportointivaluutan määräisiä, aiempiin raportointikausiin liittyvät arvot on muunnettava raportointivaluutan määräisiksi käyttämällä päätöskurssia raportoitavan kauden viimeiseltä päivältä, jolta muuntokurssi on saatavissa.”

3)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

4)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

5)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

6)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

2 artikla

Oikaistaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2450 seuraavasti:

1)

Oikaistaan liite I tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

2)

Oikaistaan liite II tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

3)

Oikaistaan liite III tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2450, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 347, 31.12.2015, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1542, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on lakisääteisten pääomavaatimusten laskenta vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien varojen tiettyjen luokkien osalta (infrastruktuuriyritykset) (EUVL L 236, 14.9.2017, s. 14).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


LIITE I

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään taulukkoon S.01.02.01 rivi seuraavasti:

”Vapautus ulkoisia luottoluokituslaitoksia koskevien tietojen ilmoittamisesta

R0250”.

 

2)

Lisätään taulukkoon S.01.02.04 rivi seuraavasti:

”Vapautus ulkoisia luottoluokituslaitoksia koskevien tietojen ilmoittamisesta

R0250”.

 

3)

Muutetaan taulukko S.12.01.01 seuraavasti:

a)

korvataan rivi R0220 seuraavasti:

”Paras estimaatti tuotteille, jotka sisältävät takaisinosto-option

R0220”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

korvataan rivit R0230, R0240 ja R0250 seuraavasti:

Tulevat taatut etuudet ja harkinnanvaraiset lisäetuudet

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tulevat taatut etuudet

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevat harkinnanvaraiset lisäetuudet

R0250”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Muutetaan taulukko S.26.01.01 seuraavasti:

a)

poistetaan rivi R0290;

b)

lisätään rivien R0280 ja R0300 väliin rivit seuraavasti:

vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

R0291

 

 

 

 

 

vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet, muut kuin infrastruktuuriyritysten osakkeet

R0292”

 

 

 

 

 

c)

poistetaan rivi R0411;

d)

korvataan rivi R0412 seuraavasti:

lainat ja joukkovelkakirjalainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi ja infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0412”

 

 

 

 

 

e)

lisätään rivien R0410 ja R0412 väliin rivit seuraavasti:

lainat ja joukkovelkakirjalainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0414

 

 

 

 

 

lainat ja joukkovelkakirjalainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi, muu kuin infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0413”.

 

 

 

 

 

5)

Muutetaan taulukko S.26.01.04 seuraavasti:

a)

poistetaan rivi R0290;

b)

lisätään rivien R0280 ja R0300 väliin rivit seuraavasti:

vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

R0291

 

 

 

 

 

vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet, muut kuin infrastruktuuriyritysten osakkeet

R0292”

 

 

 

 

 

c)

poistetaan rivi R0411;

d)

korvataan rivi R0412 seuraavasti:

lainat ja joukkovelkakirjalainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi ja infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0412”

 

 

 

 

 

e)

lisätään rivien R0410 ja R0412 väliin rivit seuraavasti:

lainat ja joukkovelkakirjalainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0414

 

 

 

 

 

lainat ja joukkovelkakirjalainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi, muu kuin infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0413”.

 

 

 

 

 

6)

Muutetaan taulukko SR.26.01.01 seuraavasti:

a)

poistetaan rivi R0290;

b)

lisätään rivien R0280 ja R0300 väliin rivit seuraavasti:

vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

R0291

 

 

 

 

 

vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet, muut kuin infrastruktuuriyritysten osakkeet

R0292”;

 

 

 

 

 

c)

poistetaan rivi R0411;

d)

korvataan rivi R0412 seuraavasti:

lainat ja joukkovelkakirjalainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi ja infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0412”;

 

 

 

 

 

e)

lisätään rivien R0410 ja R0412 väliin rivit seuraavasti:

lainat ja joukkovelkakirjalainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0414

 

 

 

 

 

lainat ja joukkovelkakirjalainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi, muu kuin infrastruktuuriyritysinvestointi)

R0413”.

 

 

 

 

 

7)

Korvataan taulukon S.29.03.01 rivi R0300 seuraavasti:

”Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

R0300”.

 

8)

Muutetaan taulukko S.29.04.01 seuraavasti:

a)

korvataan rivi R0060 seuraavasti:

”Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

R0060”

 

 

b)

korvataan rivi R0080 seuraavasti:

”Vakuutusmaksutulot

R0080”

 

 

 

c)

korvataan rivi R0130 seuraavasti:

”Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

R0130”.

 

 

 

9)

Muutetaan taulukko S.30.04.01 seuraavasti:

a)

poistetaan sarake C0320;

b)

lisätään sarake C0320 sarakkeen C0170 jälkeen.

10)

Lisätään taulukon S.37.01.04 sarakkeiden C0090 ja C0100 väliin uusi sarake C0091 ”Sisäinen luottoluokitus” seuraavasti:

”Sisäinen luottoluokitus

C0091”.

 


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään jaksossa S.01.02 – Perustiedot olevaan taulukkoon rivi seuraavasti:

”R0250

Vapautus ulkoisia luottoluokituslaitoksia koskevien tietojen ilmoittamisesta

Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

Vapautettu sijoitusten osalta (35 artiklan 6 ja 7 kohdan perusteella)

2 –

Vapautettu sijoitusten osalta (ulkoistamisen perusteella)

3 –

Vapautettu johdannaisten osalta (35 artiklan 6 ja 7 kohdan perusteella)

4 –

Vapautettu johdannaisten osalta (ulkoistamisen perusteella)

5 –

Vapautettu sijoitusten ja johdannaisten osalta (35 artiklan 6 ja 7 kohdan perusteella)

6 –

Vapautettu sijoitusten ja johdannaisten osalta (ulkoistamisen perusteella)

0 –

Ei vapautettu”.

2)

Muutetaan jakso S.04.01 – Toiminta maittain seuraavasti:

a)

korvataan taulukossa olevan rivin C0010 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta seuraavasti:

”Tähän ei sisällytetä sivukonttoreiden harjoittamaa liiketoimintaa eikä liiketoimintaa, jota yritys harjoittaa palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella ETA-maissa.”;

b)

korvataan taulukossa olevan rivin C0060 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta seuraavasti:

”Tämä on yritykselle ja kaikille sivukonttoreille sarakkeen C0100 summa.”

3)

Muutetaan jakso S.06.02 – Luettelo sijoituksista seuraavasti:

a)

korvataan taulukossa olevan rivin C0110 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) kolmas kohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta luokkiin CIC 8 – Kiinnelainat ja muut lainat, CIC 71, CIC 75 ja CIC 95 – Koneet ja laitteet.”;

b)

korvataan taulukossa olevan rivin C0120 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) neljäs kohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta luokkiin CIC 8 – Kiinnelainat ja muut lainat, CIC 71, CIC 75 ja CIC 9 – Kiinteistöt.”;

c)

lisätään taulukossa olevan rivin C0130 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) kohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta luokkiin CIC 71 ja 9.”;

d)

korvataan taulukon rivillä C0330 oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)”.

4)

Muutetaan jakso S.06.03 – Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset – Läpikatsomisperiaate (look-through approach) seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva kolmas kohta seuraavasti:

”Taulukossa on oltava tiedot, jotka vastaavat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin sijoitettua arvoa 100-prosenttisesti. Maiden yksilöinnissä noudatetaan läpikatsomisperiaatetta, jotta voidaan yksilöidä altistumat, joiden osuus rahastojen kokonaisarvosta on 90 prosenttia miinus luokkiin CIC 8 ja 9 liittyvät määrät, ja läpikatsomisperiaatetta noudatetaan myös valuuttojen yksilöinnissä, jotta voidaan yksilöidä altistumat, joiden osuus rahastojen kokonaisarvosta on 90 prosenttia. Yritysten on varmistettava, että ne 10 prosenttia, joita ei yksilöidä maittain, hajautetaan eri maantieteellisille alueille esimerkiksi siten, että yhden maan osuus on enintään 5 prosenttia. Yritysten on noudatettava läpikatsomisperiaatetta aloittamalla rahastosta, joka on sijoitetun määrän perusteella suurin, ja jatkamalla pienimpään yksittäiseen rahastoon, ja periaatteen on pysyttävä johdonmukaisena ajan kuluessa.”;

b)

korvataan taulukossa olevan rivin C0050 kolmas sarake (”Ohjeet”) seuraavasti:

”Ilmoitetaan, onko sijoitusluokan valuutta raportointivaluutta vai ulkomaanvaluutta. Kaikkia muita valuuttoja kuin raportointivaluuttaa kutsutaan ulkomaanvaluutoiksi. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

Raportointivaluutta

2 –

Ulkomaanvaluutta

3 –

Kynnysarvon soveltamisen vuoksi yhdistetyt valuutat”.

5)

Lisätään jaksossa S.07.01 – Strukturoidut tuotteet olevan taulukon rivin C0100 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) kohta seuraavasti:

”6 –

Ei sovelleta”.

6)

Muutetaan jaksossa S.08.01 – Avoimet johdannaiset oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva yhdeksäs kohta seuraavasti:

”Taulukossa, joka sisältää tiedot hallussa olevista positioista, raportoidaan kukin johdannainen erikseen niin monella rivillä kuin on tarpeen kyseisen taulukon täydentämiseksi kaikilla vaadituilla ei-monetaarisilla muuttujilla. Jos saman johdannaisen osalta yhdelle muuttujalle voidaan antaa kaksi arvoa, kyseinen johdannainen raportoidaan useammalla rivillä.”;

b)

korvataan rivin C0090 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevan instrumentin (omaisuuserän tai velan) tunnistekoodi. Tämä erä ilmoitetaan vain sellaisista johdannaisista, joilla on yksi tai useampia kohde-etuutena olevia instrumentteja yritysten salkussa. Indeksi katsotaan yhdeksi instrumentiksi, ja se on raportoitava. Johdannaisen kohde-etuutena olevan instrumentin tunnistekoodi ilmoitetaan noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:

ISO 6166 -koodi (ISIN), kun sellainen on käytettävissä;

muut tunnustetut koodit (esim. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

kun edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, yrityksen kohde-etuudelle antama koodi, jonka on oltava yksilöllinen ja johdonmukainen ajan mittaan;

”useampia omaisuuseriä/velkoja”, jos kohde-etuutena olevia omaisuuseriä tai velkoja on useampia kuin yksi.

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin koodi.”;

c)

korvataan rivin C0100 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Kohdassa ”Johdannaisen kohde-etuutena oleva instrumentti” ilmoitetun tunnistekoodin tyyppi. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

ISO 6166 -koodi (ISIN)

2 –

CUSIP-numero (Committee on Uniform Securities Identification Procedures -numero, jonka CUSIP-palvelukeskus antaa yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille yrityksille)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Lontoon pörssi)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, saksalainen aakkosnumeerinen tunnusnumero)

5 –

Bloomberg Ticker (Bloombergin kirjainkoodi, jolla yksilöidään yrityksen arvopaperit)

6 –

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kansallisten arvopaperien numerointikeskusten yhdistyksen jäsenten antama muu koodi

99 –

Yrityksen antama koodi, jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole käytettävissä. Tätä vaihtoehtoa käytetään myös silloin, kun on kyse ”useammista omaisuuseristä/veloista” ja indekseistä.”;

d)

poistetaan taulukossa olevan rivin C0300 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta;

e)

korvataan taulukossa olevan rivin C0300 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)”.

7)

Muutetaan jaksossa S.08.02 – Johdannaistransaktiot oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla olevan kymmenennen kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Taulukossa, joka sisältää tiedot hallussa olevista positioista, raportoidaan kukin johdannainen erikseen niin monella rivillä kuin on tarpeen kyseisen taulukon täydentämiseksi kaikilla vaadituilla ei-monetaarisilla muuttujilla.”;

b)

korvataan rivin C0090 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevan instrumentin (omaisuuserän tai velan) tunnistekoodi. Tämä erä ilmoitetaan vain sellaisista johdannaisista, joilla on yksi tai useampia kohde-etuutena olevia instrumentteja yritysten salkussa. Indeksi katsotaan yhdeksi instrumentiksi, ja se on raportoitava. Johdannaisen kohde-etuutena olevan instrumentin tunnistekoodi ilmoitetaan noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:

ISO 6166 -koodi (ISIN), kun sellainen on käytettävissä;

muut tunnustetut koodit (esim. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

kun edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, yrityksen kohde-etuudelle antama koodi, jonka on oltava yksilöllinen ja johdonmukainen ajan mittaan;

”useampia omaisuuseriä/velkoja”, jos kohde-etuutena olevia omaisuuseriä tai velkoja on useampia kuin yksi.

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin koodi.”;

c)

korvataan rivin C0100 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Kohdassa ”Johdannaisen kohde-etuutena oleva instrumentti” ilmoitetun tunnistekoodin tyyppi. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

ISO 6166 -koodi (ISIN)

2 –

CUSIP-numero (Committee on Uniform Securities Identification Procedures -numero, jonka CUSIP-palvelukeskus antaa yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille yrityksille)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Lontoon pörssi)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, saksalainen aakkosnumeerinen tunnusnumero)

5 –

Bloomberg Ticker (Bloombergin kirjainkoodi, jolla yksilöidään yrityksen arvopaperit)

6 –

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kansallisten arvopaperien numerointikeskusten yhdistyksen jäsenten antama muu koodi

99 –

Yrityksen antama koodi, jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole käytettävissä. Tätä vaihtoehtoa käytetään myös silloin, kun on kyse ”useammista omaisuuseristä/veloista” ja indekseistä.”

8)

Muutetaan jakso S.11.01 – Vakuutena olevat omaisuuserät seuraavasti:

a)

lisätään otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla olevaan kuudenteen kohtaan virke seuraavasti:

”Yksityishenkilöille myönnettyjen kiinnelainojen vakuutena olevat kiinteistöt raportoidaan yhdellä rivillä.”;

b)

korvataan taulukossa olevan rivin C0080 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) kolmas kohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta vakuuksiin luokissa CIC 8 – Kiinnelainat ja muut lainat, CIC 71, CIC 75 ja CIC 95 – Koneet ja laitteet.”

9)

Muutetaan jaksossa S.12.01 – Henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan rivi C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 seuraavasti:

”C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

Paras estimaatti tuotteille, jotka sisältävät takaisinosto-option

Kutakin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määriteltyä vakuutuslajia koskevan bruttomääräisen parhaan estimaatin määrä tuotteille, jotka sisältävät takaisinosto-option.

Tämä määrä on sisällytettävä myös riveille R0030–R0090.”

b)

lisätään rivien C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 ja C0020, C0100/R0240 väliin rivit seuraavasti:

”C0150/R0230

Bruttomääräinen paras estimaatti kassavirralle, lähtevälle kassavirralle, tuleville taatuille etuuksille ja harkinnanvaraisille lisäetuuksille – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, koskevien diskontattujen lähtevien kassavirtojen kokonaismäärä (maksut vakuutuksenottajille ja edunsaajille) tuleville taatuille etuuksille ja tuleville harkinnanvaraisille lisäetuuksille.

C0210/R0230

Bruttomääräinen paras estimaatti kassavirralle, lähtevälle kassavirralle, tuleville taatuille etuuksille ja harkinnanvaraisille lisäetuuksille – Yhteensä (SLT-sairausvakuutus)

SLT-sairausvakuutusta koskevien diskontattujen lähtevien kassavirtojen kokonaismäärä (maksut vakuutuksenottajille ja edunsaajille) tuleville taatuille etuuksille ja tuleville harkinnanvaraisille lisäetuuksille.”

c)

lisätään rivien C0020, C0100/R0240 ja C0020, C0100/R0250 väliin rivi seuraavasti:

”C0150/R0240

Bruttomääräinen paras estimaatti kassavirralle, lähtevälle kassavirralle, tuleville taatuille etuuksille – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Bruttomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, koskeville kassavirralle, lähtevälle kassavirralle, tuleville taatuille etuuksille.”

d)

lisätään rivien C0020, C0100/R0250 ja C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260 väliin rivi seuraavasti:

”C0150/R0250

Bruttomääräinen paras estimaatti kassavirralle, lähteville kassavirroille, tuleville harkinnanvaraisille etuuksille – Ylijäämään oikeuttava vakuutus – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)

Bruttomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä kassavirralle, lähteville kassavirroille, tuleville harkinnanvaraisille etuuksille – Ylijäämään oikeuttava vakuutus, joka koskee muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus.”.

10)

Muutetaan jaksossa S.14.01 – Henkivakuutusvelvoitteita koskeva analyysi oleva taulukko seuraavasti:

a)

poistetaan rivin C0080 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta;

b)

poistetaan rivi C0210;

c)

lisätään rivin C0200 jälkeen rivi seuraavasti:

”C0260

Vuotuistettu taattu korko (takuun keskimääräisen keston aikana)

Vakuutuksenottajalle taattu keskikorko sopimuksen jäljellä olevalta voimassaoloajalta prosentteina ilmaistuna. Sovelletaan vain, jos sopimuksessa määrätään taatusta korosta.

Ei sovelleta sijoitussidonnaisiin sopimuksiin.”.

11)

Korvataan jaksossa S.15.01 – Kuvaus takuuehtoisista vakuutusten takuista olevan rivin C0100 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Ilmoitetaan taatun etuuden määrä.”

12)

Korvataan jaksossa S.15.02 – Takuuehtoisten vakuutusten takuiden suojaus olevan rivin C0140 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Vakuutussopimusten takuun raportointivuoden aikana tuottama taloudellinen tulos, jossa otetaan huomioon suojausstrategian tulos. Jos suojauksen kohteena on tuotesalkku, esimerkiksi silloin, kun suojausinstrumentteja ei voida jakaa määrättyihin tuotteisiin, yrityksen on kohdennettava suojauksen vaikutukset eri tuotteisiin käyttäen kunkin tuotteen painoarvoa erässä ”Taloudellinen tulos ilman suojausta” (C0110). Tätä ei raportoida, jos yrityksellä ei ole itsellään suojausohjelmaa, vaan se ainoastaan jälleenvakuuttaa takuuosan.”

13)

Korvataan jaksossa S.16.01 – Tiedot vahinkovakuutusvelvoitteisiin pohjautuvista annuiteeteista olevan rivin Z0010 kolmannessa sarakkeessa oleva suljettu luettelo seuraavasti:

”1 –

1 ja 13 Sairauskuluvakuutus

2 –

2 ja 14 Vakuutus ansiotulon menetyksen varalta

3 –

3 ja 15 Työntekijäin tapaturmavakuutus

4 –

4 ja 16 Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus

5 –

5 ja 17 Muu moottoriajoneuvojen vakuutus

6 –

6 ja 18 Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus

7 –

7 ja 19 Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus

8 –

8 ja 20 Yleinen vastuuvakuutus

9 –

9 ja 21 Luotto- ja takausvakuutus

10 –

10 ja 22 Oikeusturvavakuutus

11 –

11 ja 23 Matka-apuvakuutus

12 –

12 ja 24 Vakuutus muiden taloudellisten menetysten varalta

25 –

Sairausvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

26 –

Vastuuvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

27 –

Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus

28 –

Omaisuusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus”.

14)

Korvataan jaksossa S.22.03 olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa riviä C0010/R0060 koskevat ohjeet seuraavasti:

”Riskittömään korkoon tehtävä vastaavuuskorjaus raportoidun salkun osalta ilmoittamalla se peruspisteinä desimaalimuodossa, esim.100 peruspistettä ilmoitetaan muodossa 0,01.”

15)

Korvataan jaksossa S.22.05 – Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen kokonaislaskenta olevan taulukon rivin C0010/R0070 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta seuraavasti:

”Jos rajoitusta ei ole, ilmoitetaan määrä, joka lasketaan R0060*(R0010–R0050).”

16)

Korvataan jaksossa S.22.06 – Paras estimaatti, johon on tehty maakohtainen ja valuuttakohtainen volatiliteettikorjaus olevan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva neljäs kohta seuraavasti:

”Tiedot ilmoitetaan eri maissa ja eri valuutoissa olevista olennaisista velvoitteista, joihin sovelletaan valuuttakohtaista volatiliteettikorjausta ja tarvittaessa maakohtaista korotusta, kunnes 90 prosenttia parhaan estimaatin kokonaismäärästä, johon sovelletaan volatiliteettikorjausta, on raportoitu valuutoittain ja maittain.”

17)

Muutetaan jakso S.23.04 – Luettelo oman varallisuuden eristä seuraavasti:

a)

korvataan taulukossa olevan rivin C0370 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tämä on etuoikeusasemaltaan huonompien velkojen ensimmäinen tuleva takaisinlunastuspäivä. Ilmoitetaan ISO 8601 -muodossa (vvvv-kk-pp).”;

b)

korvataan rivin C0710/R0020 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tämä on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 81 artiklan mukainen kutakin erillään pidettävää rahastoa / vastaavuuskorjauskantaa koskeva vähennys.”

18)

Muutetaan jaksossa S.26.01 – Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Markkinariski oleva taulukko seuraavasti:

a)

poistetaan rivit R0290/C0020–R0290/C0080;

b)

lisätään rivien R0260–R0280/C0040 ja R0300/C0020 väliin rivit seuraavasti:

”R0291/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0291/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0291/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0291/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0291/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvän) osakeriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.

R0291/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0291/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvän osakeriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.”

c)

lisätään rivien R0291/C0080 ja R0300/C0020 väliin rivit seuraavasti:

”R0292/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0292/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0292/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0292/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0292/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvän) osakeriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.

R0292/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0292/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvän osakeriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.”

d)

poistetaan rivit R0411/C0020–R0411/C0080;

e)

lisätään rivien R0410/C0080 ja R0412/C0020 väliin rivit seuraavasti:

”R0413/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0413/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0413/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0413/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin taustalla olevien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0413/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.

R0413/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0413/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.”

f)

korvataan taulukon rivit R0412/C0020–R0412/C0080 seuraavasti:

”R0412/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0412/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0412/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0412/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin taustalla olevien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0412/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.

R0412/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0412/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.”

g)

lisätään rivien R0412/C0080 ja R0420/C0060 väliin rivit seuraavasti:

”R0414/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0414/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0414/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0414/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin taustalla olevien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0414/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.

R0414/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0414/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.”.

19)

Lisätään jaksossa S.29.01 – Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat olevan taulukon rivin C0030/R0190 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) virke seuraavasti:

”Tämä määrä ei sisällä omien osakkeiden määrää.”

20)

Muutetaan jakso S.29.02 – Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat – Sijoituksista ja rahoitusveloista johtuva seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva kolmas kohta seuraavasti:

”Tämä taulukko kattaa seuraavat:

i.

sijoitukset;

ii.

johdannaisten (sijoituksina) velka-asema;

iii.

omat osakkeet;

iv.

rahoitusvelat (mukaan lukien etuoikeudeltaan huonommat velat);

v.

indeksi- ja sijoitussidonnaisiin rahastoihin sijoitetut varat;

vi.

ei kata kiinteistöjä (omassa käytössä olevia).”;

b)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla olevat viides ja kuudes kohta seuraavasti:

”Taulukko S.29.02 (viimeinen taulukko) ja taulukossa S.09.01 annettavat tiedot eroavat toisistaan siinä, että ensin mainittu sisältää tulon omista osakkeista muttei omassa käytössä olevia kiinteistöjä. Tämän taulukon tarkoituksena on antaa kattava kuva sijoituksiin liittyvistä muutoksista ylijäämässä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, ottaen huomioon seuraavat:

i.

arvostuksessa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat ylijäämään, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat (esim. realisoituneet myyntivoitot ja -tappiot, mutta myös arvostuserot);

ii.

sijoituksista kertyvät tuotot;

iii.

sijoituksiin liittyvät kulut (mukaan lukien rahoitusveloista maksettavat korot).”;

c)

korvataan taulukossa olevan rivin C0010/R0050 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Sijoituskulut, mukaan lukien etuoikeudeltaan huonommista veloista ja rahoitusveloista maksettavat korot, ja mukaan lukien seuraavat:

omaisuudenhoitokulut – jotka liittyvät seuraaviin: ”Sijoitukset” ja ”Omat osakkeet”;

korot rahoitusveloista ja etuoikeudeltaan huonommista veloista, jotka liittyvät seuraaviin: ”Muut rahoitusvelat kuin velat luottolaitoksille” ja ”Velat luottolaitoksille” ja ”Etuoikeudeltaan huonommat velat”.

Nämä kulut ja maksut vastaavat niitä, jotka on kirjattu ja merkitty taseeseen suoriteperusteisesti kauden lopussa.”;

d)

korvataan taulukossa olevan rivin C0010/R0070 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) tekstin ensimmäinen virke seuraavasti:

”Raportointikauden aikana saatujen osinkojen määrä, ilman omassa käytössä olevista kiinteistöistä saatuja osinkoja.”;

e)

korvataan taulukossa olevan rivin C0010/R0080 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) tekstin ensimmäinen virke seuraavasti:

”Raportointikauden aikana kertyneiden korkotulojen määrä, ilman omassa käytössä olevista kiinteistöistä kertyneitä korkotuloja.”;

f)

korvataan taulukossa olevan rivin C0010/R0090 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) tekstin ensimmäinen virke seuraavasti:

”Raportointikauden aikana kertyneiden vuokratulojen määrä, ilman omassa käytössä olevista kiinteistöistä kertyneitä vuokratuloja.”;

g)

korvataan taulukossa olevan rivin C0010/R0100 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Muiden raportointivuoden lopussa saatujen sijoitustuottojen määrä. Sovelletaan muihin sijoitustuottoihin, joita ei raportoida soluissa C0010/R0070, C0010/R0080 ja C0010/R0090, kuten arvopapereiden lainaksi antamisesta veloitetut palkkiot, sitoumusmaksut jne., lukuun ottamatta omassa käytössä olevista kiinteistöistä kertyneitä sijoitustuottoja.”

21)

Muutetaan jakso S.29.03 – Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat – Vakuutusteknisestä vastuuvelasta johtuva seuraavasti:

a)

lisätään otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alle kohta seuraavasti:

”Taulukkoon on sisällytettävä indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan hyväksytty jälleenvakuutus.”;

b)

korvataan taulukossa olevan rivin C0010–C0020/R0080 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tässä raportoitavan parhaan estimaatin muutoksen on aina liityttävä raportointikauden lopussa ennakoituihin kassavirtoihin eikä raportointikauden alussa kausille N + 1 ja tulevaisuutta varten ennakoituihin kassavirtoihin.

Sen on katettava ainoastaan sellaiset muutokset, jotka johtuvat kassavirtojen toteutumisesta vuonna N eivätkä liity oletusten muutoksiin.”;

c)

korvataan taulukossa olevan rivin C0010–C0020/R0090 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Kyse on pääasiassa parhaassa estimaatissa tapahtuneista muutoksista, jotka eivät johdu toteutuneista vastuuvelan kassavirroista, ja sellaisissa oletuksissa tapahtuneista muutoksista, jotka liittyvät suoraan vakuutusriskeihin (ts. raukeavuus) ja jotka voidaan katsoa muiksi kuin taloudellisiksi oletuksiksi.”;

d)

korvataan taulukossa olevan rivin C0050–C0060/R0190 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Näiden solujen odotetaan koskevan pääasiassa vahinkovakuutusta. Kyse on muutoksista vakuutusmaksuvastuussa (sen osassa) (ts. suhteessa kaikkiin sopimuksen piiriin kuuluviin kirjattuihin velvoitteisiin arvostuspäivänä, kun vahinko ei ole vielä tapahtunut) seuraavasti:

yksilöidään se osa vakuutusmaksuvastuusta vuoden (N) lopussa, joka liittyy päättymisvuoden N jälkeen alkavaan vakuutussopimuksen kattamaan ajanjaksoon;

yksilöidään se osa vakuutusmaksuvastuusta vuoden (N – 1) lopussa, joka liittyy päättymisvuoden N jälkeen alkavaan vakuutussopimuksen kattamaan ajanjaksoon;

johdetaan muutos näin saaduista kahdesta luvusta.”;

e)

korvataan taulukossa olevan rivin C0050–C0060/R0200 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Näiden solujen odotetaan koskevan pääasiassa vahinkovakuutusta. Kyse on seuraavista tapauksista:

a)

sellainen vakuutusmaksuvastuu (tai sen osa) vuoden N – 1 lopussa, joka on muuttunut korvausvastuuksi vuoden N lopussa, koska vahinko on tapahtunut kyseisen kauden aikana;

b)

kauden aikana tapahtuneisiin vahinkoihin liittyvä korvausvastuu (jolle ei ollut vakuutusmaksuvastuuta vuoden N – 1 lopussa).

Laskenta voidaan suorittaa seuraavasti:

yksilöidään se osa korvausvastuusta vuoden (N) lopussa, joka liittyy kauden aikana katettuihin riskeihin;

yksilöidään se osa vakuutusmaksuvastuusta vuoden (N – 1) lopussa, joka liittyy kauden aikana katettuihin riskeihin;

johdetaan muutos näin saaduista kahdesta luvusta.”;

f)

korvataan taulukossa olevan rivin C0050–C0060/R0230 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tässä raportoitavan parhaan estimaatin muutoksen on aina liityttävä raportointikauden lopussa ennakoituihin kassavirtoihin eikä raportointikauden alussa kausille N + 1 ja tulevaisuutta varten ennakoituihin kassavirtoihin.

Sen on katettava ainoastaan sellaiset muutokset, jotka johtuvat kassavirtojen toteutumisesta vuonna N eivätkä liity oletusten muutoksiin.”;

g)

korvataan taulukossa olevan rivin C0050–C0060/R0240 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Kyse on pääasiassa parhaassa estimaatissa tapahtuneista muutoksista, jotka eivät johdu toteutuneista vastuuvelan kassavirroista, ja sellaisissa oletuksissa tapahtuneista muutoksista, jotka liittyvät suoraan vakuutusriskeihin (ts. raukeavuus) ja jotka voidaan katsoa muiksi kuin taloudellisiksi oletuksiksi.

Oletuksissa tapahtuneista muutoksista johtuvan muutoksen suppean soveltamisalan vuoksi laskenta voidaan suorittaa seuraavasti:

 

määritetään vuoden N ennakoitujen kassavirtojen (C0050–C0060/ R0210–R0230) avaava paras estimaatti (solu C0050–C0060/R0150), mukaan lukien siihen tehty oikaisu (solut C0050–C0060/R0160–R0180) ja purkamisen vaikutukset;

 

suoritetaan tämän luvun perusteella uusiin oletuksiin, jotka eivät liity vuoden N lopussa (mahdollisesti) sovellettuihin diskonttokorkoihin, perustuvat laskelmat.

 

Näin saadaan parhaan estimaatin muutos, joka liittyy vain kyseisissä oletuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tämä ei välttämättä kata RBNS-vahinkojen tapauskohtaisesta tarkistamisesta johtuvaa muutosta, joka on lisättävä erikseen.

Vahinkovakuutuksen osalta tapauksissa, joissa näitä muutoksia ei voida erottaa kokemusperäisistä muutoksista, raportoidaan yhteismäärä kohdassa C0060/R0230.”;

h)

korvataan taulukossa olevan rivin C0050–C0060/R0260 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tämä vastaa muita parhaan estimaatin muutoksia, joita ei oteta huomioon soluissa C0050/R0150–R0250 (henkivakuutus) tai C0060/R0150–R0250 (vahinkovakuutus).”;

i)

korvataan taulukossa oleva rivi C0090/R0300 seuraavasti:

”C0090/R0300

Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

Tämä määrä edustaa indeksi- ja sijoitussidonnaisiin rahastoihin sijoitettujen varojen sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten (parhaana estimaattina ja riskimarginaalina tai kokonaisuutena lasketun) vakuutusteknisen vastuuvelan nettomuutosta taseessa.”

j)

korvataan taulukossa olevan rivin C0100–C0110/R0310 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Solvenssi II:n mukainen henkivakuutuksen ja vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulon määrä.”;

k)

korvataan taulukossa olevan rivin C0120–C0130/R0360 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tämä laskelma perustuu seuraavaan periaatteeseen:

määritetään parhaan estimaatin, riskimarginaalin ja kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan sekä vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen muutos (alkuarvo miinus loppuarvo);

lisätään vastuuvelan kassavirtojen kokonaismäärä, ts. bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan tulevat kassavirrat, joista on vähennetty lähtevät kassavirrat (henkivakuutus: C0100/R0340 ja vahinkovakuutus: C0110/R0340).”;

l)

korvataan taulukossa olevan rivin C0120–C0130/R0370 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tämä laskelma perustuu seuraavaan periaatteeseen:

määritetään jälleenvakuutussopimuksista olevien saamisten muutos;

lisätään vastuuvelan kassavirtojen kokonaismäärä, ts. jälleenvakuutukseen liittyvät tulevat kassavirrat, joista on vähennetty lähtevät kassavirrat, kauden aikana.

Jos kyseinen määrä vaikuttaa positiivisesti ylijäämään, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, tämän määrän on oltava positiivinen.”

22)

Muutetaan jaksossa S.29.04 – Yksityiskohtainen kausittainen analyysi – Vastuuvelan kassavirrat (technical flows) vs. vakuutustekninen vastuuvelka oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan rivi C0010/R0060 seuraavasti:

”C0010/R0060

Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

Tämä määrä edustaa indeksi- ja sijoitussidonnaisiin rahastoihin sijoitettujen varojen sekä indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten (parhaana estimaattina ja riskimarginaalina tai kokonaisuutena lasketun) vakuutusteknisen vastuuvelan nettomuutosta taseessa.”

b)

korvataan rivi C0020/R0040 seuraavasti:

”C0020/R0040

Parhaan estimaatin muutos

Vuoden N ennakoiduista tulevista ja lähtevistä kassavirroista johtuva parhaan estimaatin muutos – Ennen raportointikautta hyväksytyt riskit (ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä)

Kaikkien delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määriteltyjen raportoitujen vakuutuslajien muutosten kokonaismäärän on vastattava taulukon S.29.03 solujen C0010/R0060–C0010/R0100 ja taulukon S.29.03 solujen C0020/R0060–C0020/R0100 summaa.”

c)

korvataan rivi C0020/R0060 seuraavasti:

”C0020/R0060

Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

Ks. erää C0010/R0060 koskevat ohjeet.”

d)

korvataan rivi C0030/R0080 seuraavasti:

”C0030/R0080

Vakuutusmaksutulot

Tämä vastaa raportointikauden jälkeen katettuihin riskeihin liittyvää osaa vakuutusmaksutuloista, ts. kauden jälkeen saatavia vakuutusmaksuja.

Tämä raportointikauden jälkeen katettuihin riskeihin liittyvä osa vakuutusmaksutuloista voidaan lisäksi yksilöidä käyttämällä jakoperusteita.”

e)

korvataan rivin C0030/R0110 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tämän parhaan estimaatin muutoksen on vastattava taulukon S.29.03 solujen C0050/R0190 ja C0060/R0190 summaa, jos analyysi taulukossa S.29.03 suoritetaan vakuutuslajeittain.

Määrä vastaa muutoksia vakuutusmaksuvastuussa (sen osassa) (ts. suhteessa kaikkiin sopimuksen piiriin kuuluviin kirjattuihin velvoitteisiin arvostuspäivänä, kun vahinko ei ole vielä tapahtunut) seuraavasti:

yksilöidään se osa vakuutusmaksuvastuusta vuoden (N) lopussa, joka liittyy päättymisvuoden N jälkeen alkavaan vakuutussopimuksen kattamaan ajanjaksoon;

yksilöidään se osa vakuutusmaksuvastuusta vuoden (N – 1) lopussa, joka liittyy päättymisvuoden N jälkeen alkavaan vakuutussopimuksen kattamaan ajanjaksoon (ts. useampaa kuin yhtä tulevaa raportointikautta koskeviin velvoitteisiin liittyvä vakuutusmaksuvastuu).

Jos vakuutusmaksuvastuuseen vuoden (N – 1) lopussa sisältyy määrä, johon liittyvät vahingot tapahtuivat vuoden N aikana, kyseistä määrää ei saa ottaa huomioon raportointikauden jälkeen katettujen riskien parhaan estimaatin muutoksessa vaan ne on otettava huomioon kauden aikana katettujen riskien parhaan estimaatin muutoksessa, koska kyseinen vakuutusmaksuvastuu on muuttunut korvausvastuuksi.”;

f)

korvataan rivi C0030/R0130 seuraavasti:

”C0030/R0130

Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

Tätä solua ei sovelleta vahinkovakuutukseen.

Ks. erää C0010/R0060 koskevat ohjeet.”

g)

korvataan rivi C0040/R0080 seuraavasti:

”C0040/R0080

Vakuutusmaksutulot

Tämä vastaa raportointikauden aikana katettuihin riskeihin liittyvää osaa vakuutusmaksutuloista, ts. Solvenssi II -periaatteiden mukaisesti saatuja vakuutusmaksutuottoja.

Tämä raportointikauden jälkeen katettuihin riskeihin liittyvä osa vakuutusmaksutuloista voidaan lisäksi yksilöidä käyttämällä jakoperusteita.”

h)

korvataan rivin C0040/R0110 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Raportointikauden aikana katettujen riskien parhaan estimaatin muutoksen määrä.

Raportointikauden aikana katetut riskit: Tämän parhaan estimaatin muutoksen on vastattava taulukon S.29.03 solujen C0050/R0200 ja C0060/R0200 summaa, jos analyysi taulukossa S.29.03 suoritetaan vakuutuslajeittain.

Tämä määrä koskee seuraavia tapauksia:

a)

sellainen vakuutusmaksuvastuu (tai sen osa) vuoden N – 1 lopussa, joka on muuttunut korvausvastuuksi vuoden N lopussa, koska vahinko on tapahtunut kyseisen kauden aikana;

b)

kauden aikana tapahtuneisiin vahinkoihin liittyvä korvausvastuu (jolle ei ollut vakuutusmaksuvastuuta vuoden N – 1 lopussa).

Laskenta voidaan suorittaa seuraavasti:

yksilöidään se osa korvausvastuusta vuoden (N) lopussa, joka liittyy kauden aikana katettuihin riskeihin;

yksilöidään se osa vakuutusmaksuvastuusta vuoden (N – 1) lopussa, joka liittyy kauden aikana katettuihin riskeihin.

Johdetaan muutos näin saaduista kahdesta luvusta.”;

i)

korvataan rivi C0040/R0130 seuraavasti:

”C0040/R0130

Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

Tätä solua ei sovelleta vahinkovakuutukseen.

Ks. erää C0010/R0060 koskevat ohjeet.”

j)

lisätään ennen riviä C0050/R0090 rivi seuraavasti:

”C0050/R0080

Vakuutusmaksutulot

Tämä vastaa ennen raportointikautta katettuihin riskeihin liittyvää osaa vakuutusmaksutuloista, ts. Solvenssi II -periaatteiden mukaisesti saatuja vakuutusmaksutuottoja (kun vakuutusmaksu erääntyy vasta vakuutussopimuksen kattaman ajanjakson jälkeen).

Tämä osa vakuutusmaksutuloista voidaan lisäksi yksilöidä käyttämällä jakoperusteita.”

k)

korvataan rivin C0050/R0110 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Ennen raportointikautta katettujen riskien osalta vastaa vuoden N ennakoituja tulevia ja lähteviä vastuuvelan kassavirtoja, jotka liittyvät ennen kautta hyväksyttyihin riskeihin. Ennen raportointikautta katettujen riskien osalta tämän parhaan estimaatin muutoksen on vastattava taulukon S.29.03 solujen R0210/C0050–C0060 – R0250/C0050–C0060 summaa, jos analyysi taulukossa S.29.03 suoritetaan vakuutuslajeittain.

Laskenta voidaan suorittaa seuraavasti:

määritetään se osa avaavasta parhaasta estimaatista, joka liittyy ennen raportointikautta katettuihin riskeihin, ts. avaava paras estimaatti ilman vakuutusmaksuvastuuta;

määritetään niiden kassavirtojen määrä (tulevat kassavirrat vähennettyinä lähtevillä kassavirroilla), jotka ennakoitiin tämän avaavan parhaan estimaatin perusteella kyseiselle kaudelle;

tämä kassavirroille määritetty määrä lisätään avaavaan parhaaseen estimaattiin (neutralointivaikutuksen ottamiseksi huomioon).”;

l)

korvataan rivi C0050/R0130 seuraavasti:

”C0050/R0130

Nettomuutos indeksi- ja sijoitussidonnaisen toiminnan osalta

Tätä solua ei sovelleta vahinkovakuutukseen.

Ks. erää C0010/R0060 koskevat ohjeet.”.

23)

Korvataan jaksossa S.30.01 – Perustiedot vahinko- ja henkivakuutustoiminnan fakultatiivisista jälleenvakuutussuojista olevan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva viides kohta seuraavasti:

”Tämä taulukko on ennakoiva (kuten taulukko S.30.03), ja sellaisena se heijastaa jälleenvakuutussopimuksia, jotka ovat päteviä ja voimassa seuraavan raportointivuoden aikana ja koskevat kullekin vakuutuslajille jälleenvakuutetun altistuman perusteella valittua kymmentä tärkeintä riskiä. Yritysten on ilmoitettava seuraavan raportointikauden tärkeimmät riskit, jotka katetaan seuraavan raportointikauden aikana voimassa olevilla jälleenvakuutussopimuksilla. Jos jälleenvakuutusstrategia muuttuu olennaisesti voimassaolon päättymispäivän jälkeen tai jos jälleenvakuutussopimukset uusitaan raportointipäivän jälkeen ja ennen seuraavan vuoden tammikuun 1. päivää, tämän taulukon tiedot on toimitettava tarvittaessa uudelleen.”

24)

Muutetaan jakso S.30.02 – Tiedot vahinko- ja henkivakuutustoiminnan fakultatiivisista jälleenvakuutussuojista olevista osuuksista seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva viides kohta seuraavasti:

”Tämä taulukko on ennakoiva (kuten taulukko S.30.03), ja sellaisena se heijastaa jälleenvakuutussopimuksia, jotka ovat päteviä ja voimassa seuraavan raportointivuoden aikana ja koskevat kullekin vakuutuslajille jälleenvakuutetun altistuman perusteella valittua kymmentä tärkeintä riskiä. Yritysten on ilmoitettava seuraavan raportointikauden tärkeimmät riskit, jotka katetaan seuraavan raportointikauden aikana voimassa olevilla jälleenvakuutussopimuksilla. Jos jälleenvakuutusstrategia muuttuu olennaisesti voimassaolon päättymispäivän jälkeen tai jos jälleenvakuutussopimukset uusitaan raportointipäivän jälkeen ja ennen seuraavan vuoden tammikuun 1. päivää, tämän taulukon tiedot on toimitettava tarvittaessa uudelleen.”

b)

korvataan taulukossa olevan rivin C0340 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)”.

25)

Korvataan jaksossa S.30.04 – Perustiedot menevän jälleenvakuutuksen ohjelmasta olevista osuuksista olevan taulukon rivin C0240 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)”.

26)

Korvataan jaksossa S.31.01 – Jälleenvakuuttajien osuus (mukaan lukien rajoitettu jälleenvakuutus ja erillisyhtiöt) olevan taulukon rivin C0220 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)”.

27)

Korvataan jaksossa S.31.02 – Erillisyhtiöt olevan taulukon rivin C0280 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)”.

28)

Muutetaan jaksossa S.36.02 – Ryhmänsisäiset liiketoimet – Johdannaiset oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan rivin C0180 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevan omaisuuserän tai velan tunnistekoodi. Tämä erä ilmoitetaan vain sellaisista johdannaisista, joilla on yksi kohde-etuutena oleva instrumentti tai indeksi yrityksen salkussa.

Indeksi katsotaan yhdeksi instrumentiksi, ja se on raportoitava.

Johdannaisen kohde-etuutena olevan instrumentin tunnistekoodi ilmoitetaan noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:

ISO 6166 -koodi (ISIN), kun sellainen on käytettävissä;

muut tunnustetut koodit (esim. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

kun edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, yrityksen kohde-etuudelle antama koodi, jonka on oltava yksilöllinen ja johdonmukainen ajan mittaan;

’useampia omaisuuseriä/velkoja”, jos kohde-etuutena olevia omaisuuseriä tai velkoja on useampia kuin yksi.

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin koodi.”;

b)

korvataan rivin C0190 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Kohdassa ’Instrumentin tunnistekoodi” ilmoitetun tunnistekoodin tyyppi. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

ISO 6166 -koodi (ISIN)

2 –

CUSIP-numero (Committee on Uniform Securities Identification Procedures -numero, jonka CUSIP-palvelukeskus antaa yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille yrityksille)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Lontoon pörssi)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, saksalainen aakkosnumeerinen tunnusnumero)

5 –

Bloomberg Ticker (Bloombergin kirjainkoodi, jolla yksilöidään yrityksen arvopaperit)

6 –

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kansallisten arvopaperien numerointikeskusten yhdistyksen jäsenten antama muu koodi

99 –

Yrityksen antama koodi, jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole käytettävissä. Tätä vaihtoehtoa käytetään myös silloin, kun on kyse ’useammista omaisuuseristä/veloista” ja indekseistä.”.


LIITE III

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite III seuraavasti:

1)

Lisätään jaksossa S.01.02 – Perustiedot olevaan taulukkoon rivi seuraavasti:

”R0250

Vapautus ulkoisia luottoluokituslaitoksia koskevien tietojen ilmoittamisesta

Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

Vapautettu sijoitusten osalta (35 artiklan 6 ja 7 kohdan perusteella)

2 –

Vapautettu sijoitusten osalta (ulkoistamisen perusteella)

3 –

Vapautettu johdannaisten osalta (35 artiklan 6 ja 7 kohdan perusteella)

4 –

Vapautettu johdannaisten osalta (ulkoistamisen perusteella)

5 –

Vapautettu sijoitusten ja johdannaisten osalta (35 artiklan 6 ja 7 kohdan perusteella)

6 –

Vapautettu sijoitusten osalta (ulkoistamisen perusteella)

0 –

Ei vapautettu”.

2)

Oikaistaan jakso S.03.01 – Taseen ulkopuoliset erät – Yleistä seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva kuudes kohta seuraavasti:

”Tässä taulukossa lueteltuja takuita ei ilmoiteta taulukoissa S.03.02 ja S.03.03. Tämä tarkoittaa, että tässä taulukossa ilmoitetaan vain rajoitettuja takuita. Ryhmävalvonnan piirissä annettuja sisäisiä takuita ei ilmoiteta tässä taulukossa.”;

b)

poistetaan taulukossa olevan rivin C0010/R0010 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) kolmas kohta;

c)

poistetaan taulukossa olevan rivin C0010/R0030 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta.

3)

Korvataan jaksossa S.03.02 – Taseen ulkopuoliset erät – Luettelo ryhmän saamista rajoittamattomista takuista olevan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva kolmas kohta seuraavasti:

”Rajoittamattomat takuut koskevat takuita, joiden määrä on rajoittamaton, riippumatta siitä, onko niiden päivämäärä rajoitettu vai rajoittamaton. Ryhmävalvonnan piirissä annettuja sisäisiä takuita ei ilmoiteta tässä taulukossa.”

4)

Muutetaan jakso S.06.02 – Luettelo sijoituksista seuraavasti:

a)

korvataan taulukossa olevan rivin C0110 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) kolmas kohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta luokkiin CIC 8 – Kiinnelainat ja muut lainat, CIC 71, CIC 75 ja CIC 95 – Koneet ja laitteet.”;

b)

korvataan taulukon rivin C0120 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) kolmas kohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta luokkiin CIC 8 – Kiinnelainat ja muut lainat, CIC 71, CIC 75 ja CIC 9 – Kiinteistöt.”;

c)

lisätään taulukon rivin C0130 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) kohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta luokkiin CIC 71 ja 9.”;

d)

lisätään rivin C0320 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) kohta seuraavasti:

”Jos rivillä C0330 ilmoitetaan ”Useampi ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI)”, ilmoitetaan edustavin ulkoinen luottoluokitus.”;

e)

korvataan jaksossa S.06.02 – Luettelo sijoituksista olevan taulukon rivin C0330 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)

Useampi ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI)”.

5)

Muutetaan jakso S.06.03 – Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset – Läpikatsomisperiaate (look-through approach) seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva kolmas kohta seuraavasti:

”Taulukossa on oltava tiedot, jotka vastaavat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin sijoitettua arvoa 100-prosenttisesti. Maiden yksilöimiseksi noudatetaan kuitenkin läpikatsomisperiaatetta, jotta voidaan yksilöidä altistumat, jotka ovat 90 prosenttia rahastojen kokonaisarvosta, kun siitä on vähennetty luokkiin CIC 8 ja 9 liittyvät määrät, ja läpikatsomisperiaatetta noudatetaan myös valuuttojen yksilöimiseksi, jotta voidaan yksilöidä altistumat, jotka ovat 90 prosenttia rahastojen kokonaisarvosta. Ryhmien on varmistettava, että ne 10 prosenttia, joita ei yksilöidä maittain, hajautetaan eri maantieteellisille alueille esimerkiksi siten, että yhden maan osuus on enintään 5 prosenttia. Ryhmien on noudatettava läpikatsomisperiaatetta aloittamalla rahastosta, joka on sijoitetun määrän perusteella suurin, ja jatkamalla pienimpään yksittäiseen rahastoon, ja periaatteen on pysyttävä johdonmukaisena ajan kuluessa.”;

b)

korvataan taulukossa olevan rivin C0050 kolmas sarake (”Ohjeet”) seuraavasti:

”Ilmoitetaan, onko sijoitusluokan valuutta raportointivaluutta vai ulkomaanvaluutta. Kaikkia muita valuuttoja kuin raportointivaluuttaa kutsutaan ulkomaanvaluutoiksi. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

Raportointivaluutta

2 –

Ulkomaanvaluutta

3 –

Kynnysarvon soveltamisen vuoksi yhdistetyt valuutat”.

6)

Lisätään jaksossa S.07.01 – Strukturoidut tuotteet olevan taulukon rivin C0100 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) kohta seuraavasti:

”6 –

Ei sovelleta”.

7)

Muutetaan jaksossa S.08.01 – Avoimet johdannaiset oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva yhdeksäs kohta seuraavasti:

”Taulukossa, joka sisältää tiedot hallussa olevista positioista, raportoidaan kukin johdannainen erikseen niin monella rivillä kuin on tarpeen kyseisen taulukon täydentämiseksi kaikilla vaadituilla ei-monetaarisilla muuttujilla. Jos saman johdannaisen osalta yhdelle muuttujalle voidaan antaa kaksi arvoa, kyseinen johdannainen raportoidaan useammalla rivillä.”;

b)

korvataan rivin C0090 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevan instrumentin (omaisuuserän tai velan) tunnistekoodi. Tämä erä ilmoitetaan vain sellaisista johdannaisista, joilla on yksi tai useampia kohde-etuutena olevia instrumentteja yritysten salkussa. Indeksi katsotaan yhdeksi instrumentiksi, ja se on raportoitava.

Johdannaisen kohde-etuutena olevan instrumentin tunnistekoodi ilmoitetaan noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:

ISO 6166 -koodi (ISIN), kun sellainen on käytettävissä;

muut tunnustetut koodit (esim. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

kun edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, yrityksen kohde-etuudelle antama koodi, jonka on oltava yksilöllinen ja johdonmukainen ajan mittaan;

”useampia omaisuuseriä/velkoja”, jos kohde-etuutena olevia omaisuuseriä tai velkoja on useampia kuin yksi.

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin koodi.”;

c)

korvataan rivin C0100 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Kohdassa ”Johdannaisen kohde-etuutena oleva instrumentti” ilmoitetun tunnistekoodin tyyppi. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

ISO 6166 -koodi (ISIN)

2 –

CUSIP-numero (Committee on Uniform Securities Identification Procedures -numero, jonka CUSIP-palvelukeskus antaa yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille yrityksille)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Lontoon pörssi)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, saksalainen aakkosnumeerinen tunnusnumero)

5 –

Bloomberg Ticker (Bloombergin kirjainkoodi, jolla yksilöidään yrityksen arvopaperit)

6 –

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kansallisten arvopaperien numerointikeskusten yhdistyksen jäsenten antama muu koodi

99 –

Yrityksen antama koodi, jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole käytettävissä. Tätä vaihtoehtoa käytetään myös silloin, kun on kyse ”useammista omaisuuseristä/veloista” ja indekseistä.”;

d)

lisätään rivin C0290 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) kohta seuraavasti:

”Jos rivillä C0300 ilmoitetaan ”Useampi ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI)”, ilmoitetaan edustavin ulkoinen luottoluokitus.”;

e)

poistetaan taulukon rivin C0300 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta;

f)

korvataan taulukossa olevan rivin C0300 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)

Useampi ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI)”.

8)

Muutetaan jaksossa S.08.02 – Johdannaistransaktiot oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla olevan kymmenennen kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Taulukossa, joka sisältää tiedot hallussa olevista positioista, raportoidaan kukin johdannainen erikseen niin monella rivillä kuin on tarpeen kyseisen taulukon täydentämiseksi kaikilla vaadituilla ei-monetaarisilla muuttujilla.”;

b)

korvataan rivin C0090 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevan instrumentin (omaisuuserän tai velan) tunnistekoodi. Tämä erä ilmoitetaan vain sellaisista johdannaisista, joilla on yksi tai useampia kohde-etuutena olevia instrumentteja yritysten salkussa. Indeksi katsotaan yhdeksi instrumentiksi, ja se on raportoitava.

Johdannaisen kohde-etuutena olevan instrumentin tunnistekoodi ilmoitetaan noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:

ISO 6166 -koodi (ISIN), kun sellainen on käytettävissä;

muut tunnustetut koodit (esim. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

kun edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, yrityksen kohde-etuudelle antama koodi, jonka on oltava yksilöllinen ja johdonmukainen ajan mittaan;

”useampia omaisuuseriä/velkoja”, jos kohde-etuutena olevia omaisuuseriä tai velkoja on useampia kuin yksi.

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin koodi.”;

c)

korvataan rivin C0100 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Kohdassa ”Johdannaisen kohde-etuutena oleva instrumentti” ilmoitetun tunnistekoodin tyyppi. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

ISO 6166 -koodi (ISIN)

2 –

CUSIP-numero (Committee on Uniform Securities Identification Procedures -numero, jonka CUSIP-palvelukeskus antaa yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille yrityksille)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Lontoon pörssi)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, saksalainen aakkosnumeerinen tunnusnumero)

5 –

Bloomberg Ticker (Bloombergin kirjainkoodi, jolla yksilöidään yrityksen arvopaperit)

6 –

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kansallisten arvopaperien numerointikeskusten yhdistyksen jäsenten antama muu koodi

99 –

Yrityksen antama koodi, jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole käytettävissä. Tätä vaihtoehtoa käytetään myös silloin, kun on kyse ”useammista omaisuuseristä/veloista” ja indekseistä.”.

9)

Muutetaan jakso S.11.01 – Vakuutena olevat omaisuuserät seuraavasti:

a)

lisätään otsikon ”Yleiset huomautukset” alla olevaan kuudenteen kohtaan virke seuraavasti:

”Yksityishenkilöille myönnettyjen kiinnelainojen vakuutena olevat kiinteistöt raportoidaan yhdellä rivillä.”;

b)

korvataan taulukon rivin C0080 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) kolmas kohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta vakuuksiin luokissa CIC 8 – Kiinnelainat ja muut lainat, CIC 71, CIC 75 ja CIC 95 – Koneet ja laitteet.”

10)

Korvataan jaksossa S.15.01 – Kuvaus takuuehtoisista vakuutusten takuista olevan rivin C0100 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Ilmoitetaan taatun etuuden määrä.”

11)

Korvataan jaksossa S.15.02 – Takuuehtoisten vakuutusten takuiden suojaus olevan rivin C0140 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Vakuutussopimusten takuun raportointivuoden aikana tuottama taloudellinen tulos, jossa otetaan huomioon suojausstrategian tulos. Jos suojauksen kohteena on tuotesalkku, esimerkiksi silloin, kun suojausinstrumentteja ei voida jakaa määrättyihin tuotteisiin, yrityksen on kohdennettava suojauksen vaikutukset eri tuotteisiin käyttäen kunkin tuotteen painoarvoa erässä ”Taloudellinen tulos ilman suojausta” (C0110). Tätä ei raportoida, jos yrityksellä ei ole itsellään suojausohjelmaa, vaan se ainoastaan jälleenvakuuttaa takuuosan.”

12)

Muutetaan jakso S.23.04 – Luettelo oman varallisuuden eristä seuraavasti:

a)

korvataan taulukon rivin C0370 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tämä on etuoikeusasemaltaan huonompien velkojen ensimmäinen tuleva takaisinlunastuspäivä. Ilmoitetaan ISO 8601 -muodossa (vvvv-kk-pp).”;

b)

korvataan rivin C0710/R0020 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Tämä on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 81 artiklan mukainen kutakin erillään pidettävää rahastoa / vastaavuuskorjauskantaa koskeva vähennys.”

13)

Muutetaan jaksossa S.26.01 – Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Markkinariski oleva taulukko seuraavasti:

a)

poistetaan rivit R0290/C0020–R0290/C0080;

b)

lisätään rivien R0260–R0280/C0040 ja R0300/C0020 väliin rivit seuraavasti:

”R0291/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0291/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0291/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0291/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0291/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvän) osakeriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.

R0291/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0291/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvän osakeriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.”

c)

lisätään rivien R0291/C0080 ja R0300/C0020 väliin rivit seuraavasti:

”R0292/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0292/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0292/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0292/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0292/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvän) osakeriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.

R0292/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0292/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet

Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvän osakeriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.”

d)

poistetaan rivit R0411/C0020–R0411/C0080;

e)

lisätään rivien R0410/C0080 ja R0412/C0020 väliin rivit seuraavasti:

”R0413/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0413/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0413/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0413/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin taustalla olevien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0413/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.

R0413/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0413/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.”

f)

korvataan taulukon rivit R0412/C0020–R0412/C0080 seuraavasti:

”R0412/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0412/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0412/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0412/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin taustalla olevien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0412/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.

R0412/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0412/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muu kuin vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)

Tämä on muuksi kuin vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi ja infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.”

g)

lisätään rivien R0412/C0080 ja R0420/C0060 väliin rivit seuraavasti:

”R0414/C0020

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0414/C0030

Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0414/C0040

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.

Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.

R0414/C0050

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin taustalla olevien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0414/C0060

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.

R0414/C0070

Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.

R0414/C0080

Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuriyritysinvestointi)

Tämä on vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta. Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä. Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.

Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.”;

14)

Muutetaan jakso S.31.01 – Jälleenvakuuttajien osuus (mukaan lukien rajoitettu jälleenvakuutus ja erillisyhtiöt) seuraavasti:

a)

lisätään rivin C0210 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) kohta seuraavasti:

”Jos rivillä C0220 ilmoitetaan ”Useampi ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI)”, ilmoitetaan edustavin ulkoinen luottoluokitus.”;

b)

korvataan taulukon rivin C0220 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)

Useampi ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI)”.

15)

Muutetaan jakso S.31.02 – Erillisyhtiöt seuraavasti:

a)

lisätään rivin C0270 kolmanteen sarakkeeseen (”Ohjeet”) kohta seuraavasti:

”Jos rivillä C0280 ilmoitetaan ”Useampi ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI)”, ilmoitetaan edustavin ulkoinen luottoluokitus.”;

b)

korvataan taulukon rivin C0280 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)

Useampi ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI)”.

16)

Korvataan jaksossa S.35.01 – Osuus ryhmän vakuutusteknisestä vastuuvelasta olevan rivin C0250 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Ilmoitetaan se vakuutustekninen vastuuvelan kokonaismäärä ennen ryhmänsisäisten liiketoimien vähentämistä (C0050), johon on tehty volatiliteettikorjaus. Vakuutustekninen vastuuvelka ilmoitetaan siirtymätoimenpiteen käytön jälkeen riskimarginaaleineen.

Soluun täytetään luvut, joista ei ole vähennetty jälleenvakuutusta eikä ryhmänsisäisiä liiketoimia, mukaan lukien ryhmänsisäinen jälleenvakuutus.”

17)

Muutetaan jaksossa S.36.02 – Ryhmänsisäiset liiketoimet – Johdannaiset oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan rivin C0180 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevan omaisuuserän tai velan tunnistekoodi. Tämä erä ilmoitetaan vain sellaisista johdannaisista, joilla on yksi kohde-etuutena oleva instrumentti tai indeksi yrityksen salkussa.

Indeksi katsotaan yhdeksi instrumentiksi, ja se on raportoitava.

Johdannaisen kohde-etuutena olevan instrumentin tunnistekoodi ilmoitetaan noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:

ISO 6166 -koodi (ISIN), kun sellainen on käytettävissä;

muut tunnustetut koodit (esim. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

kun edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, yrityksen kohde-etuudelle antama koodi, jonka on oltava yksilöllinen ja johdonmukainen ajan mittaan;

”useampia omaisuuseriä/velkoja”, jos kohde-etuutena olevia omaisuuseriä tai velkoja on useampia kuin yksi.

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin koodi.”;

b)

korvataan rivin C0190 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:

”Kohdassa ”Instrumentin tunnistekoodi” ilmoitetun tunnistekoodin tyyppi. Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1 –

ISO 6166 -koodi (ISIN)

2 –

CUSIP-numero (Committee on Uniform Securities Identification Procedures -numero, jonka CUSIP-palvelukeskus antaa yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille yrityksille)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Lontoon pörssi)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, saksalainen aakkosnumeerinen tunnusnumero)

5 –

Bloomberg Ticker (Bloombergin kirjainkoodi, jolla yksilöidään yrityksen arvopaperit)

6 –

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kansallisten arvopaperien numerointikeskusten yhdistyksen jäsenten antama muu koodi

99 –

Yrityksen antama koodi, jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole käytettävissä. Tätä vaihtoehtoa käytetään myös silloin, kun on kyse ”useammista omaisuuseristä/veloista” ja indekseistä.”

18)

Muutetaan jaksossa S.37.01 – Riskikeskittymä oleva taulukko seuraavasti:

a)

korvataan taulukon rivin C0090 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen virke seuraavasti:

”Jos on kyse ulkoisen luottoluokituslaitoksen (ECAI) tytäryritysten antamista luottoluokituksista, ilmoitetaan emoyrityksenä toimiva ulkoinen luottoluokituslaitos (ECAI) (viittaamalla EAMV:n luetteloon luottoluokituslaitoksista, jotka on rekisteröity tai sertifioitu luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti).”;

b)

korvataan taulukon rivin C0090 kolmannessa sarakkeessa (”Ohjeet”) oleva suljettu luettelo nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI:t) seuraavasti:

”—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-koodi: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-koodi: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-koodi: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-koodi: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (aiemmin Scope Ratings AG ja PSR Rating GmbH) (LEI-koodi: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-koodi: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-koodi: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-koodi: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings SA (aiemmin Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-koodi: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-koodi: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-koodi: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Fitch France S.A.S. (LEI-koodi: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-koodi: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (LEI-koodi: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (LEI-koodi: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-koodi: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-koodi: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-koodi: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-koodi: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-koodi: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-koodi: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-koodi: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (LEI-koodi: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-koodi: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (käytetään, jos jäljempänä oleva jaottelu ei ole käytettävissä)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-koodi: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (aiemmin S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-koodi 54930000NMOJ7ZBUQ063-1 päivänä toukokuuta 2018 toteutunut sulautuma) (LEI-koodi: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-koodi: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (aiemmin CRIF S.p.a.) (LEI-koodi: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-koodi: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-koodi: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-koodi: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (aiemmin CERVED Group SpA) (LEI-koodi: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-koodi: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-koodi: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-koodi: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-koodi: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-koodi: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-koodi: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-koodi: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-koodi: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-koodi: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-koodi: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-koodi: 259400PIF3W6YC660564)

Muu nimetty ulkoinen luottolaitos (ECAI)”;

c)

lisätään rivien C0090 ja C0100 väliin rivi seuraavasti:

”C0091

Sisäinen luottoluokitus

Sisäistä mallia käyttävien yritysten altistuman sisäinen luottoluokitus siltä osin kuin yritysten sisäisissä malleissa käytetään sisäisiä luottoluokituksia. Jos sisäistä mallia käyttävä ryhmä käyttää yksinomaan ulkoisia luottoluokituksia, tätä erää ei raportoida.”


LIITE IV

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite VI seuraavasti:

1)

korvataan CIC-koodin 12 ”Ylikansalliset joukkovelkakirjalainat” määritelmä seuraavasti:

”Kansallisvaltioiden välisellä sitoumuksella perustettujen julkisten laitosten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat, jotka on esimerkiksi laskenut liikkeeseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kansainvälinen kehityspankki tai kyseisen asetuksen 118 artiklassa tarkoitettu kansainvälinen organisaatio.”

2)

Korvataan CIC-koodin 24 ”Rahamarkkinainstrumentit” määritelmä seuraavasti:

”Hyvin lyhytaikaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit (erääntymisajat yleensä yhdestä päivästä yhteen vuoteen), joihin pääasiassa kuuluvat siirtokelpoiset sijoitustodistukset, pankkivekselit ja muut erittäin likvidit instrumentit. Tähän luokkaan eivät kuulu yritystodistukset.”


LIITE V

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liitteessä I olevan taulukon S.23.01.04 rivi R0410 seuraavasti:

”Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt – yhteensä

R0410”.

 

 

 

 

 


LIITE VI

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan jaksossa S.05.01 – Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain olevan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva kolmas kohta seuraavasti:

”Neljännesvuosiraportoinnissa hallinnolliset kulut, omaisuudenhoitokulut, hankintakulut, korvausten hallinnoimiskulut ja yleismenot on esitettävä yhteenlaskettuina.”

2)

Korvataan jaksossa S.12.01 – Henkivakuutuksen ja SLT-sairausvakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa erät ”C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010” seuraavasti:

”C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010”.


LIITE VII

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite III seuraavasti:

Korvataan jaksossa S.05.01 – Vakuutusmaksut, korvaukset ja kulut vakuutuslajeittain olevan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva viides kohta seuraavasti:

”Neljännesvuosiraportoinnissa hallinnolliset kulut, omaisuudenhoitokulut, hankintakulut, korvausten hallinnoimiskulut ja yleismenot on esitettävä yhteenlaskettuina.”