16.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 259/12


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1542,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2018,

rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi 15 päivänä lokakuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1544 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto totesi 22 päivänä maaliskuuta 2018, että kemiallisten aseiden käyttöä, mukaan lukien minkä tahansa myrkyllisten kemikaalien käyttö aseina, ei voida missään olosuhteissa hyväksyä, se on järjestelmällisesti ja ankarasti tuomittava, ja se muodostaa uhan meidän kaikkien turvallisuudelle. Eurooppa-neuvosto kehotti 28 päivänä kesäkuuta 2018 hyväksymään mahdollisimman pian uuden unionin rajoittavien toimenpiteiden järjestelmän kemiallisten aseiden käytön ja leviämisen torjumiseksi.

(2)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/1544 rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi. Päätöksessä (YUTP) 2018/1544 säädetään matkustusrajoituksista sekä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tiettyjen sellaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta, jotka ovat vastuussa kemiallisten aseiden valmistuksesta, käytöstä tai käytön valmistelusta tai jotka antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea kemiallisten aseiden valmistukseen, käyttöön tai käytön valmisteluun taikka osallistuvat muuten kemiallisten aseiden valmistukseen, käyttöön tai käytön valmisteluun. Kyseiset henkilöt, yhteisöt ja elimet on merkitty päätöksen (YUTP) 2018/1544 liitteessä olevaan luetteloon.

(3)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen päätöksen (YUTP) 2018/1544 säännösten panemiseksi täytäntöön.

(4)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission olisi tehtävä ehdotus asetukseksi rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi.

(5)

Tällä asetuksella tuetaan vuonna 2003 hyväksyttyä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaista EU:n strategiaa sekä kemiallisten aseiden leviämisen torjumista koskevaa kansainvälistä kehystä, jonka muodostavat kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva yleissopimus, jäljempänä ’kieltosopimus’, kieltosopimuksen sopimusvaltioiden konferenssin 27 päivänä kesäkuuta 2018 hyväksymä päätös kemiallisten aseiden käytöstä aiheutuvasta uhasta, Australian ryhmä, joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskeva aloite sekä Kansainvälinen kumppanuus kemiallisten aseiden käytön rankaisemattomuutta vastaan. Tällä asetuksella tuetaan myös asiaankuuluvien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien, erityisesti päätöslauselmien 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) ja 2325 (2016), täytäntöönpanoa.

(6)

Tällä asetuksella edistetään unionin pyrkimyksiä torjua kemiallisten aseiden leviämistä ja käyttöä sekä unionin pyrkimyksiä tukea Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä (OPCW) ja sen teknistä sihteeristöä. Tässä asetuksessa tarkoitettu kemiallisten aseiden soveltamisala perustuu kieltosopimuksessa määrättyyn soveltamisalaan ja määritelmään.

(7)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan varsinkin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava kyseisiä oikeuksia kunnioittaen.

(8)

Jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen (YUTP) 2018/1544 liitteen laatimis-, muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa, tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon laatimista ja muuttamista koskevien valtuuksien olisi kuuluttava neuvostolle.

(9)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa, olisi julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten nimet ja muut asiaan vaikuttavat tiedot, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava asetusta (EU) 2016/679 (2) ja asetusta (EY) N:o 45/2001 (3).

(10)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi ilmoitettava toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä ilmoitettava toisilleen muista niiden käytettävissä olevista tähän asetukseen liittyvistä tiedoista.

(11)

Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Kyseisten seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(12)

Jotta voidaan varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’kemiallisilla aseilla’ kemiallisten aseiden kieltosopimuksen (CWC) II artiklassa määriteltyjä kemiallisia aseita;

b)

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i)

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii)

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii)

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä hyvitysvaade;

iv)

vastavaade;

v)

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön, myös eksekvatuurimenettelyllä, missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös;

c)

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;

d)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla;

e)

’taloudellisilla resursseilla’ mitä tahansa aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

f)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

g)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka johtaisi niiden määrän, paljouden, sijainnin, omistuksen, hallinnan, luonteen tai käyttötarkoituksen muttumiseen, taikka muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

h)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti tai yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakuut tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat; sekä

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

i)

’unionin alueella’ jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Liitteessä I luetellaan sellaiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden neuvosto on neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1544 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti todennut olevan

a)

luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka ovat vastuussa seuraavista toiminnoista, antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea seuraavia toimintoja varten tai osallistuvat muuten seuraaviin toimintoihin:

i)

kemiallisten aseiden valmistus, hankinta, hallussapito, kehittäminen, kuljetus, varastointi tai siirtäminen;

ii)

kemiallisten aseiden käyttäminen; tai

iii)

kemiallisten aseiden käyttöä koskevat valmistelut;

b)

luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka avustavat, kannustavat tai suostuttelevat ketä tahansa luonnollista henkilöä tai mitä tahansa oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä osallistumaan mihin tahansa tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuun toimintaan, ja näin aiheuttavat vaaran tai myötävaikuttavat vaaraan siitä, että tällaiset toimet voidaan toteuttaa; ja

c)

tämän kohdan a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten lähellä olevia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elimien sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuna sellaisten menojen maksamiseksi, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

e)

maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä I olevaan luetteloon, tai resursseihin kohdistuu unionissa annettu tuomioistuimen tai viranomaisen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan edellä mainitulla päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat tällaisia vaateita esittäneiden henkilöiden oikeuksia;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä I luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; sekä

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai velvoitteeseen, joka on syntynyt kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä I olevaan luetteloon, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, että:

a)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen; sekä

b)

maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa.

6 artikla

1.   Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansien osapuolten luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirtämiä varoja edellyttäen, että myös kaikki tällaisille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava tällaisista tilitapahtumista viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin sisällytettiin liitteeseen I; tai

c)

jäsenvaltiossa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut.

7 artikla

1.   Ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista rajoittamatta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle joko suoraan tai kyseisen jäsenvaltion välityksellä; sekä

b)

toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.   Komission suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

8 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

9 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että toimenpide on tämän asetuksen mukainen, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden puolesta toimiville johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille ei synny minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisten toimiensa vuoksi, joiden osalta kyseisillä henkilöillä, yhteisöillä tai elimillä ei ollut tietoa siitä, että toimet rikkoisivat tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä, eikä perusteltua syytä epäillä tätä.

10 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän asetuksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten hyvitysvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

a)

liitteessä I lueteltu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, ettei kyseessä ole 1 kohdassa kielletty vaade, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii kyseisen vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

11 artikla

1.   Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a)

2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä varoista ja 3, 4 ja 5 artiklan nojalla myönnetyistä luvista;

b)

rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

2.   Jäsenvaltioiden on viipymättä annettava toisilleen ja komissiolle kaikki muut hallussaan olevat merkitykselliset tiedot, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

12 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I tämän mukaisesti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien luetteloon merkitsemisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen tarjoten näin kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

5.   Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

13 artikla

1.   Liitteeseen I sisällytetään asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.

2.   Liitteeseen I sisällytetään tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamista varten, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintipaikka ja -aika, rekisterinumero ja toimipaikka.

14 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säännöt pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikki myöhemmät muutokset.

15 artikla

1.   Komissio käsittelee henkilötietoja voidakseen suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä. Näihin tehtäviin kuuluvat seuraavat:

a)

liitteen I sisällön vieminen sähköiseen konsolidoituun luetteloon EU:n taloudellisten pakotteiden kohteena olevista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä sekä interaktiiviseen EU:n pakotekarttaan; sekä luettelo että pakotekartta ovat julkisesti saatavilla;

b)

tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden vaikutusta koskevien tietojen, kuten jäädytettyjen varojen arvoa ja toimivaltaisten viranomaisten antamia lupia koskevien tietojen, käsittely.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa liitteessä II mainittu komission yksikkö nimetään asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi, jotta voidaan varmistaa, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä oikeuksiaan.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä II lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

17 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan luonnolliseen henkilöön, joka on jäsenvaltion kansalainen;

d)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 25.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE I

LUETTELO 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ,OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ


LIITE II

VERKKOSIVUT, JOILLA ILMOITETAAN TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET,JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TEHTÄVIÄ ILMOITUKSIA VARTEN

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNKARI

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

Ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu