31.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 272/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1628,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2018,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019 ja asetuksen (EU) 2018/120 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 (1) edellytetään säilyttämistoimenpiteiden hyväksymistä ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot, mukaan lukien tarvittaessa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean ja muiden neuvoa-antavien elinten laatimat kertomukset sekä ottaen huomioon asianomaisia maantieteellisiä alueita tai toimivalta-aloja varten perustetuilta neuvoa-antavilta toimikunnilta saadut lausunnot ja jäsenvaltioiden antamat yhteiset suositukset.

(2)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa tietyt niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioille siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kalakannan tai kalastuksen osalta ja ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 asetetaan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteeksi saavuttaa kestävän enimmäistuoton hyödyntämistaso mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuonna 2020 kaikkien kalakantojen osalta.

(4)

Suurimmat sallitut saaliit, jäljempänä ’TACit’, olisi sen vuoksi vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti ja saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat ja varmistaen samalla eri kalastussektorien välinen oikeudenmukainen kohtelu sekä ottaen huomioon myös näkemykset, jotka on tuotu esiin sidosryhmien kuulemisissa.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1139 (2) vahvistetaan monivuotinen suunnitelma Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia varten, jäljempänä ’suunnitelma’. Suunnitelmalla pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla. Tätä varten tavoitteena oleva, vaihteluväleinä ilmoitettu kalastuskuolevuus on asianomaisten kantojen osalta saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2019 sovellettavat Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantojen saalisrajoitukset on syytä vahvistaa siten, että ne vastaavat suunnitelman tavoitteita.

(6)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) mukaan Itämeren länsiosan silakan biomassa ICES-osa-alueilla 20–24 on pienempi kuin asetuksen (EU) 2016/1139 liitteessä II olevassa A sarakkeessa esitetyt kutukannan biomassan säilyttämisen viitearvot. Mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomainen kanta palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Tätä varten on otettava huomioon yhteisen kalastuspolitiikan yleisten tavoitteiden ja erityisesti suunnitelman tavoitteiden saavuttamisen aikataulu siltä osin, kun kyseessä ovat hyväksyttyjen korjaavien toimenpiteiden ennakoidut vaikutukset, mutta samalla on myös pyrittävä varmistamaan taloudellisia, sosiaalisia ja työllisyyteen liittyviä hyötyjä koskevien tavoitteiden saavuttaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa säädetyn mukaisesti. Näin ollen ja asetuksen (EU) 2016/1139 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti on aiheellista vahvistaa Itämeren länsiosan silakkaa koskevat kalastusmahdollisuudet kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa A sarakkeessa esitettyä kalastuskuolevuuden vaihteluväliä alemmalle tasolle, koska tällöin voidaan ottaa huomioon biomassan väheneminen.

(7)

Itämeren länsiosan turskakannan osalta tieteellisissä lausunnoissa tuodaan esille, että virkistyskalastus vaikuttaa merkittävällä tavalla kannan kalastuskuolevuuteen kokonaisuudessaan ja sitä olisi rajoitettava. Sen vuoksi on aiheellista asettaa kalastajakohtainen päivittäinen saalisrajoitus. Tämä ei vaikuta suhteellisen vakauden periaatteeseen, jota sovelletaan kaupalliseen kalastustoimintaan.

(8)

Itämeren itäosan turskakannan osalta ICES ei ole vielä voinut vahvistaa biologisia viitearvoja kannan biologiassa tapahtuneiden muutosten jälkeen. Näin ollen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi on aiheellista vahvistaa Itämeren itäisen turskakannan TAC ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti, siten kuin asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 säädetään, ja asettaa kalastuskieltoaika.

(9)

Rannikkokalastusmahdollisuuksien täysimääräisen käytön takaamiseksi on aiheellista ottaa lohen osalta käyttöön rajoitettu alueiden välinen jousto ICES-osa-alueilta 22–31 ICES-osa-alueelle 32 joustoa pyytäneelle jäsenvaltiolle.

(10)

ICESin lausunnon mukaan 29 prosenttia lohenkalastuksen saaliista ilmoitetaan virheellisesti, erityisesti meritaimensaaliina. Koska Itämerellä suurin osa meritaimenesta pyydetään rannikkoalueilta, meritaimenen kalastus on aiheellista kieltää yli neljän meripeninkulman päässä ja rajoittaa meritaimenen sivusaaliit kolmeen prosenttiin meritaimenen ja lohen kokonaissaaliista; tämän pitäisi osaltaan estää lohisaaliiden ilmoittamista virheellisesti meritaimensaaliina.

(11)

Tässä asetuksessa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien käyttöön sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 1224/2009 (3) ja erityisesti sen 33 ja 34 artiklaa, jotka koskevat saaliiden ja pyyntiponnistuksen kirjaamista sekä kalastusmahdollisuuksien loppuun käyttämistä koskevien tietojen toimittamista komissiolle. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi täsmennettävä koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä niiden lähettäessä komissiolle tietoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen puretuista saaliista.

(12)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 847/96 (4) otettiin käyttöön TACien vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyviä lisäedellytyksiä, mukaan lukien 3 ja 4 artiklan mukaiset varo-TACeja ja analyyttisiä TACeja koskevat joustosäännökset. Kyseisen asetuksen 2 artiklan mukaan neuvosto päättää TACeja vahvistettaessa kannoista, joihin 3 tai 4 artiklaa ei sovelleta, käyttäen perustana erityisesti kantojen biologista tilaa. Sen jälkeen otettiin asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdalla käyttöön kaikkia purkamisvelvoitteen alaisia kantoja koskeva vuotuinen joustomekanismi. Jotta näin ollen vältettäisiin liiallinen jousto, joka heikentäisi meren elollisten luonnonvarojen järkiperäisen ja vastuullisen hyödyntämisen periaatetta, haittaisi yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja aiheuttaisi kantojen biologisen tilan heikentymisen, olisi vahvistettava, että asetuksen (EY) N:o 847/96 3 ja 4 artiklaa sovelletaan analyyttisiin TACeihin vain siinä tapauksessa, ettei asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdassa säädettyä vuosittaista joustomahdollisuutta hyödynnetä.

(13)

Uusien tieteellisten lausuntojen perusteella harmaaturskan alustava TAC olisi ICES-alueella 3a sekä unionin vesillä ICES-alueella 2a ja ICES-suuralueella 4 vahvistettava 1 päivän marraskuuta 2018 ja 31 päivän lokakuuta 2019 väliseksi ajaksi.

(14)

Aikaisempina vuosina sardellin TAC ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 on vahvistettu kalenterivuodeksi. Heinäkuussa 2018 ICES antoi kyseistä kantaa koskevan lausuntonsa 1 päivän heinäkuuta 2018 ja 30 päivän kesäkuuta 2019 väliselle ajalle. Kyseiset ajanjaksot olisi yhdenmukaistettava, jotta TAC-kausi olisi sama kuin ICESin lausunnon kattama kausi. Poikkeuksellisesti ja ainoastaan siirtymävaiheen takia sardellin TACia olisi muutettava niin, että se kattaa 18 kuukauden ajanjakson, joka päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2019.

(15)

Jotta kalastustoiminta ei keskeytyisi ja jotta turvattaisiin unionin kalastajien toimeentulo, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2019. Tätä asetusta olisi kuitenkin sovellettava sardelliin ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden soveltamista, koska kyseiset pidempää aikaa koskevat kalastusmahdollisuudet ylittävät neuvoston asetuksessa (EU) 2018/120 (5) alun perin vahvistetut mahdollisuudet. Tätä asetusta olisi lisäksi sovellettava harmaaturskaan ICES-alueella 3a sekä unionin vesillä ICES-alueella 2a ja ICES-suuralueella 4 1 päivästä marraskuuta 201831 päivään lokakuuta 2019. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuodeksi 2019 ja muutetaan tiettyjä asetuksella (EU) 2018/120 vahvistettuja, muilla vesillä sovellettavia kalastusmahdollisuuksia.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan Itämerellä toimiviin unionin kalastusaluksiin.

2.   Tätä asetusta sovelletaan myös virkistyskalastukseen, jos se mainitaan nimenomaisesti asiaa koskevissa säännöksissä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklassa tarkoitettuja määritelmiä.

Lisäksi tarkoitetaan

1)

’osa-alueella’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 (6) liitteessä I määriteltyä Itämeren ICES-osa-aluetta;

2)

’suurimmalla sallitulla saaliilla’ (TAC) määrää, jonka verran kutakin kantaa voidaan pyytää vuoden aikana;

3)

’kiintiöllä’ unionille, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle myönnettyä osuutta TACista;

4)

’virkistyskalastuksella’ muuta kuin kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään esimerkiksi virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin.

II LUKU

KALASTUSMAHDOLLISUUDET

4 artikla

TACit ja niiden jakaminen

TACit, kiintiöt sekä tarvittaessa niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset vahvistetaan liitteessä.

5 artikla

Kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevat erityissäännökset

Tässä asetuksessa vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset ja uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätetyt tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti siirretyt määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

6 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

Sellaiset muiden kuin kohdelajien kannat, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuissa turvallisissa biologisissa rajoissa ja joiden osalta voidaan poiketa velvoitteesta lukea saaliit asianomaisiin kiintiöihin, yksilöidään tämän asetuksen liitteessä.

7 artikla

Turskan virkistyskalastusta koskevat toimenpiteet osa-alueilla 22–24

1.   Virkistyskalastuksessa osa-alueilla 22–24 yksi kalastaja saa pitää hallussaan enintään seitsemän turskayksilöä päivässä.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei estä tiukempien kansallisten toimenpiteiden soveltamista.

8 artikla

Meritaimenen kalastusta koskevat toimenpiteet osa-alueilla 22–32

1.   Osa-alueilla 22–32 meritaimenen kalastaminen neljää meripeninkulmaa kauempana perusviivoilta mitattuna on kalastusaluksilta kiellettyä 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2019. Näillä vesillä meritaimenen sivusaaliiden osuus ei lohen kalastuksessa saa missään vaiheessa kalastuksen aikana tai purettaessa saalista kunkin pyyntimatkan jälkeen ylittää kolmea prosenttia lohen ja meritaimenen kokonaissaaliista.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei estä tiukempien kansallisten toimenpiteiden soveltamista.

9 artikla

Joustomahdollisuus

1.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan varo-TACeja, ja mainitun asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 4 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia, jollei tämän asetuksen liitteessä toisin säädetä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 4 artiklaa ei sovelleta, jos jäsenvaltio hyödyntää asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdassa säädettyä vuosittaista joustomahdollisuutta.

10 artikla

Tietojen toimittaminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle kalakantojen pyydettyjen tai purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja kantojen koodeja.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

Asetuksen (EU) 2018/120 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/120 liite I A seuraavasti:

1)

Korvataan sardellin kalastusmahdollisuustaulukko ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 seuraavasti:

Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue:

9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espanja

10 802  (7)

 

 

Portugali

11 784  (7)

 

 

Unioni

22 586  (7)

 

 

TAC

22 586  (7)

 

Varo-TAC

2.

Korvataan harmaaturskan ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastusmahdollisuustaulukko ICES-alueella 3a sekä unionin vesillä ICES-alueella 2a ja ICES-suuralueella 4 seuraavasti:

Laji:

Harmaaturska ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Trisopterus esmarkii

Alue:

3a; unionin vedet alueilla 2a ja 4

(NOP/2A3A4.)

Vuosi

2018

2019

 

 

Tanska

85 186  (8)  (10)

49 953  (8)  (13)

 

 

Saksa

16 (8)  (9)  (10)

10 (8)  (9)  (13)

 

 

Alankomaat

63 (8)  (9)  (10)

37 (8)  (9)  (13)

 

 

Unioni

85 265  (8)  (10)

50 000  (8)  (13)

 

 

Norja

15 000  (11)

0

 

 

Färsaaret

6 000  (12)

0

 

 

TAC

ei sovelleta

ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019, lukuun ottamatta 11 artiklan 2 kohtaa, jota sovelletaan 1 päivän marraskuuta 2018 ja 31 päivän lokakuuta 2019 välisenä aikana, ja lukuun ottamatta 11 artiklan 1 kohtaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Neuvoston asetus (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2018, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).

(7)  Kiintiöön saa pyytää vain 1. tammikuuta 2018 ja 30. kesäkuuta 2019 välisenä aikana.”

(8)  Kiintiöstä saa olla koljan ja valkoturskan sivusaaliita enintään 5 prosenttia (OT2/*2A3A4). Koljan ja valkoturskan sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön tämän säännöksen nojalla, ja niiden lajien sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan nojalla, saavat yhteenlaskettuna olla enintään 9 prosenttia kiintiöstä.

(9)  Kiintiöön saa pyytää vain unionin vesillä ICES-alueilla 2a, 3a ja 4.

(10)  Unionin kiintiöön saa pyytää vain 1. marraskuuta 2017 ja 31. lokakuuta 2018 välisenä aikana.

(11)  Käytettävä lajittelulaitetta.

(12)  Käytettävä lajittelulaitetta. Mukaan lukien enintään 15 prosenttia tahattomia sivusaaliita (NOP/*2A3A4), jotka luetaan tähän kiintiöön.

(13)  Unionin kiintiöön saa pyytää 1. marraskuuta 2018 ja 31. lokakuuta 2019 välisenä aikana.”


LIITE

Unionin kalastusaluksiin sovellettavat TACit alueilla, joilla on TACeja, lajeittain ja alueittain

Seuraavissa taulukoissa vahvistetaan TACit ja kiintiöt (tonneina elopainoa, jollei toisin mainita) kannoittain ja niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset.

Viittaukset kalastusalueisiin ovat viittauksia ICES-alueisiin, jollei toisin mainita.

Kalakannat mainitaan lajin tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi tieteellisten nimien ja yleiskielisten nimien vastaavuustaulukko:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleisnimi

Clupea harengus

HER

Silakka

Gadus morhua

COD

Turska

Pleuronectes platessa

PLE

Punakampela

Salmo salar

SAL

Lohi

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili


Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alueet 30–31

(HER/30/31)

Suomi

72 724

 

 

Ruotsi

15 979

 

 

Unioni

88 703

 

 

TAC

88 703

 

Analyyttinen TAC


Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alueet 22–24

(HER/3BC+24)

Tanska

1 262

 

 

Saksa

4 966

 

 

Suomi

1

 

 

Puola

1 171

 

 

Ruotsi

1 601

 

 

Unioni

9 001

 

 

TAC

9 001

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

(HER/3D-R30)

Tanska

3 748

 

 

Saksa

994

 

 

Viro

19 139

 

 

Suomi

37 360

 

 

Latvia

4 723

 

 

Liettua

4 973

 

 

Puola

42 444

 

 

Ruotsi

56 979

 

 

Unioni

170 360

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 6 artiklaa sovelletaan.


Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alue 28.1

(HER/03D.RG)

Viro

14 336

 

 

Latvia

16 708

 

 

Unioni

31 044

 

 

TAC

31 044

 

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 6 artiklaa sovelletaan.


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 25–32

(COD/3DX32.)

Tanska

5 539  (1)

 

 

Saksa

2 203  (1)

 

 

Viro

540 (1)

 

 

Suomi

424 (1)

 

 

Latvia

2 060  (1)

 

 

Liettua

1 357  (1)

 

 

Puola

6 377  (1)

 

 

Ruotsi

5 612  (1)

 

 

Unioni

24 112  (1)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Varo-TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Osa-alueet 22–24

(COD/3BC+24)

Tanska

4 152

 

 

Saksa

2 031

 

 

Viro

92

 

 

Suomi

82

 

 

Latvia

344

 

 

Liettua

223

 

 

Puola

1 111

 

 

Ruotsi

1 480

 

 

Unioni

9 515

 

 

TAC

9 515

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

(PLE/3BCD-C)

Tanska

7 251

 

 

Saksa

806

 

 

Puola

1 518

 

 

Ruotsi

547

 

 

Unioni

10 122

 

 

TAC

10 122

 

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 6 artiklaa sovelletaan.


Laji:

Lohi

Salmo salar

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–31

(SAL/3BCD-F)

Tanska

18 885  (2)

 

 

Saksa

2 101  (2)

 

 

Viro

1 919  (2)  (3)

 

 

Suomi

23 548  (2)

 

 

Latvia

12 012  (2)

 

 

Liettua

1 412  (2)

 

 

Puola

5 729  (2)

 

 

Ruotsi

25 526  (2)

 

 

Unioni

91 132  (2)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Lohi

Salmo salar

Alue:

Unionin vedet osa-alueella 32

(SAL/3D32.)

Viro

995 (4)

 

 

Suomi

8 708  (4)

 

 

Unioni

9 703  (4)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Varo-TAC


Laji:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

(SPR/3BCD-C)

Tanska

26 710

 

 

Saksa

16 921

 

 

Viro

31 016

 

 

Suomi

13 982

 

 

Latvia

37 460

 

 

Liettua

13 551

 

 

Puola

79 497

 

 

Ruotsi

51 635

 

 

Unioni

270 772

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 6 artiklaa sovelletaan.


(1)  Tämän kiintiön kalastaminen osa-alueilla 25 ja 26 kielletään 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän heinäkuuta välisenä aikana

a)

kalastusaluksilta, joiden suurin pituus on vähintään 12 metriä ja jotka kalastavat trooleilla, kierrenuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 mm, sekä

b)

kalastusaluksilta, joiden suurin pituus on vähintään 12 metriä ja jotka kalastavat verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 mm, taikka pohjasiimoilla, pitkäsiimoilla ajosiimoja lukuun ottamatta, käsisiimoilla ja vapavälineillä.

(2)  Yksittäisten kalojen kappalemääränä.

(3)  Erityisvaatimus: enintään 20 prosenttia ja enintään 400 yksilöä kyseisestä kiintiöstä voidaan kalastaa unionin vesillä osa-alueella 32 (SAL/*3D32).

(4)  Yksittäisten kalojen kappalemääränä.