21.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 238/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1263,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2018,

pakettipalvelujen tarjoajien tietojen toimittamiseen käyttämien lomakkeiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/644 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajatylittävistä pakettipalveluista 18 päivänä huhtikuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/644 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2018/644 vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/67/EY (2) vahvistettujen säännösten lisäksi sovellettavat erityissäännökset, joilla edistetään parempia rajatylittäviä pakettipalveluja. Kyseiset säännökset koskevat erityisesti pakettipalveluihin liittyvää viranomaisvalvontaa ja tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen avoimuutta.

(2)

Asetuksessa (EU) 2018/644 edellytetään, että pakettipalvelujen tarjoajat toimittavat itseään koskevia tietoja sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet, käyttäen komission vahvistamaa lomaketta.

(3)

Asetuksen (EU) 2018/644 4 artiklan 1 kohdan mukaan pakettipalvelujen tarjoajaa koskevat tiedot on toimitettava vain kerran ja kaikista kyseisten tietojen muutoksista on ilmoitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle 30 päivän kuluessa. Asetuksen (EU) 2018/644 4 artiklan 3 kohdassa edellytetään tietojen toimittamista pakettipalvelujen tarjoajan toiminnasta vuosittain. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa kaksi erillistä lomaketta kyseisten tietojen toimittamista varten.

(4)

Jotta vältettäisiin pakettien laskeminen kahteen kertaan, pakettipalvelujen toimittajien olisi silloin, kun ne toimittavat tiedot edellisenä kalenterivuonna käsiteltyjen pakettien määrästä ja liikevaihdosta, ilmoitettava, onko pakettipalveluista tehty sopimus lähettäjän kanssa vai tapahtuuko käsittely toisen pakettipalvelujen tarjoajan puolesta. Toimitettavissa tiedoissa olisi ilmoitettava myös, sijaitseeko lähtö- ja kohdemaa unionissa vai sen ulkopuolella, koska tällä on vaikutusta kyseessä olevan pakettipalvelujen tarjoajan toteuttamiin postin toimitusketjun vaiheisiin.

(5)

Koska pyydettyjen tietojen käsittelystä vastaavat jäsenvaltioiden kansalliset sääntelyviranomaiset, lomakkeet on näiden viranomaisten asiantuntemus huomioon ottaen laadittu tiiviissä yhteistyössä postipalveluja käsittelevän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän kanssa.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 97/67/EY 21 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2018/644 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa käytettävät lomakkeet vahvistetaan tämän asetuksen liitteissä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 112, 2.5.2018, s. 19.

(2)  Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY (EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14).


LIITE I

Image Teksti kuva

LIITE II

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva