19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1246,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puutisleen lisäämisestä unionin luetteloon aromeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen aromien ja raaka-aineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 872/2012 (3) vahvistetaan aromiaineiden luettelo ja liitetään kyseinen luettelo asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan A osaan. Täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 872/2012 myös otetaan käyttöön B osa (”Aromivalmisteet”), C osa (”Paistoaromit”), D osa (”Aromien lähtöaineet”), E osa (”Muut aromit”) ja F osa (”Aromien raaka-aineet”) asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I. Liitteessä I oleva B–F osa vastaa asetuksen (EY) N:o 1334/2008 9 artiklan b–f alakohdassa tarkoitettuja aromien ja raaka-aineiden luokkia. B–F osassa ei ole merkintöjä.

(3)

Komission asetuksessa (EU) N:o 873/2012 (4) säädetään siirtymätoimenpiteistä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I esitettyä unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 873/2012 4 artiklassa vahvistetaan siirtymäkausi elintarvikkeille, joihin on lisätty asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan B–F osaan kuuluvia aromeita ja joista on tehty hakemus ennen 22 päivää lokakuuta 2015 mainitun asetuksen 3 artiklan nojalla. Mainitussa 4 artiklassa säädetään, että tällaisten elintarvikkeiden markkinoille saattamisen siirtymäkausi päättyy 22 päivänä huhtikuuta 2018.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liite I voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai jäsenvaltion tai asianomaisen osapuolen toimittaman hakemuksen johdosta.

(6)

Komissiolle toimitettiin 16 päivänä lokakuuta 2012 hakemus, joka koskee puutisleen [FL-nro 21.001] hyväksyntää nimellä ”rommieetteri” luokassa ”Muut aromit”. Hakija haki lupaa tämän aromin käytölle jäätelöissä ja mehujäissä, makeistuotteissa, purukumissa, viljoissa ja viljanjyvistä saaduissa viljatuotteissa, juurissa ja mukuloissa, palkokasveissa, leipomotuotteissa, lihassa ja lihavalmisteissa, suolassa, mausteissa, keitoissa, kastikkeissa, salaateissa ja alkoholittomissa juomissa sekä alkoholijuomissa tiettyihin määriin saakka.

(7)

Hakemus lähettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausuntoa varten. Hakemus asetettiin myös jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 24 päivänä elokuuta 2017 lausuntonsa ”Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether”. Lausunnossa arvioidaan, onko puutisleen [FL-nro 21.001] käyttö aromina luokassa ”Muut aromit” turvallista (5). Tämä tuote on monimutkainen seos, joka koostuu yli kahdeksastakymmenestä yksittäisestä ainesosasta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että aromiaineiden riskinarvioinnin yleisstrategian mukaan genotoksisten aineiden esiintyminen rommieetterin ainesosina on turvallisuusriski. Se ilmoitti, että useisiin ainesosiin, esimerkiksi furaaneihin ja sen johdannaisiin, kuten myös muihin ainesosiin, jotka yhdistetään genotoksisuuteen ja karsinogeenisuuteen, liittyy vakavia turvallisuusriskejä. Se mainitsi myös, että etanolin esiintymiseen liittyy karsinogeenisuusriskejä.

(9)

Tšekki ja Slovakia ovat ilmoittaneet komissiolle puutisleen [FL-nro 21.001] käytöstä perinteisissä tislatuissa alkoholijuomissa tuzemák ja tuzemský ja pyytäneet, että sen käyttö voidaan säilyttää näissä erityisissä tislatuissa alkoholijuomissa.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 johdanto-osan 7 kappaleen mukaan aromien hyväksymisessä olisi otettava huomioon myös muut tekijät, jotka ovat tarkasteltavan asian kannalta merkityksellisiä, mukaan lukien yhteiskuntaan ja perinteisiin liittyvät tekijät. Koska tämän aromin käyttö on tällä hetkellä tarpeen, jotta voidaan säilyttää tšekkiläisten ja slovakialaisten tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský erityiset perinteiset aistinvaraiset ominaisuudet, on aiheellista hyväksyä tämän aineen käyttö silloin, kuin tämän asetuksen liitteessä vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(11)

Näitä tislattuja alkoholijuomia, kuten kaikkia tislattuja ja muita alkoholijuomia yleensä, ei ole tarkoitettu lapsille tai muille väestön herkimmille ryhmille. Voimassa olevien merkintävaatimusten lisäksi jäsenvaltioiden olisi vaadittava lisätietojen toimittamista erityisistä riskeistä, jotka liittyvät puutisleen [FL-nro 21.001] esiintymiseen kyseisissä perinteisissä alkoholijuomissa.

(12)

Tislattuja alkoholijuomia, joihin on lisätty puutislettä [FL-nro 21.001], ei tulisi käyttää muiden elintarvikkeiden tuotannossa.

(13)

Kun merkinnässä viitataan tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský aromiin, olisi käytettävä aromin nimeä tai FL-numeroa.

(14)

Kun puutislettä (FL-nro 21.001] pidetään kaupan sellaisenaan eikä sitä ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajalle, merkinnässä olisi asetuksen (EY) N:o 1334/2008 15 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi ilmoitettava, että tätä aromia saa käyttää ainoastaan tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský valmistuksessa.

(15)

Oikeusvarmuuden varmistamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava 23 päivästä huhtikuuta 2018.

(16)

Tämän asetuksen olisi oltava voimassa viisi vuotta, jotta puutisleelle [FL-nro 21.001] voidaan kehittää vaihtoehtoja käytettäväksi perinteisissä tislatuissa alkoholijuomissa tuzemák ja tuzemský.

(17)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaa E osaa olisi muutettava.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I oleva E osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Hyväksytään tuote puutisle [FL-nro 21.001] perinteisissä tislatuissa alkoholijuomissa tuzemák ja tuzemský edellyttäen, että tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja käyttörajoituksia sovelletaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 23 päivästä huhtikuuta 201819 päivään syyskuuta 2023 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 873/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä (EUVL L 267, 2.10.2012, s. 162).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan E osaan puutislettä [FL-nro: 21.001] koskeva merkintä seuraavasti:

FL-nro

Nimi

CAS-nro

JECFA-nro

EN-nro

Nimetyn aineen puhtaus

Käyttörajoitukset

Alaviite

Viite

”21.001

Puutisle

Monimutkainen aineseos, joka saadaan tislaamalla puuetikan ja etanolin reaktiotuotteita. Neste, jonka maku ja tuoksu ovat rommin kaltaiset.

Ainesosat:

Etanoli (määritettynä kaasukromatografialla/liekki-ionisaatiodetektorilla): yli 40 painoprosenttia

Etyyliasetaatti: alle 25 painoprosenttia

Etyyliformiaatti: alle 2 painoprosenttia

Etyylipropionaatti: alle 4 painoprosenttia

Etyylibutyraatti: alle 1,5 painoprosenttia

Metyyliasetaatti: alle 3,5 painoprosenttia

Furaanin ekvivalentit (furaani ja 2-metyylifuraani) ilmaistuina furaanina: alle 8 mg/l

Metanoli ja metanolin johdannaiset ilmaistuina metanolin ekvivalentteina: alle 2 painoprosenttia

Bentsopyreeni: alle 1 μg/l

Bentso(a)antraseeni: alle 2 μg/l

Hapot (ilmaistuina etikkahappona): alle 1,00 g/l

Ainoastaan seuraavissa tislatuissa alkoholijuomissa:

tuzemák ja tuzemský, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamisalaan, kun niitä pidetään kaupan vain loppukuluttajalle tarkoitetussa lopullisessa pakkauksessa, 3 800  mg/l.

1.

Kun merkinnässä viitataan tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský aromiin puutisle [FL-nro: 21.001], on käytettävä nimeä tai FL-numeroa.

2.

Tuzemák ja tuzemský, joihin on lisätty puutislettä [FL-nro: 21.001], ei saa käyttää muiden elintarvikkeiden tuotannossa.

3.

Kun tätä aromia pidetään kaupan sellaisenaan, asetuksen (EY) N:o 1334/2008 15 artiklan vaatimusten lisäksi on ilmoitettava merkinnässä, että tätä aromia saa käyttää ainoastaan tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský valmistamisessa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava lisämerkintöjä, jotta kuluttajille voidaan tiedottaa erityisistä vaaroista, joita liittyy puutisleen [FL-nro: 21.001] esiintymiseen tislatuissa alkoholijuomissa tuzemák ja tuzemský.

 

EFSA”