23.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1584,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2018,

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 (2) 25 l artiklan 3 kohdan b alakohdassa sallitaan luonnonravinnon täydentäminen mainitun asetuksen liitteessä XIII a olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen Penaeus-katkarapujen ja makean veden katkarapujen (Macrobrachium spp.) lihotusvaiheessa. Täydennysrehun antaminen erityisesti kolesterolin saannin osalta on olennaisen tärkeää kyseisten hautomoissa ja kasvattamoissa pidettävien katkarapujen kehityksen kannalta niiden varhemmissa kehitysvaiheissa. Sen vuoksi on tarpeen ulottaa ravinnon täydentäminen kolesterolilla koskemaan myös kyseisiä katkarapuja niiden varhemmissa kehitysvaiheissa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 27 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti kivennäisaineet (mukaan lukien hivenaineet), vitamiinit, aminohapot ja mikroravintoaineet ovat sallittuja luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostuksessa ainoastaan, jos niiden käyttö on lakisääteistä elintarvikkeissa, joihin niitä lisätään. Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-137/13 (3) antaman tuomion mukaan tällaisen aineen käyttö luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostuksessa on lakisääteistä ainoastaan, jos unionin oikeuden säännössä tai sen mukaisessa kansallisen oikeuden säännössä edellytetään suoraan, että elintarvikkeeseen on lisättävä mainittua ainetta, jotta kyseistä elintarviketta voidaan ylipäätään pitää kaupan.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/848 (4) sallitaan kivennäisaineiden (mukaan lukien hivenaineet), vitamiinien, aminohappojen ja mikroravintoaineiden käyttö luonnonmukaisissa äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa sekä jalostetuissa luonnonmukaisissa viljapohjaisissa valmisruoissa ja lastenruoissa silloin kun niiden käyttö on sallittua asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä. Jotta vältettäisiin juopa näiden aineiden käyttöä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa ruoissa koskevan nykytulkinnan ja luonnonmukaista tuotantoa koskevan tulevan lainsäädännön välillä ja varmistettaisiin näiden välinen johdonmukaisuus, on asianmukaista sallia näiden aineiden käyttö imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen luonnonmukaisten lastenruokien tuotannossa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 42 artiklassa säädetään, että muulla tavalla kuin luonnonmukaisesti kasvatettuja, enintään 18 viikon ikäisiä munantuotantoon tarkoitettuja kananuorikoita voidaan tietyin edellytyksin tuoda luonnonmukaiseen tuotantoyksikköön 31 päivään joulukuuta 2018 asti, kun luonnonmukaisesti kasvatettuja kananuorikoita ei ole saatavilla.

(5)

Luonnonmukaisesti kasvatettujen, munantuotantoon tarkoitettujen kananuorikoiden tuotanto ei unionin markkinoilla riitä laadullisesti ja määrällisesti täyttämään munivien kanojen kasvattajien tarpeita. Jotta luonnonmukaisesti kasvatettujen, munantuotantoon tarkoitettujen kananuorikoiden tuotantoon saataisiin lisäaikaa ja luonnonmukaisesti kasvatettujen kananuorikkojen tuotannolle voitaisiin vahvistaa yksityiskohtaiset tuotantosäännöt, muita kuin luonnonmukaisesti kasvatettuja, enintään 18 viikon ikäisiä munantuotantoon tarkoitettuja kananuorikoita koskevan poikkeussäännön soveltamista olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 43 artiklassa sallitaan muun kuin luonnonmukaisen valkuaisrehun käyttö sioille ja siipikarjalle siten, että sen osuus 12 kuukaudessa on enintään viisi prosenttia kalenterivuonna 2018.

(7)

Luonnonmukaisten valkuaiskasvien tarjonta ei unionin markkinoilla riitä laadullisesti ja määrällisesti täyttämään luonnonmukaisilla tiloilla kasvatettavien sikojen ja siipikarjan ravitsemuksellisia tarpeita. Luonnonmukaisten valkuaiskasvien tuotanto on edelleen jäänyt jälkeen kysynnästä. Sen vuoksi on asianmukaista pidentää ajanjaksoa, jonka aikana on sallittua käyttää tietty osuus muuta kuin luonnonmukaista valkuaisrehua sioille ja siipikarjalle, 31 päivään joulukuuta 2020.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan 2 kohdassa säädetään sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka liittyvät tuotteen luonnonmukaisuuteen vaikuttaviin sääntöjenvastaisuuksiin tai säännösten rikkomisiin. Kokemusten mukaan on tarpeen parantaa nykyisiä välineitä, joilla toimitetaan tietoja jäsenvaltion havaitsemista sääntöjenvastaisuuksista tai säännösten rikkomisista kyseisestä jäsenvaltiosta tulevan tuotteen osalta. Tällaiset tiedoksiannot olisi tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi tehtävä asetuksen (EY) N:o 889/2008 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla järjestelmällä.

(9)

Useat jäsenvaltiot ovat toimittaneet muille jäsenvaltioille ja komissiolle asetuksen (EY) N:o 834/2007 16 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tiettyjä aineita koskevat asiakirja-aineistot kyseisten aineiden hyväksymiseksi ja sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteisiin I, II ja VIII a. Luonnonmukaista tuotantoa koskevaa teknistä neuvontaa antava asiantuntijaryhmä (EGTOP) ja komissio ovat tutkineet nämä asiakirja-aineistot.

(10)

EGTOP totesi lannoitteita koskevissa suosituksissaan (5) muun muassa, että sokeriruokoon perustuvasta sokerintuotannosta saatu liejukalkki ja ksyliitti ovat luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden ja periaatteiden mukaiset. Kyseiset aineet olisi sen vuoksi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteeseen I.

(11)

EGTOP totesi kasvinsuojelutuotteita koskevissa suosituksissaan (6) muun muassa, että aineet Allium sativum (valkosipuliuute), COS-OG, Salix spp. Cortex (eli pajunkuoriuute) ja natriumvetykarbonaatti ovat luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden ja periaatteiden mukaiset. Kyseiset aineet olisi sen vuoksi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteeseen II.

(12)

EGTOP on antanut tuotteita ja aineita, joita viinialalla käytetään luonnonmukaisissa tuotteissa tai lisätään niihin eräissä tuotantoprosessin vaiheissa ja käsittelymenetelminä komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 (7) liitteen I A mukaisesti, koskevat suositukset (8). Se totesi suosituksissaan muun muassa, että kirkastamiseen käytettävät aineet perunaproteiinit, hiivaproteiiniuutteet ja Aspergillus niger -sienestä peräisin oleva kitosaani (asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A oleva 10 kohta), lisättävät aineet inaktivoitu hiiva, hiiva-autolysaatit sekä tapettujen ja kuivattujen hiivasolujen autolysaatit (kyseisen liitteen 15 kohta) sekä käytettävät aineet hiivan mannoproteiinit ja Aspergillus niger -sienestä peräisin oleva kitosaani (kyseisen liitteen 6, 35 ja 44 kohta) ovat luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden ja periaatteiden mukaiset. Kyseiset aineet olisi sen vuoksi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteeseen VIII a.

(13)

EGTOP totesi puhdistus- ja desinfiointituotteita koskevissa suosituksissaan (9) muun muassa, että myös natriumhydroksidia olisi voitava käyttää luonnonmukaisessa mehiläishoidossa.

(14)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kehien, mehiläispesien ja kakuston puhdistamiseksi ja desinfioimiseksi saa käyttää natriumhydroksidia.

Kehien, mehiläispesien ja kakuston suojaamiseksi erityisesti tuholaisilta saa käyttää ainoastaan jyrsijämyrkkyjä (ainoastaan pyydyksissä) ja liitteessä II lueteltuja asianmukaisia tuotteita.”

2)

Korvataan 25 l artiklan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

liitteessä XIII a olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen Penaeus-katkarapujen ja makean veden katkarapujen (Macrobrachium spp.) rehuannos voi koostua enintään 25-prosenttisesti kestävästä kalastuksesta saadusta kalajauhosta ja 10-prosenttisesti kestävästä kalastuksesta saadusta kalaöljystä. Katkarapujen määrällisten ravitsemuksellisten vaatimusten täyttämiseksi niiden ravintoa voidaan täydentää luonnonmukaisella kolesterolilla. Jos luonnonmukaista kolesterolia ei ole saatavissa, voidaan käyttää villasta, äyriäisistä tai muista lähteistä saatua kolesterolia. Mahdollisuus täydentää katkarapujen ravintoa kolesterolilla koskee sekä lihotusvaihetta että varhempia kehitysvaiheita hautomoissa ja kasvattamoissa.”

3)

Korvataan 27 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

kivennäisaineet (mukaan lukien hivenaineet), vitamiinit, aminohapot ja mikroravintoaineet, edellyttäen, että

i)

unionin lainsäädännön säännöksissä tai unionin lainsäädännön mukaisissa kansallisissa säännöksissä ”oikeudellisesti suoraan velvoitetaan” käyttämään niitä tavanomaiseen käyttöön tarkoitetuissa elintarvikkeissa sillä seurauksella, että elintarviketta ei voida lainkaan saattaa markkinoille tavanomaiseen käyttöön tarkoitettuna elintarvikkeena ilman kyseisten kivennäisaineen, vitamiinin, aminohapon tai mikroravintoaineen lisäämistä; tai

ii)

niiden elintarvikkeiden osalta, jotka saatetaan markkinoille tiettyjä terveys- tai ravinto-ominaisuuksia tai -vaikutuksia omaavina tai tiettyjen kuluttajaryhmien tarpeisiin:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 (*1) 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tuotteissa niiden käyttö asianomaisia varten sallitaan mainitulla asetuksella ja kyseisen asetuksen 11 artiklan 1 kohdan perusteella hyväksytyillä säädöksillä,

tuotteissa, joihin sovelletaan komission direktiiviä 2006/125/EY (*2), niiden käyttö sallitaan mainitulla direktiivillä, tai

tuotteissa, joihin sovelletaan komission direktiiviä 2006/141/EY (*3), niiden käyttö sallitaan mainitulla direktiivillä.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35)."

(*2)  Komission direktiivi 2006/125/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16)."

(*3)  Komission direktiivi 2006/141/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1).”"

4)

Korvataan 42 artiklan b alakohdassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2018” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2020”.

5)

Korvataan 43 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Muiden kuin luonnonmukaisten rehujen sallittu enimmäisosuus 12 kuukaudessa on näillä lajeilla 5 prosenttia kalenterivuosina 2018, 2019 ja 2020.”

6)

Lisätään 92 a artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos jäsenvaltio havaitsee tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia jonkin sellaisen kyseisestä jäsenvaltiosta tulevan tuotteen osalta, jossa on asetuksen (EY) N:o 834/2007 IV osastossa ja tämän asetuksen III osastossa tai liitteessä XI tarkoitettuja merkintöjä, ja jos tällaisilla sääntöjenvastaisuuksilla tai säännösten rikkomisilla on vaikutuksia yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, sen on ilmoitettava tästä viipymättä asianomaiselle jäsenvaltiolle tai asianomaisille jäsenvaltioille, muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän asetuksen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen.”

7)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

8)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

9)

Korvataan liite VIII a tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Unionin tuomioistuimen tuomio 5. marraskuuta 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).

(5)  Final Report on Fertilisers (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(6)  Final report on plant protection (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(7)  Komission asetus (EY) N:o 606/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1).

(8)  Final report on Wine https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(9)  Final report on cleaning and disinfecting https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


LIITE I

LIITE I

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 6 d artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lannoitteet, maanparannusaineet ja ravinteet

Huomautukset:

A

:

Sallittu alun perin asetuksen (ETY) N:o 2092/91 mukaisesti ja sen jälkeen asetuksen (EY) N:o 834/2007 16 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti

B

:

Sallittu asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti

Lupa

Nimi

Yhdistelmätuotteet tai tuotteet, jotka sisältävät yksinomaan jäljempänä olevassa luettelossa mainittuja aineita

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

A

Lanta

Eläinten ulosteiden ja kasviaineen (kuivikkeet) sekoituksesta koostuvat tuotteet

Teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

A

Kuivattu lanta ja siipikarjan dehydratoitu lanta

Teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

A

Eläinten kiinteän ulosteen komposti, mukaan lukien siipikarjan lanta ja kompostoitu lanta

Teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

A

Eläinten nestemäinen uloste

Käyttö valvotun fermentoinnin ja/tai asianmukaisen laimennuksen jälkeen

Teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

B

Sekakomposti kotitalousjätteestä tai fermentoitu kotitalousjätteen seos

Syntypaikalla erotellusta kotitalousjätteestä, joka on kompostoitu tai anaerobisesti fermentoitu biokaasun tuottamiseksi, saatu tuote

Ainoastaan kasvi- ja eläinperäinen kotitalousjäte

Ainoastaan, jos tuotettu jäsenvaltion hyväksymässä suljetussa ja valvotussa keräysjärjestelmässä

Kuiva-aineen enimmäispitoisuudet milligrammoina kilogrammaa kohti:

kadmium: 0,7; kupari: 70; nikkeli: 25; lyijy: 45; sinkki: 200; elohopea: 0,4; kromi (kokonaismäärä): 70; kromi (VI): ei havaittavia määriä

A

Turve

Käyttö rajattu puutarhatalouteen (kauppapuutarhat, kukkaviljely, puunviljely, taimitarhat)

A

Sienten kasvatuksessa käytetyt kompostit

Kasvualustan alkuperäisen koostumuksen on rajoituttava tässä liitteessä mainittuihin tuotteisiin

A

Matojen (matokomposti) ja hyönteisten ulosteet

 

A

Guano

 

A

Sekakomposti kasviaineksista tai fermentoitu kasviainesten seos

Sellaisten kasviainesten seoksesta saatu tuote, jotka on kompostoitu tai anaerobisesti fermentoitu biokaasun tuottamiseksi

B

Biokaasuliete, joka sisältää eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on mädätetty yhdessä tässä liitteessä luetellun kasvi- tai eläinperäisen aineksen kanssa

Luokkaan 3 kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet (luonnonvaraisista eläimistä saatavat sivutuotteet mukaan luettuina) ja luokkaan 2 kuuluva ruoansulatuskanavan sisältö (luokat 2 ja 3 sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (1)) eivät saa olla peräisin teollisesta eläinten kasvatuksesta.

Prosessien on oltava komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (2) mukaisia.

Ei sovelleta syötäviin kasvinosiin

B

Seuraavat eläinperäiset tuotteet tai sivutuotteet:

 

Verijauho

 

Sarveisluujauho

 

Sarveisjauho

 

Luujauho tai degelatinoitu luujauho

 

Kalajauho

 

Lihajauho

 

Höyhenjauho, karvoista ja vuodista valmistettu jauho

 

Villa

 

Turkki (1)

 

Karvat

 

Maitotuotteet

 

Hydrolysoidut proteiinit (2)

(1)

Kromin (VI) enimmäispitoisuus milligrammoina kilogrammaa kohti: ei havaittavia määriä

(2)

Ei sovelleta syötäviin kasvinosiin

A

Lannoitteina käytetyt kasviperäiset orgaaniset tuotteet ja sivutuotteet

Esimerkiksi: öljykakkujauho, kaakaopavun kuoret, mallasidut

B

Kasviperäiset hydrolysoidut proteiinit

 

A

Merilevä ja merilevätuotteet

Jos ne saadaan suoraan:

i)

fysikaalisissa prosesseissa, joihin sisältyy kuivaus, jäädytys ja jauhaminen

ii)

uuttamalla veden tai nestemäisen hapon ja/tai alkaalisen liuoksen kanssa

iii)

käymisellä

A

Sahanpuru ja lastut

Puu, jota ei kaatamisen jälkeen ole käsitelty kemiallisesti

A

Kompostoitu kuorike

Puu, jota ei kaatamisen jälkeen ole käsitelty kemiallisesti

A

Puun tuhka

Puusta, jota ei kaatamisen jälkeen ole käsitelty kemiallisesti

A

Pehmeä, jauhettu raakafosfaatti

Lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 (3) liitteessä I olevan A.2 jakson 7 kohdassa määritelty tuote

Kadmiumpitoisuus enintään 90 mg/kg P205:tä

A

Alumiinikalsiumfosfaatti

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevan A.2 jakson 6 kohdassa määritelty tuote

Kadmiumpitoisuus enintään 90 mg/kg P205:tä

Käyttö rajattu emäksiseen maaperään (ph > 7,5)

A

Kuona

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevan A.2 jakson 1 kohdassa määritelty tuote

A

Raaka kaliumsuola tai kainiitti

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevan A.3 jakson 1 kohdassa määritelty tuote

A

Magnesiumsuolaa mahdollisesti sisältävä kaliumsulfaatti

Raa'asta kaliumsuolasta fyysisesti uuttamalla saatu tuote, joka sisältää mahdollisesti myös magnesiumsuolaa

A

Tislausjäte ja sen uutteet

Lukuun ottamatta ammoniumtisleitä

A

Kalsiumkarbonaatti

(liitu, merkeli, jauhettu kalkkimineraali, kalkkipitoinen leväjauho (maerl), fosfaattikalkki)

Yksinomaan luonnosta peräisin oleva

A

Kalsium- ja magnesiumkarbonaatti

Yksinomaan luonnosta peräisin oleva

Esimerkiksi magnesiumliitu, jauhettu dolomiitti, kalkki

A

Magnesiumsulfaatti (kieseriitti)

Yksinomaan luonnosta peräisin oleva

A

Kalsiumkloridiliuos

Omenapuille lehtilannoitteena havaitun kalsiumin puutoksen vuoksi

A

Kalsiumsulfaatti (kipsi)

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevan D jakson 1 kohdassa määritelty tuote

Yksinomaan luonnosta peräisin oleva

A, B

Sokerintuotannosta saatu liejukalkki

Sivutuote sokerintuotannosta, joka hyödyntää sokerijuurikasta ja sokeriruokoa

A

Vakuumisuolatuotannosta saatu liejukalkki

Sivutuote vakuumisuolatuotannosta, joka hyödyntää vuorilla esiintyvää suolavettä

A

Rikki

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevan D jakson 3 kohdassa määritelty tuote

A

Hivenaineet

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevassa E jaksossa luetellut epäorgaaniset hivenravinteet

A

Natriumkloridi

Yksinomaan vuorisuola

A

Kivijauho ja savimineraalit

 

B

Leonardiitti (runsaasti humushappoja sisältävä stabiloimaton orgaaninen sedimentti)

Yksinomaan, jos saatu kaivostoiminnan sivutuotteena

B

Ksyliitti

Yksinomaan, jos saatu kaivostoiminnan sivutuotteena (esim. ruskohiilenkaivauksen sivutuote)

B

Kitiini (äyriäisten kuoresta saatu polysakkaridi)

Yksinomaan, jos saatu kestävästä kalastuksesta, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (4) 3 artiklan e alakohdassa, tai luonnonmukaisesta vesiviljelystä

B

Makeissa sisävesissä hapettomissa olosuhteissa muodostunut orgaaninen sedimentti

(esim. sapropeeli)

Yksinomaan makeiden sisävesien vesitalouden sivutuotteena saadut tai entisiltä makean veden alueilta louhitut orgaaniset sedimentit

Tarvittaessa louhiminen olisi tehtävä siten, että vesiympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman pienet

Yksinomaan sellaisista lähteistä saadut sedimentit, joissa ei esiinny torjunta-aineista, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä tai bensiinin kaltaisista aineista johtuvaa saastumista

Kuiva-aineen enimmäispitoisuudet milligrammoina kilogrammaa kohti:

kadmium: 0,7; kupari: 70; nikkeli: 25; lyijy: 45; sinkki: 200; elohopea: 0,4; kromi (kokonaismäärä): 70; kromi (VI): ei havaittavia määriä


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1.

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).


LIITE II

LIITE II

Torjunta-aineet – 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kasvinsuojeluaineet

Kaikkien tässä liitteessä lueteltujen aineiden on täytettävä ainakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (1) liitteessä täsmennetyt käytön edellytykset.Luonnonmukaista tuotantoa koskevat tiukemmat käytön edellytykset täsmennetään kunkin taulukon toisessa sarakkeessa.

1.   Kasvi- tai eläinperäiset aineet

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

Allium sativum (valkosipuliuute)

 

Azadirachta indica -lajista (neempuu) uuttamalla saatu atsadiraktiini

 

Perusaineet (mukaan lukien. Lesitiinit, sakkaroosi, fruktoosi, etikka, hera, kitosaanihydrokloridi (2), Equisetum arvense jne.)

Ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (3) 23 artiklassa tarkoitetut perusaineet, jotka sisältyvät asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa olevaan ”elintarvikkeen” määritelmään ja ovat kasvi- tai eläinperäisiä.

Aineita ei saa käyttää rikkakasvien vaan ainoastaan tuhoojien ja tautien torjunta-aineena.

Mehiläisvaha

Ainoastaan leikkaushaavojen käsittelyaineena/suoja-aineena.

COS-OGA

 

Hydrolysoituneet proteiinit gelatiinia lukuun ottamatta

 

Laminariini

Merilevä on kasvatettava joko luonnonmukaisesti 6 d artiklan mukaisesti tai korjattava kestävällä tavalla 6 c artiklan mukaisesti

Feromonit

Ainoastaan pyydyksissä ja haihduttimissa.

Kasviöljyt

Kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena.

Chrysanthemum cinerariaefolium -lajista uutetut pyretriinit

 

Pyretroidit (ainoastaan deltametriini ja lambda-syhalotriini)

Ainoastaan pyydyksissä, joissa on erityisiä houkuttimia. Ainoastaan Bactrocera oleae -laji ja Ceratitis capitata Wied-lajin tuhoojiin.

Quassia amara -lajista uutettu kvassia

Ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena, karkotteena.

Hajukarkotteet, eläin- tai kasviperäiset / lampaanrasva

Yksinomaan muissa kuin syötävissä kasvinosissa ja silloin, kun lampaat tai vuohet eivät nauti kasviaineistoa

Salix spp. Cortex (eli pajunkuoriuute)

 

2.   Mikro-organismit tai mikro-organismien tuottamat aineet

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

Mikro-organismit

Ei GMO-peräiset tuotteet.

Spinosadi

 

3.   Muut kuin 1 ja 2 jaksossa mainitut aineet

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

Alumiinisilikaatti (kaoliini)

 

Kalsiumhydroksidi

Sienitautien torjunta-aine käytettäessä ainoastaan hedelmäpuissa, taimitarhat mukaan luettuna, lehtipuunsyövän (Nectria galligena) torjuntaan

Hiilidioksidi

 

Kupariyhdisteet kuparihydroksidin, kuparioksykloridin, kuparioksidin, Bordeaux-seoksen ja kolmiemäksisen kuparisulfaatin muodossa

Enintään 6 kilogrammaa kuparia hehtaaria kohden vuodessa.

Monivuotisten kasvien osalta jäsenvaltio voi edellisestä kohdasta poiketen säätää, että 6 kilogrammaa kuparia oleva enimmäismäärä voidaan ylittää tiettynä vuonna edellyttäen, että viiden vuoden (kyseinen vuosi ja neljä edeltävää vuotta) aikana tosiasiallisesti käytetty keskimäärä ei ylitä kuutta kilogrammaa.

Diammoniumfosfaatti

Ainoastaan houkuttimena pyydyksissä

Etyleeni

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena sisätiloissa tapahtuvaa käyttöä varten. Luvat on rajoitettava ammattikäyttöön.

Rasvahapot

Kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena.

Rautafosfaatti (rauta(III)ortofosfaatti)

Viljelykasvien väliin pintasiroteltavat valmisteet

Piimaa

 

Rikkikalkki (kalsiumpolysulfidi)

 

Parafiiniöljy

 

Kalium- ja natriumvetykarbonaatti (kalium-/natriumbikarbonaatti)

 

Kvartsihiekka

 

Rikki

 


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Saatu kestävästä kalastuksesta tai luonnonmukaisesta vesiviljelystä.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).


LIITE III

LIITE VIII a

Tuotteet ja aineet, joita voidaan käyttää 29 c artiklassa tarkoitetuissa viinialan luonnonmukaisissa tuotteissa tai lisätä niihin

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A tarkoitettu käsittely

Tuotteen tai aineen nimi

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 ja (EY) N:o 606/2009 vahvistettujen rajojen ja edellytysten mukaiset erityisedellytykset ja rajoitukset

1 kohta: Käyttö ilmastuksen suorittamiseksi tai hapen lisäämiseksi

Ilma

Kaasumainen happi

 

3 kohta: Sentrifugointi ja suodatus

Perliitti

Selluloosa

Piimaa

Käyttö ainoastaan inerttinä suodatuksen apuaineena

4 kohta: Käyttö inertin tilan luomiseksi ja tuotteen käsittelemiseksi suojassa ilmalta

Typpi

Hiilidioksidi

Argon

 

5, 15 ja 21 kohta: Käyttö

Hiivat (1)

 

6 kohta: Käyttö

Diammoniumfosfaatti

Tiamiinihydrokloridi

Inaktivoitu hiiva, hiiva-autolysaatit sekä tapettujen ja kuivattujen hiivasolujen autolysaatit

 

7 kohta: Käyttö

Rikkidioksidi

Kaliumbisulfiitti tai kaliummetabisulfiitti

a)

Rikkidioksidipitoisuus voi olla enintään 100 milligrammaa litrassa, kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I B olevan A osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut punaviinit, joiden jäännössokeripitoisuus on alle 2 grammaa litraa kohden.

b)

Rikkidioksidipitoisuus voi olla enintään 150 milligrammaa litrassa, kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I B olevan A osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut valko- ja roseeviinit, joiden jäännössokeripitoisuus on alle 2 grammaa litraa kohden.

c)

Kaikkien muiden viinien osalta asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteen I B mukaisesti 1 päivänä elokuuta 2010 sovellettavaa rikkidioksidin enimmäispitoisuutta alennetaan 30 milligrammalla litraa kohden.

9 kohta: Käyttö

Viininvalmistuskäyttöön tarkoitettu hiili

 

10 kohta: Kirkastaminen

Syötävä gelatiini (2)

Vehnästä tai herneestä saatavat kasviperäiset valkuaisaineet (2)

Kalaliima (2)

Munanvalkuainen (2)

Tanniinit (2)

Perunaproteiini (2)

Hiivaproteiiniuutteet (2)

Kaseiini

Aspergillus niger -sienestä peräisin oleva kitosaani

Kaliumkaseinaatti

Piidioksidi

Bentonitti

Pektolyyttiset entsyymit

 

12 kohta: Käyttö happamuuden lisäämiseksi

Maitohappo

L(+)-viinihappo

 

13 kohta: Käyttö happamuuden vähentämiseksi

L(+)-viinihappo

Kalsiumkarbonaatti

Neutraali kaliumtartraatti

Kaliumbikarbonaatti

 

14 kohta: Lisääminen

Aleppo-mäntypihka

 

17 kohta: Käyttö

Maitohappobakteerit

 

19 kohta: Lisääminen

L-askorbiinihappo

 

22 kohta: Käyttö kuplittamiseksi

Typpi

 

23 kohta: Lisääminen

Hiilidioksidi

 

24 kohta: Lisääminen viinin stabilisoimiseksi

Sitruunahappo

 

25 kohta: Lisääminen

Tanniinit (2)

 

27 kohta: Lisääminen

Metaviinihappo

 

28 kohta: Käyttö

Arabikumi (2)

 

30 kohta: Käyttö

Kaliumbitartraatti

 

31 kohta: Käyttö

Kuparisitraatti

 

31 kohta: Käyttö

Kuparisulfaatti

 

35 kohta: Käyttö

Hiivan mannoproteiinit

 

38 kohta: Käyttö

Tammipuun palaset

 

39 kohta: Käyttö

Kaliumalginaatti

 

44 kohta: Käyttö

Aspergillus niger -sienestä peräisin oleva kitosaani

 

51 kohta: Käyttö

Inaktivoitu hiiva

 

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä III olevan A osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu käsittely

Kalsiumsulfaatti

Ainoastaan ”vino generoso” tai ”vino generoso de licor” -viineissä


(1)  Yksittäisten hiivakantojen osalta: saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla.

(2)  Saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla.