7.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1624,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisia luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmia varten toimitettaviin tietoihin liittyviä menettelyjä ja vakiomuotoisia lomakkeita ja malleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1066 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1066 (2) määritetään menettely ja otetaan käyttöön vähimmäismäärä lomakkeita, joiden mukaisesti luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten, jäljempänä ’laitokset’, on toimitettava kriisinratkaisuviranomaisille tietoja kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi laitoksille ja niiden panemiseksi täytäntöön. Kriisinratkaisuviranomaiset ovat saaneet kokemusta kriisinratkaisun suunnittelusta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1066 antamisen jälkeen. Saatujen kokemusten perusteella on tarpeen päivittää vähimmäismäärä lomakkeita, joita käytetään tietojen keräämiseksi kriisinratkaisun suunnittelua varten.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1066 tavoitteena on myös suunnitella menettely ja vähimmäismäärä lomakkeita, joiden avulla laitokset toimittavat tietoja kriisinratkaisuviranomaisille. Tällöin kriisinratkaisuviranomaiset voivat kerätä kyseiset tiedot yhdenmukaisella tavalla koko unionissa ja tietojenvaihto helpottuu asianomaisten viranomaisten välillä. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että yhdenmukainen tietojenkeruu on saavutettu vain osittain. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että kriisinratkaisuviranomaiset keräävät säännöllisesti vähimmäismäärän laitosta tai konsernia koskevia keskeisiä tietoja kaikkialla unionissa. Tämä ei estä kriisinratkaisuviranomaista keräämästä sellaisia lisätietoja, joita se pitää tarpeellisina kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi ja täytäntöön panemiseksi tai direktiivin 2014/59/EU 4 artiklassa tarkoitettujen yksinkertaistettujen tiedonantovelvoitteiden määrittämiseksi.

(3)

Sen varmistamiseksi, että kriisinratkaisusuunnitelmat perustuvat vähimmäismäärään tasaisesti korkealaatuisia ja tarkkoja tietoja, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1066 käyttöön otetuissa raportointilomakkeissa esitetyt tietoerät olisi muutettava yhteiseksi tietopistemalliksi. Tämä on jo käytäntönä vakavaraisuusvalvontaan liittyvässä raportoinnissa. Yhteisen tietopistemallin olisi koostuttava tietoeristä laaditusta strukturoidusta esityksestä, siinä olisi yksilöitävä kaikki asianomaiset liiketoimintamallit kriisinratkaisusuunnitteluun liittyvää yhdenmukaista raportointia varten ja sen olisi sisällettävä kaikki asiaa koskevat eritelmät, joita tarvitaan yhtenäisten tietoteknisten raportointisovellusten jatkokehittämisessä.

(4)

Jotta voidaan varmistaa laitosten ilmoittamien tietoerien laatu, johdonmukaisuus ja tarkkuus, tietoeriin olisi sovellettava yhteisiä validointisääntöjä.

(5)

Luonteensa vuoksi validointisääntöjä ja tietopisteiden määritelmiä ajantasaistetaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne täyttävät jatkuvasti sovellettavat sääntelyvaatimukset, analyyttiset vaatimukset ja tietotekniikkavaatimukset. Yksityiskohtaisen yhteisen tietopistemallin ja validointisääntöjen hyväksyminen ja julkaiseminen on kuitenkin tällä hetkellä niin aikaa vievää, että muutoksia on mahdotonta tehdä riittävän nopeasti ja ajoissa, jotta voitaisiin varmistaa kriisinratkaisusuunnitelmia koskevien yhdenmukaisten tietojen jatkuva toimittaminen unionissa. Sen vuoksi olisi vahvistettava yksityiskohtaista yhteistä tietopistemallia ja yksityiskohtaisia yhteisiä validointisääntöjä koskevat tiukat laatuvaatimukset, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, julkaisee sähköisesti verkkosivuillaan.

(6)

Direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä päällekkäisten tietovaatimusten minimoimiseksi. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1066 otetaan tätä varten käyttöön toimivaltaisten viranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten välinen yhteistyömenettely. Tämä menettely olisi säilytettävä, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja kriisinratkaisuviranomaiset varmistavat yhdessä, ovatko jotkin tai kaikki pyydetyt tiedot jo toimivaltaisen viranomaisen saatavilla. Jos tiedot ovat toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, on asianmukaista, että se toimittaa tiedot suoraan kriisinratkaisuviranomaiselle.

(7)

Ottaen huomioon täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/1066 tarvittavien muutosten laajuus on oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi suositeltavaa hyväksyä uusi täytäntöönpanoasetus ja sen vuoksi kumota täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1066.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisiin täytäntöönpanostandardeihin, jotka EPV on toimittanut komissiolle.

(9)

EPV on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset niistä teknisistä täytäntöönpanostandardeista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset täytäntöönpanostandardit, joissa määritetään menettelyt ja vähimmäismäärä vakiomuotoisia lomakkeita niitä tietoja varten, jotka toimitetaan kriisinratkaisuviranomaisille ja joita tarvitaan laadittaessa ja pantaessa täytäntöön yksittäisiä kriisinratkaisusuunnitelmia direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan mukaisesti sekä konsernin kriisinratkaisusuunnitelmia mainitun direktiivin 13 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’kriisinratkaisun kohteena olevalla yhteisöllä’ jompaakumpaa seuraavista:

a)

unioniin sijoittautunutta yhteisöä, jonka kriisinratkaisuviranomainen on direktiivin 2014/59/EU 12 artiklan mukaisesti määrittänyt yhteisöksi, johon kriisinratkaisusuunnitelmassa kohdistetaan kriisinratkaisutoimia; tai

b)

laitosta, joka ei kuulu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (4) 111 ja 112 artiklan nojalla konsolidoidun valvonnan piiriin kuuluvaan konserniin ja johon direktiivin 2014/59/EU 10 artiklan mukaisesti laaditussa kriisinratkaisusuunnitelmassa kohdistetaan kriisinratkaisutoimia;

2)

’kriisinratkaisun kohteena olevalla konsernilla’ jompaakumpaa seuraavista:

a)

kriisinratkaisun kohteena olevaa yhteisöä ja sen tytäryrityksiä, jotka eivät ole:

i)

itse kriisinratkaisun kohteena olevia yhteisöjä; tai

ii)

muiden kriisinratkaisun kohteena olevien yhteisöjen tytäryrityksiä; tai

iii)

kolmanteen maahan sijoittautuneita yhteisöjä, jotka eivät kriisinratkaisusuunnitelman mukaan kuulu kriisinratkaisun kohteena olevaan konserniin, ja niiden tytäryrityksiä;

b)

pysyvästi keskusyhteisöön liittyneitä luottolaitoksia, keskusyhteisö ja keskusyhteisön valvonnan alaisia laitoksia, jos jokin näistä yhteisöistä on kriisinratkaisun kohteena oleva yhteisö;

3)

’konsernilaitoksella’ konserniyhteisöä, joka on luottolaitos tai sijoituspalveluyritys;

4)

’merkityksellisellä oikeushenkilöllä’ konserniyhteisöä, joka joko

a)

tarjoaa kriittisiä toimintoja; tai

b)

joka edustaa tai tarjoaa yli viittä prosenttia mistä tahansa seuraavista:

i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (5) 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu konsernin kokonaisriskin määrä;

ii)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 429 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu konsernin vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävä vastuiden kokonaismäärä;

iii)

konsernin liiketoiminnan konsolidoidut tuotot.

3 artikla

Keskeisten tietojen toimittaminen yksittäisiä ja konsernin kriisinratkaisusuunnitelmia varten

1.   Laitosten ja konsernien tapauksessa unionissa emoyrityksenä toimivien yritysten on toimitettava kriisinratkaisuviranomaisille joko suoraan tai toimivaltaisen viranomaisen välityksellä liitteessä I olevissa lomakkeissa vaaditut tiedot noudattaen 4, 5 ja 6 artiklassa vahvistettua konsolidoinnin tasoa, toimittamistiheyttä ja muotoa sekä liitteessä II annettuja ohjeita.

2.   Jos kriisinratkaisuviranomainen tai konsernien tapauksessa konsernitason kriisinratkaisuviranomainen soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita direktiivin 2014/59/EU 4 artiklan mukaisesti, sen on ilmoitettava asianomaisille laitoksille tai unionissa emoyrityksenä toimiville yrityksille, mitä tietoja ei tarvitse sisällyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseen. Sen on yksilöitävä kyseiset tiedot viittaamalla liitteessä I vahvistettuihin lomakkeisiin.

4 artikla

Tietojen konsolidoinnin taso

1.   Konserniin kuulumattomien laitosten on toimitettava 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot yksittäisinä yrityksinä lukuun ottamatta liitteessä I olevissa lomakkeissa Z 07.02 ja Z 04.00 tarkoitettuja tietoja.

2.   Konsernien tapauksessa unionissa emoyrityksenä toimivien yritysten on toimitettava 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot seuraavien eritelmien mukaisesti:

a)

liitteessä I olevassa lomakkeessa Z 01.00 määritellyt tiedot seuraavien osalta:

i)

konsernitilinpäätökseen sisältyvät konserniyhteisöt, joiden osuus konsernin kaikista varoista tai kokonaisveloista on yli 0,5 prosenttia;

ii)

konsernilaitokset, joiden osuus konsernin kokonaisriskin määrästä on yli 0,5 prosenttia tai osuus konsernin kokonaisydinpääomasta (CET1) on yli 0,5 prosenttia unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen konsolidoidun aseman perusteella;

iii)

kriittisiä toimintoja tarjoavat konserniyhteisöt;

b)

liitteessä I olevissa lomakkeissa Z 02.00 ja Z 03.00 määritellyt tiedot:

i)

unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen tasolla tai muussa tapauksessa kunkin kriisinratkaisun kohteena olevan yksittäisen yhteisön tasolla;

ii)

kunkin sellaisen yksittäisen konsernilaitoksen tasolla, joka on merkityksellinen oikeushenkilö ja joka ei kuulu i alakohdan soveltamisalaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kriisinratkaisuviranomainen on kaikilta osin vapauttanut kyseisen laitoksen omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan erillisen vähimmäisvaatimuksen soveltamisesta direktiivin 2014/59/EU 45 artiklan 11 tai 12 kohdan nojalla;

iii)

unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen tasolla konsolidoidusti tai muussa tapauksessa kunkin kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön tasolla kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin konsolidoidun aseman perusteella;

c)

liitteessä I olevassa lomakkeessa Z 04.00 määritellyt tiedot kaikkien merkityksellisten oikeushenkilöiden välisten taloudellisten sidosten osalta:

d)

liitteessä I olevissa lomakkeissa Z 05.01 ja Z 05.02 määritellyt tiedot:

i)

unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen tasolla tai muussa tapauksessa kunkin kriisinratkaisun kohteena olevan yksittäisen yhteisön tasolla;

ii)

unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen tasolla konsolidoidusti tai muussa tapauksessa kunkin kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön tasolla kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin konsolidoidun aseman perusteella;

e)

liitteessä I olevassa lomakkeessa Z 06.00 määritellyt tiedot unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen tasolla konsolidoidusti kaikkien sellaisten luottolaitosten osalta, jotka ovat merkityksellisiä oikeushenkilöitä;

f)

liitteessä I olevassa lomakkeessa Z 07.01 määritellyt tiedot erikseen kustakin jäsenvaltiosta, jossa konserni toimii;

g)

liitteessä I olevissa lomakkeissa Z 07.02, Z 07.03 ja Z 07.04 määritellyt tiedot minkä tahansa konserniyhteisön kriittisten toimintojen ja ydinliiketoiminta-alueiden osalta;

h)

liitteessä I olevassa lomakkeessa Z 08.00 määritellyt tiedot kaikista kriittisistä palveluista, jotka tarjotaan mille tahansa liitteessä I olevassa lomakkeessa Z 01.00 mainitulle konserniyhteisölle;

i)

liitteessä I olevassa lomakkeessa Z 09.00 määritellyt tiedot kaikkien sellaisten rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien osalta, joissa esiintyvät häiriöt haittaisivat vakavasti jonkin lomakkeessa Z 07.02 mainitun kriittisen toiminnon suorittamista tai estäisivät sen;

j)

liitteessä I olevissa lomakkeissa Z 10.01 ja Z 10.02 määritellyt tiedot kaikista konsernin kriittisistä tietojärjestelmistä.

5 artikla

Toimittamistiheys, viitepäivämäärät ja ilmoituspäivämäärät

1.   Laitosten on toimitettava 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta edellisen kalenterivuoden tai asiaankuuluvan tilikauden viimeisen päivän osalta. Jos 30 päivä huhtikuuta ei ole pankkipäivä, tiedot on toimitettava seuraavana pankkipäivänä.

2.   Kriisinratkaisuviranomaisten on esitettävä tietojen toimittamista varten tarvittavat kriisinratkaisuviranomaisen tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot.

3.   Laitokset voivat toimittaa tarkastamattomia lukuja. Jos tarkastetut luvut poikkeavat toimitetuista tarkastamattomista luvuista, korjatut tarkastetut luvut on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Tarkastamattomat luvut ovat lukuja, joista ulkoinen tarkastaja ei ole antanut tarkastuslausumaa, kun taas tarkastetut luvut ovat lukuja, jotka ulkoinen tarkastaja on tarkastanut ja joista hän on antanut tarkastuslausuman.

4.   Toimitettuihin ilmoituksiin tehdyt korjaukset on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

6 artikla

Tietojen toimittamismuoto

1.   Laitosten tai konsernien tapauksessa unionissa emoyrityksenä toimivien yritysten on annettava 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttäen kriisinratkaisuviranomaisten määrittelemiä tietojenvaihdon muotoja ja esitystapoja ja noudatettava liitteessä III tarkoitetun yhteisen tietopistemallin tietopistemääritelmiä ja liitteessä IV tarkoitettuja validointisääntöjä sekä seuraavia eritelmiä:

a)

tietotoimituksiin ei saa sisällyttää tietoja, joita ei ole pyydetty tai jotka ovat käyttötarkoitukseen soveltumattomia;

b)

numeeriset arvot on toimitettava tosiasiallisina tietoina seuraavasti:

i)

luokkaan ”rahamäärä” (monetary) kuuluvat tietopisteet on ilmoitettava tuhansien yksiköiden vähimmäistarkkuudella;

ii)

luokkaan ”prosenttiosuus” (percentage) kuuluvat tietopisteet on ilmaistava yksikköinä neljän desimaalin vähimmäistarkkuudella;

iii)

luokkaan ”kokonaisluku” (integer) kuuluvat tietopisteet on ilmoitettava ilman desimaaleja yksikkötarkkuudella.

2.   Laitosten tai konsernien tapauksessa unionissa emoyrityksenä toimivien yritysten toimittamiin tietoihin on liitettävä seuraavat tiedot:

a)

toimittamisen viitepäivämäärä;

b)

raportointivaluutta;

c)

sovellettavat tilinpäätösstandardit;

d)

raportoivan yhteisön tunniste;

e)

tietojen konsolidoinnin taso 4 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Lisätietojen toimittaminen yksittäisiä ja konsernin kriisinratkaisusuunnitelmia varten

1.   Jos kriisinratkaisuviranomainen tai konsernitason kriisinratkaisuviranomainen katsoo, että kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi ja täytäntöön panemiseksi tarvitaan tietoja, jotka eivät sisälly mihinkään liitteessä I esitetyistä lomakkeista, tai muoto, jossa toimivaltainen viranomainen antaa lisätietoja 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ei sovellu kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan tai täytäntöönpanoon, kriisinratkaisuviranomaisen on pyydettävä tällaisia tietoja laitokselta tai unionissa emoyrityksenä toimivalta yritykseltä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa pyynnössä kriisinratkaisuviranomaisen on

a)

yksilöitävä toimitettavat lisätiedot;

b)

täsmennettävä pyydettyjen tietojen määrän ja monitahoisuuden perusteella asianmukainen määräaika, johon mennessä laitoksen tai konsernien tapauksessa unionissa emoyhtiönä toimivan yrityksen on toimitettava tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle;

c)

täsmennettävä muoto, jota laitosten tai konsernien tapauksessa unionissa emoyrityksenä toimivien yritysten on käytettävä toimittaessaan tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle;

d)

täsmennettävä, onko tiedot ilmoitettava yksittäisen laitoksen vai konsernin tasolla ja onko ilmoitettavien tietojen koskettava paikallista, unionin laajuista vai maailmanlaajuista toimintaa;

e)

ilmoitettava tarvittavat yhteystiedot lisätietojen toimittamista varten.

8 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten välinen yhteistyö

1.   Toimivaltaisten viranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten on yhdessä todennettava, ovatko 3 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan nojalla kriisinratkaisuviranomaiselle toimitettavat tiedot jo osittain tai kokonaisuudessaan toimivaltaisen viranomaisen saatavilla.

2.   Jos tiedot ovat jo osittain tai kokonaisuudessaan toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, kyseisen viranomaisen on toimitettava nämä tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle kohtuullisessa ajassa.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kriisinratkaisuviranomaisten on varmistettava, että laitoksille tai konsernien tapauksessa unionissa emoyrityksenä toimiville yrityksille ilmoitetaan tiedoista, jotka on sisällytettävä 3 artiklan 1 kohdan nojalla toimitettaviin tietoihin. Niiden on yksilöitävä kyseiset tiedot viittaamalla liitteessä I vahvistettuihin lomakkeisiin.

9 artikla

Siirtymäkausi

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2018 välisenä aikana päättyvän tilikauden osalta ilmoituspäivämäärä on viimeistään 31 päivä toukokuuta 2019.

2.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana päättyvän tilikauden osalta ilmoituspäivämäärä on viimeistään 30 päivä huhtikuuta 2020.

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1066.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1066, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisista luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmia varten toimitettaviin tietoihin liittyviä menettelyjä, vakiomuotoisia lomakkeita ja malleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 181, 6.7.2016, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).


LIITE I

KRIISINRATKAISUN RAPORTOINTILOMAKKEET

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

Lyhytnimi

 

 

YHTEISÖN TIEDOT, KONSERNIRAKENNE JA RIIPPUVUUDET

 

1

Z 01.00

Organisaatiorakenne

ORG

 

 

TIEDOT TASEESEEN SISÄLTYVISTÄ JA TASEEN ULKOPUOLISISTA ERISTÄ

 

2

Z 02.00

Vastuiden rakenne

LIAB

3

Z 03.00

Omien varojen vaatimukset

OWN

4

Z 04.00

Konsernin sisäiset taloudelliset sidokset

IFC

5,1

Z 05.01

Suurimmat vastapuolet (velat)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Suurimmat vastapuolet (taseen ulkopuoliset erät)

MCP 2

6

Z 06.00

Talletussuoja

DIS

 

 

YDINLIIKETOIMINTA-ALUEET, KRIITTISET TOIMINNOT JA NIIHIN LIITTYVÄT TIETOJÄRJESTELMÄT SEKÄ RAHOITUSMARKKINOIDEN INFRASTRUKTUURIT (FMI)

 

 

 

Kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet

 

7,1

Z 07.01

Taloudellisten toimintojen kriittisyysarviointi

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Kriittisten toimintojen kartoitus oikeushenkilöiden mukaan

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Ydinliiketoiminta-alueiden kartoitus oikeushenkilöiden mukaan

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Kriittisten toimintojen kartoitus ydinliiketoiminta-alueiden mukaan

FUNC 4

8

Z 08.00

Kriittiset palvelut

SERV

 

 

FMI-palvelut – palveluntarjoajat ja käyttäjät

 

9

Z 09.00

FMI-palvelut – Palveluntarjoajat ja käyttäjät – Kartoitus kriittisten toimintojen mukaan (FMI)

FMI 1

 

 

Tietojärjestelmät

 

10,1

Z 10.01

Kriittiset tietojärjestelmät (yleiset tiedot)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Tietojärjestelmien kartoitus

CIS 2


Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG)

Yhteisö

Välitön emoyritys

Nimi

Koodi

LEI-tunnus

Yhteisön tyyppi

Maa

Sisällytetty varovaisuusperiaatteen mukaiseen konsolidointiin

Vakavaraisuusasetuksen 7 artiklan mukainen poikkeus

Vakavaraisuusasetuksen 10 artiklan mukainen vapautus

Varat yhteensä

Kokonaisriskin määrä

Vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävä vastuumäärä

Tilinpäätösstandardi

Osuus kaikista konsolidoiduista varoista

Osuus konsolidoidusta kokonaisriskin määrästä

Osuus konsolidoidusta vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävästä vastuumäärästä

Merkityksellinen oikeushenkilö

Nimi

Koodi

LEI-tunnus

Osakepääoma

Äänioikeudet yhteisössä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 – Vastuiden rakenne (LIAB)

 

Vastapuoli

YHTEENSÄ

 

Kotitaloudet

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset (pk-yritykset)

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset (muut kuin pk-yritykset)

Luottolaitokset

Muut rahoitusalan yritykset

Julkisyhteisöt ja keskuspankit

Ei yksilöity, listattu kauppapaikassa

Ei yksilöity, ei listattu kauppapaikassa

joista: konsernin sisäinen

joista: velat, joihin sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä, paitsi konsernin sisäiset velat

Rivi

Erä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

VELAT, JOTKA JÄTETÄÄN VELKAKIRJOJEN ARVON ALASKIRJAUKSEN TAI OMAKSI PÄÄOMAKSI MUUNTAMISEN ULKOPUOLELLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Suojatut talletukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Vakuudelliset velat – vakuudellinen osa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Asiakkaille olevat velat, jos ne on suojattu maksukyvyttömyystilanteessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Varainhoitoon liittyvät velat, jos ne on suojattu maksukyvyttömyystilanteessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Laitoksille olevat velat < 7 päivää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Järjestelmälle (ylläpitäjälle) olevat velat < 7 päivää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Työsuhdevelat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Päivittäisen toiminnan kannalta kriittiset velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille olevat velat, jos ne ovat etuuskohteluun oikeutettuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Talletussuojajärjestelmälle olevat velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

VELAT, JOITA EI JÄTETÄ VELKAKIRJOJEN ARVON ALASKIRJAUKSEN TAI OMAKSI PÄÄOMAKSI MUUNTAMISEN ULKOPUOLELLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Talletukset, joita ei ole suojattu mutta jotka ovat etuuskohteluun oikeutettuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 1 kuukausi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

joista: jäljellä oleva maturiteetti > 1 kuukausi < 1 vuosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

joista: jäljellä oleva maturiteetti >= 1 vuosi < 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Talletukset, joita ei ole suojattu ja jotka eivät ole etuuskohteluun oikeutettuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 1 kuukausi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

joista: jäljellä oleva maturiteetti > 1 kuukausi < 1 vuosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

joista: jäljellä oleva maturiteetti >= 1 vuosi < 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Johdannaisista johtuvat taseen kirjatut velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Nettovelkojen summa ottaen huomioon sopimusnettoutusryhmät, markkinahintaan arvostamisen jälkeen ja ennen vakuuden kuittaamista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Nettovelkojen summa ottaen huomioon sopimusnettoutusryhmät, markkinahintaan arvostamisen jälkeen ja vakuuden kuittaamisen jälkeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Nettovelkojen summa ottaen huomioon sopimusnettoutusryhmät, markkinahintaan arvostamisen jälkeen ja vakuuden kuittaamisen jälkeen, sisältäen arvioidut sulkeutumismäärät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Nettovelkojen summa ottaen huomioon toiminnan vakautta koskevat nettoutussäännöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Alivakuudelliset velat (”uncollateralised secured liabilities”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 1 kuukausi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

joista: jäljellä oleva maturiteetti > 1 kuukausi < 1 vuosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

joista: jäljellä oleva maturiteetti >= 1 vuosi < 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Strukturoidut velkakirjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 1 kuukausi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

joista: jäljellä oleva maturiteetti > 1 kuukausi < 1 vuosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

joista: jäljellä oleva maturiteetti >= 1 vuosi < 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Etuoikeutettuihin saamisiin kuuluvat vakuudettomat velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 1 kuukausi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

joista: jäljellä oleva maturiteetti > 1 kuukausi < 1 vuosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

joista: jäljellä oleva maturiteetti >= 1 vuosi < 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Etuoikeutettuihin saataviin kuuluvat huonomman etuoikeudet velat eli SNP-velat (”senior non-preferred”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 1 kuukausi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

joista: jäljellä oleva maturiteetti > 1 kuukausi < 1 vuosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

joista: jäljellä oleva maturiteetti >= 1 vuosi < 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Etuoikeudeltaan huonommat velat (muut kuin omat varat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 1 kuukausi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

joista: jäljellä oleva maturiteetti > 1 kuukausi < 1 vuosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

joista: jäljellä oleva maturiteetti >= 1 vuosi < 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Muut MREL-hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

joista: jäljellä oleva maturiteetti >= 1 vuosi < 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

joista: jäljellä oleva maturiteetti < = 2 vuotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Rahoitusvaroihin kuulumattomat velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Muut velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

OMAT VARAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Ydinpääoma (CET1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

joista: pääomainstrumentit/osakepääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

joista: instrumentit, jotka ovat tasavertaisessa asemassa tavallisten osakkeiden kanssa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Ensisijainen lisäpääoma (AT1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

joista: omiksi varoiksi hyväksytyt etuoikeudeltaan huonommat velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Toissijainen pääoma (T2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

joista: omiksi varoiksi hyväksytyt etuoikeudeltaan huonommat velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

KAIKKI VELAT JA OMAT VARAT YHTEENSÄ, MYÖS JOHDANNAISVELAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 – Omien varojen vaatimukset (OWN)

 

Määrä tai prosenttiosuus

0010

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

0100

 

Osuus konsolidoidusta kokonaisriskin määrästä

0110

 

PERUSTAMISPÄÄOMA JA VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTETTA KOSKEVA VAATIMUS

 

 

Perustamispääoma

0210

 

Vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva vaatimus

0220

 

SREP:N MUKAISTA KOKONAISPÄÄOMAVAATIMUSTA (TSCR) KUVAAVA SUHDE

0300

 

TSCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

0310

 

TSCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

0320

 

YHTEENLASKETUT PUSKURIVAATIMUKSET

0400

 

Yleinen pääomapuskuri

0410

 

Jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä johtuva pääomapuskuri

0420

 

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri

0430

 

Järjestelmäriskipuskuri

0440

 

Maailmanlaajuista järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

0450

 

Muuta järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

0460

 

YHTEENLASKETTUA PÄÄOMAVAATIMUSTA (OCR) KUVAAVA SUHDE

0500

 

OCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

0510

 

OCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

0520

 

OCR ja toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus (P2G)

0600

 

OCR ja P2G: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

0610

 

OCR ja P2G: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

0620

 


Z 04.00 – Konsernin sisäiset taloudelliset sidokset (IFC)

Liikkeeseenlaskija tai taattava yhteisö

Luotonantaja, haltija tai takauksen antaja

Taloudellinen sidos

Yhteisön nimi

Koodi

Yhteisön nimi

Koodi

Tyyppi

Jäljellä oleva määrä

 

josta myönnetty kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti

josta MREL-hyväksyttäviä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 – Suurimmat vastapuolet (velat) (MCP 1)

Vastapuoli

Tyyppi

Jäljellä oleva määrä

Yhteisön nimi

Koodi

Konserni tai yksittäinen asiakas

Maa

Ala

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Suurimmat vastapuolet (taseen ulkopuoliset erät) (MCP 2)

Vastapuoli

Tyyppi

Määrä

Yhteisön nimi

Koodi

Konserni tai yksittäinen asiakas

Maa

Ala

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 – Talletussuoja (DIS)

Oikeushenkilö

Jäsenyys talletussuojajärjestelmässä

Laitosten suojajärjestelmä

Sopimusperusteisen järjestelmän tarjoama lisäsuoja

Yhteisön nimi

Koodi

Talletussuojajärjestelmä

Suojattujen talletusten määrä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 – Taloudellisten toimintojen kriittisyysarviointi (FUNC 1)

Maa:

 

 

 

Rivi

Taloudelliset toiminnot

Kvantitatiiviset tiedot

Kriittisyysarviointi

TUNNUS

Taloudellinen toiminto

Taloudellisen toiminnon kuvaus

Markkinaosuus

Rahamäärä

Numeerinen indikaattori

Vaikutus markkinoihin

Korvattavuus

Kriittinen toiminto

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Talletukset

0010

1,1

Kotitaloudet

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset – pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset – muut kuin pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Julkisyhteisöt

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Muut alat/vastapuolet (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Muut alat/vastapuolet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Muut alat/vastapuolet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Luotonanto

0080

2,1

Kotitaloudet – asuntolainat

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Kotitaloudet – muu luotonanto

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset – pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset – muut kuin pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Julkisyhteisöt

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Muut alat/vastapuolet (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Muut alat/vastapuolet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Muut alat/vastapuolet (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Maksu-, käteisraha-, toimitus-, määritys- ja säilytyspalvelut

0160

3,1

Maksupalvelut rahalaitoksille

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Maksupalvelut muille kuin rahalaitoksille

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Käteispalvelut

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Arvopapereiden toimitusjärjestelmät

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Keskusvastapuolimäärityksen palvelut

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Säilytyspalvelut

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Muut palvelut/toiminnat/toiminnot (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Muut palvelut/toiminnat/toiminnot (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Muut palvelut/toiminnat/toiminnot (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pääomamarkkinat

0250

4,1

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset – OTC

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset – muu kuin OTC

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Jälkimarkkinat/kaupankäynti (ainoastaan kaupankäyntitarkoituksessa)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Ensimarkkinat/merkintäsitoumukset

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Muut palvelut/toiminnat/toiminnot (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Muut palvelut/toiminnat/toiminnot (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Muut palvelut/toiminnat/toiminnot (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tukkurahoitus

0320

5,1

Ottolainaus

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Johdannaiset (varat)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Luotonanto

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Johdannaiset (velat)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Muut tuotelajit (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Muut tuotelajit (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5,7

Muut tuotelajit (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 – Kriittisten toimintojen kartoitus oikeushenkilökohtaisesti (FUNC 2)

Kriittiset toiminnot

Oikeushenkilö

Rahamääräinen merkitys

Maa

TUNNUS

Yhteisön nimi

Koodi

Rahamäärä

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 – Ydinliiketoiminta-alueiden kartoitus oikeushenkilöiden mukaan (FUNC 3)

Ydinliiketoiminta-alue

Oikeushenkilö

Ydinliiketoiminta-alue

Liiketoiminta-alueen tunnus

Kuvaus

Yhteisön nimi

Koodi

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 – Kriittisten toimintojen kartoitus ydinliiketoiminta-alueiden mukaan (FUNC 4)

Kriittiset toiminnot

Ydinliiketoiminta-alue

Maa

Toiminnon tunnus

Ydinliiketoiminta-alue

Liiketoiminta-alueen tunnus

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 – Kriittiset palvelut (SERV)

Tunnus

Palvelutyyppi

Palvelun vastaanottaja

Palveluntarjoaja

Kriittinen toiminto

Aika, joka arviolta kuluu toiminnon korvaamiseen

Aika, joka arviolta kuluu tietojen keräämiseksi sopimuksesta

Sovellettava laki

Kriisinratkai sun kanssa yhteensopiva sopimus

Yhteisön nimi

Koodi

Yhteisön nimi

Koodi

Konsernin osa

Maa

TUNNUS

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – FMI-palvelut – Palveluntarjoajat ja käyttäjät – Kartoitus kriittisten toimintojen mukaan (FMI)

Käyttäjä

Kriittinen toiminto

Palveluntarjoaja

Sovellettava laki

Yhteisön nimi

Koodi

Maa

TUNNUS

Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri (FMI)

Osallistumismuoto

Välittäjä

Palvelun kuvaus

Järjestelmä-tyyppi

Nimi

FMI-koodi

Nimi

Koodi

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 – Kriittiset tietojärjestelmät (yleiset tiedot) (CIS 1)

Kriittinen tietojärjestelmä

Järjestelmästä vastaava konserniyhteisö

Järjestelmän tunnuskoodi

Nimi

Tyyppi

Kuvaus

Yhteisön nimi

Koodi

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 – Tietojärjestelmien kartoitus (CIS 2)

Järjestelmän tunnuskoodi

Järjestelmän konserniyhteisökäyttäjä

Kriittinen palvelu

Kriittinen toiminto

Yhteisön nimi

Koodi

Tunnus

Maa

TUNNUS

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


LIITE II

Ohjeet

I.

Yleiset ohjeet 24

I.1

Rakenne 24

I.2

Viitteet 25

I.3

Tilinpäätösstandardit 25

I.4

Konsolidoinnin laajuus 25

I.5

Numerointi ja muut käytännöt 26

II.

Lomakkeisiin liittyvät ohjeet 26

II.1

Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG) 26

II.2

Z 02.00 – Vastuiden rakenne (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 – Omien varojen vaatimukset (OWN) 36

II.4

Z 04.00 – Konsernin sisäiset taloudelliset sidokset (IFC) 39

II.5

Z 05.01 ja Z 05.02 – Suurimmat vastapuolet (MCP) 41

II.6

Z 06.00 – Talletussuoja (DIS) 44

II.7

Kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet 47

II.8

Z 08.00 – Kriittiset palvelut (SERV) 55

II.9

Z 09.00 – FMI-palvelut – Palveluntarjoajat ja käyttäjät – Kartoitus kriittisten toimintojen mukaan 59

II.10

Kriittinen tietojärjestelmä 61

I.   Yleiset ohjeet

I.1   Rakenne

1.

Raportointikehys sisältää 15 lomaketta, jotka on järjestetty kolmeen ryhmään:

(1)

”Yleiset tiedot”, jotka antavat yleiskuvan konsernin ja siihen kuuluvien yhteisöjen organisaatiorakenteesta, varojen jakautumisesta ja riskin määrästä. Tämä ryhmä koostuu lomakkeesta ”Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG)”

(2)

”Tiedot taseeseen sisältyvistä ja taseen ulkopuolisista eristä”, jotka sisältävät taloudelliset tiedot veloista, omista varoista, konserniyhteisöjen välisistä taloudellisista yhteyksistä, suurimmille vastapuolille olevista veloista, suurimmilta vastapuolilta saaduista taseen ulkopuolisista eristä ja talletussuojasta. Tässä ryhmässä on kuusi lomaketta:

a)

”Z 02.00 – Vastuiden rakenne (LIAB)”;

b)

”Z 03.00 – Omien varojen vaatimukset (OWN)”

c)

”Z 04.00 – Konsernin sisäiset taloudelliset sidokset (IFC)”

d)

Kaksi lomaketta, jotka liittyvät suurimpiin vastapuoliin, ”Z 05.01 – Suurimmat vastapuolet (velat) (Z-MCP 1)” ja ”Z 05.02 – Suurimmat vastapuolet (taseen ulkopuoliset erät) (Z-MCP 2)”.

e)

”Z 06.00 – Talletussuoja (Z-DIS)”

(3)

”Kriittiset toiminnot”, jotka tarjoavat yleiskuvan kriittisistä toiminnoista ja joissa kriittiset toiminnot kartoitetaan oikeushenkilöiden, ydinliiketoiminta-alueiden, kriittisten palveluiden, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien ja tietojärjestelmien mukaan. Tässä ryhmässä on seitsemän lomaketta:

neljä lomaketta, jotka liittyvät kriittisten toimintojen yksilöimiseen ja kriittisten toimintojen kartoittamiseen ydinliiketoiminta-alueiden ja konserniyhteisöjen mukaan, ”Z 07.01 – Taloudellisten toimintojen kriittisyysarviointi (Z-FUNC 1)”, ”Z 07.02 – Kriittisten toimintojen kartoitus oikeushenkilökohtaisesti (Z-FUNC 2)”, ”Z 07.03 – Ydinliiketoiminta-alueiden kartoitus oikeushenkilöiden mukaan (Z-FUNC 3)” ja ”Z 07.04 – Kriittisten toimintojen kartoitus ydinliiketoiminta-alueiden mukaan (Z-FUNC 4)”;

”Z 08.00 – Kriittiset palvelut (Z-SERV)”

”Z 09.00 – FMI-palvelut – Palveluntarjoajat ja käyttäjät – Kartoitus kriittisten toimintojen mukaan (FMI)”

kaksi lomaketta, jotka liittyvät kriittisiin tietojärjestelmiin, ”Z 10.01 – Kriittiset tietojärjestelmät (yleiset tiedot) (Z-CIS 1)” ja ”Z 10.02 – Tietojärjestelmien kartoitus (Z-CIS 2)”.

I.2   Viitteet

2.

Tässä liitteessä käytetään seuraavia lyhenteitä:

a)

’BCBS:llä’ tarkoitetaan Kansainvälisen järjestelypankin (Bank of International Settlements) Baselin pankkivalvontakomiteaa;

b)

’CPMI:llä’ tarkoitetaan Kansainvälisen järjestelypankin maksujärjestelmä- ja markkinainfrastruktuurikomiteaa;

c)

’FINREP-raportoinnilla’ tarkoitetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (1) liitteisiin III ja IV sisältyviä taloudellisten tietojen raportointilomakkeita ja liitteessä V olevia täydentäviä ohjeita;

d)

’COREP (OF):lla’ tarkoitetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteitä I (lomakkeet) ja II (ohjeet);

e)

’COREP (LR):lla’ tarkoitetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteitä X (lomakkeet) ja XI (ohjeet);

f)

’FSB:llä’ tarkoitetaan finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmää;

g)

’IAS-standardeilla’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (2) 2 artiklassa määriteltyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja;

h)

’IFRS-standardeilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (2) 2 artiklassa määriteltyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja;

i)

’LEI-tunnuksella’ (’Legal Entity Identifier’) tarkoitetaan finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) ehdottamaa ja G20-ryhmän vahvistamaa oikeushenkilötunnusta, jolla pyritään varmistamaan finanssitransaktioiden osapuolten yksilöllinen ja maailmanlaajuinen tunnistaminen. Siihen asti, kun maailmanlaajuinen LEI-järjestelmä alkaa toimia täysimittaisesti, käyttöönottovaiheen niin kutsuttuja pre-LEI-tunnuksia myöntää vastapuolille maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmän valvontaelimen (Regulatory Oversight Committee – ROC) valtuuttama paikallinen toimintayksikkö (Local Operational Unit) (yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa verkkosivustolla www.leiroc.org). Jos tietyllä vastapuolella on oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus), sitä on käytettävä kyseisen vastapuolen yksilöimiseksi;

j)

’NGAAP:llä’ tai ’kansallisilla yleisesti hyväksytyillä kirjanpitoperiaatteilla’ tarkoitetaan direktiivin 86/635/ETY (3) nojalla laadittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä.

I.3   Tilinpäätösstandardit

3.

Ellei näissä ohjeissa muuta määrätä, laitosten on ilmoitettava kaikki määrät sen tilinpäätössäännöstön perusteella, jota ne käyttävät raportoidessaan taloudellisia tietoja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9–11 artiklan mukaisesti. Laitosten, joiden ei edellytetä raportoivan taloudellisia tietoja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti, on sovellettava oman tilinpäätössäännöstönsä sääntöjä.

4.

Niitä laitoksia varten, jotka raportoivat IFRS-standardien mukaisesti, on lisätty viittaukset asianomaisiin IFRS-standardeihin.

I.4   Konsolidoinnin laajuus

5.

Tässä kehyksessä viitataan lomakkeesta riippuen seuraaviin:

tilinpäätössäännöstön mukainen konsolidointi (sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhteisöt);

varovaisuusperiaatteen mukainen konsolidointi (yhteisöt, jotka kuuluvat konsolidoinnin piiriin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (4) ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti) unionissa emoyrityksenä toimivan yrityksen tasolla;

konsolidointi kriisinratkaisun kohteena olevan yhteisön tasolla kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin osalta.

6.

Kunkin lomakkeen osalta laitosten on noudatettava tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti sovellettavaa konsolidointiperustetta tai sovellettavia konsolidointiperusteita.

I.5   Numerointi ja muut käytännöt

7.

Näissä ohjeissa noudatetaan jäljempänä esitettyä merkintäkäytäntöä, kun viitataan lomakkeiden sarakkeisiin, riveihin ja soluihin. Näitä numerokoodeja käytetään laajasti validointisäännöissä.

8.

Näissä ohjeissa noudatetaan seuraavia yleisiä merkintätapoja viitattaessa lomakkeen sarakkeisiin, riveihin ja soluihin: {lomake;rivi;sarake}.

9.

Jos kyseessä on lomakkeen sisäinen validointi, jossa käytetään vain kyseisen lomakkeen tietopisteitä, merkinnöissä ei mainita lomaketta: {rivi;sarake}.

10.

Lomakkeissa, joissa on ainoastaan yksi sarake, viitataan vain riveihin: {lomake;rivi}.

11.

Asteriskia (*) käytetään ilmaisemaan, että validointi kohdistuu edellä määriteltyihin riveihin tai sarakkeisiin.

12.

Jos tietoyksikkö ei koske yhteisöjä, joista ilmoitus annetaan, vastaava kenttä jätetään tyhjäksi.

13.

Kun ohjeissa viitataan ensisijaiseen avaimeen, tällä tarkoitetaan saraketta tai sarakeyhdistelmää, jolla on tarkoitus tunnistaa yksiselitteisesti kaikki lomakkeen rivit. Ensisijaisen avaimen on sisällettävä yksilöllinen arvo kullekin lomakkeen riville. Se ei saa sisältää tyhjää arvoa.

II.   Lomakkeisiin liittyvät ohjeet

II.1   Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG)

II.1.1   Yleiset huomiot

14.

Tässä lomakkeessa esitetään yhteenveto konsernin oikeudellisesta muodosta ja omistusrakenteesta. Kaikki konserniyhteisöt, jotka täyttävät tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyn vähimmäisrajan, sisällytetään yhdelle lomakkeelle. Lomakkeeseen sisällytetään vain oikeushenkilöt.

II.1.2   Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

Sarakkeet

Ohjeet

0010–0160

Yhteisö

0010

Nimi

Yhteisön nimi. Yhteisön asiakirjoihin merkitty virallinen nimi, myös maininta oikeudellisesta muodosta.

0020

Koodi

Yhteisön koodi. Laitosten osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus. Muiden yhteisöjen osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, unionin yhdenmukaisen kodifioinnin mukainen koodi tai, jos sitä ei ole käytettävissä, kansallinen koodi.

Koodin on oltava yksilöllinen, ja sitä on käytettävä johdonmukaisesti lomakkeissa. Koodilla on aina oltava arvo.

0030

LEI-tunnus

20-merkkinen, aakkosnumeerinen LEI-koodi, jos se on käytettävissä.

0040

Yhteisön tyyppi

Yhteisön tyypin (etuoikeusjärjestyksessä) on oltava jokin seuraavista:

a)

”Luottolaitos”

Tähän luokkaan kuuluvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritellyt luottolaitokset direktiivin 2013/36/EU (5) 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja yhteisöjä lukuun ottamatta.

b)

”Sijoituspalveluyritykset, joihin sovelletaan direktiivin 2013/36/EU 28 artiklan 2 kohdassa säädettyä perustamispääomavaatimusta”.

Tähän luokkaan kuuluvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määritellyt sijoituspalveluyritykset, joihin sovelletaan direktiivin 2013/36/EU 28 artiklan 2 kohdassa vahvistettua perustamispääomavaatimusta.

c)

”Sijoituspalveluyritykset, joihin ei sovelleta direktiivin 2013/36/EU 28 artiklan 2 kohdassa säädettyä perustamispääomavaatimusta”.

d)

”Rahoituslaitos”.

Tähän luokkaan kuuluvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 26 alakohdassa määritellyt rahoituslaitokset, lukuun ottamatta jäljempänä e kohdassa lueteltuja holdingyhtiöitä.

e)

”Holdingyhtiö”.

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat:

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdassa määritellyt rahoitusalan holdingyhtiöt.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määritellyt rahoitusalan sekaholdingyhtiöt.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määritellyt monialan holdingyhtiöt.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 30 alakohdassa määritellyt emoyrityksenä toimivat rahoitusalan holdingyhtiöt.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 31 alakohdassa määritellyt unionissa emoyrityksenä toimivat rahoitusalan holdingyhtiöt.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 32 alakohdassa määritellyt jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivat rahoitusalan sekaholdingyhtiöt.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 33 alakohdassa määritellyt unionissa emoyrityksenä toimivat rahoitusalan sekaholdingyhtiöt.

f)

”Vakuutusyritys”.

Tähän luokkaan kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (6) 13 artiklassa määritellyt vakuutusyritykset.

g)

”Muuntyyppinen yhteisö”, jos yhteisö ei kuulu mihinkään edellä mainituista luokista.

0050

Maa

Yhteisön kotipaikkana olevan maan (jäsenvaltio tai kolmas maa) ISO 3166–1-alpha-2-koodi.

0060

Sisältyy varovaisuusperiaatteen piiriin

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia lyhenteitä:

 

Y – kyllä;

 

N – ei.

0070

Vakavaraisuusasetuksen 7 artiklan mukainen poikkeus

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia lyhenteitä:

 

Y – jos toimivaltainen viranomainen on luopunut asetuksen (EU) N:o 575/2013 6 artiklan 1 kohdan soveltamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 7 artiklan mukaisesti;

 

N – muut tapaukset.

0080

Vakavaraisuusasetuksen 10 artiklan mukainen vapautus

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia lyhenteitä:

 

Y – jos toimivaltainen viranomainen on soveltanut vapautusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklan nojalla.

 

N – muut tapaukset.

0090

Varat yhteensä

Varat yhteensä FINREP-raportoinnin {F 01.01; 380,010} mukaisesti.

0100

Kokonaisriskin määrä

Kokonaisriskin määrä, siten kuin se on määritelty COREP (OF):ssa: {C 02.00;010;010}

Tätä erää ei raportoida yhteisöistä, jotka eivät ole laitoksia, eikä yhteisöistä, joihin sovelletaan poikkeusta tai vapautusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 7 artiklan tai 10 artiklan mukaisesti.

0110

Vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävä vastuumäärä

COREP (LR):n mukainen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä: {C 47.00;290;010}

Tätä erää ei raportoida yhteisöistä, jotka eivät ole laitoksia, eikä yhteisöistä, joihin sovelletaan poikkeusta tai vapautusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 7 artiklan tai 10 artiklan mukaisesti.

0120

Tilinpäätösstandardi

Yhteisön soveltamat tilinpäätösstandardit. Ilmoittamisessa käytetään seuraavia lyhenteitä:

IFRS

nGAAP

0130

Osuus kaikista konsolidoiduista varoista

Määrä, joka on yhteisön osuus ilmoitetusta konsernin konsolidoitujen varojen kokonaismäärästä.

0140

Osuus konsolidoidusta kokonaisriskin määrästä

Määrä, joka on yhteisön osuus ilmoitetusta konsernin konsolidoidusta kokonaisriskin määrästä.

0150

Osuus konsolidoidusta vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävästä vastuumäärästä

Määrä, joka on yhteisön osuus ilmoitetusta konsernin konsolidoidusta vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärästä.

0160

Merkityksellinen oikeushenkilö

Se, onko yhteisö tämän asetuksen 2 artiklassa esitetyn määritelmän mukainen merkityksellinen oikeushenkilö.

0170–0210

Välitön emoyritys

Yhteisön välitön emoyritys. Tässä kohdassa ilmoitetaan vain sellainen välitön emoyritys, jonka osuus yhteisön äänivallasta on yli 5 %.

Jos yhteisöllä on useampi kuin yksi välitön emoyritys, on ilmoitettava vain se, jolla on suurin pääomaosuus tai tapauksen mukaan suurin osuus äänivallasta.

0140

Nimi

Yhteisön välittömän emoyrityksen nimi.

0150

Koodi

Välittömän emoyrityksen koodi. Laitosten osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus. Muiden yhteisöjen osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, unionin yhdenmukaisen kodifioinnin mukainen koodi tai, jos sitä ei ole käytettävissä, kansallinen koodi.

Koodin on oltava yksilöllinen, ja sitä on käytettävä johdonmukaisesti lomakkeissa. Koodilla on aina oltava arvo.

0160

LEI-tunnus

20-merkkinen, aakkosnumeerinen LEI-koodi, jos se on käytettävissä.

0170

Osakepääoma

Välittömällä emoyhtiöllä yhtiöstä hallussaan olevan osakepääoman määrä, varauksia lukuun ottamatta.

0180

Äänioikeudet yhteisössä

Välittömällä emoyhtiöllä yhtiöstä hallussaan olevien äänioikeuksien määrä.

Tämä tieto vaaditaan vain, jos yksi osake ei vastaa yhtä ääntä (eli äänioikeudet eivät vastaa osakepääomaa).

II.2   Z 02.00 – Vastuiden rakenne (LIAB)

II.2.1   Yleiset huomiot

15.

Tässä lomakkeessa on tarkoitus antaa yksityiskohtaiset tiedot yhteisön tai konsernin vastuiden rakenteesta. Vastuut jaetaan velkoihin, jotka jätetään velkakirjojen arvon alaskirjauksen tai omaksi pääomaksi muuntamisen ulkopuolelle, ja velkoihin, joita ei jätetä velkakirjojen arvon alaskirjauksen tai omaksi pääomaksi muuttamisen ulkopuolelle. Muut jaottelut esitetään vastuuryhmittäin sekä vastapuoliluokkien ja -maturiteetin mukaan.

16.

Jos lomake sisältää maturiteettikohtaisen erittelyn, jäljellä oleva maturiteetti on aika sopimuksenmukaiseen maturiteettiin saakka tai, silloin kun instrumentin haltijalla on nimenomainen tai epäsuora, sopimukseen perustuva tai lakisääteinen oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun, aika siihen ensimmäiseen päivään saakka, jona tällainen oikeus syntyy. Pääoman välimaksut on jaettava vastaaviin maturiteettiluokkiin. Tarvittaessa maturiteettia on tarkasteltava erikseen sekä pääoman että kertyneiden korkojen osalta.

17.

Tässä lomakkeessa ilmoitetut määrät ovat oletusarvoisesti jäljellä olevia määriä. Saatavan tai instrumentin jäljellä oleva määrä on saatavan tai instrumentin pääoman ja kertyneiden korkojen summa. Jäljellä oleva määrä on yhtä suuri kuin velkojan maksukyvyttömyysmenettelyssä saaman saatavan arvo.

18.

Edellisestä kohdasta poiketen johdannaisista johtuvat taseen kirjatut velat (ilmoitetaan rivillä 0330) ilmoitetaan kirjanpitoarvojen muodossa. Kirjanpitoarvo on FINREP-tarkoituksia varten määritelty joko IFRS-standardien tai nGAAP:n mukainen kirjanpitoarvo. Muussa tapauksessa käytetään nGAAP-raportointijärjestelmien mukaisia lukuja.

II.2.2   Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

Sarakkeet

Ohjeet

0010

Kotitaloudet

FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan f alakohta.

Henkilöt tai henkilöryhmät kuluttajina, yksinomaan omaa loppukäyttöä varten tarkoitettujen tavaroiden ja muiden kuin rahoituspalvelujen tuottajina sekä markkinatavaroiden ja rahoitus- ja muiden palvelujen tuottajina, jos nämä toiminnot eivät ole yritysmäisten yhteisöjen toimintaa. Tähän luetaan myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka pääasiallisesti tuottavat markkinattomia tavaroita ja palveluja tietyille kotitalousryhmille.

0020

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset (pk-yritykset)

Toukokuun 6 päivänä 2003 annetun komission suosituksen (7) liitteessä olevan I osaston 2 artiklan 1 kohta; FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan i alakohta.

Yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai vuosittaisen taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

0030

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset (muut kuin pk-yritykset)

FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta.

Yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka eivät välitä rahoitusta vaan ovat pääasiallisesti markkinatavaroiden ja muiden kuin rahoituspalvelujen tuottajia Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (8) mukaisesti.

Lukuun ottamatta sarakkeessa 0020 ilmoitettuja pk-yrityksiä.

0040

Luottolaitokset

FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan c alakohta.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut luottolaitokset ja kansainväliset kehityspankit.

0050

Muut rahoitusalan yritykset

FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan d alakohta.

Kaikki rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka eivät ole luottolaitoksia, kuten sijoituspalveluyritykset, sijoitusrahastot, vakuutusyritykset, eläkerahastot, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja määritysyhteisöt sekä muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja rahoituslaitoksiin kuuluvat kytkösyhtiöt ja rahanlainaajat.

0060

Julkisyhteisöt ja keskuspankit

FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan a ja b alakohta.

Keskuspankit ja valtionhallinto, osavaltionhallinto tai aluehallinto ja paikallishallinto, mukaan luettuina hallintoelimet ja yleishyödylliset yritykset, paitsi sellaiset näiden hallintojen hallussa olevat osakeyhtiöt ja rajavastuuyhtiöt, jotka harjoittavat kaupallista toimintaa (nämä ilmoitetaan toiminnasta riippuen kohdassa ”luottolaitokset”, ”muut rahoitusalan yritykset” tai ”rahoitusalan ulkopuoliset yritykset”), sosiaaliturvarahastot ja kansainväliset järjestöt, kuten Euroopan unioni, Kansainvälinen valuuttarahasto ja Kansainvälinen järjestelypankki.

0070

Ei yksilöity, listattu kauppapaikassa

Jos arvopaperin haltijan henkilöllisyys ei ole tiedossa, ja instrumentit on listattu kauppapaikassa, sellaisena kuin se on määritelty rahoitusvälineiden markkinoista 15 päivänä toukokuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/65/EU, määrät kirjataan tähän sarakkeeseen.

0080

Ei yksilöity, ei listattu kauppapaikassa

Jos arvopaperin haltijan henkilöllisyys ei ole tiedossa, eikä instrumentteja ole listattu kauppapaikassa, määrät kirjataan tähän sarakkeeseen, eikä muita vastapuolierittelyjä tarvita. Yhteisöjen on pyrittävä parhaansa mukaan yksilöimään vastapuolet ja rajoittamaan tämän sarakkeen käyttö minimiin.

0090

Yhteensä

0100

Joista: konsernin sisäinen

Velat yhteisöille, jotka on sisällytetty perimmäisen emoyhteisön konsernitilinpäätökseen (vastakohtana vakavaraisuussääntelyn tarkoituksia varten tehdylle konsolidoinnille).

0110

Joista: velat, joihin sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä, paitsi konsernin sisäiset velat

Näihin sisältyvät kolmansien maiden lainsäädännön alaisten ja/tai kolmansiin maihin sijoittautuneiden konserniyhteisöjen liikkeeseen laskemien velkojen bruttomäärät. Konsernin sisäiset velat jätetään ulkopuolelle.

Jos kriisinratkaisuviranomainen on todennut katsovansa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (9) 45 artiklan 5 kohdan mukaisesti, että kaikki kriisinratkaisuviranomaisen päätökset velan alaskirjaamisesta tai muuntamisesta olisivat tehokkaita kyseisen kolmannen maan oikeuden nojalla, kyseistä velkaa ei ilmoiteta tässä otsakkeessa.


Rivit

Ohjeet

0100

Velat, jotka jätetään velkakirjojen arvon alaskirjauksen tai omaksi pääomaksi muuntamisen ulkopuolelle

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan ”kriisinratkaisuviranomaiset eivät saa käyttää alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia seuraaviin velkoihin riippumatta siitä, säännelläänkö niitä jonkin jäsenvaltion tai kolmannen maan lainsäädännössä”.

0110

Suojatut talletukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/49/EU (10) 2 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määriteltyjen suojattujen talletusten määrä, lukuun ottamatta mainitun direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä tilapäisesti korkeita saldoja.

0120

Vakuudelliset velat – vakuudellinen osa

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan b alakohta.

Vakuudelliset velat, mukaan lukien takaisinostosopimukset (repot), katetut joukkovelkakirjalainat ja rahoitusinstrumenttien muodossa olevat velat, jotka muodostavat katepoolin erottamattoman osan ja jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaisesti samalla tavalla vakuudellisia kuin katetut joukkovelkakirjalainat.

Vaatimus siitä, että kaikki tiettyyn katettujen joukkolainojen vakuuspooliin liittyvät vakuudelliset varat säilyvät koskemattomina ja pidetään erillään ja riittävästi rahoitettuina, ja direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen poissulkeminen eivät estä kriisinratkaisuviranomaisia käyttämästä näitä valtuuksia tapauksen mukaan vakuudellisen velan tai sellaisen velan, jonka vakuudeksi on annettu pantti tai kiinnitys, siihen osaan, jota vakuutena käytettyjen varojen, pantin tai kiinnityksen tai muun vakuuden arvo ei riitä kattamaan. Tällaista vakuudetonta määrää näistä vakuudellisista veloista ei ilmoiteta tällä rivillä vaan rivillä 0340, jollei lisäerittelystä muuta johdu.

Keskuspankkivastuut, jotka kuuluvat vakuussammion soveltamisalaan (esimerkiksi perusrahoitusoperaatiot, pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot ja kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot), rinnastetaan vakuudellisiin velkoihin.

Tietyntyyppisiä vastuita ovat vakuuspositiot (esimerkiksi käteisvakuudet), jotka on saatu ja kirjattu taseeseen. Jos tällaiset vakuuspositiot ovat oikeudellisesti sidoksissa omaisuuseräpositioihin, niitä on tätä ilmoitusta tehtäessä käsiteltävä vakuudellisina velkoina.

0130

Asiakkaille olevat velat, jos ne on suojattu maksukyvyttömyystilanteessa

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan c alakohta.

Velat, jotka aiheutuvat siitä, että laitoksen tai direktiivin 2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön hallussa on asiakkaan varoja tai asiakkaan rahaa, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (11) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen yhteissijoitusyritysten tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (12) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen puolesta hallussa pidetyt varat tai hallussa pidetty raha, edellyttäen että asiakas on suojattu maksukyvyttömyyslainsäädännön nojalla.

0140

Varainhoitoon liittyvät velat, jos ne on suojattu maksukyvyttömyystilanteessa

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan d alakohta.

Velat, jotka aiheutuvat varainhoitosuhteesta laitoksen tai direktiivin 2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitetun yhteisön (varainhoitaja) ja toisen henkilön (edunsaaja) välillä edellyttäen, että edunsaaja on suojattu sovellettavan maksukyvyttömyys- tai siviililainsäädännön nojalla.

0150

Luottolaitoksille olevat velat < 7 päivää

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan e alakohta.

Velat, joiden alkuperäinen maturiteetti on alle seitsemän päivää ja joiden edunsaajana on luottolaitos, joka ei ole samaan kirjanpitoryhmään kuuluva yhteisö.

0160

Järjestelmälle (ylläpitäjälle) olevat velat < 7 päivää

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan f alakohta.

Velat, joiden jäljellä oleva maturiteetti on alle seitsemän päivää ja joiden edunsaajina ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (13) mukaisesti nimetyt järjestelmät tai järjestelmien ylläpitäjät tai niiden osapuolet ja jotka aiheutuvat tällaiseen järjestelmään osallistumisesta.

0170

Työsuhdevelat

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan i alakohta.

Työntekijän saamiset kertyneen palkan, eläke-etuuden tai muun kiinteän palkkion osalta, lukuun ottamatta palkkion muuttuvaa osaa, jota ei säännellä työehtosopimuksella. Tätä ei kuitenkaan sovelleta direktiivin 2013/36/EU 92 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimivien palkkion muuttuvaan osaan.

0180

Päivittäisen toiminnan kannalta kriittiset velat

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan ii alakohta.

Sellaisen kaupallisen velkojan saamiset, joka tarjoaa laitokselle tai direktiivin 2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitetulle yhteisölle sen jokapäiväisen toiminnan kannalta kriittisiä tavaroita ja palveluja, mukaan lukien IT-palvelut, yleishyödylliset palvelut sekä tilojen vuokraus, huolto ja ylläpito.

0190

Vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille olevat velat, jos ne ovat etuuskohteluun oikeutettuja

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan iii alakohta.

Vero- ja sosiaaliturvaviranomaisten saamiset, edellyttäen että kyseiset velat ovat etuoikeutettuja sovellettavan lainsäädännön nojalla.

0200

Talletussuojajärjestelmälle olevat velat

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan iv alakohta.

Sellaisten talletussuojajärjestelmien saamiset, jotka muodostuvat direktiivin 2014/49/EU mukaisesti maksettavista kannatusmaksuista.

0300

Velat, joita ei jätetä velkakirjojen arvon alaskirjauksen tai omaksi pääomaksi muuntamisen ulkopuolelle

Tässä ilmoitetaan rivien 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 ja 0400 summa.

0310

Talletukset, joita ei ole suojattu mutta jotka ovat etuuskohteluun oikeutettuja

Direktiivin 2014/59/EU 108 artikla.

Direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määritellyt talletukset, joita ei voida rajata alaskirjauksen tai muuntamisen ulkopuolelle (direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan a alakohta), mutta joihin on tarkoitus soveltaa etuuskohtelua direktiivin 2014/59/EU 108 artiklan mukaisesti.

0320

Talletukset, joita ei ole suojattu ja jotka eivät ole etuuskohteluun oikeutettuja

Direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määritellyt talletukset, joita ei voida rajata alaskirjauksen tai muuntamisen ulkopuolelle (direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan a alakohta) ja jotka eivät myöskään ole mainitun direktiivin 108 artiklan mukaisesti etuuskohteluun oikeutettuja.

0330

Johdannaisista johtuvat taseen kirjatut velat

Johdannaisista johtuvien velkojen kirjanpitoarvo, FINREP-periaatteita vastaava kokonaismäärä: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Nettovelkojen summa ottaen huomioon sopimusnettoutusryhmät, markkinahintaan arvostamisen jälkeen ja ennen vakuuden kuittaamista

Oletusarvona johdannaisvelkojen kaikkien nettomarkkina-arvojen summa sopimusnettoutusryhmää kohti. Ainoastaan silloin, kun nettoutusryhmän nettomarkkina-arvo on velka, ilmoitetaan nettoutusryhmä. Tämän vuoksi johdannaiset, joihin ei sovelleta nettoutusjärjestelyjä, katsotaan yhdeksi sopimukseksi eli niin kuin ne olisivat nettoutusryhmä, jossa on vain yksi johdannainen.

0332

Nettovelkojen summa ottaen huomioon sopimusnettoutusryhmät, markkinahintaan arvostamisen jälkeen ja vakuuden kuittaamisen jälkeen

Riville 0331 kuuluvalle arvolle tehdään oikaisu tämän vastuun varmistamiseksi asetettujen vakuuksien osalta, mikä johtaa näiden nettomarkkina-arvojen summaan sen jälkeen, kun vakuuden markkina-arvo on kuitattu.

0333

Nettovelkojen summa ottaen huomioon sopimusnettoutusryhmät, markkinahintaan arvostamisen jälkeen ja vakuuden kuittaamisen jälkeen, sisältäen arvioidut sulkeutumismäärät

Johdannaissopimuksista aiheutuvien velkojen arvostuksesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1401 (14) mukaisesti sulkeutumisen lisämäärä, joka kattaa johdannaisvastapuolille aiheutuneet tappiot tai kustannukset taikka niiden saamat voitot siten, että sopimukset ja niihin liittyvät osapuolten optio-oikeudet korvataan tai saadaan niiden olennaisia ehtoja vastaava taloudellinen vastike.

Arviot, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan määrittää sulkeutumismäärä edellä mainitun asetuksen mukaisesti, voivat osoittautua yksittäisissä tapauksissa melko hankaliksi. Sen vuoksi voidaan käyttää korvaavia arvoja, jotka voivat perustua käytettävissä oleviin tietoihin, kuten markkinariskiä koskeviin vakavaraisuusvaatimuksiin. Jos johdannaisvelkojen sulkeutumismäärää ei voida laskea, ilmoitetun määrän olisi oltava yhtä suuri kuin rivillä 0332 raportoitu määrä.

0334

Nettovelkojen summa ottaen huomioon toiminnan vakautta koskevat nettoutussäännöt

Johdannaisten nettovastuupositioiden määrä on ilmoitettava ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 575/2013 429 artiklassa säädetyt toiminnan vakautta koskevat nettoutussäännöt (jotka liittyvät vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärän laskentaan).

0340

Alivakuudelliset velat (”uncollateralised secured liabilities”)

Vakuudellisen velan tai sellaisen velan, jonka vakuudeksi on annettu pantti tai kiinnitys, määrä, jota vakuutena käytettyjen varojen, pantin tai kiinnityksen tai muun vakuuden arvo ei riitä kattamaan. Tällä tarkoitetaan vakuudellisen velan mahdollista ”alivakuudellista” osaa, esimerkiksi katettujen joukkolainojen tai takaisinostosopimusten alivakuudellista osaa.

0350

Strukturoidut velkakirjat

Strukturoidut velkakirjat määritellään tätä tarkoitusta varten velkasitoumuksiksi, jotka sisältävät kytketyn johdannaisosan ja joiden tuotto liittyy kohde-etuutena olevaan arvopaperiin tai indeksiin (julkinen tai räätälöity, kuten osakkeet tai joukkovelkakirjat, kiinteät tulokorot tai luotot, ulkomaanvaluutta, hyödykkeet jne.). Strukturoidut velkakirjat eivät sisällä velkainstrumentteja, joihin sisältyy ainoastaan osto-optio tai myyntioptio, eli instrumentin arvo ei riipu kytketystä johdannaisosasta.

0360

Etuoikeutettuihin saamisiin kuuluvat vakuudettomat velat

Tähän sisältyvät kaikki etuoikeutetut, vakuudettomat instrumentit, jotka eivät kuulu strukturoitujen velkakirjojen luokkaan.

0365

Etuoikeutettuihin saataviin kuuluvat huonomman etuoikeudet velat eli SNP-velat (”senior non-preferred”)

Seuraavien velkojen määrä:

velkainstrumenteista johtuvat vakuudettomat saatavat, jotka täyttävät direktiivin 2014/59/EU 108 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyt edellytykset;

direktiivin 2014/59/EU 108 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut velkainstrumenteista johtuvat vakuudettomat saatavat; tai

direktiivin 2014/59/EU 108 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut velkainstrumentit, joiden ensisijaisuusluokka on huonoin velkainstrumenteista johtuvien tavallisten vakuudettomien saatavien luokassa ja joiden osalta jäsenvaltio on kyseisen kohdan mukaisesti säätänyt, että niillä on sama etuoikeusasema kuin direktiivin 2014/59/EU 108 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdan ja 3 kohdan edellytykset täyttävillä saatavilla.

0370

Etuoikeudeltaan huonommat velat

Velat, jotka on maksettava takaisin kansallisen maksukyvyttömyyslainsäädännön nojalla vasta sen jälkeen, kun velka on maksettu kokonaisuudessaan takaisin tavallisten velkojien ja SNP-velkojien kaikille luokille. Tähän sisältyvät sekä sopimuksiin perustuen että lakisääteisesti etuoikeudeltaan huonommat velat. Holdingyhtiöiden osalta tässä luokassa voidaan ilmoittaa myös paremmassa etuoikeusasemassa olevat velkapaperit (eli rakenteellinen huonompi etuoikeusasema).

Tähän luokkaan kuuluvat vain sellaiset etuoikeudeltaan huonommat instrumentit, joita ei ole merkitty omaksi varallisuudeksi.

Tällä rivillä ilmoitetaan myös se osa etuoikeudeltaan huonommista veloista, joka luokitellaan lähtökohtaisesti omaksi varallisuudeksi mutta jota ei sisällytetä omiin varoihin johtuen porrastusta (’phase-out’) koskevista säännöksistä, kuten asetuksen (EU) N:o 575/2013 64 artikla (jäljellä oleva maturiteetti) tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 osa (uusista säännöksistä vapauttamisen vaikutus).

0380

Muut MREL-hyväksyttävät velat

Kaikki instrumentit, jotka täyttävät omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen mutta joita ei ole otettu huomioon riveillä 0320 ja 0340–0370.

0390

Rahoitusvaroihin kuulumattomat velat

Tällä rivillä ilmoitetaan rahoitusvaroihin kuulumattomat velat, kun ne eivät liity sellaisiin velkainstrumentteihin, joiden haltijoihin voidaan kohdistaa alaskirjaus, käytännön syistä, joita ovat esimerkiksi oikeudenkäyntejä, joiden kohteena yhteisö on, koskevat säännökset.

0400

Muut velat

Kaikki velat, joita ei ole ilmoitettu riveillä 0100–0390.

0500

Omat varat

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 118 alakohta ja 72 artikla.

Sama määritelmä kuin COREP (OF):ssa: {C 01.00;010;010}

0510

Ydinpääoma (CET1)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 50 artikla.

Sama määritelmä kuin COREP (OF):ssa: {C 01.00;020;010}

0511

Joista: pääomainstrumentit/osakepääoma

Oikeudelliset välineet, jotka muodostavat (osan) ydinpääomasta pääomainstrumenttien/osakepääoman muodossa

0512

Joista: instrumentit, jotka ovat tasavertaisessa asemassa tavallisten osakkeiden kanssa

Oikeudelliset välineet, jotka muodostavat (osan) ydinpääomasta muiden instrumenttien kuin pääomainstrumenttien/osakepääoman muodossa mutta ovat tasavertaisessa asemassa tavallisten osakkeiden kanssa

0520

Ensisijainen lisäpääoma (AT1)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 61 artikla.

Sama määritelmä kuin COREP (OF):ssa: {C 01.00;530;010}

0521

Joista: omiksi varoiksi hyväksytyt etuoikeudeltaan huonommat velat

Oikeudelliset välineet, jotka muodostavat (osan) ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1).

0530

Toissijainen pääoma (T2)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 71 artikla.

Sama määritelmä kuin COREP (OF):ssa: {C 01.00;750;010}

0531

Joista: omiksi varoiksi hyväksytyt etuoikeudeltaan huonommat velat

Tässä erittelyssä yksilöidään oikeudelliset välineet, jotka muodostavat (osan) toissijaisen pääoman omista varoista.

0600

Kaikki velat ja omat varat yhteensä, myös johdannaisvelat

Tässä lomakkeessa ilmoitettujen kaikkien vastuiden ja lakisääteisten omien varojen määrän summa. Kaikki edellä olevista kohdista saatavat määrät on laskettava yhteen. Johdannaisten osalta käytettävä arvo saadaan riviltä 0334 ”Nettovelkojen summa ottaen huomioon toiminnan vakautta koskevat nettoutussäännöt”.

II.3   Z 03.00 – Omien varojen vaatimukset (OWN)

II.3.1   Yleiset huomiot

19.

Tässä lomakkeessa kerätään tietoja yhteisön tai konsernin omien varojen vaatimuksista.

20.

Kaikkien raportoitavien tietojen on vastattava omien varojen vaatimuksia, joita sovellettiin raportoinnin viitepäivämääränä.

21.

Tässä lomakkeessa ilmoitettujen toiseen pilariin liittyvien vaatimusten mukaisten tietojen on perustuttava tuoreimpaan saatavilla olevaan viralliseen SREP-ilmoitukseen, jonka toimivaltainen viranomainen on toimittanut.

22.

Jos raportoinnin kohteena olevaan yhteisöön ei sovelleta pääomavaatimuksia yksittäisen laitoksen tasolla, tarvitsee täyttää vain rivi 0110.

II.3.2   Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

Rivit

Ohjeet

0100

Kokonaisriskin määrä

Asetuksen (EY) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohta.

Ks. Z 01.00, sarake 0100.

Kokonaisriskin määrä, siten kuin se on määritelty COREP (OF):ssa: {C 02.00;010;010}

0110

Osuus konsolidoidusta kokonaisriskin määrästä

Ks. Z 01.00, sarake 0140.

COREP (LR):n mukainen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä: {C 47.00;290;010}

Tämä erä raportoidaan vain niistä yhteisöistä, joihin ei sovelleta pääomavaatimuksia yksittäisen laitoksen tasolla.

0210–0250

Perustamispääoma ja vähimmäisomavaraisuusastetta koskevat vaatimukset

0210

Perustamispääoma

Direktiivin 2013/36/EU 12 artikla ja 28–31 artikla sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 93 artikla.

Se perustamispääoman määrä, joka on edellytyksenä laitoksen toiminnan aloittamiseksi.

0220

Vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva vaatimus

Yhteisöön tai konserniin sovellettava vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva vaatimus ilmaistuna prosenttiosuutena vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärästä. Jos muodollisia vaatimuksia ei ole annettu, tämä solu jätetään tyhjäksi.

Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä määritellään COREP (LR):n mukaisesti {C 47.00;290;010}

0300

SREP:n mukaista kokonaispääomavaatimusta (TSCR) kuvaava suhde

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 artiklan c alakohdassa määritetty kokonaisvakavaraisuussuhde (8 %);

ii)

omien varojen lisävaatimuksia (toisen pilarin vaatimuksia – P2R) kuvaava suhde, joka määritetään valvojan arviointiprosessin (SREP) ja valvonnan stressitestien yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä annetuissa EPV:n ohjeissa (EPV:n SREP-ohjeet) annettujen kriteerien mukaisesti.

Tässä kohdassa ilmoitetaan SREP:n mukainen kokonaispääomavaatimus, jonka toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut laitokselle. TSCR määritellään EPV:n SREP-ohjeiden 1.2 jaksossa.

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoittanut omien varojen lisävaatimuksia, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

0310

TSCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 artiklan a alakohdan mukainen ydinvakavaraisuussuhde (CET1) (4,5 %);

ii)

se osa riviä 300 koskevien ohjeiden ii alakohdassa tarkoitettua P2R-suhdetta, jonka toimivaltainen viranomainen vaatii pidettävän ydinpääoman (CET1) muodossa.

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoittanut omien varojen lisävaatimuksia, jotka on pidettävä ydinpääoman (CET1) muodossa, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

0320

TSCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 artiklan b alakohdan mukainen vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1) (6 %);

ii)

se osa riviä 300 koskevien ohjeiden ii alakohdassa tarkoitettua P2R-suhdetta, jonka toimivaltainen viranomainen vaatii pidettävän ensisijaisen pääoman (T1) muodossa.

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoittanut omien varojen lisävaatimuksia, jotka on pidettävä ensisijaisen pääoman (T1) muodossa, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

0400

Yhteenlasketut puskurivaatimukset

Direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohta.

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Yleinen pääomapuskuri

Direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 1 kohta ja 129 artikla.

COREP (OF): {C 04.00;750;010}).

Vakavaraisuusdirektiivin 129 artiklan 1 kohdan mukaisesti yleisellä pääomapuskurilla tarkoitetaan ydinpääomaan (CET1) kuuluvaa lisäosuutta. Koska yleisen pääomapuskurin 2,5 prosentin taso on pysyvä, puskurin määrä on ilmoitettava tässä solussa.

0420

Jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä johtuva pääomapuskuri

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan iv alakohta.

COREP (OF): {C 04.00;760;010}).

Tässä solussa ilmoitetaan jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä aiheutuvan pääomapuskurin määrä, jonka ilmoittamista yleisen pääomapuskurin ohella voidaan vaatia asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan mukaisesti.

Ilmoitettavan määrän on vastattava sitä omien varojen määrää, joka tarvitaan täyttämään asianomaiset pääomapuskurivaatimukset raportointipäivänä.

0430

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri

Direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 2 kohta sekä 130 artikla ja 135–140 artikla.

(ks. COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

Ilmoitettavan määrän on vastattava sitä omien varojen määrää, joka tarvitaan täyttämään asianomaiset pääomapuskurivaatimukset raportointipäivänä.

0440

Järjestelmäriskipuskuri

Direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 5 kohta sekä 133 ja 134 artikla.

(ks. COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

Ilmoitettavan määrän on vastattava sitä omien varojen määrää, joka tarvitaan täyttämään asianomaiset pääomapuskurivaatimukset raportointipäivänä.

0450

Maailmanlaajuista järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

Direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 3 kohta ja 131 artikla.

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

Ilmoitettavan määrän on vastattava sitä omien varojen määrää, joka tarvitaan täyttämään asianomaiset pääomapuskurivaatimukset raportointipäivänä.

0460

Muuta järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

Direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 4 kohta ja 131 artikla.

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

Ilmoitettavan määrän on vastattava sitä omien varojen määrää, joka tarvitaan täyttämään asianomaiset pääomapuskurivaatimukset raportointipäivänä.

0500

Yhteenlaskettua pääomavaatimusta (OCR) kuvaava suhde

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

rivillä 0300 tarkoitettu TSCR-suhde;

ii)

direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu yhteenlaskettua puskurivaatimusta kuvaava suhde, jos se on lain mukaan sovellettavissa.

Tässä kohdassa ilmoitetaan EPV:n SREP-ohjeiden 1.2 jaksossa määritelty yhteenlaskettua pääomavaatimusta (OCR) kuvaava suhde.

Jos puskurivaatimusta ei sovelleta, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

0510

OCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

rivillä 0310 tarkoitettu ydinpääomasta (CET1) muodostettava TSCR-suhde;

ii)

direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu yhteenlaskettua puskurivaatimusta kuvaava suhde, jos se on lain mukaan sovellettavissa.

Jos puskurivaatimusta ei sovelleta, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

0520

OCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

rivillä 0320 tarkoitettu ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava TSCR-suhde;

ii)

direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu yhteenlaskettua puskurivaatimusta kuvaava suhde, jos se on lain mukaan sovellettavissa.

Jos puskurivaatimusta ei sovelleta, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

0600

OCR ja toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

rivillä 0500 tarkoitettu OCR-suhde;

ii)

mikäli EPV:n SREP GL. P2G -ohjeissa määritelty toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus on sovellettavissa, se otetaan mukaan vain, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut sen laitokselle.

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoittanut P2G:tä, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

0610

OCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

rivillä 0520 tarkoitettu ydinpääomasta (CET1) muodostettava OCR-suhde;

ii)

jos sovellettavissa, se osa riviä 0600 koskevien ohjeiden ii alakohdassa tarkoitettua P2G:tä, jonka toimivaltainen viranomainen vaatii pidettävän ydinpääoman (CET1) muodossa. P2G otetaan mukaan vain, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut sen laitokselle.

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoittanut P2G:tä, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

0620

OCR ja P2G: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Tällä tarkoitetaan jäljempänä olevien i ja ii alakohdan summaa:

i)

rivillä 0520 tarkoitettu ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava OCR-suhde;

ii)

jos sovellettavissa, se osa riviä 600 koskevien ohjeiden ii alakohdassa tarkoitettua P2G:tä, jonka toimivaltainen viranomainen vaatii pidettävän ensisijaisen pääoman (T1) muodossa. P2G otetaan mukaan vain, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut sen laitokselle.

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoittanut P2G:tä, ilmoitetaan ainoastaan i alakohdan tiedot.

II.4   Z 04.00 – Konsernin sisäiset taloudelliset sidokset (IFC)

II.4.1   Yleiset huomiot

23.

Tässä lomakkeessa esitetään tiedot konsernin sisäisistä veloista, joita ei jätetä velkakirjojen arvon alaskirjauksen tai omaksi pääomaksi muuntamisen ulkopuolelle, ja tiedot pääomainstrumenteista ja takauksista.

24.

Kaikki sellaisten merkityksellisten oikeushenkilöiden väliset taloudelliset sidokset, jotka sisältyvät konsernitilinpäätökseen, on ilmoitettava. Ilmoitetut määrät on laskettava yhteen, jos ne koskevat samoja vastapuolia (sekä liikkeeseenlaskija että taattava yhteisö sekä luotonantaja, haltija tai takauksen antaja) ja samantyyppisiä velkoja, pääomainstrumentteja tai takauksia.

25.

Tämän lomakkeen sarakkeissa 0020, 0040 ja 0050 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

II.4.2   Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

Sarakkeet

Ohjeet

0010–0020

Liikkeeseenlaskija tai taattava yhteisö

Oikeushenkilö, joka laskee liikkeeseen vastuut tai pääomainstrumentin tai joka on takauksen kohteena oleva yhteisö.

0010

Yhteisön nimi

Se ei saa olla sama kuin sarakkeessa 0030 ilmoitettu yhteisön nimi.

0020

Koodi

Liikkeeseenlaskijan tai takauksen saajan koodi. Laitosten osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus. Muiden yhteisöjen osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, unionin yhdenmukaisen kodifioinnin mukainen koodi tai, jos sitä ei ole käytettävissä, kansallinen koodi.

Koodin on oltava yksilöllinen, ja sitä on käytettävä johdonmukaisesti lomakkeissa.

Se ei saa olla sama kuin sarakkeessa 0040 ilmoitettu koodi.

0030–0040

Luotonantaja, haltija tai takauksen antaja

Oikeushenkilö, joka on velan velkoja, pääomainstrumentin haltija tai takauksen antaja.

0030

Yhteisön nimi

Se ei saa olla sama kuin sarakkeessa 0010 ilmoitettu yhteisön nimi.

0040

Koodi

Velkojan, haltijan tai takauksen antajan koodi. Laitosten osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus. Muiden yhteisöjen osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, unionin yhdenmukaisen kodifioinnin mukainen koodi tai, jos sitä ei ole käytettävissä, kansallinen koodi.

Koodin on oltava yksilöllinen, ja sitä on käytettävä johdonmukaisesti lomakkeissa.

Se ei saa olla sama kuin sarakkeessa 0020 ilmoitettu koodi.

0050–0070

Taloudellinen sidos

Tässä kentässä kuvataan merkityksellisten oikeushenkilöiden välistä taloudellista sidoksia.

0050

Tyyppi

Valitaan jokin seuraavasta luettelosta:

 

Konsernin sisäiset velat

L.1.

Talletukset, joita ei ole suojattu mutta jotka ovat etuuskohteluun oikeutettuja

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0310

L.2.

Talletukset, joita ei ole suojattu ja jotka eivät ole etuuskohteluun oikeutettuja

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0320

L.3.

Johdannaisista johtuvat velat (sulkeutumismäärät)

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0330

L.4.

Alivakuudelliset velat (”uncollateralised secured liabilities”)

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0340

L.5.

Strukturoidut velkakirjat

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0350

L.6.

Etuoikeutettuihin saamisiin kuuluvat vakuudettomat velat

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0360

L.7.

Etuoikeutettuihin saataviin kuuluvat huonomman etuoikeudet velat eli SNP-velat (”senior non-preferred”)

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0365

L.8.

Etuoikeudeltaan huonommat velat

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0370

L.9.

Muut MREL-hyväksyttävät velat

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0380

L.10.

Rahoitusvaroihin kuulumattomat velat

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0390

L.11.

Muut velat

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0400. Velat, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin eriin.

L.12.

Toissijainen pääoma (T2)

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0530

L.13.

Ensisijainen lisäpääoma (AT1)

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0520

L.14.

Ydinpääoma (CET1)

Sama määritelmä kuin Z 02.00 (LIAB), rivi 0510

 

Konsernin sisäiset takaukset

G.1.

Liikkeeseenlasku

Takaukset tietyille liikkeeseen lasketuille instrumenteille/veloille

G.2.

Vastapuoli

Laitoksen tietylle vastapuolelle myönnetyt takaukset

G.3.

Rajoittamaton

Yleiset takaukset, joita ei ole rajoitettu kiinteään määrään

G.4.

Muu

Minkä tahansa tyyppinen takaus, joka ei kuulu mihinkään edellä mainituista tyypeistä.

0060

Jäljellä oleva määrä

Velkojen osalta (sarake 0050, tyypit L.1, L.2 ja L.4–L.14) konsernin sisäisten velkojen jäljellä oleva määrä; johdannaisista aiheutuvien velkojen osalta (tyyppi L.3) sulkeutumismäärät, kuten ne on määritelty lomakkeen Z 02.00 (LIAB) riviä 0333 varten.

Takausten osalta (sarake 0050, arvot G.1–G.4) takauksen kattamien tulevien maksujen enimmäismäärä.

0070

josta myönnetty kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti

Kolmannen maan lainsäädännön alainen osuus jäljellä olevasta määrästä rahamääränä.

0080

josta: MREL-hyväksyttäviä

Direktiivin 2014/59/EU 45 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja c–f alakohdan mukaisesti laskettujen hyväksyttävien velkojen jäljellä oleva määrä. Tässä tarkoituksessa velkoja ei saa jättää laskelman ulkopuolelle pelkästään sillä perusteella, että ne on laskenut liikkeeseen tai niitä pitää hallussaan konserniyhteisö.

II.5   Z 05.01 ja Z 05.02 – Suurimmat vastapuolet (MCP)

II.5.1   Yleiset huomiot

26.

Näissä lomakkeissa kerätään tietoja suurimmille vastapuolille olevista veloista (Z 05.01) ja suurimmilta vastapuolilta saaduista taseen ulkopuolisista eristä (Z 05.02).Ilmoitetut määrät on laskettava yhteen, jos ne koskevat samaa vastapuolta ja samantyyppisiä velkoja tai taseen ulkopuolisia eriä.

27.

Näissä lomakkeissa ei ilmoiteta velkoja ja taseen ulkopuolisia eriä, joiden osalta vastapuolta ei voida määrittää. Velkoja ja taseen ulkopuolisia eriä, joissa vastapuolena on konsernitilinpäätökseen sisältyvä yhteisö, ei ilmoiteta.

II.5.2   Z 05.01 – Suurimmat vastapuolet (velat) – Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

28.

Tämän lomakkeen sarakkeissa 0020 ja 0060 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

Sarakkeet

Ohjeet

0010–0050

Vastapuoli

Tiedot suuresta vastapuolesta, jolle velka on.

Suurimmat vastapuolet on määritettävä laskemalla yhteen raportoinnin kohteena olevalla yhteisöllä tai konsernilla jokaiselle vastapuolelle tai asiakaskokonaisuudelle olevien kaikkien velkojen jäljellä olevat määrät, lukuun ottamatta velkoja konsernitilinpäätökseen sisältyville yhteisöille.

Vastapuolet ja toisiinsa yhteydessä olevien vastapuolten ryhmät asetetaan tämän jälkeen järjestykseen yhteenlasketun jäljellä olevan määrän perusteella, jotta voidaan määrittää 10 suurinta vastapuolta, joista tässä lomakkeessa on annettava tiedot.

”Toisiinsa yhteydessä olevien vastapuolten ryhmän” määritelmä noudattaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdassa esitettyä ”asiakaskokonaisuuden” määritelmää.

Tässä lomakkeessa vastapuoli ei voi olla yhteisö, joka sisältyy konsernitilinpäätökseen.

0010

Yhteisön nimi

Suuren vastapuolen nimi taikka tapauksen mukaan asiakaskokonaisuuden nimi.

Asiakaskokonaisuuden nimi on emoyhtiön nimi tai, jos asiakaskokonaisuudella ei ole emoyhtiötä, konsernin kaupallinen nimi.

0020

Koodi

Suuren vastapuolen taikka asiakaskokonaisuuden koodi. Laitosten osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus. Muiden yhteisöjen osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, unionin yhdenmukaisen kodifioinnin mukainen koodi tai, jos sitä ei ole käytettävissä, kansallinen koodi.

Koodin on oltava yksilöllinen, ja sitä on käytettävä johdonmukaisesti lomakkeissa.

0030

Konserni tai yksittäinen asiakas

Laitoksen on ilmoitettava ”1” yksittäisten suurimpien vastapuolten osalta ja ”2” asiakaskokonaisuuksien osalta.

0040

Maa

Vastapuolen rekisteröintimaan ISO 3166–1-alpha-2-koodi. Tähän sisältyvät kansainvälisten järjestöjen ISO-pseudokoodit, jotka ovat saatavissa Eurostatin maksutasekäsikirjan ”Balance of Payments Vademecum” viimeisimmässä painoksessa.

Maa määritetään vastapuolen sääntömääräisen kotipaikan mukaan. Asiakaskokonaisuuksien osalta emoyhtiön perustamismaa.

0050

Ala

Kullekin vastapuolelle valitaan yksi ala talouden alaa koskevasta FINREP-luokituksesta (FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 6 luku):

Keskuspankit

Julkisyhteisöt

Luottolaitokset

Muut rahoitusalan yritykset

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Kotitaloudet

Asiakaskokonaisuuksista ei raportoida alaa.

0060

Tyyppi

Velan tyypin on oltava jokin lomakkeessa Z 02.00 – Vastuiden rakenne luetelluista velan tyypeistä:

L.0

Velat, jotka jätetään velkakirjojen arvon alaskirjauksen tai omaksi pääomaksi muuntamisen ulkopuolelle

L.1

Talletukset, joita ei ole suojattu mutta jotka ovat etuuskohteluun oikeutettuja

L.2.

Talletukset, joita ei ole suojattu ja jotka eivät ole etuuskohteluun oikeutettuja

L.3

Johdannaisista aiheutuvat velat

L.4

Alivakuudelliset velat (”uncollateralised secured liabilities”)

L.5

Strukturoidut velkakirjat

L.6

Etuoikeutettuihin saamisiin kuuluvat vakuudettomat velat

L.7

Etuoikeutettuihin saataviin kuuluvat huonomman etuoikeudet velat (SNP-velat)

L.8

Etuoikeudeltaan huonommat velat (muut kuin omat varat)

L.9

Muut MREL-hyväksyttävät velat

L.10

Rahoitusvaroihin kuulumattomat velat

L.11

Muut velat

Jos suurelle vastapuolelle olevat velat koostuvat useammasta kuin yhdestä edellä mainitusta tyypistä, kaikki velan tyypit on ilmoitettava erillisellä rivillä.

0070

Määrä

Määrän on vastattava lomakkeessa Z 02.00 – ”Vastuiden rakenne” määriteltyä ”jäljellä olevaa määrää”. Jos kyseessä ovat johdannaisista aiheutuvat velat (tyyppi L.3), ilmoitetaan sulkeutumismäärät, kuten ne on määritelty lomakkeen Z 02.00 riviä 0333 varten.

II.5.3   Z 05.02 – Suurimmat vastapuolet (taseen ulkopuoliset erät): Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

29.

Tämän lomakkeen sarakkeissa 0020 ja 0060 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

Sarakkeet

Ohjeet

0010–0050

Vastapuolet

Tiedot suurimmista vastapuolista (taseen ulkopuoliset erät).

Suurimmat taseen ulkopuoliset vastapuolet määritetään laskemalla yhteen niiden sitoumusten ja takausten (FINREP-lomakkeen F 09 mukainen) kokonaisnimellisarvo, jotka raportoinnin kohteena oleva yhteisö tai olevat konserniyhteisöt ovat saaneet vastapuolilta tai asiakaskokonaisuudelta. Suurimpiin taseen ulkopuolisiin vastapuoliin ei sisällytetä konsernin konsernitilinpäätökseen sisältyviä yhteisöjä. Vastapuolet ja asiakaskokonaisuudet asetetaan tämän jälkeen järjestykseen yhteenlasketun jäljellä olevan määrän perusteella, jotta voidaan määrittää 10 suurinta taseen ulkopuolista vastapuolta, joista tässä lomakkeessa on annettava tiedot.

Tässä lomakkeessa ilmoitetaan vain ne vastapuolet, jotka eivät sisälly konsernitilinpäätökseen.

0010

Yhteisön nimi

Ks. lomakkeen Z 05.01 saraketta 0010 koskevat ohjeet.

0020

Koodi

Ks. lomakkeen Z 05.01 saraketta 0020 koskevat ohjeet.

0030

Konserni tai yksittäinen asiakas

Ks. lomakkeen Z 05.01 saraketta 0030 koskevat ohjeet.

0040

Maa

Ks. lomakkeen Z 05.01 saraketta 0040 koskevat ohjeet.

0050

Ala

Ks. lomakkeen Z 05.01 saraketta 0050 koskevat ohjeet.

0060

Tyyppi

Taseen ulkopuolisen vastuun tyypin on oltava jokin seuraavista FINREP-lomakkeessa F 09.02 määritellyistä:

OBS.1

Saadut luottositoumukset

OBS.2

Saadut takaukset

OBS.3

Muut saadut sitoumukset

Jos suurelta vastapuolelta saadut taseen ulkopuoliset erät koostuvat useammasta kuin yhdestä edellä mainitusta tyypistä, kaikki taseen ulkopuolisten erien tyypit on ilmoitettava erillisellä rivillä.

0070

Määrä

II.6   Z 06.00 – Talletussuoja (DIS)

II.6.1   Yleiset huomiot

30.

Tässä lomakkeessa esitetään yhteenveto talletussuojasta konsernissa ja talletussuojajärjestelmistä, joiden jäseniä merkitykselliset oikeushenkilöt (luottolaitokset) ovat.

31.

Kukin konserniin kuuluva luottolaitos on ilmoitettava erillisellä rivillä.

II.6.2   Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

Sarakkeet

Ohjeet

0010–0020

Yhteisö

0010

Yhteisön nimi

Yhteisön nimi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG).

0020

Koodi

Yhteisön koodi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG).

Tämä on rivin tunnus, joka on yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

0030

Talletussuojajärjestelmä (DGS)

Direktiivin 2014/49/EU 4 artiklan 3 kohta.

Sen virallisesti hyväksytyn talletussuojajärjestelmän nimi, jonka jäsen yhteisö on direktiivin 2014/49/EU mukaisesti. Tämä on talletussuojajärjestelmä yhteisön perustamisjäsenvaltiossa, lukuun ottamatta muita talletussuojajärjestelmiä, jotka muissa jäsenvaltioissa saattavat tarjota lisäsuojaa (”top up”) yhteisön asiakkaille sivuliikkeen välityksellä kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos laitos on sellaisen laitosten suojajärjestelmän (IPS) jäsen, joka on myös virallisesti tunnustettu talletussuojajärjestelmäksi direktiivin 2014/49/EU 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, talletussuojajärjestelmän nimen on oltava sama kuin suojajärjestelmän nimi rivillä 050.

Talletussuojajärjestelmäksi valitaan yhteisön kunkin rekisteröintimaan osalta jokin seuraavista:

 

Itävalta

Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH

Sparkassen-Haftungs AG

Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen

Volksbank Einlagensicherung eG

Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.

 

Belgia

Garantiefonds voor financiële diensten / Fonds de garantie pour les services financiers

 

Bulgaria

Фондът за гарантиране на влоговете в банките

 

Kroatia

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

 

Kypros

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

 

Tšekki

Garanční systém finančního trhu

 

Tanska

Garantiformuen

 

Viro

Tagastisfond

 

Suomi

Talletussuojarahasto

 

Ranska

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

 

Saksa

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH

Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH

Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)

BVR Institutssicherung GmbH

 

Gibraltar

Gibraltar Deposit Guarantee Scheme

 

Kreikka

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

 

Unkari

Országos Betétbiztosítási Alap

 

Islanti

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta

 

Irlanti

Irish Deposit Protection Scheme

 

Italia

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

 

Latvia

Latvijas Noguldījumu garantiju fonds

 

Liechtenstein

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV

 

Liettua

Indėlių ir investicijų draudimas

 

Luxemburg

Fond de garantie des Dépôts Luxembourg

 

Malta

Depositor Compensation Scheme

 

Alankomaat

De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel

 

Norja

Bankenes sikringsfond

 

Puola

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Portugali

Fundo de Garantia de Depósitos

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

 

Romania

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar

 

Slovakia

Fond ochrany vkladov

 

Slovenia

Banka Slovenije

 

Espanja

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

 

Ruotsi

Riksgälden

 

Yhdistynyt kuningaskunta

Financial Services Compensation Scheme

Jos virallisesti tunnustettua talletussuojajärjestelmää, jonka jäsen yhteisö on, ei ole mainittu edellä, ilmoitetaan ”muu”.

0040

Suojattujen talletusten määrä

Direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 ja 5 kohta sekä 6 artiklan 2 kohta.

Direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa, yhdessä direktiivin 6 artiklan kanssa, määriteltyjen suojattujen talletusten määrä, jonka rivillä 00030 mainittu talletussuojajärjestelmä kattaa, lukuun ottamatta direktiivin 2014/49/EU 6 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä tilapäisesti korkeita saldoja.

0050

Laitosten suojajärjestelmä (IPS)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohta.

Sen asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun laitosten suojajärjestelmän nimi, jonka jäsen yhteisö on. Jätetään tyhjäksi, jos yhteisö ei ole laitosten suojajärjestelmän jäsen. Jos yhteisö on sellaisen laitosten suojajärjestelmän jäsen, joka on myös virallisesti hyväksytty talletussuojajärjestelmäksi (DGS) direktiivin 2014/49/EU 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, laitoksen suojajärjestelmän nimen on oltava sama kuin talletussuojajärjestelmän nimi rivillä 030.

0060

Sopimusperusteisen järjestelmän tarjoama lisäsuoja

Direktiivin 2014/49/EU 1 artiklan 3 kohdan a alakohta.

Sopimusperusteisen järjestelmän piiriin kuuluvien talletusten määrä yhteisössä.

II.7   Kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet

II.7.1   Yleiset huomiot

32.

Tässä jaksossa esitetään tärkeimmät tiedot ja laadulliset arviot konsernin taloudellisten toimintojen vaikutuksista, korvattavuudesta ja kriittisyydestä, ja niitä täydennetään kartoittamalla nämä kriittiset toiminnot ydinliiketoiminta-alueiden ja oikeushenkilöiden mukaan.

33.

Lomakkeet koskevat erityisesti seuraavia aiheita:

34.

Lomakkeessa Z 07.01 – Taloudellisten toimintojen kriittisyysarviointi (FUNC 1) yksilöidään määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden perusteella konsernin suorittamat kriittiset ja muut kuin kriittiset toiminnot kussakin jäsenvaltiossa, jossa konserni toimii.

35.

Lomakkeessa Z 07.02 – Kriittisten toimintojen kartoitus oikeushenkilökohtaisesti (FUNC 2) kartoitetaan yksilöidyt kriittiset toiminnot oikeushenkilöiden mukaan ja arvioidaan, onko kukin oikeushenkilö olennainen kriittisen toiminnon suorittamisen kannalta.

36.

Lomakkeessa Z 07.03 – Ydinliiketoiminta-alueiden kartoitus oikeushenkilöiden mukaan (FUNC 3) esitetään täydellinen luettelo ydinliiketoiminta-alueista ja kartoittaa ne oikeushenkilöiden mukaan.

37.

Lomakkeessa Z 07.04 – Kriittisten toimintojen kartoitus ydinliiketoiminta-alueiden mukaan (FUNC 4) kartoitetaan yksilöidyt kriittiset toiminnot liiketoiminta-alueiden mukaan.

38.

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan mukaan ’kriittisillä toiminnoilla’ tarkoitetaan toimintaa, palveluja tai toimintoja, joiden keskeytyminen todennäköisesti aiheuttaisi reaalitalouden kannalta elintärkeiden palvelujen häiriintymisen tai todennäköisesti häiritsisi rahoitusvakautta laitoksen tai konsernin koon tai markkinaosuuden, ulkoisten ja sisäisten sidosten, monitahoisuuden tai rajatylittävän toiminnan johdosta yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa erityisesti tämän toiminnan ja näiden palvelujen tai toimintojen korvattavuus huomioon ottaen.

39.

Komission asetuksen (EU) 2016/778 (15) 6 artiklan 1 kohdan mukaan toimintoa on pidettävä kriittisenä, jos se täyttää molemmat seuraavista vaatimuksista:

1.

laitos tarjoaa toiminnon sellaisille kolmansille osapuolille, jotka eivät kuulu kyseiseen laitokseen tai konserniin; ja

2.

toiminnon äkillisellä häiriintymisellä olisi todennäköisesti huomattavan kielteinen vaikutus kolmansiin osapuoliin tai se aiheuttaisi todennäköisesti häiriöiden leviämisen tai heikentäisi markkinatoimijoiden yleistä luottamusta, koska kyse on kolmansille osapuolille järjestelmän kannalta merkittävästä toiminnosta sekä järjestelmän kannalta merkittävästä toiminnon tarjoavasta laitoksesta tai konsernista.

40.

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 36 alakohdan mukaan ”’ydinliiketoiminta-alueella’ tarkoitetaan niitä liiketoiminta-alueita ja niihin liittyviä palveluja, jotka edustavat laitokselle tai konsernille, johon laitos kuuluu, olennaisia tulon, voiton tai franchise-arvon lähteitä”.

41.

Tässä lomakkeessa taloudellisilla toiminnoilla tarkoitetaan jäljempänä olevassa taulukossa lueteltuja toimintoja.

42.

Kunkin taloudellisen toiminnon luokan osalta voidaan valita taloudellinen toiminto ”muu”, jos muut ennalta määritellyt toiminnot eivät kata sitä.

43.

Riveillä 0010–0070 ja riveillä 0080–0150 tarkoitetut vastapuolet määritellään niin, että ne vastaavat vastapuolialoja, jotka esitetään FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 6 luvussa. ’Pk-yrityksillä’ tarkoitetaan pk-yrityksiä, jotka määritellään FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan i alakohdassa.

Tunnus

Taloudellinen toiminto

Talletukset

Talletusten vastaanotto tarkoittaa talletusten vastaanottamista muilta kuin rahoituksen välittäjältä. Siihen ei sisälly ottolainaus muilta rahoituksen välittäjiltä; tätä ottolainausta käsitellään erikseen kohdassa ”Tukkurahoitus”.

Talletuksia ovat muun muassa i) käyttötilit / yön yli -talletukset, ii) määräaikaistalletukset ja iii) irtisanomisehtoiset talletukset, eivätkä ne sisällä takaisinostosopimuksia.

Viiteasiakirjat: FSB:n ohjeet kriittisten toimintojen ja kriittisten yhteisten palvelujen yksilöimisestä (2013), s. 14. Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 liite II, 2 osa, 9.1, 9.2 ja 9.3 kohta.

1.1

Kotitaloudet

1.2

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset (pk-yritykset)

1.3

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset (muut kuin pk-yritykset)

1.4

Julkisyhteisöt

1.5, 1.6, 1.7

Muut alat/vastapuolet (1), (2) ja (3)

Luotonanto

Luotonanto viittaa varojen myöntämiseen rahoitusalan ulkopuolisille vastapuolille, kuten yritys- tai yksityisasiakkaille. Luotonanto rahoitusalan vastapuolille on erillinen toiminto, ja sitä arvioidaan kohdassa ”Tukkurahoitus”. Lainat sisältävät laitosten hallussa olevat velkainstrumentit mutta eivät kuitenkaan velkainstrumentteja, jotka ovat arvopapereita, niiden kirjanpidollisesta luokituksesta riippumatta (esim. eräpäivään saakka pidettävät tai myytävissä olevat).

Viiteasiakirjat: FSB:n ohjeet kriittisten toimintojen ja kriittisten yhteisten palvelujen yksilöimisestä (2013), s. 17. Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 liitteessä II olevan 2 osan 2 kohta.

2.1

Kotitaloudet – asuntolainat

Asuntolainoilla tarkoitetaan kotitalouksille annettavia luottoja, jotka myönnetään omaan asumiskäyttöön tai vuokraustarkoitukseen tarkoitettuja asuntoja varten, mukaan lukien rakentamiseen ja peruskorjauksiin.

2.2

Kotitaloudet – muu luotonanto

2.3

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset – pk-yritykset

2.4

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset – muut kuin pk-yritykset

2.5

Julkisyhteisöt

2.6, 2.7, 2.8

Muut alat/vastapuolet (1), (2) ja (3)

Maksu-, käteis-, toimitus-, määritys- ja säilytyspalvelut

Viiteasiakirja: FSB:n ohjeet kriittisten toimintojen ja kriittisten yhteisten palvelujen yksilöimisestä (2013), s. 20.

Tähän sisältyvät taloudelliset toiminnot koostuvat maksu-, käteis-, toimitus-, määritys- ja säilytyspalvelujen tarjoamisesta luottolaitoksen toimesta välittäjänä sen omien asiakkaiden välillä tai asiakkaan ja yhden tai useamman asiaan liittyvän rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin välillä tai tarjoamalla muille pankeille (välillistä) pääsyä rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureihin. Kriittisten toimintojen ja kriittisten yhteisten palvelujen yksilöimistä koskevien FSB:n ohjeiden mukaisesti maksu-, määritys- ja toimitustoiminnot rajoitetaan koskemaan palveluja, joita pankit tarjoavat asiakkailleen. Tähän luokkaan eivät kuulu (pelkkien) FMI-palveluntarjoajien tarjoamat palvelut. Tässä lomakkeessa rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureihin sisältyvät maksujärjestelmät, arvopapereiden toimitusjärjestelmät, arvopaperikeskukset ja keskusvastapuolet (mutta eivät kauppatietorekisterit).

”Maksupalvelulla” ja ”maksutapahtumalla” ja ”maksujärjestelmällä” tarkoitetaan samaa kuin maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2015/2366 (16) 4 artiklan 3, 5 ja 7 kohdassa.

3.1

Maksupalvelut rahalaitoksille

Tämä rivi kattaa rahalaitoksille tarjotut maksupalvelut riippumatta siitä, käytetäänkö ulkoisia maksujärjestelmiä vai ei. Tämä kattaa myös vastaavat pankkipalvelut (niihin liittyvät maksut). Rahalaitoksia ovat kaikki seuraaviin osa-aloihin kuuluvat institutionaaliset yksiköt: i) keskuspankit; ii) talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki; ja iii) rahamarkkinarahastot.

3.2

Maksupalvelut muille kuin rahalaitoksille

Asiakkaille tarjotut maksupalvelut, riippumatta siitä, käytetäänkö ulkoisia maksujärjestelmiä vai ei. Tämä koskee ainoastaan niitä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka eivät kuulu rahalaitossektoriin. Maksupalveluntarjoajia ei myöskään lueta mukaan sektoriin ”muut kuin rahalaitokset”.

3.3

Käteispalvelut

Käteispalvelujen tarjoaminen asiakkaille (sekä yksityishenkilöille että yrityksille, vain muille kuin rahalaitoksille). Näissä palveluissa viitataan käteisnostoihin pankkiautomaateista ja pankkikonttoreissa eikä niihin kuulu muita käteispalveluja (kuten arvokuljetuksia suurille kauppaketjuille). Mukaan luetaan käteisnostot sekeillä ja sivukonttoreissa pankkilomakkeita käyttäen (kortteja voidaan käyttää tunnistuskeinoina).

3.4

Arvopapereiden toimitusjärjestelmät

Asiakkaille arvopaperitapahtumien vahvistamista, määritystä ja toimitusta varten tarjottavat palvelut riippumatta siitä, käytetäänkö arvopaperien toimitusjärjestelmiä vai ei. ’Toimituksella’ tarkoitetaan arvopaperitapahtuman loppuun saattamista, jos se tehdään kyseisen tapahtuman osapuolten velvoitteiden täyttämiseksi siirtämällä varoja ja/tai arvopapereita.

3.5

Keskusvastapuolimäärityksen palvelut

Asiakkaille tarjotut arvopapereiden ja johdannaisten määrityspalvelut. Tähän sisältyy myös välillinen pääsy keskusvastapuoleen (CCP).

3.6

Säilytyspalvelut

Rahoitusinstrumenttien säilytys ja hoito asiakkaita varten sekä säilytystoimintoihin liittyvät palvelut, kuten käteisvarojen ja vakuuksien hallinta.

3.7, 3.8, 3.9

Muut palvelut/toiminnat/toiminnot (1), (2) ja (3)

Pääomamarkkinat

Pääomamarkkinatoimilla tarkoitetaan arvopapereiden liikkeeseenlaskua ja kauppaa, niihin liittyviä neuvontapalveluja ja niihin liittyviä muita palveluja, kuten perusarvopapereiden välityspalvelua (”prime brokerage”) ja markkinatakaustoimintaa.

4.1

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset (OTC)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 (17) 2 artiklan 5 ja 7 kohta.

’Johdannaisella’ tai ’johdannaissopimuksella’ tarkoitetaan direktiivin 2014/65/EU (18) liitteessä I olevan C osan 4–10 kohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä, sellaisina kuin ne on pantu täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1287/2006 38 ja 39 artiklalla.

’OTC-johdannaisella’ tai ’OTC-johdannaissopimuksella’ tarkoitetaan johdannaissopimuksia, joita ei panna täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määritellyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota pidetään säänneltyä markkinaa vastaavana markkinana asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 a artiklan mukaisesti.

Ilmoitettava määrä koskee ainoastaan OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevia johdannaisia.

4.2

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset (muu kuin OTC)

Kaikki kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset, lukuun ottamatta kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä OTC-johdannaisia.

4.3

Jälkimarkkinat/kaupankäynti

Jälkimarkkinoilla sijoittajat ostavat ja myyvät arvopapereita. Tätä toimintoa sovelletaan koko kaupankäyntisalkkuun (ts. osakkeet, yritysluotot ja valtionluotot).

Ilmoitettava määrä sisältää arvopapereiden arvon, joka on määritetty kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden kokonaismääränä. Arvopaperit ilmoitetaan käypään arvoon raportointipäivänä.

Määrä ei saa sisältää lainoja ja johdannaisia eikä varoja, joilla ei voida käydä kauppaa (esim. saamiset).

4.4

Ensimarkkinat/merkintäsitoumukset

Ensimarkkinoilla tarkoitetaan sitä, että yritykset, viranomaiset ja muut ryhmät laskevat liikkeeseen uusia arvopapereita rahoituksen saamiseksi vieraan tai oman pääoman ehtoisten arvopapereiden kautta (kuten kantaosakkeet ja etuosakkeet, yritysten velkakirjalainat ja muut joukkovelkakirjat, vekselit sekä valtion joukkovelkakirjat). Järjestäjäryhmät helpottavat ensimarkkinoiden toimintaa.

4.5, 4.6, 4.7

Muut palvelut/toiminnat/toiminnot (1), (2) ja (3)

Tukkurahoitus

Tukkumarkkinoiden anto- ja ottolainaustoimet rahoitusalan vastapuolille/vastapuolilta (luottolaitokset ja muut rahoitusalan yritykset).

5.1

Ottolainaus

Ottolainaus tukkumarkkinoilla rahoitusalan vastapuolilta (mukaan lukien takaisinostosopimukset, pankkien välinen ottolainaus, yritystodistukset, talletustodistukset, rahamarkkinarahastot, luottolimiitit, omaisuusvakuudelliset yritystodistukset ja haltuun uskotut talletukset).

5.2

Johdannaiset (varat)

Kaikki taseen vastaavaa-puolella ilmoitetut johdannaistoimet rahoitusalan vastapuolten kanssa. Toisin kuin kohdassa ”Pääomamarkkinat”, ”Tukkurahoituksessa” johdannaisiin kuuluvat kaikki rahoitusalan vastapuolten kanssa tehdyt johdannaissopimukset (eivät rajoitu HFT-kauppaan).

5.3

Luotonanto

Antolainaus tukkumarkkinoilla rahoitusalan vastapuolille (mukaan lukien takaisinmyyntisopimukset, yritystodistukset, talletustodistukset, rahamarkkinarahastot, luottolimiitit, omaisuusvakuudelliset yritystodistukset ja haltuun uskotut talletukset).

5.4

Johdannaiset (velat)

Kaikki taseen vastattavaa-puolella ilmoitetut johdannaistoimet rahoitusalan vastapuolten kanssa.

5.5, 5.6, 5.7

Muut tuotetyypit (1), (2) ja (3)

Kaikki taloudellisen toiminnon ”Tukkurahoitus” toiminnot, jotka eivät sisälly edellä oleviin.

II.7.2   Z 07.01 – Taloudellisten toimintojen kriittisyysarviointi (FUNC 1): Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

44.

Tämä lomake täytetään kerran kunkin sellaisen jäsenvaltion osalta, jossa konserni toimii (”maa”).

45.

Se kattaa kaikki taloudelliset toiminnot, joita jokin konserniyhteisö harjoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa, riippumatta siitä, onko toiminta kriittinen toiminto vai ei.

Rivit

Ohjeet

0010–0380

Taloudelliset toiminnot

Taloudelliset toiminnot, sellaisina kuin ne määritellään edellä


Sarakkeet

Ohjeet

0010

Taloudellisen toiminnon kuvaus

Jos taloudellinen toiminto kuuluu tyyppiin ”Muu” (toiminnot 1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7, 5.5–5.7), on kuvattava kyseistä toimintoa.

0020

Markkinaosuus

Arvio laitoksen tai konsernin markkinaosuudesta kyseisen taloudellisen toiminnon osalta kussakin maassa. Prosenttiosuutena koko markkinasta rahamääräisesti laskettuna.

0030

Rahamäärä

Tämän sarakkeen sisältö riippuu tarjotusta taloudellisesta toiminnosta:

1.

Talletukset

Hyväksyttyjen talletusten kirjanpitoarvo (kertyneet korot mukaan luettuina)

Viiteasiakirjat: FINREP-raportoinnin liitteet III ja IV, lomake F 08.01 ja liitteessä V olevan 2 osan 97 kohta.

2.

Luotonanto

Arvoltaan alentumattomien ja arvoltaan alentuneiden lainojen ja ennakkojen bruttokirjanpitoarvo (kertyneet korot mukaan luettuina). Lainakantaa käytetään arviona odotettavissa olevasta luotonannosta.

Viiteasiakirjat: FINREP-raportoinnin liitteet III ja IV, lomake F 04.04.01 ja liitteessä V olevan 1 osan 34 kohdan b alakohta.

3.

Maksu-, käteis-, toimitus-, määritys- ja säilytyspalvelut

Pääsääntöisesti on ilmoitettava päivittäisten tapahtumien keskiarvo yhden vuoden ajalta. Jos tätä tietoa ei ole saatavilla, voidaan ilmoittaa keskiarvo lyhyemmältä ajanjaksolta (esim. muutamalta kuukaudelta).

Eri toiminnoista otetaan huomioon seuraavat:

Maksupalvelut (3.1–3.2): Lähetettyjen tapahtumien arvo.

(Viiteasiakirjat: direktiivin 2015/2366/EY 4 artiklan 5 kohta; EKP/2013/43).

Käteispalvelut (3.3): Pankkiautomaattitapahtumien, sellaisena kuin ne määritellään asetuksen EKP/2013/43 taulukossa 5 a, sekä käteisnostojen, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen EKP/2014/15 taulukossa 4, arvo.

Arvopapereiden toimitusjärjestelmät (3.4): Sellaisten arvopapereiden siirtojen arvo, jotka käsitellään asiakkaiden lukuun. Tämä kattaa tapahtumat, jotka toimitetaan arvopapereiden toimitusjärjestelmässä tai jotka raportoiva laitos toimittaa sisäisesti, ja maksuttomat tapahtumat.

Keskusvastapuolimäärityksen palvelut (3.5): positiot (vastuut), jotka keskusvastapuoli, jonka jäsen laitos on, määrittää laitoksen asiakkaiden lukuun. Ilmoittakaa, mikä on asiakastoimintaan liittyvien avointen positioiden keskimääräinen päivittäinen arvo keskusvastapuolessa. Jos tätä tietoa ei ole saatavilla, voidaan ilmoittaa keskiarvot lyhyemmältä ajanjaksolta (esim. muutamalta kuukaudelta).

Säilytyspalvelut (3.6): Käypään arvoon arvostettavien, säilytyksessä olevien varojen määrä. Muita arvostusperusteita, myös nimellisarvoa, voidaan käyttää, mikäli käypä arvo ei ole käytettävissä. Tapauksissa, joissa laitos tarjoaa palveluja yhteisöille, kuten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaville yrityksille tai eläkerahastoille, kyseiset varat voidaan esittää samoina arvoina, joina ne on ilmoitettu näiden yhteisöjen omissa taseissa. Ilmoitettuihin rahamääriin sisällytetään, mikäli mahdollista, kertynyt korko.

(Viiteasiakirja: FINREP-raportoinnin liitteet III ja IV, lomake F 22.02, sarake 010).

4.

Pääomamarkkinat

Nimellismäärä – ilmoitetaan vain johdannaisista (4.1–4.2): kaikkien sellaisten sopimusten nimellisbruttosumma, jotka on tehty mutta joita ei ole vielä toimitettu viitepäivänä.

Viiteasiakirjat: määritelmä, ks. FINREP-raportoinnin liitteessä V olevan 2 osan 133 kohta; tiedot, ks. FINREP-raportoinnin liitteet III, IV ja V:

Johdannaiset yhteensä (4.1–4.2): Lomake F 10.00, sarake 030, rivi 290.

OTC-johdannaiset (4.1): Lomake F 10.00, sarake 030, rivit 300 + 310 + 320.

Jälkimarkkinatoiminta (4.3). Varojen kirjanpitoarvo – kirjanpitoarvo, joka ilmoitetaan taseen vastaavaa-puolella (kertyneet korot mukaan luettuina) [FINREP: liitteessä V olevan 1 osan 27 kohta] oman pääoman ehtoisten instrumenttien ja velkapapereiden osalta [FINREP: liitteessä V olevan 1 osan 31 kohta], luokiteltuna ”Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi” [FINREP: liitteessä V olevan 1 osan 15 kohdan a alakohta ja 16 kohdan a alakohta].

Viiteasiakirja: FINREP: liite III, lomake F 04.01, sarake 010, rivit 010 + 060 + 120.

Ensimarkkinat (4.4): Palkkioista saadut tulot – Maksut ja välityspalkkiot, jotka laitos on saanut osallistumisesta sellaisten arvopapereiden alullepanoon tai liikkeeseenlaskuun, joita se ei ole itse pannut alulle tai laskenut liikkeeseen;

Viiteasiakirja: FINREP: liite III, IV, lomake F 22.01 sarake 010, rivit 030 + 180.

5.

Tukkurahoitus

Käytetään FINREP-raportoinnissa määritettyä bruttomääräistä kirjanpitoarvoa.

Viiteasiakirjat: FINREP: liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta; FINREP: liite III, IV, lomakkeet:

Ottolainaus (5.1): lomake F 20.06, sarake 010, rivit 100 + 110, kaikki maat.

Johdannaiset (varat) (5.2): lomake F20.04, sarake 010, rivi 010, kaikki maat.

Antolainaus (5.3): lomake F 20.04, sarake 010, rivit 170 + 180, kaikki maat.

Johdannaiset (velat) (5.4): lomake F 20.06, sarake 010, rivi 010, kaikki maat.

0040

Numeerinen indikaattori

Tämän sarakkeen sisältö riippuu tarjotusta taloudellisesta toiminnosta.

1.

Talletukset

Niiden asiakkaiden kokonaismäärä, jotka tallensivat ilmoitetut rahamäärät. Jos yksi asiakas käyttää useampaa kuin yhtä talletustuotetta tai -tiliä, asiakas lasketaan mukaan vain kerran.

2.

Luotonanto

Asiakkaiden kokonaismäärä. Jos asiakas käyttää useita lainatuotteita/-tilejä, asiakas lasketaan mukaan vain kerran.

3.

Maksu-, käteis-, toimitus-, määritys- ja säilytyspalvelut

Pääsääntöisesti on ilmoitettava päivittäisten tapahtumien keskiarvot yhden vuoden ajalta. Jos tätä tietoa ei ole saatavilla, voidaan ilmoittaa keskiarvot lyhyemmältä ajanjaksolta (esim. muutamalta kuukaudelta).

Eri toiminnoista ilmoitetaan seuraavat:

Maksupalvelut (3.1–3.2): Suoritettujen transaktioiden lukumäärä.

Viiteasiakirjat: EU:n direktiivin 2015/2366/EU 4 artiklan 5 kohta; EKP/2013/43.

Käteispalvelut (3.3): Pankkiautomaattitapahtumien, sellaisena kuin ne määritellään asetuksen EKP/2013/43 taulukossa 5 a, sekä käteisnostojen, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen EKP/2014/15 taulukossa 4, lukumäärä.

Arvopapereiden toimitusjärjestelmät (3.4): Sellaisten arvopapereiden siirtotapahtumien lukumäärä, jotka käsitellään asiakkaiden lukuun. Tämä kattaa tapahtumat, jotka toimitetaan arvopapereiden toimitusjärjestelmässä tai jotka raportoiva laitos tai konserni toimittaa sisäisesti, ja maksuttomat tapahtumat.

4.

Pääomamarkkinat

Vastapuolten TAI tapahtumien lukumäärä. Johdannaisten (4.1–4.2) ja jälkimarkkinoiden instrumenttien (4.3) osalta vastapuolten kokonaismäärä. Ensimarkkinoiden (4.4) osalta merkintäsitoumusliiketoimien kokonaismäärä.

5.

Tukkurahoitus

Vastapuolten lukumäärä. Jos yhdellä vastapuolella on useampi kuin yksi tili ja/tai useampi kuin yksi tapahtuma, vastapuoli lasketaan mukaan vain kerran.

0050

Vaikutus markkinoihin

Toiminnon yhtäkkisen keskeytymisen arvioitu vaikutus kolmansiin osapuoliin, rahoitusmarkkinoihin ja reaalitalouteen, kun otetaan huomioon laitoksen koko, markkinaosuus kyseisessä maassa, ulkoiset ja sisäiset sidokset, monitahoisuus ja rajatylittävä toiminta.

Tämä arviointi ilmaistaan laadullisesti ilmaisulla ”suuri (H)”, ”keskisuuri (MH)”, ”keskialhainen (ML)” tai ”alhainen (L)”.

Ilmoitetaan ”H”, jos toiminnon keskeytyminen vaikuttaa hyvin merkittävästi kansallisiin markkinoihin; ”MH”, jos vaikutus on merkittävä; ”ML”, jos vaikutus on olennainen mutta rajallinen; ja ”L”, jos vaikutus on vähäinen.

0060

Korvattavuus

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/778 6 artiklan 3 kohta.

Toiminto katsotaan korvattavissa olevaksi, jos se voidaan korvata hyväksyttävällä tavalla ja kohtuullisessa ajassa samalla, kun vältetään järjestelmätason ongelmat reaalitaloudessa ja finanssimarkkinoilla. Seuraavat tekijät on otettava huomioon:

a)

kyseisen toiminnon markkinoiden rakenne ja korvaavien tarjoajien saatavilla olo;

b)

muiden tarjoajien kapasiteettivalmiudet, toiminnon suorittamista koskevat vaatimukset ja mahdolliset markkinoille pääsyn tai toiminnan laajentamisen esteet;

c)

muiden tarjoajien kannustimet alkaa harjoittaa kyseistä toimintaa;

d)

aika, jonka palvelun käyttäjät tarvitsevat siirtyäkseen uuteen palveluntarjoajaan, ja siirrosta aiheutuvat kustannukset, aika, jonka muut kilpailijat tarvitsevat alkaakseen hoitaa toimintoja, ja se, onko kyseinen aika riittävän pitkä merkittävien häiriöiden ehkäisemiseksi riippuen palvelun tyypistä.

Tämä arviointi ilmaistaan laadullisesti ilmaisulla ”suuri (H)”, ”keskisuuri (MH)”, ”keskialhainen (ML)” tai ”alhainen (L)”.

Ilmoitetaan ”H”, jos toinen pankki voi helposti tarjota toiminnon vastaavissa olosuhteissa kohtuullisessa ajassa;

”L”, jos toimintoa ei voida korvata helposti tai nopeasti;

”MH” ja ”ML” välitapauksissa ottaen huomioon eri ulottuvuudet (esim. markkinaosuus, markkinoiden keskittyminen, korvaamiseen kuluva aika sekä maahantulon tai laajentumisen oikeudelliset esteet ja niihin liittyen toimintaa koskevat vaatimukset)

0070

Kriittinen toiminto

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan, katsotaanko taloudellisen toiminnan olevan kyseisen maan markkinoiden kannalta kriittinen, kun otetaan huomioon tämän lomakkeen määrälliset tiedot ja kriittisyysindikaattorit.

Ilmoitetaan ”Kyllä” tai ”Ei”.

II.7.3   Z 07.02 – Kriittisten toimintojen kartoitus oikeushenkilökohtaisesti (FUNC 2): Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

46.

Tämä lomake koskee koko konsernia. Tässä lomakkeessa ilmoitetaan (jäsenvaltioittain) vain ne kriittiset toiminnot, jotka on yksilöity tällaisiksi toiminnoiksi lomakkeessa {Z 07.01;070}.

47.

Tämän lomakkeen sarakkeissa 0010, 0020 ja 0040 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

Sarakkeet

Ohjeet

0010

Maa

Lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1) ilmoitettu maa, jonka kannalta toiminto on kriittinen.

0020

Tunnus

Edellä 2.7.1.4 kohdassa määritellyn kriittisen toiminnon tunnus, joka mainitaan lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Yhteisön nimi

Kriittisen toiminnon toteuttavan yksikön nimi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 (ORG).

Jos samassa maassa useat yhteisöt suorittavat samoja kriittisiä toimintoja, kukin yhteisö on ilmoitettava erillisellä rivillä.

0040

Koodi

Kriittisen toiminnon toteuttavan yksikön koodi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG).

0050

Rahamäärä

Oikeushenkilön rahamääräinen osuus rahamäärästä, joka on ilmoitettu lomakkeen Z 07.01 (FUNC 1) sarakkeessa 0030.

II.7.4   Z 07.03 – Ydinliiketoiminta-alueiden kartoitus oikeushenkilöiden mukaan (FUNC 3): Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

48.

Tämän lomakkeen sarakkeissa 0020 ja 0040 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

49.

Tässä lomakkeessa ilmoitetaan ainoastaan ne olennaiset yhteisöt, jotka on ilmoitettu lomakkeessa {Z 07.02;0060}.

Sarakkeet

Ohjeet

0010

Ydinliiketoiminta-alue

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ydinliiketoiminta-alue.

0020

Liiketoiminta-alueen tunnus

Laitoksen antama liiketoiminta-alueen yksilöllinen tunnus

0030

Kuvaus

Ydinliiketoiminta-alueen kuvaus.

0040

Yhteisön nimi

Ydinliiketoiminta-alueella toimivan tai sen osana olevan yhteisön nimi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 (ORG).

Jos samalla ydinliiketoiminta-alueella toimii tai sen osana on useita yhteisöjä, kukin yhteisö on ilmoitettava erillisellä rivillä.

0050

Koodi

Ydinliiketoiminta-alueella toimivan tai sen osana olevan yhteisön koodi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 – Kriittisten toimintojen kartoitus ydinliiketoiminta-alueiden mukaan (FUNC 4): Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

50.

Tämän lomakkeen sarakkeissa 0010, 0020 ja 0040 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

51.

Tässä lomakkeessa ilmoitetaan ainoastaan ne kriittiset toiminnot, jotka on ilmoitettu lomakkeessa {Z 07.01;0070}.

Sarakkeet

Ohjeet

0010

Maa

Lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1) ilmoitettu maa, jonka kannalta toiminto on kriittinen.

0020

Toiminnon tunnus

Edellä 2.7.1.2 kohdassa määritellyn kriittisen toiminnon tunnus, joka mainitaan lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Ydinliiketoiminta-alue

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ydinliiketoiminta-alue, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 07.03 (FUNC 3).

0040

Liiketoiminta-alueen tunnus

Laitoksen antama liiketoiminta-alueen yksilöllinen tunnus; sama tunnus kuin on ilmoitettu lomakkeessa Z 07.03 (FUNC 3).

II.8   Z 08.00 – Kriittiset palvelut (SERV)

II.8.1   Yleiset ohjeet

52.

Tähän lomakkeeseen sisällytettävät tiedot ilmoitetaan kerran koko konsernista, ja lomakkeessa luetellaan konserniyhteisön mahdollisesti vastaanottamat kriittiset palvelut ja yhdistetään ne konsernin tarjoamiin kriittisiin toimintoihin.

53.

Kriittisillä palveluilla tarkoitetaan yhdelle (erityispalvelut) tai useammalle (yhteispalvelut) konserniin kuuluvalle liiketoimintayksikölle tai oikeushenkilölle suoritettavia perustana olevia toimintoja, toimintaa ja palveluita, jotka ovat tarpeen yhden tai useamman kriittisen toiminnon tarjoamiseksi. Kriittisiä palveluja voivat suorittaa yhteisöt konsernin sisällä (sisäinen palvelu) tai ne voidaan ulkoistaa ulkopuoliselle tarjoajalle (ulkoinen palvelu). Palvelu on katsottava kriittiseksi, jos sen häiriö haittaisi vakavasti kriittisten toimintojen suorittamista tai estäisi ne kokonaan, koska kyseinen palvelu liittyy kiinteästi kriittisiin toimintoihin, jotka laitos suorittaa kolmansille osapuolille.

54.

Palveluja, jotka suoritetaan täysin sisäisesti oikeushenkilölle, ei ilmoiteta tässä lomakkeessa.

55.

Palveluja, joilla ei ole olennaista vaikutusta kriittisiin toimintoihin, ei ilmoiteta tässä lomakkeessa.

56.

Tämän lomakkeen sarakkeissa 0010, 0030, 0050, 0070 ja 0080 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

II.8.2   Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

Sarakkeet

Ohjeet

0005

Tunnus

0010

Palvelutyyppi

Palvelutyypin on oltava jokin jäljempänä luetelluista palvelutyypeistä.

Jos mahdollista, alaluokka on ilmoitettava (kaksinumeroinen tunnus). Jos alaluokkaa ei ole tai mikään alaluokka ei kuvaa asianmukaisesti laitoksen tarjoamaa palvelua, ilmoitetaan pääluokka (yksinumeroinen tunnus).

1.

Henkilöstötuki

1.1

Henkilöstöhallinto, kuten sopimus- ja palkanhallinta

1.2

Sisäinen viestintä

2.

Tietotekniikka

2.1

Tieto- ja viestintätekninen laitteisto

2.2

Datan tallennus ja käsittely

2.3

Muu tietotekninen infrastruktuuri, työasemat, tietoliikenne, palvelimet, datakeskukset ja niihin liittyvät palvelut

2.4

Ohjelmistolisenssien ja sovellusohjelmistojen hallinta

2.5

Mahdollisuus käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, etenkin data- ja infrastruktuuripalvelujen tarjoajia

2.6

Sovellusten ylläpito, kuten ohjelmistosovellusten ylläpito ja niihin liittyvät datavuot

2.7

Raporttien tuottaminen, sisäinen tiedonkulku ja tietokannat

2.8

Käyttäjätuki

2.9

Hätätilanteesta ja vakavasta virhetilanteesta palautuminen

3.

Transaktioiden käsittely, kuten transaktioiden oikeudellisten kysymysten ja erityisesti rahanpesun torjuntaan liittyvien kysymysten käsittely

4.

Kiinteistöjen ja tilojen hankinta tai hallinta sekä niihin liittyvät toiminnot

4.1

Toimi- ja varastotilat

4.2

Sisäinen tilanhallinta

4.3

Turva- ja kulunvalvonta

4.4

Kiinteistösalkun hallinta

4.5

Muu (täsmennettävä)

5.

Oikeudelliset palvelut ja säännösten noudattamisesta vastaavat toiminnot:

5.1

Yritysten oikeudellinen tuki

5.2

Liiketoimintaa ja transaktioita koskevat oikeudelliset palvelut

5.3

Säännösten noudattamiseksi tarjottava tuki

6.

Varainhankintaan liittyvät palvelut (treasury)

6.1

Treasury-toiminnan koordinointi, hallinto ja hallinta

6.2

Yhteisöjen jälleenrahoituksen koordinointi, hallinto ja hallinta, mukaan lukien vakuuksien hallinta

6.3

Raportointitoiminto, erityisesti lakisääteisten maksuvalmiuden tunnuslukujen osalta

6.4

Keskipitkän ja pitkän aikavälin varainhankintaohjelmien koordinointi, hallinto ja hallinta sekä konserniyhteisöjen jälleenrahoitus

6.5

Jälleenrahoituksen koordinointi, hallinto ja hallinta varsinkin lyhyen aikavälin kysymyksissä

7.

Kaupankäynnin tai omaisuuden hoito

7.1

Operaatioiden käsittely: kaupan syöttäminen järjestelmään (trade capture), suunnittelu ja toteutus, kaupankäyntituotteiden hoito

7.2

Vahvistaminen, toimitus, maksaminen

7.3

Positioiden ja vastapuolten hallinta kysymyksissä, jotka koskevat tiedon raportointia ja suhteita vastapuoliin

7.4

Positionhallinta (riskit ja täsmäytys)

8.

Riskien hallinta ja arviointi

8.1

Keskitetty tai liiketoiminnan osa-aluekohtainen tai riskityypin mukainen riskienhallinta

8.2

Riskiraporttien tuottaminen

9.

Kirjanpito

9.1

Sääntömääräinen ja lakisääteinen raportointi

9.2

Arviointi, varsinkin markkina-aseman arviointi

9.3

Johdon raportointi

10.

Kassanhallinta.

0020–0030

Palvelun vastaanottaja

Konserniyhteisö, joka vastaanottaa sarakkeessa 0010 ilmoitetun kriittisen palvelun toiselta konserniyhteisöltä tai sarakkeissa 0040–0050 ilmoitetulta ulkoiselta palveluntarjoajalta.

0020

Yhteisön nimi

Se ei saa olla sama kuin sarakkeessa 0040 ilmoitettu nimi.

0030

Koodi

Sarakkeessa 0020 ilmoitetun oikeushenkilön yksilöllinen tunnus, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 (ORG).

Se ei saa olla sama kuin sarakkeessa 0050 ilmoitettu tunnus.

0040–0050

Palveluntarjoaja

Oikeushenkilö (sisäinen tai ulkoinen), joka tarjoaa sarakkeessa 0010 ilmoitetun kriittisen palvelun konserniyhteisölle

0040

Yhteisön nimi

Se ei saa olla sama kuin sarakkeessa 0020 ilmoitettu nimi.

0050

Koodi

Sarakkeessa 0020 ilmoitetun oikeushenkilön yksilöivä tunnus. Se ei saa olla sama kuin sarakkeessa 0030 ilmoitettu tunnus.

Jos palvelun tarjoaja on konserniyhteisö, koodin on oltava sama kuin se, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 (ORG).

Jos palveluntarjoaja ei ole konserniyhteisö, kyseisen yhteisön koodin on oltava

laitosten osalta 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus,

muiden yhteisöjen osalta koodin on oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, unionin yhdenmukaisen kodifioinnin mukainen koodi tai, jos sitä ei ole käytettävissä, kansallinen koodi.

Koodin on oltava yksilöllinen, ja sitä on käytettävä johdonmukaisesti lomakkeissa.

0060

Konsernin osa

”Kyllä” – jos palvelun tarjoaa konserniyhteisö (”sisäinen”)

”Ei” – jos palvelun tarjoaa konsernin ulkopuolinen yhteisö (”ulkoinen”)

0070–0080

Kriittinen toiminto

Kriittinen toiminto, jonka suorittaminen häiriintyisi vakavasti tai estyisi kokonaan kriittisen palvelun katkoksen vuoksi. Jokin lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1) kriittiseksi arvioiduista toiminnoista.

0070

Maa

Lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1) ilmoitettu jäsenvaltio, jonka kannalta toiminto on kriittinen.

0080

Tunnus

Edellä 2.7.1.4 kohdassa määritellyn kriittisen toiminnon tunnus, joka mainitaan lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1).

0090

Aika, joka arviolta kuluu toiminnan korvaamiseen

Aika, joka arviolta kuluu palveluntarjoajan korvaamiseen toisella, vastaanotetun palvelun tavoitteen, laadun ja kustannusten kannalta vastaavalla palveluntarjoajalla.

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia arvoja:

”1 day – 1 week” (1 päivä – 1 viikko), jos korvaamiseen kuluva aika on enintään viikon pituinen;

”1 week – 1 month” (1 viikko – 1 kuukausi), jos korvaamiseen kuluva aika on pidempi kuin viikko mutta enintään yksi kuukausi;

”1–6 months” (1–6 kuukautta), jos korvaamiseen kuluva aika on pidempi kuin yksi kuukausi mutta enintään kuusi kuukautta;

”6–12 months” (6–12 kuukautta), jos korvaamiseen kuluva aika on pidempi kuin kuusi kuukautta mutta enintään yksi vuosi;

”more than 1 year” (yli 1 vuosi), jos korvaamiseen kuluva aika on yli vuoden pituinen.

0100

Aika, joka arviolta kuluu tietojen keräämiseksi sopimuksesta

Aika, joka arviolta tarvitaan seuraavien tietojen keräämiseksi palvelua sääntelevästä sopimuksesta kriisinratkaisuviranomaisen pyynnöstä:

sopimuksen kesto

sopimuksen osapuolet (sopimuksen tekijä, toimittaja, yhteyshenkilöt) ja näiden toimivalta

palvelun luonne (lyhyt kuvaus osapuolten välisen liiketoimen luonteesta, mukaan lukien hinnat)

voiko saman palvelun tarjota joku muu sisäinen/ulkoinen palveluntarjoaja (ilmoitetaan mahdolliset palveluntarjoajat)

sopimuksen oikeuspaikka

yksikkö, joka vastaa sopimuksen piiriin kuuluvista tärkeimmistä toimista

sopimukseen sisältyvät pääasialliset seuraamukset, jos maksut keskeytetään tai ne viivästyvät

sopimuksen ennenaikaisen päättämisen laukaiseva tekijä ja aika, joka päättämiseen voi kulua

sopimuksen päättämisen jälkeen annettava operatiivinen tuki

minkä kriittisten toimintojen ja liiketoiminta-alueiden kannalta merkityksellinen

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia arvoja:

1 day (1 päivä)

1 day – 1 week (1 päivä –1 viikko)

more than 1 week (yli 1 viikko)

no contract regulating the service (ei palvelua sääntelevää sopimusta)

0110

Sovellettava laki

Sen maan ISO-koodi, jonka lakia sopimukseen sovelletaan.

0120

Kriisinratkaisun kanssa yhteensopiva sopimus

Arvio siitä, voidaanko sopimusta jatkaa ja sopimus siirtää kriisinratkaisussa.

Arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

lauseke, joka oikeuttaa vastapuolen päättämään sopimuksen pelkästään kriisinratkaisun, varhaisen tilanteeseen puuttumisen toimenpiteiden tai ristikkäisten maksukyvyttömyysskenaarioiden seurauksena siitä huolimatta, että merkittävät velvoitteet jatkuvat,

lauseke, joka oikeuttaa vastapuolen muuttamaan sopimuksen ehtoja tai hinnoittelua pelkästään kriisinratkaisun, varhaisen tilanteeseen puuttumisen tai ristikkäisten maksukyvyttömyysskenaarioiden seurauksena siitä huolimatta, että merkittävät velvoitteet jatkuvat,

sen tunnistaminen sopimuksessa, että kriisinratkaisuviranomaisilla on peruuttamisoikeudet.

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia arvoja:

 

”Yes” (Kyllä) – jos sopimus arvioidaan kriisinratkaisun kanssa yhteensopivaksi

 

”No” (Ei) – jos sopimusta ei arvioida kriisinratkaisun kanssa yhteensopivaksi

 

”Not assessed” (Ei arvioitu) – jos arviota ei ole tehty.

II.9   Z 09.00 – FMI-palvelut – Palveluntarjoajat ja käyttäjät – Kartoitus kriittisten toimintojen mukaan

II.9.1   Yleiset huomiot

57.

Tässä lomakkeessa yksilöidään määritys-, maksu-, arvopaperitoimitus- ja säilytystoiminnat, -toiminnot tai -palvelut, joiden keskeytyminen voi haitata vakavasti yhden tai useamman kriittisen toiminnon suorittamista tai estää sen kokonaan.

58.

Tässä lomakkeessa tiedot ilmoitetaan kerran koko laitoksesta tai konsernista.

59.

Lomakkeessa ilmoitetaan ainoastaan sellaiset rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit, joiden häiriö haittaisi vakavasti kriittisen toiminnon suorittamista tai estäisi sen.

II.9.2   Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

Sarakkeet

Ohjeet

0010–0020

Käyttäjä

Maksu-, säilytys-, toimitus-, määritys- tai kauppatietorekisteripalveluja käyttävä konserniyhteisö, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG).

0010

Yhteisön nimi

Maksu-, säilytys-, toimitus-, määritys- tai kauppatietorekisteripalveluja käyttävän yhteisön nimi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG).

Lomakkeessa ilmoitetaan vain ne yhteisöt, joiden on lomakkeessa Z 07.02 ilmoitettu tarjoavan kriittisiä toimintoja.

0020

Koodi

Maksu-, säilytys-, toimitus-, määritys- tai kauppatietorekisteripalveluja käyttävän yhteisön koodi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG).

0030–0040

Kriittinen toiminto

Yhteisön suorittama kriittinen toiminto, jonka suorittaminen estyisi tai häiriintyisi maksu-, säilytys-, toimitus- tai määrityspalvelun tai kauppatietorekisteripalvelun katkoksen vuoksi.

0030

Maa

Lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1) ilmoitettu maa, jonka kannalta toiminto on kriittinen.

0040

Tunnus

Edellä 2.7.1.4 kohdassa määritellyn kriittisen toiminnon tunnus, joka mainitaan lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1).

0050–0080

Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri (FMI)

Viiteasiakirja: CPMI, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevat periaatteet

Monenvälinen järjestelmä osallistuvien rahoituslaitosten välillä, mukaan lukien järjestelmän ylläpitäjä; järjestelmää käytetään maksujen, arvopapereiden, johdannaisten tai muiden finanssitransaktioiden kirjaamiseen, määritykseen tai toimitukseen.

0050

Järjestelmätyyppi

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia arvoja:

”PS”

Maksujärjestelmä

”I) CSD” –

(Kansainvälinen) arvopaperikeskus, mukaan lukien (I)CSD, joka tarjoaa toimituspalveluja (sisäisesti tai ulkoistettuina)

”SSS”

Arvopaperien toimitusjärjestelmä, ei säilytystä

”CCP-Securities”

Keskusvastapuoli arvopaperimääritystä varten

”CCP-Derivatives”

Keskusvastapuoli johdannaismääritystä varten

”TR”

Kauppatietorekisteri

”Other” (muu)

Jos FMI:n järjestelmätyyppi ei vastaa jotakin edellä mainituista ennalta määritellyistä tyypeistä.

”NA” (ei sovelleta)

Jos kriittiset maksu-, määritys-, toimitus- tai säilytyspalvelut tuottaa yhteisö, joka ei ole edellä mainittu rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri, esimerkiksi säilyttäjäpankki.

0060

Nimi

Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin toiminimi

Jos sarakkeessa 0050 on ilmoitettu ”NA”, tämä sarake jätetään tyhjäksi.

0070

FMI-koodi

FIM:n koodi. Koodin on mahdollisuuksien mukaan oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus. Jos LEI-tunnus ei ole käytettävissä, unionin yhdenmukaisen kodifioinnin mukainen koodi tai, jos sitä ei ole käytettävissä, kansallinen koodi.

Jos sarakkeessa 0050 on ilmoitettu ”NA”, tämä sarake jätetään tyhjäksi.

0080

Osallistumismuoto

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia arvoja:

”Direct” (suora)

jos kyseessä on suora jäsenyys tai suora osallistuminen

”Indirect” (välillinen)

jos kyseessä on välillinen jäsenyys tai välillinen osallistuminen

”NA”

jos sarakkeessa 0050 on ilmoitettu ”NA”.

0090

Nimi

Välittäjän toiminimi, jos sarakkeessa 0080 on ilmoitettu ”epäsuora” tai ”NA”.

Jos sarakkeessa 0080 on ilmoitettu ”suora”, ilmoitetaan ”NA” (ei sovelleta).

Välittäjä voi kuulua joko konserniin, johon raportoiva yhteisö kuuluu, tai muuhun luottolaitokseen, joka ei ole yhteydessä kyseiseen konserniin.

Välittäjä voi olla yritys, joka tarjoaa määritys-, maksu-, arvopaperitoimitus- ja/tai säilytyspalveluja muille yrityksille (varsinkin, kun sarakkeessa 0050 on ilmoitettu ”NA”); se voi olla yhden tai useamman FMI:n suora jäsen, ja se tarjoaa välillistä pääsyä tällaisen FMI:n tarjoamiin palveluihin (erityisesti silloin, kun sarakkeessa 0080 on ilmoitettu ”välillinen”).

0100

Koodi

Välittäjän koodi. Koodin on mahdollisuuksien mukaan oltava 20-numeroinen, aakkosnumeerinen LEI-tunnus. Jos LEI-tunnus ei ole käytettävissä, unionin yhdenmukaisen kodifioinnin mukainen koodi tai, jos sitä ei ole käytettävissä, kansallinen koodi.

Jos sarakkeessa 0090 on ilmoitettu ”suora”, ilmoitetaan ”NA” (ei sovelleta).

0110

Palvelun kuvaus

Palvelun kuvaus, jos sarakkeessa 050 ilmoitettu järjestelmätyyppi on ”muu” tai ”NA”.

0120

Sovellettava laki

Sen maan ISO 3166–1-alpha-2-maakoodi, jonka lainsäädäntö sääntelee pääsyä rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureihin.

Jos kyseessä on suora jäsenyys tai suora osallistuminen, on ilmoitettava lainsäädäntö, jota sovelletaan rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin ja käyttäjän väliseen sopimuksen. Jos kyseessä on välillinen jäsenyys tai välillinen osallistuminen, on ilmoitettava lainsäädäntö, jota sovelletaan edustajana toimivan laitoksen ja käyttäjän väliseen sopimuksen.

II.10   Kriittinen tietojärjestelmä

II.10.1   Yleiset huomiot

60.

Tämä jakso sisältää seuraavat lomakkeet:

Lomake Z 10.01 – Kriittiset tietojärjestelmät (yleiset tiedot) (CIS 1), jossa luetellaan kaikki konsernin kriittiset tietojärjestelmät.

Lomake Z 10.02 – Tärkeimpien tietojärjestelmien kartoitus (CIS 2), jossa kartoitetaan kriittiset tietojärjestelmät konsernissa olevien käyttäjäyhteisöjen ja kriittisten toimintojen mukaan.

61.

Kriittisen tietojärjestelmän (”CIS”) on ymmärrettävä olevan tietotekniikkasovellus tai -ohjelmisto, joka tukee kriittistä palvelua ja jonka häiriö haittaisi vakavasti kriittisen toiminnon suorittamista tai estäisi sen.

62.

Nämä lomakkeet koskevat koko konsernia.

II.10.2   Z 10.01 – Kriittiset tietojärjestelmät (yleiset tiedot) (CIS 1): Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

63.

Tämän lomakkeen sarakkeessa 0010 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

Sarakkeet

Ohjeet

0010–0040

Kriittinen tietojärjestelmä

0010

Järjestelmän tunnuskoodi

Järjestelmän tunnuskoodi on laitoksen antama lyhenne, jolla kriittinen tietojärjestelmä tunnistetaan yksiselitteisesti.

Tämä on rivin tunnus, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

0020

Järjestelmän nimi

Järjestelmän kaupallinen tai sisäinen nimi.

0030

Järjestelmätyyppi

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia arvoja:

”Custom-Built Software For Business Support” (Mittatilaustyönä liiketoiminnan tukemiseksi suunniteltu ohjelmisto)

Sovellukset, jotka on kehitetty yksityiskohtaisten liiketoimintaeritelmien mukaisesti. Sovellus on voitu kehittää sisäisesti tai ulkopuolisten toimeksisaajien avulla, mutta tarkoituksena on aina liiketoiminnan tukeminen.

”Software Purchased As-Is” (Sellaisenaan hankittu ohjelmisto)

Markkinoilta hankitut sovellukset, jotka tyypillisesti myydään tai lisensoidaan ja joita ei ole erityisesti räätälöity yrityksen liiketoiminnan mukaan. Tähän luokkaan kuuluvat sovellukset, joiden kokoonpanomekanismit olivat tavanomaiset.

”Software Purchased With Custom Modifications” (Mittatilaustyönä hankittu ohjelmisto)

Markkinoilta hankitut sovellukset, joista myyjä (tai hänen edustajansa) on muokannut erityisen version kyseistä laitosta varten. Tälle versiolle ovat luonteenomaisia muutokset sovelluksen käyttäytymisessä tai uudet ominaisuudet taikka versioon organisaation liiketoimintaa ajatellen sisällytetyt tavanomaisesta poikkeavat ohjelmalisäkkeet.

”Application / External Portal” (Sovellus / Ulkoinen portaali)

Kolmansien osapuolten, jotka ovat tavallisesti kumppaneita, tarjoamat ulkoiset portaalit tai sovellukset, joiden avulla näiden tarjoamat palvelut saa käyttöönsä. Ne eivät yleensä kuulu organisaation tietojärjestelmien hallinnoinnin piiriin, vaan kumppani asentaa, huoltaa ja hoitaa ne itse. Tällaiset sovellukset ovat usein portaaleja (jotka ovat saatavilla internetin tai yksityisten verkkojen kautta), ja vaikka ne kuuluvatkin organisaation tietojärjestelmien hallinnoinnin ulkopuolelle, ne ovat tärkeitä (tai kriittisiä) joidenkin liiketoimintojen kannalta.

0040

Kuvaus

Kuvaus tietojärjestelmän keskeisestä tarkoituksesta kulloisessakin liiketoimintaympäristössä.

0050–0060

Järjestelmästä vastaava konserniyhteisö

0050

Yhteisön nimi

Sen oikeushenkilön nimi, joka vastaa järjestelmästä konsernin sisällä.

Tämä on tietojärjestelmän yleisestä hankinnasta, kehittämisestä, integroinnista, muuttamisesta, toiminnasta, ylläpidosta ja poistamisesta käytöstä vastaava yhteisö; se on avainasemassa kehitettäessä rakennemäärittelyä, jotta voidaan varmistaa tietoturvan ja käyttäjien operatiivisten tarpeiden dokumentointi, testaus ja toteuttaminen.

0060

Koodi

Järjestelmästä konsernin sisällä vastaavan oikeushenkilön koodi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 – Organisaatiorakenne (ORG).

II.10.3   Z 10–02 – Tietojärjestelmien kartoitus (CIS 2): Tiettyjä kohtia koskevat ohjeet

64.

Tämän lomakkeen sarakkeissa 0010, 0030, 0040 ja 0050 ilmoitetut arvot yhdessä muodostavat ensisijaisen avaimen, jonka on oltava yksilöllinen lomakkeen jokaiselle riville.

Sarakkeet

Ohjeet

0010

Järjestelmän tunnuskoodi

Tietojärjestelmän tunnuskoodi, joka on ilmoitettu lomakkeen Z 10.01 (CIS 1) sarakkeessa 010.

0020–0030

Järjestelmän konserniyhteisökäyttäjä

Yhteisö, joka käyttää järjestelmää konsernin sisällä (”käyttäjä”). Käyttäjillä voi olla useita, jolloin saman tietojärjestelmän osalta on ilmoitettava useita rivejä.

0020

Yhteisön nimi

Käyttäjäyhteisön nimi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 (ORG).

0030

Koodi

Käyttäjäyhteisön koodi, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 01.00 (ORG).

0040

Kriittinen palvelu

Järjestelmän tukeman kriittisen palvelun tunnus, joka on ilmoitettu lomakkeessa Z 08.00 (sarake 0005). Kriittinen palvelu voi itsessään olla tietotekniikkapalvelu tai toisentyyppinen palvelu, jota tietojärjestelmä tukee (esimerkiksi tapahtumien käsittely).

0050–0060

Kriittinen toiminto

Kriittinen toiminto, jonka toiminta häiriintyisi vakavasti tai keskeytyisi kokonaan tietojärjestelmän tukemien palvelujen häiriön vuoksi. Kriittisiä toimintoja voi olla useita, jolloin saman tietojärjestelmän osalta on ilmoitettava useita rivejä.

0050

Maa

Lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1) ilmoitettu maa, jonka kannalta toiminto on kriittinen.

0060

Tunnus

Edellä 2.7.1.4 kohdassa määritellyn kriittisen toiminnon tunnus, joka mainitaan lomakkeessa Z 07.01 (FUNC 1).


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(3)  Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(7)  Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1422) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

(8)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013 rahalaitossektorin taseesta (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

(14)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1401, annettu 23 päivänä toukokuuta 2016, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä johdannaisista aiheutuvien velkojen arvostukseen sovellettavia menetelmiä ja periaatteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 228, 23.8.2016, s. 7).

(15)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/778, annettu 2 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden olosuhteiden ja edellytysten määrittelemiseksi, joiden täyttyessä ylimääräisen rahoitusosuuden suorittamista jälkikäteen voidaan lykätä kokonaan tai osittain, ja perusteista, joiden mukaisesti määritetään kriittisten toimintojen sisältämä toiminta, palvelut ja toiminnot sekä ydinliiketoiminta-alueisiin sisältyvät liiketoiminta-alueet ja niihin liittyvät palvelut (EUVL L 131, 20.5.2016, s. 41).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).


LIITE III

Yhteinen tietopistemalli

Kaikki liitteessä I esitetyt tietoerät on muutettava yhteiseksi tietopistemalliksi, joka muodostaa laitosten ja kriisinratkaisuviranomaisten yhtenäisten tietotekniikkajärjestelmien perustan.

Yhteisen tietopistemallin on täytettävä seuraavat kriteerit:

a)

siinä on oltava strukturoitu esitys kaikista liitteeseen I sisältyvistä tietoeristä;

b)

siinä on yksilöitävä kaikki liitteessä I esitetyt liiketoimintamallit;

c)

siinä on oltava tietohakemisto, jossa yksilöidään taulukoiden nimet, koordinaattien nimet, akselien nimet, määrittelyjoukkojen nimet, dimensioiden nimet ja jäsenten nimet;

d)

siinä on oltava metriikka, jossa määritellään tietopisteiden ominaisuudet tai lukumäärä;

e)

siinä on oltava tietopisteiden määritelmät, jotka ilmaistaan niiden ominaisuuksien yhdistelmänä, joiden mukaan rahoituskäytänne yksilöidään yksiselitteisesti;

f)

sen on sisällettävä kaikki asiaa koskevat tekniset eritelmät, joita tarvitaan sellaisten tietoteknisten raportointisovellusten kehittämisessä, jotka tuottavat yhtenäisiä kriisinratkaisusuunnittelutietoja.


LIITE IV

Validointisäännöt

Liitteessä I esitettyihin tietoeriin on sovellettava validointisääntöjä, joilla varmistetaan tietojen laatu ja yhdenmukaisuus. Validointisääntöjen on täytettävä seuraavat kriteerit:

a)

niissä on määriteltävä kyseisten tietopisteiden väliset loogiset suhteet;

b)

niiden on sisällettävä suodattimet ja ennakkoedellytykset, joita käytetään niiden tietokokonaisuuksien määrittelyssä, joihin validointisääntöä sovelletaan;

c)

niillä on varmistettava raportoitavien tietojen yhdenmukaisuus;

d)

niillä on varmistettava raportoitavien tietojen oikeellisuus;

e)

niissä on vahvistettava oletusarvot, joita on sovellettava, jos tietoja ei ole raportoitu.