27.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 301/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1832,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (2) (puitedirektiivi) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 715/2007 on direktiivillä 2007/46/EY vahvistettua tyyppihyväksyntämenettelyä koskeva erillissäädös. Siinä vaaditaan, että uusien kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen on noudatettava tiettyjä päästörajoja, ja asetetaan lisävaatimuksia ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle. Mainitun asetuksen panemiseksi täytäntöön tarvittavat erityiset tekniset vaatimukset vahvistetaan komission asetuksessa (EU) 2017/1151 (3), jolla korvataan ja kumotaan komission asetus (EY) N:o 692/2008 (4).

(2)

Osa komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 vaikutuksista säilyy voimassa, kunnes se kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2022. On kuitenkin tarpeen selkeyttää, että näihin vaikutuksiin kuuluu mahdollisuus pyytää laajennuksia tämän asetuksen mukaisesti jo myönnettyihin tyyppihyväksyntiin.

(3)

Asetuksella (EU) 2017/1151 sisällytettiin unionin lainsäädäntöön uusi sääntömääräinen testausmenetelmä, jolla pannaan täytäntöön yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä, jäljempänä ’WLTP’. WLTP:ssä on tiukempia ja yksityiskohtaisempia edellytyksiä tyyppihyväksynnän yhteydessä tehtäville päästötesteille.

(4)

Komission asetuksilla (EU) 2016/427 (5), (EU) 2016/646 (6) ja (EU) 2017/1154 (7) on lisäksi otettu käyttöön uusi menetelmä, RDE-testausmenetelmä, jolla testataan ajoneuvojen päästöjä todellisissa ajo-olosuhteissa.

(5)

Jotta WLTP-testi voitaisiin suorittaa, on sallittava tietynsuuruinen toleranssi. Testitoleranssia ei pitäisi kuitenkaan käyttää siihen, että saataisiin erilaisia tuloksia kuin asetusarvojen mukaisissa olosuhteissa tehtävässä testissä. Jotta voitaisiin tarjota tasapuoliset toimintaedellytykset eri ajoneuvonvalmistajille ja varmistaa, että mitatut hiilidioksidipäästö- ja polttoaineenkulutusarvot vastaavat paremmin todellisia olosuhteita, olisi otettava käyttöön menetelmä, jolla normalisoidaan hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskeviin testituloksiin sovellettavat toleranssit.

(6)

Sääntömääräisillä laboratoriotestimenetelmillä saatuja polttoaineen ja/tai sähköenergian kulutuksen arvoja olisi täydennettävä tiedoilla ajoneuvojen todellisesta keskimääräisestä kulutuksesta maantiekäytössä. Tällaiset tiedot, kun ne on anonymisoitu, kerätty ja aggregoitu, ovat olennaisen tärkeitä arvioitaessa, vastaavatko sääntömääräiset testausmenettelyt riittävällä tavalla todellisia ajonaikaisia hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen ja/tai sähköenergian kulutusarvoja. Lisäksi ajotestauksen pitäisi helpottua, kun käytettävissä on tietoja ajoneuvon hetkellisestä polttoaineenkulutuksesta.

(7)

Jotta uusien sääntömääräisten testausmenetelmien edustavuutta voitaisiin arvioida oikea-aikaisesti etenkin sellaisten ajoneuvojen osalta, joiden markkinaosuudet ovat suuret, ajoneuvon sisäistä polttoaineenkulutuksen seurantaa koskevia uusia vaatimuksia olisi aluksi sovellettava vain nestemäistä polttoainetta käyttäviin tavanomaisiin ja hybridiajoneuvoihin ja ulkopuolelta ladattaviin hybridiajoneuvoihin, koska nämä voimalaitteet ovat tätä nykyä ainoat, joiden osalta on vahvistettu vastaavia teknisiä normeja.

(8)

Kulutetun polttoaineen ja/tai sähköenergian määrä määritetään ja tallennetaan jo nyt useimmissa uusissa ajoneuvoissa ajoneuvon sisäisin keinoin, mutta näiden tietojen seuraamiseen nykyisin käytettäviin laitteisiin ei sovelleta standardoituja vaatimuksia. Jotta voidaan varmistaa, että näiden laitteiden tuottamat tiedot ovat saatavilla ja että niitä voidaan käyttää yhdenmukaistettuna perustana vertailtaessa eri ajoneuvoluokkia ja ajoneuvonvalmistajia, olisi vahvistettava perusvaatimukset näiden laitteiden tyyppihyväksyntää varten.

(9)

Asetuksella (EU) 2016/646 otettiin käyttöön vaatimus, jonka mukaan valmistajien on ilmoitettava päästöjenrajoituksen lisästrategioiden käytöstä. Asetuksella (EU) 2017/1154 puolestaan lisättiin tyyppihyväksyntäviranomaisten tekemää päästöjenrajoitusstrategioiden valvontaa. Näiden vaatimusten soveltamisessa on kuitenkin käynyt ilmi, että olisi tarpeen yhdenmukaistaa se, miten eri tyyppihyväksyntäviranomaiset soveltavat päästöjenrajoituksen lisästrategioita koskevia sääntöjä. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa yhteinen muoto laajalle asiakirjapaketille ja yhteinen menetelmä päästöjenrajoituksen lisästrategioiden arvioimiselle.

(10)

Päätös saada pyynnöstä käyttöönsä valmistajan laaja asiakirjapaketti olisi jätettävä kansallisten viranomaisten tehtäväksi, ja asetuksessa (EU) 2017/1151 oleva kyseiseen asiakirjaan liittyvä luottamuksellisuuslauseke olisi sen vuoksi kumottava. Kumoamisella ei pitäisi rajoittaa kyseisen lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista kaikkialla unionissa eikä kaikkien osapuolten mahdollisuutta saada käyttöönsä kaikki RDE-testauksen suorittamisen kannalta merkitykselliset tiedot.

(11)

Nyt kun RDE-testit on otettu käyttöön tyyppihyväksyntävaiheessa, on tarpeen päivittää käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksiin sovellettavia sääntöjä siten, että todellisia ajonaikaisia päästöjä rajoitetaan tehokkaasti myös ajoneuvon normaalin käyttöiän aikana tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

(12)

Jotta uutta RDE-testausta voitaisiin soveltaa käytönaikaisen vaatimuksenmukaisuuden tarkastuksissa, tarvitaan enemmän resursseja ajoneuvon käytönaikaisen vaatimuksenmukaisuuden testaamiseen ja testitulosten arviointiin. Jotta voitaisiin saattaa asianmukaiseen tasapainoon yhtäältä tarve tehdä tehokkaita käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testejä ja toisaalta testien aiheuttama lisärasitus, olisi mukautettava tilastolliseen otokseen otettavien ajoneuvojen enimmäismäärää sekä hyväksymis- ja hylkäämiskriteereitä, joita sovelletaan otokseen kaikessa käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testaamisessa.

(13)

Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastukset kattavat tällä hetkellä ainoastaan tyyppi 1 -testillä mitattavat epäpuhtauspäästöt. Jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 715/2007 vaatimukset täyttyvät, mukaan olisi otettava myös pakokaasu- ja haihtumispäästöt. Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testeihin olisi sen vuoksi lisättävä tyyppi 4- ja tyyppi 6 -testit. Näiden testien kustannusten ja monimutkaisuuden vuoksi niiden tekemisen pitäisi olla edelleen vapaaehtoista.

(14)

Valmistajien suorittamista nykyisistä käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testeistä tehdyssä arvioinnissa kävi ilmi, että vaikka valmistajat olivat toteuttaneet takaisinvetoja ja muita päästöihin liittyviä vapaaehtoisia toimenpiteitä, tyyppihyväksyntäviranomaisille oli ilmoitettu vain hyvin harvoista hylkäämistapauksista. Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa tarvitaan sen vuoksi enemmän avoimuutta ja valvontaa.

(15)

Jotta käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen liittyvää menettelyä voitaisiin valvoa tehokkaammin, tyyppihyväksyntäviranomaisten olisi vastattava siitä, että vuosittain tehdään testejä ja tarkastuksia tietylle prosenttiosuudelle hyväksytyistä ajoneuvotyypeistä.

(16)

Komission olisi kehitettävä sähköinen alusta, jolla helpotetaan käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testaamisen tuottamien tietovirtojen kulkua ja autetaan tyyppihyväksyntäviranomaisia päätöksenteossa.

(17)

Jotta voitaisiin parantaa tyyppihyväksyntäviranomaisten testeihin otettavien ajoneuvojen valintamenettelyä, tarvitaan tietoja, joilla voitaisiin havaita mahdolliset ongelmat ja suuripäästöiset ajoneuvotyypit. Etäseuranta, ajoneuvon sisäiset yksinkertaistetut päästöjenmittausjärjestelmät (SEMS) ja kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtävä testaus olisi tunnustettava päteviksi välineiksi, joilla tuotetaan tyyppihyväksyntäviranomaisille tietoja, jotka voivat ohjata testattavien ajoneuvojen valintaa.

(18)

On olennaista varmistaa käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testien laatu. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt testauslaboratorioiden akkreditoinnille.

(19)

Jotta testaus voidaan tehdä, kaikki merkitykselliset tiedot on asetettava julkisesti saataville. Lisäksi joidenkin käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen tarvittavien tietojen olisi oltava vaivattomasti saatavilla, ja ne olisi sen vuoksi ilmoitettava vaatimustenmukaisuustodistuksessa.

(20)

Jotta voitaisiin parantaa käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen liittyvän menettelyn avoimuutta, tyyppihyväksyntäviranomaisilla olisi oltava velvollisuus julkaista vuosikertomus, jossa esitetään niiden tekemien käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastusten tulokset.

(21)

Sen varmistamiseen, että pätevinä RDE-testeinä voidaan pitää vain tavanomaisissa olosuhteissa tehtyjä ajomatkoja, määrätyt menetelmät ovat johtaneet liian moniin pätemättömäksi julistettuihin testeihin, minkä vuoksi niitä olisi tarkistettava ja yksinkertaistettava.

(22)

Pätevän ajomatkan aikana syntyvien epäpuhtauspäästöjen arvioinnissa käytettyjen menetelmien arvioinnissa kävi ilmi, että nykyisin sallittujen kahden menetelmän tulokset eivät ole keskenään johdonmukaisia. Sen vuoksi olisi vahvistettava uusi ja selkeä menetelmä. Komission olisi jatkuvasti arvioitava uudessa menetelmässä käytettäviä arviointitekijöitä, jotta ne voidaan pitää teknologian viimeisimmän kehityksen tasalla.

(23)

Ajoneuvon ulkopuolelta ladattavat hybridiajoneuvot, joita käytetään osittain sähkötilassa ja osittain polttomoottorilla, olisi otettava asianmukaisesti huomioon RDE-testauksessa, ja tällaisesta käytöstä saatavan edun pitäisi siksi näkyä myös lasketuissa RDE-päästöissä.

(24)

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissiossa, jäljempänä ’UN/ECE’, on kehitetty uusi haihtuvien päästöjen testausmenettely, jossa otetaan huomioon bensiinikäyttöisten ajoneuvojen haihtumispäästöjen rajoittamisessa saavutettu teknologinen edistyminen. Menettely on mukautettu WLTP-testausmenetelmän mukaiseksi, ja siihen on lisätty suljettuja säiliöitä koskevia vaatimuksia. Sen vuoksi on aiheellista saattaa ajan tasalle nykyiset haihtumispäästöihin sovellettavat unionin säännöt, jotta ne vastaavat UN/ECE:ssa tehtyjä muutoksia.

(25)

Myös WLTP-testaumenetelmää on UN/ECE:n puitteissa parannettu ja täydennetty uusilla elementeillä: on otettu käyttöön vaihtoehtoisia tapoja ajoneuvon ajovastusparametrien mittaamiseen, selkeytetty kahdella polttoaineella toimivia ajoneuvoja koskevia määräyksiä, parannettu hiilidioksidipäästöjä koskevaa interpolointimenetelmää ja päivitetty kaksiakseliseen dynamometriin ja renkaiden vierintävastukseen liittyviä vaatimuksia. Nämä muutokset olisi nyt sisällytettävä unionin lainsäädäntöön.

(26)

Käytännön kokemukset WLTP:n soveltamisesta sen jälkeen, kun sen käytöstä tuli 1 päivänä syyskuuta 2017 unionissa pakollista uusien ajoneuvotyyppien osalta, ovat osoittaneet, että menetelmän vastaavuutta suhteessa unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmään olisi parannettava etenkin niiden tietojen kohdalla, jotka on sisällytettävä asiaa koskeviin asiakirjoihin.

(27)

Tällä asetuksella tehtävistä muutoksista johtuvat tyyppihyväksyntäasiakirjojen muutokset olisi otettava huomioon myös direktiivissä 2007/46/EY esitetyissä vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja koko ajoneuvon tyyppihyväksyntäasiakirjoissa.

(28)

Asetusta (EU) 2017/1151, asetusta (EY) N:o 692/2008 ja direktiiviä 2007/46/EY on sen vuoksi aiheellista muuttaa.

(29)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat teknisen komitean – moottoriajoneuvot lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2017/1151 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2017/1151 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kuuluvat samaan liitteen XXI alaliitteessä 6 olevassa 2.3.2 kohdassa määriteltyyn ”hiilidioksidi-interpolointialueeseen”;”

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6)

’jaksoittaisesti regeneroituvalla järjestelmällä’ päästöjä rajoittavaa järjestelmää (kuten katalysaattoria tai hiukkasloukkua), joka on säännöllisesti regeneroitava;”

c)

korvataan 11 ja 12 kohta seuraavasti:

”11)

’kahdella polttoaineella toimivalla ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jossa on kaksi erillistä polttoaineen varastointijärjestelmää ja joka on suunniteltu pääasiassa toimimaan vain yhdellä polttoaineella kerrallaan;

12)

’kahdella polttoaineella toimivalla kaasuajoneuvolla’ kahdella polttoaineella toimivaa ajoneuvoa, jonka käyttämät kaksi polttoainetta ovat bensiini (bensiinitila) ja joko nestekaasu, maakaasu/biometaani tai vety;”

d)

lisätään 33 kohta seuraavasti:

”33)

’täyspolttomoottoriajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka kaikki käyttövoimaenergianmuuntimet ovat polttomoottoreita;”

e)

korvataan 38 kohta seuraavasti:

”38)

’moottorin nimellisteholla’ (Prated) moottorin suurinta nettotehoa (kW) mitattuna liitteen XX vaatimusten mukaisesti;”

f)

korvataan 45–48 kohta seuraavasti:

”45)

’polttoainesäiliöjärjestelmällä’ polttoaineen varastointiin käytettäviä laitteita, joita ovat polttoainesäiliö, polttoaineen täyttölaite, täyttöaukon tulppa ja polttoainepumppu, jos se on asennettu polttoainesäiliöön tai siihen kiinni;

46)

’läpäisevyyskertoimella (PF)’ tekijää, joka määräytyy tiettynä aikana syntyvien hiilivetyhäviöiden mukaan ja jota käytetään lopullisten haihtumispäästöjen määrittämiseen;

47)

’yksikerroksisella ei-metallisella säiliöllä’ polttoainesäiliötä, jonka rakenteessa on ainoastaan yksi ei-metallinen materiaalikerros, mukaan luettuina fluoratut/sulfonoidut materiaalit;

48)

’monikerroksisella säiliöllä’ polttoainesäiliötä, joka rakenteessa on vähintään kahta erilaista kerroksittaista materiaalia, joista yksi on hiilivetyjä läpäisemätöntä materiaalia;”

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jotta ajoneuvolle voitaisiin myöntää EY-tyyppihyväksyntä päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta, valmistajan on osoitettava, että ajoneuvo täyttää tämän asetuksen vaatimukset, kun se testataan tämän asetuksen liitteissä III A–VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI ja XXII määritellyillä testausmenettelyillä. Valmistajan on lisäksi varmistettava, että vertailupolttoaineet vastaavat liitteessä IX vahvistettuja eritelmiä.”

2)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Liitteessä XXI esitettyä tyyppi 1 -testiä varten nestekaasua tai maakaasua/biometaania polttoaineena käyttävät ajoneuvot on testattava tyyppi 1 -testissä nestekaasun tai maakaasun/biometaanin koostumuksen vaihteluiden osalta E-säännön nro 83 liitteen 12 mukaisesti epäpuhtauspäästöjen tapauksessa polttoaineella, jota käytetään nettotehon mittaamiseen tämän asetuksen liitteen XX mukaisesti.

Ajoneuvot, joissa voidaan käyttää polttoaineena sekä bensiiniä että nestekaasua tai maakaasua/biometaania, on testattava molempien polttoaineiden osalta, jolloin nestekaasulla tai maakaasulla/biometaanilla käynti on testattava nestekaasun tai maakaasun/biometaanin koostumuksessa esiintyvien vaihteluiden osalta E-säännön nro 83 liitteen 12 mukaisesti polttoaineella, jota käytetään nettotehon mittaamiseen tämän asetuksen liitteen XX mukaisesti.”

3)

Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Vaatimukset, jotka koskevat tyyppihyväksyntää polttoaineen ja/tai sähköenergian kulutuksen seurantaan käyttävien laitteiden osalta

Valmistajan on varmistettava, että seuraavat luokkien M1 ja N1 ajoneuvot varustetaan laitteella, jolla määritetään, tallennetaan ja asetetaan saataville tiedot ajoneuvon käyttöön käytettävän polttoaineen ja/tai sähköenergian määrästä:

1)

täyspolttomoottoriajoneuvot ja vain sisäisesti ladattavat hybridisähköajoneuvot (NOVC-HEV-ajoneuvot), joiden käyttövoimana on yksinomaan mineraalidiesel, biodiesel, bensiini, etanoli tai jokin näiden polttoaineiden yhdistelmä;

2)

ulkopuolelta ladattavat sähkökäyttöiset hybridiajoneuvot (OVC-HEV-ajoneuvot), joiden käyttövoimana on sähkö ja jokin 1 kohdassa mainituista polttoaineista.

Polttoaineen ja/tai sähköenergian kulutuksen seurantaan käytettävän laitteen on täytettävä liitteessä XXII vahvistetut vaatimukset.”

4)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 11 kohta seuraavasti:

a)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Hyväksyntäviranomaisen on identifioitava ja päivättävä laaja asiakirjapaketti ja säilytettävä sitä vähintään kymmenen vuotta hyväksynnän myöntämisestä.”;

b)

lisätään alakohdat kolmannesta kuudenteen seuraavasti:

”Hyväksyntäviranomaisen on valmistajan pyynnöstä tehtävä alustava arviointi uusien ajoneuvotyyppien päästöjenrajoituksen lisästrategiasta. Tällöin on asiaa koskevat asiakirjat toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle 2–12 kuukautta ennen tyyppihyväksyntämenettelyn aloittamista.

Hyväksyntäviranomainen käyttää alustavan arvioinnin pohjana valmistajan toimittamaa liitteen I lisäyksessä 3 a olevassa b kohdassa kuvattua laajaa asiakirjapakettia. Hyväksyntäviranomaisen on tehtävä arviointi liitteen I lisäyksessä 3 b kuvatun menetelmän mukaisesti. Hyväksyntäviranomainen voi poiketa tästä menetelmästä poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Uusien ajoneuvotyyppien päästöjenrajoituksen lisästrategiasta tehty alustava arviointi on voimassa tyyppihyväksyntää varten 18 kuukauden ajan. Voimassaoloa voidaan jatkaa 12 kuukaudella, jos valmistaja toimittaa hyväksyntäviranomaiselle todisteet siitä, että markkinoilla saataville ei ole tullut uutta teknologiaa, joka muuttaisi päästöjenrajoituksen lisästrategiasta tehtyä alustavaa arviointia.

Tyyppihyväksyntäviranomaisten asiantuntijaryhmä (TAAEG) laatii vuosittain luettelon päästöjenrajoituksen lisästrategioista, joita tyyppihyväksyntäviranomaiset eivät ole pitäneet hyväksyttävinä, ja komissio asettaa luettelon julkisesti saataville.”;

b)

lisätään 12 kohta seuraavasti:

”12.   Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle, joka myönsi tähän sääntöön perustuvan tyyppihyväksynnän päästöjen osalta, jäljempänä ’hyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen’, myös testauksen avoimuutta koskeva asiakirjapaketti, joka sisältää tiedot, joita tarvitaan testauksen tekemiseen liitteessä II olevan B osan 5.9 kohdan mukaisesti.”;

5)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2–6 kohta seuraavasti:

”2.   Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksilla on pystyttävä vahvistamaan se, että pakokaasu- ja haihtumispäästöjä rajoitetaan tehokkaasti ajoneuvojen tavanomaisen käyttöiän ajan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

3.   Käytönaikainen vaatimustenmukaisuus on tarkastettava asianmukaisesti huolletuista ja käytetyistä ajoneuvoista liitteen II lisäyksen 1 mukaisesti 15 000 ajokilometrin tai 6 kuukauden jälkeen sen mukaan, kumpi ehto toteutuu myöhemmin, ja 100 000 ajokilometrin tai 5 vuoden jälkeen sen mukaan, kumpi ehto toteutuu aikaisemmin. Käytönaikainen vaatimustenmukaisuus on tarkastettava haihtumispäästöjen osalta asianmukaisesti huolletuista ja käytetyistä ajoneuvoista liitteen II lisäyksen 1 mukaisesti 30 000 ajokilometrin tai 12 kuukauden jälkeen sen mukaan, kumpi ehto toteutuu myöhemmin, ja 100 000 ajokilometrin tai 5 vuoden jälkeen sen mukaan, kumpi ehto toteutuu aikaisemmin.

Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia koskevia vaatimuksia sovelletaan siihen saakka, että on kulunut 5 vuotta viimeisen vaatimustenmukaisuustodistuksen tai yksittäishyväksyntätodistuksen myöntämisestä kyseiseen käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen perustuvaan perheeseen kuuluvalle ajoneuvolle.

4.   Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia ei tarvitse tehdä, jos käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen perustuvaan perheeseen kuuluvien ajoneuvojen vuosimyynti unionissa oli edellisenä vuonna pienempi kuin 5 000 ajoneuvoa. Tällaisten perheiden osalta valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle raportti kaikista päästöihin liittyvistä takuista, korjausvaateista ja OBD-järjestelmän vioista liitteessä II olevan 4.1 kohdan mukaisesti. Tällainen käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen perustuva perhe voidaan edelleen valita testattavaksi liitteen II mukaisesti.

5.   Valmistajan ja hyväksynnän myöntäneen tyyppihyväksyntäviranomaisen on tehtävä käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastus liitteen II mukaisesti.

6.   Hyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on tehtävä päätös siitä, onko käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskevia säännöksiä noudatettu asianomaisen perheen tapauksessa, vaatimustenmukaisuudesta tehdyn arvioinnin perusteella ja hyväksyttävä valmistajan liitteen II mukaisesti esittämä suunnitelma korjaaviksi toimenpiteiksi.”;

b)

Lisätään 7 ja 8 kohta seuraavasti:

”7.   Jos tyyppihyväksyntäviranomainen on todennut, että käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen perustuva perhe ei läpäise käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastusta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä hyväksynnän myöntäneelle tyyppihyväksyntäviranomaiselle direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kun hyväksynnän myöntänyt tyyppihyväksyntäviranomainen on saanut kyseisen ilmoituksen, ja jos direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 6 kohdasta ei muuta johdu, sen on ilmoitettava valmistajalle, että käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen perustuva perhe ei ole läpäissyt käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastusta ja että tällöin on noudatettava liitteessä II olevassa 6 ja 7 kohdassa kuvattuja menettelyjä.

Jos hyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, ettei asiassa päästä sopimukseen sen tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa, joka on todennut, että käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen perustuva perhe ei ole läpäissyt käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastusta, on käynnistettävä direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 6 kohdan mukainen menettely.

8.   Liitteessä II olevan B osan mukaisesti tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin sovelletaan 1–7 kohdan lisäksi seuraavaa:

a)

Direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 7 kohdassa määriteltyyn monivaiheiseen tyyppihyväksyntään toimitettujen ajoneuvojen käytönaikainen vaatimustenmukaisuus on tarkastettava tämän asetuksen liitteessä II olevan B osan 5.10.6 kohdassa vahvistettujen monivaiheista tyyppihyväksyntää koskevien sääntöjen mukaisesti.

b)

Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 5.2 ja 5.5 kohdassa määriteltyihin panssariajoneuvoihin, ruumisautoihin ja pyörätuolin käyttäjille tarkoitettuihin ajoneuvoihin. Kaikkien muiden direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan 5 kohdassa määriteltyjen erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen käytönaikainen vaatimustenmukaisuus on tarkastettava tämän asetuksen liitteessä II olevassa B osassa vahvistettujen monivaiheista tyyppihyväksyntää koskevien sääntöjen mukaisesti.”;

6)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä syyskuuta 2019 kieltäydyttävä päästöihin tai polttoaineenkulutukseen liittyvistä syistä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uusille ajoneuvotyypeille, jotka eivät ole liitteen VI mukaisia. Valmistajan pyynnöstä voidaan 31 päivään elokuuta 2019 saakka tämän asetuksen mukaisessa tyyppihyväksynnässä edelleen käyttää E-säännön nro 83 liitteessä 7 vahvistettua haihtumispäästöjen testausmenettelyä tai asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä VI vahvistettua haihtumispäästöjen testausmenettelyä.”;

b)

lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Lukuun ottamatta tapauksia, joissa ajoneuvot on hyväksytty haihtumispäästöjen osalta asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä VI vahvistetulla menettelyllä, kansallisten viranomaisten on 1 päivästä syyskuuta 2019 kiellettävä sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jotka eivät ole tämän asetuksen liitteen VI mukaisia.”;

c)

kumotaan 4 kohdan d ja e alakohta.

d)

muutetaan 5 kohta seuraavasti:

i)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun kyse on WLTP-interpolointiperheeseen kuuluvista ajoneuvoista, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä I olevassa 3.1.4 kohdassa vahvistettujen laajentamissääntöjen mukaisia, tyyppihyväksyntäviranomainen hyväksyy kolmen vuoden ajan asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 kohdassa annetuista päivämääristä asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä III olevan 3.13 kohdan mukaisesti suoritetut menettelyt tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksessä 1 vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi;”

ii)

lisätään c alakohtaan seuraava virke:

”Kun sovelletaan tätä kohtaa, mahdollisuutta käyttää asetuksen (EY) N:o 692/2008 mukaisesti suoritettujen ja loppuun saatettujen menetelmien antamia testituloksia voidaan soveltaa vain sellaisiin WLTP-interpolointiperheeseen kuuluviin ajoneuvoihin, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä I olevassa 3.3.1 kohdassa vahvistettujen laajentamissääntöjen mukaisia”;

e)

lisätään 8–11 kohta seuraavasti:

”8.   Liitteessä II olevaa B osaa sovelletaan luokkien M1 ja M2 ja luokan N1 alaluokan I ajoneuvoihin, jotka perustuvat 1 päivänä tammikuuta 2019 ja sen jälkeen hyväksyttyihin tyyppeihin, ja luokan N1 alaluokkien II ja III ja luokan N2 ajoneuvoihin, jotka perustuvat 1 päivänä syyskuuta 2019 ja sen jälkeen hyväksyttyihin tyyppeihin. Sitä sovelletaan myös kaikkiin 1 päivänä syyskuuta 2019 ja sen jälkeen rekisteröityihin luokkien M1 ja M2 ja luokan N1 alaluokan I ajoneuvoihin ja kaikkiin 1 päivänä syyskuuta 2020 ja sen jälkeen rekisteröityihin luokan N1 alaluokkien II ja III ja luokan N2 ajoneuvoihin. Kaikissa muissa tapauksissa sovelletaan liitteessä II olevaa A osaa.

9.   Kansallisten viranomaisten on 4 a artiklassa tarkoitettujen luokan M1 ja luokan N1 alaluokan I ajoneuvojen osalta 1 päivästä tammikuuta 2020 ja 4 a artiklassa tarkoitettujen luokan N1 alaluokkien II ja III ajoneuvojen osalta 1 päivästä tammikuuta 2021 kieltäydyttävä päästöihin tai polttoaineenkulutukseen liittyvistä syistä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uusille ajoneuvotyypeille, jotka eivät ole 4 a artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Kansallisten viranomaisten on 4 a artiklassa tarkoitettujen luokan M1 ja luokan N1 alaluokan I ajoneuvojen osalta 1 päivästä tammikuuta 2021 ja 4 a artiklassa tarkoitettujen luokan N1 alaluokkien II ja III ajoneuvojen osalta 1 päivästä tammikuuta 2022 kiellettävä sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jotka eivät ole mainitun artiklan mukaisia.

10.   Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä syyskuuta 2019 kiellettävä sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jotka eivät ole direktiivin 2007/46/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2018/1832 (*1), liitteessä IX vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Kaikkien sellaisten ajoneuvojen tapauksessa, jotka on rekisteröity 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän elokuuta 2019 välisenä aikana mainittuna aikana myönnettyjen uusien tyyppihyväksyntien nojalla ja joiden vaatimustenmukaisuustodistukseen ei vielä ole sisällytetty direktiivin 2007/46/EY, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2018/1832, liitteessä IX lueteltuja tietoja, valmistajan on asetettava nämä tiedot maksutta saataville viiden työpäivän kuluessa siitä, kun akkreditoitu laboratorio tai tutkimuslaitos on niitä pyytänyt liitteen II mukaista testausta varten.

11.   Edellä olevan 4 a artiklan vaatimuksia ei sovelleta pienille valmistajille myönnettäviin tyyppihyväksyntiin.

7)

Kumotaan 18 a artikla.

8)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

9)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

10)

Muutetaan liite III A tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

11)

Korvataan liitteessä V oleva 2.3 kohta seuraavasti:

”2.3

Käytetään ajoneuvon L (VL) ajovastuskertoimia. Jos ajoneuvoa L ei ole, käytetään ajoneuvon H ajovastusta. Ajoneuvot L ja H määritellään liitteen XXI alaliitteessä 4 olevassa 4.2.1.1.2 kohdassa. Valmistaja voi vaihtoehtoisesti käyttää ajovastuksia, jotka on määritetty interpolointiperheeseen kuuluvalle ajoneuvolle E-säännön nro 83 liitteen 4 a lisäyksen 7 määräysten mukaisesti.”

12)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteellä IV.

13)

Muutetaan liite VII seuraavasti:

1)

korvataan 2.2 kohdassa olevassa taulukossa huononemiskerroin ”P” huononemiskertoimella ”PN”;

2)

korvataan 3.10 kohta seuraavasti:

”3.10

Käytetään ajoneuvon L (VL) ajovastuskertoimia. Jos ajoneuvoa L ei ole tai ajoneuvon H kokonaisvastus nopeudessa 80 km/h on suurempi kuin ajoneuvon L kokonaisvastus nopeudessa 80 km/h + 5 prosenttia, käytetään ajoneuvon H ajovastusta. Ajoneuvot L ja H määritellään liitteen XXI alaliitteessä 4 olevassa 4.2.1.1.2 kohdassa.”

14)

Korvataan liitteessä VIII oleva 3.3 kohta seuraavasti:

”3.3

Käytetään ajoneuvon L (VL) ajovastuskertoimia. Jos ajoneuvoa L ei ole, käytetään ajoneuvon H ajovastusta. Ajoneuvot L ja H määritellään liitteen XXI alaliitteessä 4 olevassa 4.2.1.1.2 kohdassa. Valmistaja voi vaihtoehtoisesti käyttää ajovastuksia, jotka on määritetty interpolointiperheeseen kuuluvalle ajoneuvolle E-säännön nro 83 liitteen 4 a lisäyksen 7 määräysten mukaisesti. Kummassakin tapauksessa dynamometri säädetään ajoneuvon toiminnan simuloimiseksi tiellä lämpötilassa – 7 °C. Säätö voi perustua lämpötilassa – 7 °C vaikuttavien ajovastusvoimien profiilin määrittämiseen. Määritettyä ajovastusta voidaan vaihtoehtoisesti säätää 10 prosenttia lyhyemmän vapaa rullaus -ajan mukaan. Tutkimuslaitos voi hyväksyä käytettäväksi muita menetelmiä ajovastuksen määrittämiseksi.”

15)

Muutetaan liite IX tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

16)

Korvataan liite XI tämän asetuksen liitteellä VI.

17)

Muutetaan liite XII tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

18)

Korvataan liitteen XIV lisäyksessä 1 oleva ilmaisu ”täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1151 liitteessä I oleva 2.3.1 ja 2.3.5 kohta” ilmaisulla ”asetuksen (EU) 2017/1151 liitteessä I oleva 2.3.1 ja 2.3.4 kohta”;

19)

Korvataan liite XVI tämän asetuksen liitteellä VIII.

20)

Muutetaan liite XXI tämän asetuksen liitteen IX mukaisesti.

21)

Lisätään liite XXII tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 692/2008 seuraavasti:

1)

Lisätään asetuksen (EY) N:o 692/2008 16 a artiklan ensimmäiseen alakohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen laajennukset, kunnes uusien ajoneuvojen osalta aletaan soveltaa uusia vaatimuksia”.

2)

Lisätään liitteen 1 lisäykseen 3 uusi 3.2.12.2.5.7 kohta seuraavasti:

”3.2.12.2.5.7.

Läpäisevyyskerroin: (1) …”;

3)

Poistetaan liitteessä VIII oleva 4.4 kohta.

3 artikla

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet I, III, VIII, IX ja XI tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) 2016/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1).

(6)  Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

(7)  Komission asetus (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 708).

(*1)  Komission asetus (EU) 2018/1832, annettu 5 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit (EUVL L 301, 27.11.2018, s. 1)”


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1151 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään 1.1.3 kohta seuraavasti:

”1.1.3.

Neste- tai maakaasukäyttöisissä ajoneuvoissa on testipolttoaineena käytettävä sitä polttoainetta, jota valmistaja on käyttänyt nettotehon mittaamiseen tämän asetuksen liitteen XX mukaisesti. Valittu polttoaine on ilmoitettava tämän asetuksen liitteen I lisäyksessä 3 määritellyssä ilmoituslomakkeessa.”

2)

Korvataan 2.3.1, 2.3.2 ja 2.3.3 kohta seuraavasti:

2.3.1.   Päästöjenvalvontatietokoneella varustetuissa ajoneuvoissa on oltava ominaisuuksia, joiden avulla estetään muiden kuin valmistajan sallimien muutosten tekeminen. Valmistajan on sallittava muutokset, jos ne ovat tarpeen ajoneuvon vianmäärityksen, huollon, tarkastuksen, jälkiasennusten tai korjauksen kannalta. Uudelleenohjelmoitavat tietokonekoodit ja käyttöparametrit on suojattava, ja niillä on varmistettava vähintään sama suojelun taso kuin standardin ISO 15031-7:2013 määräyksillä. Kalibrointiin käytettävien irrotettavien muistipiirien on oltava valettuja ja sijaittava suljetuissa koteloissa, tai ne on suojattava sähköisillä algoritmeilla, eivätkä ne saa olla vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja ja erityisiä työmenetelmiä. Ainoastaan päästöjen kalibrointiin tai ajoneuvovarkauden estämiseen liittyvät tekijät voidaan suojata tällä tavalla.

2.3.2.   Ohjelmoidut moottorin ohjausparametrit eivät saa olla muutettavissa ilman erikoistyökaluja ja erityisiä työmenetelmiä (esimerkiksi juotetut tai valetut tietokoneen komponentit tai sinetöidyt (tai juotetut) koteloinnit).

2.3.3.   Hyväksyntäviranomainen voi valmistajan pyynnöstä myöntää vapautuksia 2.3.1 ja 2.3.2 kohdan vaatimuksista ajoneuvoille, jotka eivät todennäköisesti tarvitse suojaa. Harkitessaan vapautuksen myöntämistä hyväksyntäviranomainen ottaa huomioon suorittimien senhetkisen saatavuuden, ajoneuvon suorituskyvyn ja ajoneuvon todennäköisen myyntimäärän tai muitakin tekijöitä.”

3)

lisätään 2.3.4, 2.3.5 ja 2.3.6 kohta seuraavasti:

2.3.4.   Uudelleenohjelmoitavia muisteja käyttävien valmistajien on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään muistien luvaton uudelleenohjelmointi. Tällaisia toimenpiteitä ovat tehokkaat suojausmenetelmät ja kirjoitussuojat, jotka vaativat yhteyttä valmistajan ylläpitämään ulkopuoliseen tietokoneeseen, johon myös riippumattomilla toimijoilla on pääsy 2.3.1 kohdassa ja liitteessä XIV olevassa 2.2 kohdassa määriteltyjen turvatoimien mukaisesti. Menetelmille, joilla turvataan riittävä suojaus, tarvitaan hyväksyntäviranomaisen hyväksyntä.

2.3.5.   Jos puristussytytysmoottorin polttoaineensyötössä käytetään mekaanisia pumppuja, valmistajan on varmistettava polttoaineensyötön enimmäismäärän asetuksen suojaus ajoneuvon käytön aikana.

2.3.6.   Valmistajien on tehokkaasti estettävä matkamittarin lukemien uudelleenohjelmointi ajoneuvon sisäisessä verkossa, mahdollisessa voimalaitteen ohjaimessa sekä tapauksen mukaan tietojen etävaihtoon käytettävässä lähetinyksikössä. Valmistajien on käytettävä järjestelmällisiä suojausmenetelmiä ja kirjoitussuojia, jotka suojaavat matkamittarin lukemien oikeellisuutta. Menetelmille, joilla turvataan riittävä suojaus, tarvitaan hyväksyntäviranomaisen hyväksyntä.”

4)

Korvataan 2.4.1 kohta seuraavasti:

”2.4.1.

Kuvassa I.2.4 kuvataan ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten tehtävät testit. Testikohtaiset menettelyt kuvataan liitteissä II, III A, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI ja XXII.

Kuva I.2.4

Testivaatimusten soveltaminen tyyppihyväksyntää ja sen laajentamista varten

Ajoneuvoluokka

Kipinäsytytysmoottorilla varustetut ajoneuvot, mukaan lukien hybridiajoneuvot (1)  (2)

Puristussytytysmoottorilla varustetut ajoneuvot, mukaan lukien hybridiajoneuvot

Täyssähköajoneuvot

Vetypolttokennoajoneuvot

 

Yhdellä polttoaineella toimivat ajoneuvot

Kahdella polttoaineella toimivat ajoneuvot (3)

Flex-fuel-ajoneuvot (3)

 

 

 

Vertailupolttoaine

Bensiini

(E10)

Nestekaasu

Maakaasu/biometaani

Vety (polttomoottori)

Bensiini (E10)

Bensiini (E10)

Bensiini (E10)

Bensiini (E10)

Diesel

(B7)

Vety (polttokenno)

Nestekaasu

Maakaasu/biometaani

Vety (polttomoottori) (4)

Etanoli

(E85)

Kaasumaiset epäpuhtaudet

(tyyppi 1 -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä (4)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Hiukkasmassa

(tyyppi 1 -testi)

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Hiukkasmäärä

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Kaasumaiset epäpuhtaudet, RDE (tyyppi 1A -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä (4)

Kyllä (molemmat polttoaineet)

Kyllä (molemmat polttoaineet)

Kyllä (molemmat polttoaineet)

Kyllä (molemmat polttoaineet)

Kyllä

Hiukkasmäärä, RDE (tyyppi 1A -testi) (5)

Kyllä

Kyllä (vain bensiini)

Kyllä (vain bensiini)

Kyllä (vain bensiini)

Kyllä (molemmat polttoaineet)

Kyllä

ATCT (testauslämpötila 14 °C)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä (4)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Joutokäyntipäästöt

(tyyppi 2 -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kampikammiopäästöt

(tyyppi 3 -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Haihtumispäästöt

(tyyppi 4 -testi)

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kestävyys

(tyyppi 5 -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

Päästöt matalassa lämpötilassa

(tyyppi 6 -testi)

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Käytönaikainen vaatimustenmukaisuus

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(kuten tyyppihyväksynnän yhteydessä)

Kyllä

(kuten tyyppihyväksynnän yhteydessä)

Kyllä

(kuten tyyppihyväksynnän yhteydessä)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

OBD-järjestelmät

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Hiilidioksidipäästöt, polttoaineenkulutus, sähköenergian kulutus ja sähkökäyttöinen toimintasäde

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Savun tiheys

Kyllä

Moottorin teho

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

5)

Korvataan 3.1.1 kohta seuraavasti:

”3.1.1.

Tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan ajoneuvoja, jotka täyttävät 2 artiklan 1 kohdan kriteerit tai ovat 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisia ja täyttävät kaikki seuraavat kriteerit:

a)

liitteen XXI alaliitteen 7 taulukossa A7/1 olevasta vaiheesta 9 saadut testattavan ajoneuvon hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät tai yhtä suuret kuin hiilidioksidipäästöt, jotka on saatu testattavan ajoneuvon syklikohtaista energiantarvetta vastaavalta interpolointisuoralta;

b)

uusi interpolointialue ei ole laajempi kuin liitteen XXI alaliitteessä 6 olevassa 2.3.2.2 kohdassa vahvistettu suurin alue;

c)

epäpuhtauspäästöt ovat asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettujen rajojen mukaiset.”

6)

Lisätään 3.1.1.1 kohta seuraavasti:

”3.1.1.1.

Tyyppihyväksyntää ei laajenneta interpolointiperheen perustamista varten, jos se on myönnetty ainoastaan ajoneuvon H osalta.”

7)

Korvataan 3.1.2 kohdan otsikkoa seuraava ensimmäinen kappale seuraavasti:

”Liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksen 1 (WLTP) mukaisesti tehtyjen Ki-testien tapauksessa tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan ajoneuvoja, jotka täyttävät liitteessä XXI olevassa 5.9 kohdassa esitetyt kriteerit.”

8)

Korvataan 3.2 kohta kaikkine alakohtineen seuraavasti:

”3.2.   Haihtumispäästöjä koskevat laajennukset (tyyppi 4 -testi)

3.2.1.   Kun kyse on testeistä, jotka on tehty E-säännön nro 83 liitteen 6 [1 päivän NEDC] tai asetuksen (EY) 2017/1221 liitteen [2 päivän NEDC] mukaisesti, tyyppihyväksyntä on laajennettava ajoneuvoihin, jotka on varustettu seuraavat vaatimukset täyttävällä haihtumispäästöjen rajoittamisjärjestelmällä:

3.2.1.1.

Polttoaineen ja ilman annostelujärjestelmän perusperiaate (esimerkiksi yksipisteruiskutus) on sama.

3.2.1.2.

Polttoainesäiliön muoto on sama ja polttoainesäiliön ja nestemäisen polttoaineen siirtoletkujen materiaalit ovat teknisesti vastaavat.

3.2.1.3.

Testi tehdään ajoneuvolla, joka edustaa letkun poikkipinnan ja likimääräisen pituuden osalta huonointa tapausta. Tyyppihyväksyntätesteistä vastaava tutkimuslaitos päättää, voidaanko erilaiset haihtuneen ja nestemäisen polttoaineen erottimet hyväksyä.

3.2.1.4.

Polttoainesäiliön tilavuuden toleranssi on ± 10 prosenttia.

3.2.1.5.

Säiliön paineventtiilin säätö on sama.

3.2.1.6.

Polttoainekaasun varastointimenetelmä on sama, ts. loukun muoto ja tilavuus, väliaine, ilmanpuhdistin (jos sitä käytetään haihtumispäästöjen valvontaan) jne.

3.2.1.7.

Varastoidun polttoainehöyryn poistumismenetelmä on sama (esimerkiksi ilmavirta, poistumisaika tai poistumistilavuus esivakautussyklin aikana).

3.2.1.8.

Polttoaineen syöttöjärjestelmän tiivistys- ja tuuletusmenetelmät ovat samat.

3.2.2.   Kun kyse on testeistä, jotka on tehty liitteen VI mukaisesti [2 päivän WLTP], tyyppihyväksyntä on laajennettava ajoneuvoihin, jotka on varustettu liitteessä VI olevan 5.5.1 kohdan vaatimukset täyttävällä haihtumispäästöjen rajoittamisjärjestelmällä.

3.2.3.   Tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan ajoneuvoja, joissa on

3.2.3.1.

eri moottorikoot

3.2.3.2.

eri moottoritehot

3.2.3.3.

automaattiset ja käsivalintaiset vaihteistot

3.2.3.4.

kaksi- ja nelipyörävedot

3.2.3.5.

eri korimallit ja

3.2.3.6.

eri pyörä- ja rengaskoot.”

9)

Korvataan 4.1.2 kohta seuraavasti:

”4.1.2.

Valmistajan on tarkastettava tuotannon vaatimustenmukaisuus testaamalla epäpuhtauspäästöt (esitetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2), hiilidioksidipäästöt (yhdessä sähköenergian kulutuksen mittaamisen ja tapauksen mukaan OBFCM-laitteen tarkkuuden seuraamisen kanssa), kampikammiopäästöt, haihtumispäästöt ja OBD-järjestelmä liitteissä V, VI, XI, XXI ja XXII kuvatuilla testausmenetelmillä. Tarkastukseen on sen vuoksi sisällyttävä tyyppi 1-, 3- ja 4 -testi ja OBD-järjestelmän testi, jotka kuvataan 2.4 kohdassa.

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on säilytettävä vähintään 5 vuoden ajan kaikki tuotannon vaatimustenmukaisuuden testien tuloksiin liittyvät asiakirjat ja asetettava ne pyynnöstä komission saataville.

Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevat menettelyt esitetään 4.2–4.7 kohdassa ja lisäyksissä 1 ja 2.”

10)

Korvataan 4.1.3 kohta seuraavasti:

”4.1.3.

Valmistajan tekemää tuotannon vaatimustenmukaisuuden testaamista varten perheellä tarkoitetaan tyyppi 1 -testin, mukaan luettuna OBFCM-laitteen tarkkuuden seuranta, ja tyyppi 3 -testin osalta tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevaa perhettä, mukaan luettuina tyyppi 4 -testin osalta tämän liitteen 3.2 kohdassa kuvatut laajennukset, ja OBD-perhettä, mukaan luettuina OBD-testejä varten 3.4 kohdassa kuvatut laajennukset.”

11)

Lisätään 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 ja 4.1.3.1.2 kohta seuraavasti:

”4.1.3.1.   Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskeva perhe

4.1.3.1.1.   Luokan M ja luokan N1 alaluokkien I ja II ajoneuvojen tapauksessa tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskeva perhe on sama kuin liitteessä XII olevassa 5.6 kohdassa kuvattu interpolointiperhe.

4.1.3.1.2.   Luokan N1 alaluokan III ja luokan N2 ajoneuvojen tapauksessa samaan tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevaan perheeseen voi kuulua vain ajoneuvoja, jotka ovat seuraavien ajoneuvon, voimalaitteen ja voimansiirron ominaisuuksien suhteen identtisiä:

a)

polttomoottorin tyyppi: polttoaineen tyyppi (tai tyypit flex-fuel-ajoneuvojen ja kahdella polttoaineella toimivien ajoneuvojen tapauksessa), palamisprosessi, sylinteritilavuus, ominaisuudet täydellä kuormalla, moottoriteknologia ja latausjärjestelmä sekä muut moottorin osajärjestelmät tai ominaisuudet, joilla on merkityksellistä vaikutusta CO2-päästöjen massaan WLTP:n mukaisissa olosuhteissa

b)

voimalaitteen kaikkien CO2-päästöjen massaan vaikuttavien komponenttien toimintastrategia

c)

voimansiirron tyyppi (esim. käsivalintainen, automaattinen, portaaton) ja malli (esim. vääntömomenttiarvo, vaihteiden lukumäärä, kytkinten lukumäärä)

d)

vetävien akselien lukumäärä.”

12)

Korvataan 4.1.4 kohta seuraavasti:

”4.1.4.

Valmistajan tekemän tuotteen vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen tiheys perustuu standardin ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet mukaisiin riskinarviointimenetelmiin, ja ainakin tyyppi 1 -testi on tehtävä vähintään yhdelle tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevan perheen jokaista 5 000:ta valmistettua ajoneuvoa kohti tai kerran vuodessa sen mukaan, kumpi toteutuu ensin.”

13)

Korvataan 4.1.5 kohdan kolmas kappale seuraavasti:

”Jos hyväksyntäviranomainen ei pidä valmistajan tarkastusmenetelmää tyydyttävänä, tehdään fysikaalinen testi tuotantoajoneuvoille 4.2–4.7 kohdan mukaisesti.”

14)

Korvataan 4.1.6 kohdan ensimmäisen kappaleen toinen virke seuraavasti:

”Hyväksyntäviranomaisen on tehtävä nämä fysikaaliset päästötestit ja OBD-testit tuotantoajoneuvoille 4.2–4.7 kohdan mukaisesti.”

15)

Korvataan 4.2.1 ja 4.2.2 kohta seuraavasti:

4.2.1.   Tyyppi 1 -testi tehdään tuotantoajoneuvolle, joka on 4.1.3.1 kohdassa kuvatun tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevan perheen validi jäsen. Testin tuloksiksi kirjataan arvot, joille on tehty kaikki tämän asetuksen mukaiset korjaukset. Epäpuhtauksien vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa noudatettavat raja-arvot annetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2. Hiilidioksidipäästöjä koskeva raja-arvo on arvo, jonka valmistaja on määrittänyt valitulle ajoneuvolle liitteen XXI alaliitteessä 7 esitetyllä interpolointimenetelmällä. Hyväksyntäviranomaisen on tarkastettava interpolointilaskelma.

4.2.2.   Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevasta perheestä valitaan satunnaisesti kolmen ajoneuvon otos. Sen jälkeen kun hyväksyntäviranomainen on valinnut ajoneuvot, valmistaja ei saa tehdä säätöjä valittuihin ajoneuvoihin.”

16)

Poistetaan 4.2.2.1 kohta.

17)

Korvataan 4.2.3 kohdan toinen ja kolmas kappale seuraavasti:

”4.2.3.

Testikriteerien laskennassa käytettävä tilastollinen menetelmä kuvataan lisäyksessä 1.

Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevan perheen tuotantoa pidetään vaatimusten vastaisena, jos yhden tai useamman epäpuhtauden ja hiilidioksidiarvojen osalta tehdään kielteinen päätös lisäyksessä 1 vahvistettujen testikriteerien mukaisesti.

Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevan perheen tuotantoa pidetään vaatimusten mukaisena, jos kaikkien epäpuhtauksien ja hiilidioksidiarvojen osalta tehdään myönteinen päätös lisäyksessä 1 vahvistettujen testikriteerien mukaisesti.”

18)

Korvataan 4.2.4 kohta seuraavasti:

”4.2.4.

Valmistajan pyynnöstä ja hyväksyntäviranomaisen suostumuksella voidaan tehdä testejä tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevaan perheeseen kuuluvalle ajoneuvolle, jolla on ajettu enintään 15 000 km, jotta voidaan määrittää epäpuhtauksia ja hiilidioksidia koskevat mitatut muutoskertoimet kullekin perheelle. Sisäänajon suorittaa valmistaja, joka sitoutuu olemaan tekemättä näihin ajoneuvoihin mitään säätöjä.”

19)

Korvataan 4.2.4.1 kohdan c alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”c)

Muita tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevan perheen ajoneuvoja ei sisäänajeta, mutta niiden arvot ”päästöt 0 km:n kohdalla / sähköenergiankulutus / CO2” kerrotaan ensimmäisen sisäänajetun ajoneuvon muutoskertoimella. Tässä tapauksessa otetaan lisäyksen 1 mukaisesti testattaessa huomioon seuraavat arvot:”

20)

Korvataan 4.4.3.3 kohta seuraavasti:

”4.4.3.3.

Verrataan 4.4.3.2 kohdan mukaisesti määritettyä arvoa lisäyksessä 2 olevan 2.4 kohdan mukaisesti määritettyyn arvoon.”

21)

Muutetaan lisäys 1 seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Tässä lisäyksessä kuvaillaan menettely, jota käytetään tarkastettaessa tuotannon vaatimustenmukaisuutta epäpuhtauksien ja hiilidioksidin osalta koskevat vaatimukset tyyppi 1 -testissä, mukaan luettuina täyssähköajoneuvoja ja ulkopuolelta ladattavia hybridisähköajoneuvoja koskevat vaatimustenmukaisuusvaatimukset, sekä seurattaessa OBFCM-laitteen tarkkuutta.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen kappale seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2 mainittuja epäpuhtauksia ja hiilidioksidipäästöjä koskevia mittauksia tehdään vähintään kolmelle ajoneuvolle siihen saakka, että voidaan tehdä myönteinen tai kielteinen päätös. OBFCM-laitteen tarkkuus on määritettävä kunkin testin N osalta.”

c)

Korvataan 3 kohdan iii alakohdassa johdantovirkkeen jälkeen kaava

”A × LVAR/LXtests < A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L

seuraavasti:

”A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L

d)

Korvataan 4 kohdan iii alakohdassa johdantovirkkeen jälkeen kaava

”A – VARXtests < A – ((N – 3)/13) × VAR

seuraavasti:

”A – VARXtests ≤ A – ((N – 3)/13) × VAR

e)

Poistetaan 4 kohdan viimeinen kappale.

f)

Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.

Kun kyse on 4 a artiklassa tarkoitetuista ajoneuvoista, lasketaan OBFCM-laitteen tarkkuus seuraavasti:

xi,OBFCM

=

OBFCM-laitteen tarkkuus määritettynä kullekin yksittäiselle testille i liitteessä XXII olevassa 4.2 kohdassa esitetyillä kaavoilla.

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on pidettävä kirjaa kullekin testatulle tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevalle perheelle määritetyistä tarkkuuksista.”

(23)

Muutetaan lisäys 2 seuraavasti:

a)

Korvataan 1.2 kohdassa ilmaisu ”liitteen XXI alaliitteessä 6 olevan 1.1.2.3 kohdan” ilmaisulla ”liitteen XXI alaliitteessä 6 olevan 1.2.3 kohdan”.

b)

Korvataan 2.3 kohdassa ilmaisu ”liitteessä XXI olevan 4.1.1 kohdan” ilmaisulla ”liitteen XXI alaliitteessä 8 olevan 4.1.1 kohdan”.

c)

Korvataan 2.4 kohdassa ilmaisu ”liitteen XXI alaliitteessä 6 olevan 1.1.2.3 kohdan” ilmaisulla ”liitteen XXI alaliitteessä 6 olevan 1.2.3 kohdan”.

(24)

Muutetaan lisäys 3 seuraavasti:

a)

Lisätään 0.2.2.1–0.2.3.9 kohta seuraavasti:

0.2.2.1.   Parametrien sallitut arvot monivaiheisessa tyyppihyväksynnässä, jossa käytetään perusajoneuvon päästöarvoja (merkitään vaihtelualue, jos sovellettavissa):

Lopullisen ajoneuvon massa ajokunnossa (kg) …

Lopullisen ajoneuvon otsapinta-ala (cm2): …

Vierintävastus (kg/t) …

Etusäleikön ilmantulon poikkipinta-ala (cm2): …

0.2.3.   Tunnukset:

0.2.3.1.   Interpolointiperheen tunnus: …

0.2.3.2.   ATCT-perheen tunnus: …

0.2.3.3.   PEMS-perheen tunnus: …

0.2.3.4.   Ajovastusperheen tunnus:

0.2.3.4.1.   Ajoneuvon H ajovastusperhe: …

0.2.3.4.2.   Ajoneuvon L ajovastusperhe: …

0.2.3.4.3.   Interpolointiperheessä sovellettavat ajovastusperheet: …

0.2.3.5.   Ajovastusmatriisiperheen tunnus: …

0.2.3.6.   Jaksoittaista regenerointia koskevan perheen tunnus: …

0.2.3.7.   Haihtumistestiperheen tunnus: …

0.2.3.8.   OBD-perheen tunnus: …

0.2.3.9.   Muun perheen tunnus: …”

b)

Poistetaan 2.6 kohdan b alakohta.

c)

Lisätään 2.6.3 kohta seuraavasti:

”2.6.3.

Pyörimismassa: 3 % ajokuntoisen ajoneuvon massan ja 25 kg:n summasta tai arvo akseleittain (kg) …”

d)

Korvataan 3.2.2.1 kohta seuraavasti:

”3.2.2.1.

Dieselöljy / bensiini / nestekaasu / maakaasu tai biometaani / etanoli (E 85) / biodiesel / vety (1) (6)”

e)

Korvataan 3.2.12.2.5.5 seuraavasti:

”3.2.12.2.5.5.

Polttonestesäiliön kaavio (vain bensiini- ja etanolikäyttöiset moottorit): …”

f)

Lisätään 3.2.12.2.5.5.1–3.2.12.2.5.5.5 kohta seuraavasti:

3.2.12.2.5.5.1.   Polttoainesäiliöjärjestelmän tilavuus, materiaali ja rakenne: …

3.2.12.2.5.5.2.   Kuvaus höyryletkun materiaalista, polttoaineputken materiaalista ja polttoainejärjestelmän liitäntätekniikasta: …

3.2.12.2.5.5.3.   Suljettu säiliöjärjestelmä: kyllä/ei

3.2.12.2.5.5.4.   Kuvaus polttoainesäiliön paineventtiilin säädöstä (ilmanimu ja paineen purkaminen): …

3.2.12.2.5.5.5.   Kuvaus tyhjentymistä ohjaavasta järjestelmästä: …”

g)

Korvataan 3.2.12.2.5.6 kohta seuraavasti:

”3.2.12.2.5.6.

Kuvaus ja kaavio polttonestesäiliön ja pakojärjestelmän välisestä lämpökilvestä: …”

h)

Lisätään 3.2.12.2.5.7 kohta seuraavasti:

”3.2.12.2.5.7.

Läpäisevyyskerroin: …”

i)

Lisätään 3.2.12.2.12 kohta seuraavasti:

”3.2.12.2.12.

Veden ruiskutus: kyllä/ei (1)”

j)

Poistetaan 3.2.19.4.1 kohta.

k)

Korvataan 3.2.20 kohta seuraavasti:

”3.2.20.

Tiedot lämmön varastoinnista”;

l)

Korvataan 3.2.20.2 kohta seuraavasti:

”3.2.20.2.

Eristysmateriaalit: kyllä/ei (1)”

m)

Lisätään 3.2.20.2.5, 3.2.20.2.5.1, 3.2.20.2.5.2, 3.2.20.2.5.3 ja 3.2.20.2.6 kohta seuraavasti:

3.2.20.2.5.   Ajoneuvon jäähdyttäminen huonoimman tapauksen mukaisesti: kyllä/ei (1)

3.2.20.2.5.1.   (ei huonoin tapaus) Lyhin seisotusaika tsoak_ATCT (tuntia): …

3.2.20.2.5.2.   (ei huonoin tapaus) Moottorin lämpötilan mittauspaikka: …

3.2.20.2.6.   ATCT-perheeseen perustuvassa mallissa yksi interpolointiperhe: kyllä/ei (1)”

n)

lisätään 3.3 kohta seuraavasti:

”3.3.   Sähkökone

3.3.1.   Tyyppi (käämitys, magnetointi): …

3.3.1.1.   Suurin teho tunnin ajan: … kW

(valmistajan ilmoittama arvo)

3.3.1.1.1.   Suurin nettoteho (a) … kW

(valmistajan ilmoittama arvo)

3.3.1.1.2.   30 minuutin suurin teho (a) … kW

(valmistajan ilmoittama arvo)

3.3.1.2.   Käyttöjännite: … V

3.3.2.   REESS-järjestelmä

3.3.2.1.   Kennojen lukumäärä: …

3.3.2.2.   Massa: … kg

3.3.2.3.   Kapasiteetti: … Ah (ampeeritunteina)

3.3.2.4.   Sijainti: …”

o)

Korvataan 3.5.7.1 ja 3.5.7.1.1 kohta seuraavasti:

”3.5.7.1.   Testiajoneuvon parametrit

Ajoneuvo

Ajoneuvo L (VL)

jos on

Ajoneuvo H

(VH)

Ajoneuvo M

jos on

Edustava ajoneuvo (vain ajovastusmatriisiperheen (*1) osalta)

Oletusarvot

Ajoneuvon korityyppi

 

 

 

 

Ajovastuksen määritysmenetelmä (mittaus tai laskettu ajovastusperheen perusteella)

 

 

 

Ajovastustiedot:

 

Renkaiden merkki ja tyyppi, jos mittaus

 

 

 

 

Renkaiden mitat (edessä/takana), jos mittaus

 

 

 

 

Renkaiden vierintävastus (edessä/takana) (kg/t)

 

 

 

 

 

Rengaspaine (edessä/takana) (kPa), jos mittaus

 

 

 

 

 

Ajoneuvon L Delta CD × A -arvo verrattuna ajoneuvoon H (IP_H miinus IP_L)

 

 

Delta CD × A -arvo verrattuna ajovastusperheen ajoneuvoon L (IP_H/L miinus RL_L), jos laskenta perustuu ajovastusperheeseen

 

 

 

Ajoneuvon testimassa (kg)

 

 

 

 

 

Ajovastuskertoimet

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Otsapinta-ala, m2 (0,000 m2)

 

 

Syklin energiantarve (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Polttoaine, jota käytetään tyyppi 1 -testissä ja joka on valittu nettotehon mittaamiseen tämän asetuksen liitteen XX mukaisesti (ainoastaan nestekaasu- ja maakaasukäyttöiset ajoneuvot): …”

p)

Poistetaan 3.5.7.1.1.1–3.5.7.1.3.2.3 kohta.

q)

Korvataan 3.5.7.2.1–3.5.7.2.1.2.0 kohta seuraavasti:

”3.5.7.2.1.   Täyspolttomoottori- ja NOVC-HEV-ajoneuvojen CO2-päästöjen massa

3.5.7.2.1.0.   Suurimmat ja pienimmät CO2-arvot interpolointiperheessä

3.5.7.2.1.1.   Ajoneuvo H: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Ajoneuvo H (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Ajoneuvo M (tapauksen mukaan): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Ajoneuvo M (tapauksen mukaan) (NEDC): … g/km”;

r)

Korvataan 3.5.7.2.2–3.5.7.2.2.3.0 kohta seuraavasti:

”3.5.7.2.2.   Varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa – OVC-HEV-ajoneuvot

3.5.7.2.2.1.   Ajoneuvon H varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa: g/km

3.5.7.2.2.1.0.   Ajoneuvon H yhdistetty CO2-päästöjen massa (NEDC, olosuhteet B): g/km

3.5.7.2.2.2.   Ajoneuvon L (tapauksen mukaan) varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa: g/km

3.5.7.2.2.2.0.   Ajoneuvon L (tapauksen mukaan) yhdistetty CO2-päästöjen massa (NEDC, olosuhteet B): g/km

3.5.7.2.2.3.   Ajoneuvon M (tapauksen mukaan) varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa: g/km

3.5.7.2.2.3.0.   Ajoneuvon M (tapauksen mukaan) yhdistetty CO2-päästöjen massa (NEDC, olosuhteet B): g/km”;

s)

Korvataan 3.5.7.2.3–3.5.7.2.3.3.0 kohta seuraavasti:

”3.5.7.2.3.   OVC-HEV-ajojeuvojen varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa ja painotettu CO2-päästöjen massa

3.5.7.2.3.1.   Ajoneuvon H varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   Ajoneuvon H varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa (NEDC, olosuhteet A): … g/km

3.5.7.2.3.2.   Ajoneuvon L (tapauksen mukaan) varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa: … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   Ajoneuvon L (tapauksen mukaan) varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa (NEDC, olosuhteet A): … g/km

3.5.7.2.3.3.   Ajoneuvon M (tapauksen mukaan) varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa: … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   Ajoneuvon M (tapauksen mukaan) varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa (NEDC, olosuhteet A): … g/km”

t)

Lisätään 3.5.7.2.3.4 kohta seuraavasti:

”3.5.7.2.3.4.

Suurimmat ja pienimmät CO2-arvot OVC-ajoneuvojen interpolointiperheessä”

u)

Poistetaan 3.5.7.4.3 kohta.

v)

Korvataan 3.5.8.3 kohta seuraavasti:

”3.5.8.3.

Ekoinnovaatioiden käyttöön liittyvät päästötiedot (taulukko toistetaan kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta) (w1)

Päätös ekoinnovaation hyväksymisestä (w2)

Ekoinnovaation koodi (w3)

1.

Verrokkiajoneuvon CO2-päästöt (g/km)

2.

Ekoinnovaatioajoneuvon CO2-päästöt (g/km)

3.

Verrokkiajoneuvon CO2 -päästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (w4)

4.

Ekoinnovaatioajoneuvon CO2-päästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana

5.

Käyttötekijä (UF) eli tekniikan käytön aikaosuus normaaleissa käyttöolosuhteissa

CO2-päästövähennys ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-päästöjen (NEDC) vähentyminen yhteensä (g/km) (w5)

CO2-päästöjen (WLTP) vähentyminen yhteensä (g/km) (w5)”

w)

Lisätään 3.8.5 kohta seuraavasti:

”3.8.5.

Voiteluaineen eritelmä: … W …”

x)

Poistetaan 4.5.1.1, 4.5.1.2 ja 4.5.1.3 kohta.

y)

Poistetaan 4.6 kohdan taulukon ensimmäisen sarakkeen lopusta sana ”Peruutusvaihde”.

z)

Lisätään 4.6.1–4.6.1.7.1 kohta seuraavasti:

”4.6.1.   Vaihteenvaihto

4.6.1.1.   Vaihdetta 1 ei käytetä: kyllä/ei (1)

4.6.1.2.   n_95_high kullakin vaihteella: … rpm

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   Vaihde 1 … rpm

4.6.1.3.2.   Vaihto ykkösvaihteelta kakkosvaihteelle: … rpm

4.6.1.3.3.   Kakkosvaihteelta pysähdyksiin: … rpm

4.6.1.3.4.   Vaihde 2: … rpm

4.6.1.3.5.   Vaihde 3 ja suuremmat vaihteet: … rpm

4.6.1.4.   n_min_drive_set kiihdytys- ja tasaisen nopeuden vaiheissa (n_min_drive_up): … rpm

4.6.1.5.   n_min_drive_set hidastusvaiheissa (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   Aloitusjakso

4.6.1.6.1.   t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start: … rpm

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start: … rpm

4.6.1.7.   ASM-marginaalin käyttö: kyllä/ei (1)

4.6.1.7.1.   ASM-arvot …”

aa)

Lisätään 4.12 kohta seuraavasti:

”4.12.

Vaihdelaatikon voiteluaine: … W …”

ab)

Poistetaan 9.10.3 ja 9.10.3.1 kohta.

ac)

Lisätään 12.8–12.8.3.2 kohta seuraavasti:

”12.8.   Laitteet tai järjestelmät, joiden kuljettajan valittavissa olevat ajotilat vaikuttavat CO2-päästöihin ja/tai kriteeripäästöihin ja joissa ei ole ensisijaista ajotilaa: kyllä/ei (1)

12.8.1.   Varausta ylläpitävä testi (tapauksen mukaan) (kunkin laitteen tai järjestelmän tila)

12.8.1.1.   Paras tila: …

12.8.1.2.   Huonoin tila: …

12.8.2.   Varausta purkava testi (tapauksen mukaan) (kunkin laitteen tai järjestelmän tila)

12.8.2.1.   Paras tila: …

12.8.2.2.   Huonoin tila: …

12.8.3.   Tyyppi 1 -testi (tapauksen mukaan) (kunkin laitteen tai järjestelmän tila)

12.8.3.1.   Paras tila: …

12.8.3.2.   Huonoin tila: …”

ad)

Poistetaan lisäyksessä 3 oleva Ilmoituslomakkeen lisäys.

23)

Muutetaan lisäys 3 a seuraavasti:

a)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

mahdollisten päästöjenrajoituksen lisästrategioiden käytön yksityiskohtaiset tekniset perustelut, mukaan luettuna riskinarviointi, jossa arvioidaan riskin taso päästöjenrajoituksen lisästrategiaa käytettäessä ja ilman sitä, sekä tiedot seuraavista:

i)

miksi jotakin asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä estolaitteiden kieltämiseen liittyvää poikkeuslauseketta käytetään;

ii)

tapauksen mukaan laitteiston ne osat, joita on suojattava päästöjenrajoituksen lisästrategialla;

iii)

tapauksen mukaan näyttö äkillisestä ja korjauskelvottomasta moottorivauriosta, jota ei voida ehkäistä säännöllisellä huollolla ja joka tapahtuisi ilman päästöjenrajoituksen lisästrategiaa;

iv)

perustellut syyt sille, että päästöjenrajoituksen lisästrategiaa on käytettävä moottorin käynnistämiseksi;”

b)

Lisätään toinen ja kolmas kappale seuraavasti:

”Laajan asiakirjapaketin enimmäiskoko on 100 sivua, ja siinä on esitettävä kaikki keskeiset tiedot, joiden avulla tyyppihyväksyntäviranomainen voi arvioida päästöjenrajoituksen lisästrategian. Pakettia voidaan täydentää liitteillä ja muilla liiteasiakirjoilla, joissa annetaan lisää tai täydentäviä tietoja tarpeen mukaan. Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle laajan asiakirjapaketin uusi versio aina kun päästöjenrajoituksen lisästrategiaan tehdään muutoksia. Uudessa versiossa käsitellään vain muutoksia ja niiden vaikutusta. Tyyppihyväksyntäviranomainen arvioi ja hyväksyy päästöjenrajoituksen uuden version.

Laajan asiakirjapaketin rakenne on seuraava:

Laaja asiakirjapaketti – AES-hakemus nro YYY/OEM asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti

Osat

Kohta

Aihe

Selitys

Johdantoasiakirjat

 

Saatekirje tyyppihyväksyntäviranomaiselle

Asiakirjan viitetiedot, mukaan luettuina versio, asiakirjan antamispäivä sekä valmistajan organisaation asianomaisen henkilön allekirjoitus

 

Versiotaulukko

Kunkin version sisältämien muutosten sisältö ja tieto muutetusta osasta

 

Kuvaus kohteena olevista (päästö)tyypeistä

 

 

Liiteasiakirjataulukko

Luettelo kaikista liiteasiakirjoista

 

Ristiinviittaukset

linkki lisäyksessä 3 a olevaan a–i alakohtaan (mistä asetuksen eri vaatimukset löytyvät)

 

Vakuutus, ettei estolaitetta ole

+ allekirjoitus

Varsinainen asiakirja

0

Akronyymit ja lyhenteet

 

1

YLEISKUVAUS

 

1.1

Moottorin yleinen kuvaus

Keskeisten ominaisuuksien kuvaus: iskutilavuus, jälkikäsittely jne.

1.2

Järjestelmän yleinen rakenne

Järjestelmän lohkokaavio: anturien ja toimilaitteiden luettelo, selostus moottorin yleisistä toiminnoista

1.3

Lukuohjelmiston ja sen kalibroinnin versio

Esim. selostus lukulaitteesta

2

Päästöjenrajoituksen perusstrategiat (BES)

 

2.x

BES x

Strategian x kuvaus

2.y

BES y

Strategian y kuvaus

3

Päästöjenrajoituksen lisästrategiat (AES)

 

3.0

Lisästrategioiden kuvaus

Lisästrategioiden hierarkkiset suhteet: kuvaus ja perustelut (esim. turvallisuus tai luotettavuus)

3.x

AES x

3.x.1

AES-strategian perustelut

3.x.2

AES-strategian luonnehdintaan käytetyt mitatut ja/tai mallinnetut parametrit

3.x.3

AES-strategian toimintamoodi – käytetyt parametrit

3.x.4

AES-strategian vaikutus epäpuhtaus- ja CO2-päästöihin

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

jne.

100 sivun rajoitus päättyy tähän

Liite

 

Tämän BES- tai AES-strategian kattamat tyypit, mukaan luettuina tyyppihyväksyntäviite, ohjelmiston viite, kalibrointinumero, kunkin version ja ohjausyksikön (moottori ja/tai mahdollinen jälkikäsittelyjärjestelmä) tarkistussummat

Liiteasiakirjat

 

AES-strategian perusteluihin liittyvä tekninen ilmoitus nro xxx

Riskinarviointi tai testaukseen perustuvat perustelut tai esimerkki mahdollisesta äkillisestä vauriosta

 

AES-strategian perusteluihin liittyvä tekninen ilmoitus nro yyy

 

 

Testausseloste: AES-strategian vaikutusten kvantifiointi

Testausseloste kaikista AES-strategian perustelemiseksi tehdyistä testeistä, testiolosuhteiden erittely, ajoneuvon kuvaus / testien päivämäärät. Vaikutukset päästöihin/CO2-päästöihin AES-strategia aktivoituna / ilman sitä”

24)

Lisätään lisäys 3 b seuraavasti:

”Lisäys 3 b

Menetelmä päästöjenrajoituksen lisästrategian arvioimiseksi

Tyyppihyväksyntäviranomaisen tekemässä päästöjenrajoituksen lisästrategian (AES-strategian) arvioinnissa on varmennettava ainakin seuraavat:

1)

AES-strategian aiheuttama päästöjen lisäys on pidettävä mahdollisimman pienenä.

a)

Päästöjen kokonaismäärän kasvaminen AES-strategiaa käytettäessä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä ajoneuvojen tavanomaisen käytön ja käyttöiän aikana.

b)

Jos markkinoilla on AES:n alustavan arvioinnin aikaan saatavana sellaista teknologiaa tai sellaisia suunnitteluratkaisuja, joilla päästöjenrajoitusta voidaan parantaa, niitä on käytettävä ilman perusteettomia toiminnallisia muutoksia.

2)

Jos AES-strategian perusteluna käytetään ”käyttövoimaenergianmuuntimen ja ajolaitteen”, sellaisina kuin ne määritellään vuosien 1958 ja 1998 sopimuksiin liittyvässä UNECE:n keskinäisessä päätöslauselmassa nro 2 (M.R.2), jossa esitetään ajoneuvon käyttövoimajärjestelmää koskevat määritelmät, (6) äkillisen ja korjauskelvottoman vaurion riskiä, riski on osoitettava ja dokumentoitava asianmukaisesti siten, että annetaan seuraavat tiedot:

a)

Valmistajan on toimitettava näyttöä tuhoisasta (eli äkillisestä ja korjauskelvottomasta) moottorivauriosta yhdessä sellaisen riskinarvioinnin kanssa, jossa arvioidaan riskin toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisten seurausten vakavuus ja esitetään tarkoitusta varten tehtyjen testien tulokset.

b)

Jos markkinoilla on AES-hakemuksen jättöaikana saatavana teknologiaa tai suunnitteluratkaisuja, joilla riski voidaan torjua tai sitä voidaan pienentää, niitä on käytettävä niin pitkälle kuin on teknisesti mahdollista (ts. ilman perusteettomia toiminnallisia muutoksia).

c)

Moottorin tai päästöjenrajoitusjärjestelmän komponenttien kestävyyttä ja pitkäkestoista suojaamista kulumiselta ja toimintahäiriöiltä ei pidetä hyväksyttävänä syynä estolaitteiden kieltoa koskevan vapautuksen myöntämiseksi.

3)

On toimitettava riittävä tekninen kuvaus, jolla osoitetaan, minkä vuoksi ajoneuvon turvallinen käyttö edellyttää AES-strategian käyttöä.

a)

Valmistajan olisi toimitettava näyttöä ajoneuvon turvalliselle käytölle aiheutuvasta suurentuneesta riskistä yhdessä sellaisen riskinarvioinnin kanssa, jossa arvioidaan riskin toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisten seurausten vakavuus ja esitetään tarkoitusta varten tehtyjen testien tulokset.

b)

Jos markkinoilla on AES-hakemuksen jättöaikana saatavana teknologiaa tai suunnitteluratkaisuja, joilla turvallisuusriskiä voidaan pienentää, niitä on käytettävä niin pitkälle kuin on teknisesti mahdollista (ts. ilman perusteettomia toiminnallisia muutoksia).

4)

On toimitettava riittävä tekninen kuvaus, jolla osoitetaan, minkä vuoksi moottoria käynnistettäessä on käytettävä AES-strategiaa.

a)

Valmistajan on toimitettava näyttöä tarpeesta käyttää AES-strategiaa moottoria käynnistettäessä yhdessä sellaisen riskinarvioinnin kanssa, jossa arvioidaan riskin toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisten seurausten vakavuus ja esitetään tarkoitusta varten tehtyjen testien tulokset.

b)

Jos markkinoilla on AES-hakemuksen jättöaikana saatavana teknologiaa tai suunnitteluratkaisuja, joilla päästöjen rajoittamista voidaan parantaa moottoria käynnistettäessä, niitä on käytettävä niin pitkälle kuin on teknisesti mahdollista.

25)

Muutetaan lisäys 4 seuraavasti:

a)

Lisätään EY-tyyppihyväksyntätodistuksen mallin I osaan 0.4.2 kohta seuraavasti:

”0.4.2.

Perusajoneuvo (5a) (1): kyllä/ei (1)”

b)

Muutetaan ”Liite EY-tyyppihyväksyntätodistukseen” seuraavasti:

i)

Korvataan 0 kohta seuraavasti:

”0.   Interpolointiperheen tunniste asetuksen (EU) 2017/1151 liitteessä XXI olevan 5.0 kohdan mukaisesti.

0.1.   Tunniste: …

0.2.   Perusajoneuvon tunniste (5a) (1): …”

ii)

Korvataan 1.1, 1.2. ja 1.3 kohta seuraavasti:

1.1.   Ajokuntoisen ajoneuvon massa:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Suurin massa:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Vertailumassa:

 

VL (1): …

 

VH: …”

iii)

Korvataan 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1.   Pakokaasupäästötestin tulokset

Päästöjen luokitus: …

Tyyppi 1 -testin tulokset (tapauksen mukaan)

Tyyppihyväksyntänumero, ellei kanta-ajoneuvo: (1) …

Testi 1

Tyyppi 1 -testin tulos

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

Hiukkasmassa

(mg/km)

Hiukkasmäärä

(#.1011/km)

Mitattu (8)(9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8)(10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Keskiarvo laskettuna Ki-kertoimella (M × Ki tai M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Lopullinen keskiarvo laskettuna Ki-kertoimella ja DF-kertoimella (13)

 

 

 

 

 

 

 

Raja-arvo

 

 

 

 

 

 

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Täytetään testin 1 taulukkoa vastaava taulukko toisen testin tuloksilla.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Täytetään testin 1 taulukkoa vastaava taulukko kolmannen testin tuloksilla.

Toistetaan testi 1, testi 2 (tapauksen mukaan) ja testi 3 (tapauksen mukaan) ajoneuvolle L (tapauksen mukaan) ja ajoneuvolle M (tapauksen mukaan).

ATCT-testi

CO2-päästöt (g/km)

Yhdistetty

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Tyyppi 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Perheen korjauskerroin (FCF)

 


ATCT-testin tulos

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

Hiukkasmassa

(mg/km)

Hiukkasmäärä

(#.1011/km)

Mitattu (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Raja-arvot

 

 

 

 

 

 

 

Moottorin jäähdytysnesteen loppulämpötilan ja seisonta-alueen keskilämpötilan viimeisten 3 tunnin ajalta erotus ΔT_ATCT (°C) vertailuajoneuvon osalta: …

Vähimmäisseisonta-aika tsoak_ATCT (s): …

Lämpötila-anturin sijainti: …

ATCT-perheen tunnus: …

Tyyppi 2: (mukaan luettuina katsastusta varten tarvittavat tiedot):

Testi

CO-arvo

(til.-%)

Lambda (1)

Moottorin pyörimisnopeus

(rpm)

Moottoriöljyn lämpötila

(°C)

Testi pienellä joutokäyntinopeudella

 

Ei sovelleta

 

 

Testi suurella joutokäyntinopeudella

 

 

 

 

Tyyppi 3: …

Tyyppi 4: … g/testi

testimenettely E-säännön nro 83 liitteen 6 [1 päivän NEDC] / asetuksen (EY) 2017/1221 liitteen [2 päivän NEDC] / asetuksen (EU) 2017/1551 liitteen VI [2 päivän WLTP] mukaisesti (1)

Tyyppi 5:

Kestävyystesti: koko ajoneuvon testaus / vanhenemistesti koepenkissä / ei testiä (1)

Huononemiskerroin DF: laskettu/kiinteä (1)

Ilmoitetaan arvot: …

Sovellettava tyyppi 1 -sykli (asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83) (14): …

Tyyppi 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Mitattu arvo

 

 

Raja-arvo”

 

 

iv)

Korvataan 2.5.1 kohta seuraavasti:

”2.5.1.

Täyspolttomoottoriajoneuvot ja vain sisäisesti ladattavat hybridisähköajoneuvot (NOVC)”

v)

Lisätään 2.5.1.0 kohta seuraavasti:

”2.5.1.0.

Suurimmat ja pienimmät CO2-arvot interpolointiperheessä”

vi)

Korvataan 2.5.1.1.3 ja 2.5.1.1.4 kohta seuraavasti:

”2.5.1.1.3.   CO2-päästöjen massa (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.2.3.8 ja 1.2.3.9 kohta)

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskiarvo

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Polttoaineenkulutus (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.2.3.8 ja 1.2.3.9 kohta)

Polttoaineenkulutus l/100 km tai m3/100 km tai kg/100 km (1)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

vii)

Korvataan 2.5.1.2–2.5.1.3 kohta seuraavasti:

”2.5.1.2.   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

2.5.1.2.1.   Syklin energiantarve: … J

2.5.1.2.2.   Ajovastuskertoimet

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   CO2-päästöjen massa (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.2.3.8 ja 1.2.3.9 kohta)

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskiarvo

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Polttoaineenkulutus (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.2.3.8 ja 1.2.3.9 kohta)

Polttoaineenkulutus l/100 km tai m3/100 km tai kg/100 km(1)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   Ajoneuvo M NOVC-HEV-ajoneuvojen osalta (tapauksen mukaan)”

viii)

Lisätään 2.5.1.3.1–2.5.1.3.4 kohta seuraavasti:

”2.5.1.3.1.   Syklin energiantarve: … J

2.5.1.3.2.   Ajovastuskertoimet

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   CO2-päästöjen massa (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.2.3.8 ja 1.2.3.9 kohta)

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskiarvo

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Polttoaineenkulutus (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.2.3.8 ja 1.2.3.9 kohta)

Polttoaineenkulutus l/100 km tai m3/100 km tai kg/100 km (1)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

ix)

Poistetaan 2.5.1.3.1 kohta.

x)

Lisätään 2.5.1.4 ja 2.5.1.4 kohta seuraavasti:

2.5.1.4.   Kun kyseessä ovat polttomoottorilla käyvät ajoneuvot, jotka on varustettu tämän asetuksen 2 artiklan 6 kohdassa määritellyllä jaksoittaisesti regeneroituvalla päästöjen vähentämisjärjestelmällä, tuloksiin sovelletaan liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksessä 1 määriteltyä Ki-kerrointa.

2.5.1.4.1.   Regenerointistrategiaa koskevat tiedot CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen osalta

D – kahden regenerointijakson välillä olevien käyttöjaksojen lukumäärä: …

d – regeneroinnin vaatima käyttöjaksojen lukumäärä: …

Sovellettava tyyppi 1 -sykli (asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83) (14): …

 

Yhdistetty

Ki (summaava/kertova) (1)

Hiilidioksidipäästö- ja polttoaineenkulutusarvot (10)

 

Toistetaan 2.5.1 kohta perusajoneuvon tapauksessa”

xi)

Korvataan 2.5.2.1–2.5.2.1.2 kohta seuraavasti:

”2.5.2.1.   Sähköenergiankulutus

2.5.2.1.1.   Ajoneuvo H

2.5.2.1.1.1.   Syklin energiantarve: … J

2.5.2.1.1.2.   Ajovastuskertoimet

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Sähköenergiankulutus (Wh/km)

Testi

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Laskettu sähköenergiankulutus

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Keskiarvo

 

 

Ilmoitettu arvo

 

2.5.2.1.1.3.   Kokonaisaika, jona testijaksolla poikettiin toleransseista: … s

2.5.2.1.2.   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

2.5.2.1.2.1.   Syklin energiantarve: … J

2.5.2.1.2.2.   Ajovastuskertoimet

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Sähköenergiankulutus (Wh/km)

Testi

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Laskettu sähköenergiankulutus

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Keskiarvo

 

 

Ilmoitettu arvo

 

2.5.2.1.2.3.   Kokonaisaika, jona testijaksolla poikettiin toleransseista: … s”

xii)

Korvataan 2.5.2.2 kohta seuraavasti:

”2.5.2.2.   Täyssähköajoneuvon toimintasäde (PER)

2.5.2.2.1.   Ajoneuvo H

PER (km)

Testi

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Mitattu sähkökäyttöinen toimintasäde

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Keskiarvo

 

 

Ilmoitettu arvo

 

2.5.2.2.2.   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

PER (km)

Testi

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Mitattu sähkökäyttöinen toimintasäde

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Keskiarvo

 

 

Ilmoitettu arvo

—”

 

xiii)

Korvataan 2.5.3.1–2.5.3.2 kohta seuraavasti:

”2.5.3.1.   Varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa

2.5.3.1.1.   Ajoneuvo H

2.5.3.1.1.1.   Syklin energiantarve: … J

2.5.3.1.1.2.   Ajovastuskertoimet

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskiarvo

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

2.5.3.1.2.1.   Syklin energiantarve: … J

2.5.3.1.2.2.   Ajovastuskertoimet

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskiarvo

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Ajoneuvo M (tapauksen mukaan)

2.5.3.1.3.1.   Syklin energiantarve: … J

2.5.3.1.3.2.   Ajovastuskertoimet

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskiarvo

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa

Ajoneuvo H

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Yhdistetty

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Keskiarvo

 

Lopullinen arvo MCO2,CD,H

 

Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Yhdistetty

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Keskiarvo

 

Lopullinen arvo MCO2,CD,L

 

Ajoneuvo M (tapauksen mukaan)

CO2-päästöt (g/km)

Testi

Yhdistetty

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Keskiarvo

 

Lopullinen arvo MCO2,CD,M

 

xiv)

Lisätään 2.5.3.3 kohtaan 2.5.3.3.1 kohta seuraavasti:

”2.5.3.3.1.

Suurimmat ja pienimmät CO2-arvot interpolointiperheessä”

xv)

Korvataan 2.5.3.5 kohta seuraavasti:

”2.5.3.5.   Polttoaineenkulutus varausta purettaessa

Ajoneuvo H

Polttoaineenkulutus (l/100km)

Yhdistetty

Lopullinen arvo FCCD,H

 

Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

Polttoaineenkulutus (l/100km)

Yhdistetty

Lopullinen arvo FCCD,L

 

Ajoneuvo M (tapauksen mukaan)

Polttoaineenkulutus (l/100km)

Yhdistetty

Lopullinen arvo FCCD,M

 

xvi)

Korvataan 2.5.3.7.1 kohta seuraavasti:

”2.5.3.7.1.   Sähkökäyttöinen toimintasäde AER

AER (km)

Testi

Kaupunkiajo

Yhdistetty

AER-arvot

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Keskiarvo

 

 

Lopulliset AER-arvot”

 

 

xvii)

Korvataan 2.5.3.7.4 kohta seuraavasti:

”2.5.3.7.4.   Varausta purkava toimintasäde RCDC

RCDC (km)

Testi

Yhdistetty

RCDC-arvot

1

 

2

 

3

 

Keskiarvo

 

Lopulliset RCDC-arvot”

 

xviii)

Korvataan 2.5.3.8.2 ja 2.5.3.8.3 kohta seuraavasti:

”2.5.3.8.2.   Käyttötekijällä (UF) painotettu varausta purkava sähkönkulutus ECAC,CD (yhdistetty)

ECAC,CD (Wh/km)

Testi

Yhdistetty

ECAC,CD-arvot

1

 

2

 

3

 

Keskiarvo

 

Lopulliset ECAC,CD-arvot

 

2.5.3.8.3.   Käyttötekijällä (UF) painotettu sähkönkulutus ECAC, weighted (yhdistetty)

ECAC,weighted (Wh/km)

Testi

Yhdistetty

ECAC,weighted-arvot

1

 

2

 

3

 

Keskiarvo

 

Lopulliset ECAC,weighted-arvot

 

Toistetaan 2.5.3 kohta perusajoneuvon tapauksessa”

xix)

Lisätään 2.5.4 kohta seuraavasti:

”2.5.4.   Polttokennoajoneuvot (FCV)

Polttoaineenkulutus (kg/100 km)

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCc

 

Toistetaan 2.5.4 kohta perusajoneuvon tapauksessa”

xx)

Lisätään 2.5.5 kohta seuraavasti:

”2.5.5.

Polttoaineen ja/tai sähköenergian kulutuksen seurantaan käytettävä laite: kyllä / ei sovelleta”

xxi)

Lisätään huomautuksiin huomautus 5a seuraavasti:

”(5a)

Direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 18 kohdan määritelmän mukaisesti.”

c)

Muutetaan Tyyppihyväksyntätodistuksen liitteen lisäys seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan otsikko seuraavasti:

”1.

CO2-päästöt määritetty täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/1152 ja 2017/1153 liitteessä I olevan 3.2 kohdan mukaisesti”.

ii)

Korvataan 2.1.1 kohta seuraavasti:

”2.1.1.   CO2-päästöjen massa (kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta) täyspolttomoottoriajoneuvojen ja NOVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa

CO2-päästöt (g/km)

Kaupunkiajo

Maantieajo

Yhdistetty

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

iii)

Lisätään 2.1.2 ja 2.1.2.1 kohta seuraavasti:

”2.1.2.   OVC-ajoneuvojen testien tulokset

2.1.2.1.   OVC-HEV-ajoneuvojen CO2-päästöjen massa

CO2-päästöt (g/km)

Yhdistetty

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

iv)

Korvataan 2.2.1 kohta seuraavasti:

”2.2.1.   CO2-päästöjen massa (kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta) täyspolttomoottoriajoneuvojen ja NOVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa

CO2-päästöt (g/km)

Kaupunkiajo

Maantieajo

Yhdistetty

MCO2,NEDC_L,test

 

 

 

v)

Lisätään 2.2.2 ja 2.2.2.1 kohta seuraavasti:

”2.2.2.   OVC-ajoneuvojen testien tulokset

2.2.2.1.   OVC-HEV-ajoneuvojen CO2-päästöjen massa

CO2-päästöt (g/km)

Yhdistetty

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted

 

vi)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Poikkeama- ja tarkastuskertoimet (määritetty täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 liitteessä I olevan 3.2.8 kohdan mukaisesti).

Poikkeamakerroin (tapauksen mukaan)

 

Tarkastuskerroin (tapauksen mukaan)

1 tai 0

Täydellisen korrelaatiotiedoston hash-tunniste (määritetty asetuksen (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 liitteessä I olevan 3.1.1.2 kohdan mukaisesti)”

 

vii)

Lisätään 4–4.2.3 kohta seuraavasti:

”4.   Lopulliset CO2-päästö- ja polttoaineenkulutusarvot (NEDC)

4.1.   Lopulliset NEDC-arvot (kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta) täyspolttomoottoriajoneuvojen ja NOVC-HEV-ajoneuvojen osalta

 

 

Kaupunkiajo

Maantieajo

Yhdistetty

CO2-päästöt (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Polttoaineenkulutus (l/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2   Lopulliset NEDC-arvot (kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta) OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa

4.2.1.   CO2-päästöt (g/km): ks. 2.1.2.1 ja 2.2.2.1 kohta

4.2.2.   Sähköenergiankulutus (Wh/km): ks. 2.1.2.2 ja 2.2.2.2 kohta

4.2.3.   Polttoaineenkulutus (l/100km)

Polttoaineenkulutus (l/100 km)

Yhdistetty

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

26)

Muutetaan lisäys 6 seuraavasti:

a)

Muutetaan taulukko 1 seuraavasti:

i)

Korvataan rivit AG–AL seuraavasti:

”AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1, alaluokka II

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1, alaluokka II

PI, CI

 

 

31.8.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1, alaluokka II

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1, alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1, alaluokka III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1, alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1, alaluokka II

PI, CI

 

 

31.8.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1, alaluokka III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1, alaluokka II

PI, CI

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1, alaluokka III, N2

PI, CI

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1, alaluokka II

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1, alaluokka III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022”

 

b)

Lisätään taulukon 1 jälkeen standardia EURO 6d-TEMP koskevan selityksen jälkeen seuraava teksti:

”Euro 6d-TEMP-ISC -päästöstandardi = RDE-testaus väliaikaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus) ja uusi käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeva menettely.

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC -päästöstandardi = NOx:n RDE-testaus väliaikaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus), 48 tunnin haihtumispäästöjen testausmenettely ja uusi käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeva menettely.”

c)

Lisätään taulukon 1 jälkeen standardia EURO 6d koskevan selityksen jälkeen seuraava teksti:

”Euro 6d-ISC = RDE-testaus lopullisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset, 48 tunnin haihtumispäästöjen testausmenettely ja uusi käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeva menettely.

Euro 6d-ISC-FCM = RDE-testaus lopullisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset, 48 tunnin haihtumispäästöjen testausmenettely, polttoaineen- ja/tai sähköenergiankulutuksen seurantaan käytettävät laitteet ja uusi käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeva menettely.”

27)

Korvataan lisäykset 8 a – 8 c seuraavasti:

”Lisäys 8 a

Testausselosteet

Testausselosteen antaa tutkimuslaitos, joka vastaa testien suorittamisesta tämän asetuksen mukaisesti.

I OSA

Tyyppi 1 -testin (tapauksen mukaan) osalta on esitettävä vähintään seuraavat tiedot.

SELOSTEEN numero

HAKIJA

 

Valmistaja

 

AIHE

Ajovastusperheen tunnukset

:

 

Interpolointiperheen tunnukset

:

 

Testauksen kohde

 

Merkki

:

 

 

Interpolointiperheen tunniste

:

 

PÄÄTELMÄ

Testauksen kohde on aihekentässä mainittujen vaatimusten mukainen.


PAIKKA,

PP/KK/VVVV

Yleiset huomautukset:

Jos vaihtoehtoja (viittauksia) on useita, testausselosteessa kuvataan testattu vaihtoehto.

Jos vaihtoehtoja ei ole useita, riittää yksi viittaus ilmoituslomakkeessa testin alussa.

Tutkimuslaitokset voivat vapaasti merkitä lisätietoja.

(a)

koskee kipinäsytytysmoottoria.

(b)

koskee puristussytytysmoottoria.

1.   TESTATTUJEN AJONEUVOJEN KUVAUS: HIGH (H), LOW (L) JA M (TAPAUKSEN MUKAAN)

1.1.   Yleistä

Ajoneuvojen numerot

:

Prototyypin numero ja valmistenumero

Luokka

:

 

 

 

 

Kori

:

 

Vetävät pyörät

:

 

1.1.1.   Voimalaite

Voimalaite

:

täyspolttomoottori, hybridi, sähkö tai polttokenno

1.1.2.   POLTTOMOOTTORI (tapauksen mukaan)

Jos polttomoottoreita on useita, kohta toistetaan.

Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Toimintaperiaate

:

kaksitahti/nelitahti

Sylinterien lukumäärä ja järjestely

:

 

Moottorin iskutilavuus (cm3)

:

 

Moottorin joutokäyntinopeus (rpm)

:

 

+

Moottorin suuri joutokäyntinopeus (rpm) (a)

:

 

+

Moottorin nimellisteho

:

 

kW

nopeudella

 

rpm

Suurin nettovääntömomentti

:

 

Nm

nopeudella

 

rpm

Moottorin voiteluaine

:

merkki ja tyyppi

Jäähdytysjärjestelmä

:

Tyyppi: ilma/vesi/öljy

Eristys

:

materiaali, määrä, sijainti, tilavuus ja paino

1.1.3.   TESTIPOLTTOAINE tyyppi 1 -testissä (tapauksen mukaan)

Jos testipolttoaineita on useita, kohta toistetaan.

Merkki

:

 

Tyyppi

:

bensiini E10 – dieselöljy B7 – nestekaasu – maakaasu – …

Tiheys 15 °C:ssa

:

 

Rikkipitoisuus

:

Ainoastaan dieselöljy B7 ja bensiini E10

 

:

 

Erän numero

:

 

Willanin kertoimet (polttomoottorit) CO2-päästöille (g CO2/MJ)

:

 

1.1.4.   POLTTOAINEENSYÖTTÖJÄRJESTELMÄ (tapauksen mukaan)

Jos polttoaineensyöttöjärjestelmiä on useita, kohta toistetaan.

Suoraruiskutus

:

kyllä/ei tai kuvaus

Ajoneuvon polttoainetyyppi

:

yksi polttoaine / kaksi polttoainetta / flex-fuel

Ohjausyksikkö

Osan tiedot

:

sama kuin ilmoituslomakkeessa

Testattu ohjelmisto

:

luettu lukulaitteella (esimerkiksi)

Ilmanvirtausmittari

:

 

Kaasunsäätimen runko

:

 

Paineanturi

:

 

Ruiskutuspumppu

:

 

Ruiskutussuuttimet

:

 

1.1.5.   IMUJÄRJESTELMÄ (tapauksen mukaan)

Jos imujärjestelmiä on useita, kohta toistetaan.

Ahdin

:

kyllä/ei

merkki ja tyyppi (1)

Välijäähdytin

:

kyllä/ei

tyyppi (ilma/ilma, ilma/vesi) (1)

Ilmansuodatin (elementti) (1)

:

merkki ja tyyppi

Imuäänenvaimennin (1)

:

merkki ja tyyppi

1.1.6.   PAKOJÄRJESTELMÄ JA HAIHTUMISPÄÄSTÖJEN RAJOITUSJÄRJESTELMÄ (tapauksen mukaan)

Jos järjestelmiä on useita, kohta toistetaan.

Ensimmäinen katalysaattori

:

merkki ja viite (1)

periaate: kolmitie / hapetus / NOx-loukku / NOx-varastointijärjestelmä / selektiivinen katalyyttinen pelkistys...

Toinen katalysaattori

:

merkki ja viite (1)

periaate: kolmitie / hapetus / NOx-loukku / NOx-varastointijärjestelmä / selektiivinen katalyyttinen pelkistys...

Hiukkasloukku

:

on / ei / ei sovellettavissa

katalysoitu: kyllä/ei

merkki ja viite (1)

Happianturien tiedot ja sijainti

:

ennen katalysaattoria / katalysaattorin jälkeen

Ilmansyöttö

:

on / ei / ei sovellettavissa

Veden ruiskutus

:

on / ei / ei sovellettavissa

Pakokaasun takaisinkierrätys

:

on / ei / ei sovellettavissa

jäähdytetty/jäähdyttämätön

suuri/pieni paine

Haihtumispäästöjen rajoitusjärjestelmä

:

on / ei / ei sovellettavissa

NOx-anturien tiedot ja sijainti

:

Ennen/jälkeen

Yleiskuvaus (1)

:

 

1.1.7.   LÄMMÖNVARAIN (tapauksen mukaan)

Jos lämmönvaraimia on useita, kohta toistetaan.

Lämmönvarain

:

kyllä/ei

Lämpökapasiteetti (varastoitu entalpia J)

:

 

Aika lämmön luovutukseen (s)

:

 

1.1.8.   VOIMANSIIRTO (tapauksen mukaan)

Jos voimansiirtojärjestelmiä on useita, kohta toistetaan.

Vaihdelaatikko

:

käsivalintainen/automaattinen/portaaton

Vaihteenvaihtomenetelmä

Ensisijainen ajotila (*2)

:

kyllä/ei

normaali/ajo/taloudellinen/…

Paras ajotila CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen kannalta (tapauksen mukaan)

:

 

Huonoin ajotila CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen kannalta (tapauksen mukaan)

:

 

Ajotila, jossa sähköenergiankulutus on suurin (tapauksen mukaan)

:

 

Ohjausyksikkö

:

 

Vaihdelaatikon voiteluaine

:

merkki ja tyyppi

Renkaat

Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Mitat (edessä/takana)

:

 

Dynaaminen vierimissäde (m)

:

 

Rengaspaine (kPa)

:

 

Välityssuhteet (R.T.), ensisijaiset välityssuhteet (R.P.) ja (ajoneuvon nopeus (km/h)) / moottorin pyörimisnopeus (1 000 rpm)) (V1000) vaihteiston kunkin välityssuhteen (R.B.) osalta

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   SÄHKÖKONE (tapauksen mukaan)

Jos sähkökoneita on useita, kohta toistetaan.

Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Huipputeho (kW)

:

 

1.1.10.   AJO-REESS-JÄRJESTELMÄ (tapauksen mukaan)

Jos ajo-REESS-järjestelmiä on useita, kohta toistetaan.

Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Kapasiteetti (Ah)

:

 

Nimellisjännite (V)

:

 

1.1.11.   POLTTOKENNO (tapauksen mukaan)

Jos polttokennoja on useita, kohta toistetaan.

Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Suurin teho (kW)

:

 

Nimellisjännite (V)

:

 

1.1.12.   TEHOELEKTRONIIKKA (tapauksen mukaan)

Tehoelektroniikkajärjestelmiä voi olla useita (käyttövoimanmuunnin, pienjännitejärjestelmä tai laturi)

Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Teho (kW)

:

 

1.2.   H-ajoneuvon kuvaus

1.2.1.   MASSA

H-ajoneuvon testimassa (kg)

:

 

1.2.2.   AJOVASTUSPARAMETRIT

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Syklin energiantarve (J)

:

 

Ajovastustestin selosteen viite

:

 

Ajovastusperheen tunniste

:

 

1.2.3.   SYKLIN VALINNAN PARAMETRIT

Sykli (supistamaton)

:

Luokka 1 / 2 / 3a / 3b

Nimellistehon ja ajokuntoisen ajoneuvon massan suhde (PMR) (W/kg)

:

(tapauksen mukaan)

Mittauksen aikana käytetty nopeudenrajoitusmenettely

:

kyllä/ei

Ajoneuvon suurin nopeus (km/h)

:

 

Supistaminen (tapauksen mukaan)

:

kyllä/ei

Supistustekijä fdsc

:

 

Syklin ajomatka (m)

:

 

Tasainen nopeus (jos käytetään lyhennettyä testausmenetelmää)

:

tapauksen mukaan

1.2.4.   VAIHTEENVAIHTOKOHTA (TAPAUKSEN MUKAAN)

Vaihteenvaihdon laskennassa käytettävä versio

 

(ilmoitetaan sovellettava asetuksen (EU) 2017/1151 muutos)

Vaihteenvaihto

:

Keskimääräinen vaihde nopeuksilla v ≥ 1 km/h, pyöristetään neljän desimaalin tarkkuuteen

nmin drive

Ykkösvaihde

:

… rpm

Ykkösvaihteelta kakkosvaihteelle

:

… rpm

Kakkosvaihteelta pysähdyksiin

:

… rpm

Kakkosvaihde

:

… rpm

Kolmosvaihde ja suuremmat vaihteet

:

… rpm

Vaihdetta 1 ei käytetä

:

kyllä/ei

n_95_high kaikille vaihteille

:

… rpm

n_min_drive_set kiihdytys- ja tasaisen nopeuden vaiheissa (n_min_drive_up)

:

… rpm

n_min_drive_set hidastusvaiheissa (nmin_drive_down)

:

… rpm

t_start_phase

:

…s

n_min_drive_start

:

… rpm

N_min_drive_up_start

:

… rpm

ASM-marginaalin käyttö:

:

kyllä/ei

ASM-arvot

:

 

1.3.   L-ajoneuvon kuvaus (tapauksen mukaan)

1.3.1.   MASSA

L-ajoneuvon testimassa (kg)

:

 

1.3.2.   AJOVASTUSPARAMETRIT

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Syklin energiantarve (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Ajovastustestin selosteen viite

:

 

Ajovastusperheen tunniste

:

 

1.3.3.   SYKLIN VALINNAN PARAMETRIT

Sykli (supistamaton)

:

Luokka 1 / 2 / 3a / 3b

Nimellistehon ja ajokuntoisen ajoneuvon massan suhde (PMR) (W/kg)

:

(tapauksen mukaan)

Mittauksen aikana käytetty nopeudenrajoitusmenettely

:

kyllä/ei

Ajoneuvon suurin nopeus

:

 

Supistaminen (tapauksen mukaan)

:

kyllä/ei

Supistustekijä fdsc

:

 

Syklin ajomatka (m)

:

 

Tasainen nopeus (jos käytetään lyhennettyä testausmenetelmää)

:

tapauksen mukaan

1.3.4.   VAIHTEENVAIHTOKOHTA (TAPAUKSEN MUKAAN)

Vaihteenvaihto

:

Keskimääräinen vaihde nopeuksilla v ≥ 1 km/h, pyöristetään neljän desimaalin tarkkuuteen

1.4.   M-ajoneuvon kuvaus (tapauksen mukaan)

1.4.1.   Massa

L-ajoneuvon testimassa (kg)

:

 

1.4.2.   AJOVASTUSPARAMETRIT

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Syklin energiantarve (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Ajovastustestin selosteen viite

:

 

Ajovastusperheen tunniste

:

 

1.4.3.   SYKLIN VALINNAN PARAMETRIT

Sykli (supistamaton)

:

Luokka 1 / 2 / 3a / 3b

Nimellistehon ja ajokuntoisen ajoneuvon massan suhde (PMR) (W/kg)

:

(tapauksen mukaan)

Mittauksen aikana käytetty nopeudenrajoitusmenettely

:

kyllä/ei

Ajoneuvon suurin nopeus

:

 

Supistaminen (tapauksen mukaan)

:

kyllä/ei

Supistustekijä fdsc

:

 

Syklin ajomatka (m)

:

 

Tasainen nopeus (jos käytetään lyhennettyä testausmenetelmää)

:

tapauksen mukaan

1.4.4.   VAIHTEENVAIHTOKOHTA (TAPAUKSEN MUKAAN)

Vaihteenvaihto

:

Keskimääräinen vaihde nopeuksilla v ≥ 1 km/h, pyöristetään neljän desimaalin tarkkuuteen

2.   TESTITULOKSET

2.1.   Tyyppi 1 -testi

Alustadynamometrin asetusten säätömenetelmä

:

Kiinteä ajo / iteratiivinen / vaihteleva omalla lämmityssyklillä

Dynamometri kaksi-/nelipyörävedolla

:

2WD/4WD

Pyörikö ei-vetävä akseli kaksipyörävedossa?

:

kyllä/ei/tarpeeton

Toiminta alustadynamometrillä

 

kyllä/ei

Vapaarullaustila

:

kyllä/ei

Lisävakauttaminen

:

kyllä/ei

kuvaus

Huononemiskertoimet

:

kiinteät/testatut

2.1.1.   Ajoneuvo H

Testien päivämäärä

:

(päivä/kuukausi/vuosi)

Testipaikka

:

Alustadynamometri, sijainti, maa

Jäähdytystuulettimen matalamman reunan korkeus maasta (cm)

:

 

Tuulettimen keskipisteen sijainti sivusuunnassa (jos muutettu valmistajan pyynnöstä)

:

ajoneuvon keskilinjalla / …

Etäisyys ajoneuvon etuosasta (cm)

:

 

IWR: inertiaalisen työn suhde (%)

:

x,x

RMSSE: nopeusvirheen neliöllinen keskiarvo (km/h)

:

x,xx

Kuvaus ajosyklin hyväksyttävästä poikkeamasta

:

Täyssähköajoneuvo ennen lopetuskriteeriä

tai

kaasupoljin pohjassa

2.1.1.1.   Epäpuhtauspäästöt (tapauksen mukaan)

2.1.1.1.1.   Vähintään yhdellä polttomoottorilla varustettujen, vain sisäisesti ladattavien sekä ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen epäpuhtauspäästöt varausta ylläpitävässä tyyppi 1 -testissä

Seuraavat kohdat toistetaan kunkin kuljettajan valittavissa olevan testatun ajotilan osalta (ensisijainen, paras ja huonoin ajotila tapauksen mukaan).

Testi 1

Epäpuhtaudet

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Hiukkaset

Hiukkasmäärä

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Mitatut arvot

 

 

 

 

 

 

 

Regenerointitekijät (Ki) (2),

summaavat

 

 

 

 

 

 

 

Regenerointitekijät (Ki) (2),

kertovat

 

 

 

 

 

 

 

Huononemiskertoimet (DF), summaavat

 

 

 

 

 

 

 

Huononemiskertoimet (DF), kertovat

 

 

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot

 

 

 

 

 

 

 

Raja-arvot

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Ks. Ki-perhettä koskevat selosteet.

:

 

Tyyppi 1- / tyyppi I -testi suoritettu Ki:n määrittämiseksi

:

Liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83 (2)

Regenerointiperheen tunnus:

:

 

Testi 2 (tapauksen mukaan): perustana CO2 (dCO2 1) / perustana epäpuhtaudet (90 % raja-arvoista) / perustana molemmat

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan): perustana CO2 (dCO2 2)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

2.1.1.1.2.   Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen epäpuhtauspäästöt varausta purkavassa tyyppi 1 -testissä

Testi 1

Epäpuhtauspäästöjen raja-arvoja on noudatettava ja seuraava kohta on toistettava kunkin testisyklin osalta.

Epäpuhtaudet

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Hiukkaset

Hiukkasmäärä

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Mitatut yksittäisen syklin arvot

 

 

 

 

 

 

 

Raja-arvon mukaiset yksittäisen syklin arvot

 

 

 

 

 

 

 

Testi 2 (tapauksen mukaan): perustana CO2 (dCO2 1) / perustana epäpuhtaudet (90 % raja-arvoista) / perustana molemmat

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan): perustana CO2 (dCO2 2)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

2.1.1.1.3.   KÄYTTÖTEKIJÄPAINOTETUT ULKOPUOLELTA LADATTAVIEN HYBRIDISÄHKÖAJONEUVOJEN EPÄPUHTAUSPÄÄSTÖT

Epäpuhtaudet

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Hiukkaset

Hiukkasmäärä

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Lasketut arvot

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   CO2-päästöt (tapauksen mukaan)

2.1.1.2.1.   Vähintään yhdellä polttomoottorilla varustettujen, vain sisäisesti ladattavien sekä ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen CO2-päästöt varausta ylläpidettäessä tehtävässä tyyppi 1 -testissä

Seuraavat kohdat toistetaan kunkin testatun kuljettajan valittavissa olevan ajotilan osalta (ensisijainen, paras ja huonoin ajotila tapauksen mukaan).

Testi 1

CO2-päästöt

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Mitattu arvo MCO2,p,1

 

 

 

 

Nopeus- ja matkakorjattu arvo MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

RCB-korjauskerroin: (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Regenerointitekijät (Ki),

summaavat

 

Regenerointitekijät (Ki),

kertovat

 

MCO2,c,4

 

AFKi= MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

ATCT-korjaus (FCF) (4)

 

Väliaikaiset arvot MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Ilmoitettu arvo

 

dCO2 1 * ilmoitettu arvo

 


(4)

FCF: perheen korjauskerroin, jolla tehdään korjaus edustavien alueellisten lämpötilaolojen (ATCT) perusteella

Ks. perhettä koskevat FCF-selosteet

:

 

ATCT-perheen tunnus:

:

 

(5)

täyspolttomoottoriajoneuvojen osalta asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksessä 2 tarkoitettu korjaus ja hybridisähköajoneuvojen osalta asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliitteen 8 lisäyksessä 2 tarkoitettu korjaus (KCO2).

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Päätelmät

CO2-päästöt (g/km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Keskiarvo MCO2,p,6 / MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Tasaus MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedot

 

Yhdistetty

CO2-päästöt (g/km)

MCO2,CS,COP

 

AFCO2,CS

 

2.1.1.2.2.   Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen CO2-päästöt varausta purkavassa tyyppi 1 -testissä

Testi 1:

CO2-päästöjen massa (g/km)

Yhdistetty

Laskettu arvo MCO2,CD

 

Ilmoitettu arvo

 

dCO2 1

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Päätelmät

CO2-päästöjen massa (g/km)

Yhdistetty

Keskiarvo MCO2,CD

 

Lopullinen arvoMCO2,CD

 

2.1.1.2.4.   KÄYTTÖTEKIJÄPAINOTETTU ULKOPUOLELTA LADATTAVIEN HYBRIDISÄHKÖAJONEUVOJEN CO2-PÄÄSTÖJEN MASSA

CO2-päästöjen massa (g/km)

Yhdistetty

Laskettu arvo MCO2,weighted

 

2.1.1.3   POLTTOAINEENKULUTUS (TAPAUKSEN MUKAAN)

2.1.1.3.1.   Pelkällä polttomoottorilla varustettujen, vain sisäisesti ladattavien sekä ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen polttoaineenkulutus varausta ylläpitävässä tyyppi 1 -testissä

Seuraavat kohdat toistetaan kunkin kuljettajan valittavissa olevan testatun ajotilan osalta (ensisijainen, paras ja huonoin ajotila tapauksen mukaan).

Polttoaineenkulutus (l/100km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,H / FCc,H  (6)

 

 

 

 

 

A- Asetuksen 4 a artiklassa tarkoitettu ajoneuvojen sisäinen polttoaineen ja/tai sähköenergian kulutuksen seuranta

a.   Tietojen saatavuus

Liitteessä XXII olevassa 3 kohdassa luetellut parametrit ovat saatavissa: kyllä / ei sovelleta

b.   Tarkkuus (tapauksen mukaan)

Fuel_ConsumedWLTP (litraa) (8)

Ajoneuvo H – testi 1

x,xxx

Ajoneuvo H – testi 2 (tapauksen mukaan)

x,xxx

Ajoneuvo H – testi 3 (tapauksen mukaan)

x,xxx

Ajoneuvo L – testi 1 (tapauksen mukaan)

x,xxx

Ajoneuvo L – testi 2 (tapauksen mukaan)

x,xxx

Ajoneuvo L – testi 3 (tapauksen mukaan)

x,xxx

Yhteensä

x,xxx

Fuel_ConsumedOBFCM (litraa) (8)

Ajoneuvo H – testi 1

x,xx

Ajoneuvo H – testi 2 (tapauksen mukaan)

x,xx

Ajoneuvo H – testi 3 (tapauksen mukaan)

x,xx

Ajoneuvo L – testi 1 (tapauksen mukaan)

x,xx

Ajoneuvo L – testi 2 (tapauksen mukaan)

x,xx

Ajoneuvo L – testi 3 (tapauksen mukaan)

x,xx

Yhteensä

x,xx

Tarkkuus (8)

x,xxx

2.1.1.3.2.   Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen polttoaineenkulutus varausta purkavassa tyyppi 1 -testissä

Testi 1:

Polttoaineenkulutus (l/100km)

Yhdistetty

Laskettu arvo FCCD

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Päätelmät

Polttoaineenkulutus (l/100km)

Yhdistetty

Keskiarvo FCCD

 

Lopullinen arvo FCCD

 

2.1.1.3.3.   Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen käyttötekijäpainotettu polttoaineenkulutus

Polttoaineenkulutus (l/100km)

Yhdistetty

Laskettu arvo FCweighted

 

2.1.1.3.4.   Vain sisäisesti ladattavien polttokennohybridiajoneuvojen polttoaineenkulutus varausta purkavassa tyyppi 1 -testissä

Seuraavat kohdat toistetaan kunkin kuljettajan valittavissa olevan testatun ajotilan osalta (ensisijainen, paras ja huonoin ajotila tapauksen mukaan).

Polttoaineenkulutus (kg/100 km)

Yhdistetty

Mitatut arvot

 

RCB-korjauskerroin

 

Lopulliset arvot FCc

 

2.1.1.4.   TOIMINTASÄTEET (TAPAUKSEN MUKAAN)

2.1.1.4.1.   Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen toimintasäteet (tapauksen mukaan)

2.1.1.4.1.1.   Sähkökäyttöinen toimintasäde (AER)

Testi 1

AER (km)

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Mitatut/lasketut AER-arvot

 

 

Ilmoitettu arvo

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Päätelmät

AER (km)

Kaupunkiajo

Yhdistetty

AER-keskiarvo (tapauksen mukaan)

 

 

Lopulliset AER-arvot

 

 

2.1.1.4.1.2.   Vastaava sähkökäyttöinen toimintasäde (EAER)

EAER (km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Lopulliset EAER-arvot

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.1.3.   Todellinen toimintasäde varausta purettaessa

RCDA (km)

Yhdistetty

Lopullinen RCDA-arvo

 

2.1.1.4.1.4.   Toimintasäde varausta purkavassa syklissä

Testi 1

RCDC (km)

Yhdistetty

Lopullinen RCDC-arvo

 

Siirtymäsyklin indeksinumero

 

Vahvistussyklin REEC-arvo (%)

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

2.1.1.4.2.   Täyssähköajoneuvojen toimintasäteet – sähkökäyttöinen toimintasäde (PER) (tapauksen mukaan)

Testi 1

PER (km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Lasketut PER-arvot

 

 

 

 

 

 

Ilmoitettu arvo

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Päätelmät

PER (km)

Kaupunkiajo

Yhdistetty

PER-keskiarvo

 

 

Lopulliset PER-arvot

 

 

2.1.1.5.   SÄHKÖNKULUTUS (TAPAUKSEN MUKAAN)

2.1.1.5.1.   Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen sähkönkulutus (tapauksen mukaan)

2.1.1.5.1.1.   Sähkönkulutus (EC)

EC (Wh/km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Lopulliset EC-arvot

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.1.2.   Käyttötekijäpainotettu varausta purkava sähkönkulutus

Testi 1

ECAC,CD (Wh/km)

Yhdistetty

Laskettu arvo ECAC,CD

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Päätelmät (tapauksen mukaan)

ECAC,CD (Wh/km)

Yhdistetty

Keskiarvo ECAC,CD

 

Lopullinen arvo

 

2.1.1.5.1.3.   Käyttötekijäpainotettu sähkönkulutus

Testi 1

ECAC,weighted (Wh/km)

Yhdistetty

Laskettu arvo ECAC,weighted

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Päätelmät (tapauksen mukaan)

ECAC,weighted (Wh/km)

Yhdistetty

Keskiarvo ECAC,weighted

 

Lopullinen arvo

 

2.1.1.5.1.4.   Tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedot

 

Yhdistetty

Sähkönkulutus (Wh/km) ECDC,CD,COP

 

AFEC,AC,CD

 

2.1.1.5.2.   Täyssähköajoneuvojen sähkönkulutus (tapauksen mukaan)

Testi 1

EC (Wh/km)

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Lasketut EC-arvot

 

 

Ilmoitettu arvo

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Testitulokset kirjataan testin 1 taulukon mukaisesti.

EC (Wh/km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Kaupunkiajo

Yhdistetty

EC-keskiarvo

 

 

 

 

 

 

Lopulliset EC-arvot

 

 

 

 

 

 

Tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedot

 

Yhdistetty

Sähkönkulutus (Wh/km) ECDC,COP

 

AFEC

 

2.1.2.   AJONEUVO L (TAPAUKSEN MUKAAN)

Toistetaan 2.1.1 kohta.

2.1.3.   AJONEUVO M (TAPAUKSEN MUKAAN)

Toistetaan 2.1.1 kohta.

2.1.4.   LOPULLISET KRITEERIPÄÄSTÖJEN ARVOT (TAPAUKSEN MUKAAN)

Epäpuhtaudet

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Hiukkasmassa

Hiukkasmäärä

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Suurimmat arvot (3)

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Tyyppi 2 -testi

Mukaan luettuina katsastusta varten tarvittavat päästötiedot

Testi

CO (til.-%)

Lambda-arvo (x)

Moottorin pyörimisnopeus (rpm)

Öljyn lämpötila (°C)

Joutokäynti

 

 

 

Joutokäynti suurella nopeudella

 

 

 

 

2.3.   Tyyppi 3 -testi

Kampikammiokaasupäästöt ilmakehään: ei ole

2.4.   Tyyppi 4 -testi

Perheen tunnus

:

 

Ks. selosteet

:

 

2.5.   Tyyppi 5 -testi

Perheen tunnus

:

 

Ks. perhettä koskevat kestävyysselosteet

:

 

Tyyppi 1- / tyyppi I -testi kriittisten päästöjen testaamiseksi

:

Liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83 (3)

2.6.   RDE-testi

RDE-perheen numero

:

MSxxxx

Ks. perhettä koskevat selosteet

:

 

2.7.   Tyyppi 6 -testi

Perheen tunnus

 

 

Testien päivämäärä

:

(päivä/kuukausi/vuosi)

Testipaikka

:

 

Alustadynamometrin asetusten säätömenetelmä

:

vapaa rullaus (ajovastustiedot)

Inertiamassa (kg)

:

 

Jos poikkeaa tyyppi 1 -testin ajoneuvosta

:

 

Renkaat

:

 

Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Mitat (edessä/takana)

:

 

Dynaaminen vierimissäde (m)

:

 

Rengaspaine (kPa)

:

 


Epäpuhtaudet

CO

(g/km)

HC

(g/km)

Testi

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Keskiarvo

 

 

Raja-arvo

 

 

2.8.   Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä

Perheen tunnus

:

 

Ks. perhettä koskevat selosteet

:

 

2.9.   Savuntiheystesti (b)

2.9.1.   Vakionopeustestit

Ks. perhettä koskevat selosteet

:

 

2.9.2.   Ryntäystesti

Mitattu absorptioarvo (m– 1)

:

 

Korjattu absorptioarvo (m– 1)

:

 

2.10.   Moottorin teho

Ks. selosteet tai hyväksyntänumero

:

 

2.11.   Lämpötilatiedot ajoneuvosta H (VH)

Ajoneuvon jäähdyttäminen huonoimman tapauksen mukaisesti:

:

kyllä/ei (7)

ATCT-perhe, joka koostuu yhdestä interpolointiperheestä

:

kyllä/ei (7)

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila seisonnan lopussa (°C)

:

 

Seisonta-alueen keskilämpötila viimeisten 3 tunnin ajalta (°C)

:

 

Moottorin jäähdytysnesteen loppulämpötilan ja seisonta-alueen viimeisten 3 tunnin keskilämpötilan erotus ΔT_ATCT (°C)

:

 

Vähimmäisseisonta-aika tsoak_ATCT (s)

:

 

Lämpötila-anturin sijainti

:

 

Mitattu moottorin lämpötila

:

öljy/jäähdytysneste

Testausselosteen liitteet

(ei koske ATCT-testiä eikä täyssähköajoneuvoja)

1.   Kaikki korrelaatiovälineen syöttötiedot, jotka luetellaan asetusten (EU) 2017/1152 ja 2017/1153 (”korrelaatioasetukset”) liitteessä I olevassa 2.4 kohdassa,

ja

syöttötiedoston tunniste: …

2.   Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/1152 ja 2017/1153 liitteessä I olevassa 3.1.1.2 kohdassa tarkoitettu täydellinen korrelaatiotiedosto:

3.   Täyspolttomoottori- ja NOVC-HEV-ajoneuvot

NEDC-korrelaation tulokset

Ajoneuvo H

Ajoneuvo L

NEDC-testin ilmoitettu CO2-arvo

xxx,xx

xxx,xx

CO2MPAS-simulaattorin antama CO2-tulos (mukaan luettuna Ki)

xxx,xx

xxx,xx

CO2-tulos kaksoistestistä tai noppatestistä (mukaan luettuna Ki)

xxx,xx

xxx,xx

Hash-numero

 

Noppaan perustuva päätös

 

Poikkeamakerroin (arvo tai ei sovellettavissa)

 

Tarkastuskerroin (0 / 1 / ei sovellettavissa)

 

Ilmoitettu arvo, vahvistettu CO2MPAS-testillä / kaksoistestillä

 

 

 

 

 

CO2MPAS-simulaattorin antama CO2-tulos (pois luettuna Ki)

kaupunkiajo

 

 

maantieajo

 

 

yhdistetty

 

 

Fyysisten mittausten tulokset

Testien päivämäärä

Testi 1

pp/kk/vvvv

pp/kk/vvvv

Testi 2

 

 

Testi 3

 

 

Yhdistetyt CO2-päästöt

Testi 1

kaupunkiajo

xxx,xxx

xxx,xxx

maantieajo

xxx,xxx

xxx,xxx

yhdistetty

xxx,xxx

xxx,xxx

Testi 2

kaupunkiajo

 

 

maantieajo

 

 

yhdistetty

 

 

Testi 3

kaupunkiajo

 

 

maantieajo

 

 

yhdistetty

 

 

Ki CO2

1,xxxx

Yhdistetyt CO2-päästöt mukaan luettuna Ki

Keskiarvo

yhdistetty

 

 

Vertailu suhteessa ilmoitettuun arvoon (ilmoitettu–keskiarvo) / ilmoitettu (%)

 

 

Ajovastusarvot testauksessa

f0 (N)

x,x

x,x

f1 (N/(km/h))

x,xxx

x,xxx

f2 (N/(km/h)2)

x,xxxxx

x,xxxxx

inertialuokka (kg)

 

 

Lopulliset tulokset

NEDC: CO2 [g/km]

kaupunkiajo

xxx,xx

xxx,xx

maantieajo

xxx,xx

xxx,xx

yhdistetty

xxx,xx

xxx,xx

NEDC: polttoaineenkulutus FC [l/100km]

kaupunkiajo

x,xxx

x,xxx

maantieajo

x,xxx

x,xxx

yhdistetty

x,xxx

x,xxx

4.   OVC-HEV-ajoneuvojen testitulokset

4.1.   Ajoneuvo H

4.1.1.   OVC-HEV-ajoneuvojen CO2-päästöjen massa

CO2-päästöt (g/km)

Yhdistetty

(Ki mukaan luettuna)

Ki CO2

1,xxxx

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

4.1.2.   OVC-HEV-ajoneuvojen sähköenergiankulutus

Sähköenergiankulutus (Wh/km)

Yhdistetty

ECNEDC_H,test,condition A

 

ECNEDC_H,test,condition B

 

ECNEDC_H,test,weighted

 

4.1.3.   Polttoaineenkulutus (l/100km)

Polttoaineenkulutus (l/100 km)

Yhdistetty

FCNEDC_L,test,condition A