7.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 226/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1217,

annettu 6 päivänä syyskuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjouskilpailumenettelyllä myytävän rasvattoman maitojauheen varastoonvientipäivän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 (3) käynnistetyn tarjouskilpailun kattaman rasvattoman maitojauheen määrien määrittämiseksi kyseisen asetuksen 1 artiklassa säädetään määräajasta, johon mennessä rasvaton maitojauhe on täytynyt viedä julkiseen varastointiin.

(2)

Ottaen huomioon maidon ja maitotuotteiden hinnan elpymisen nykytilanne markkinoilla sekä suuret interventiovarastot on aiheellista asettaa lisää rasvatonta maitojauhetta myytäväksi varastoonvientipäivää muuttamalla.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2080 olisi muutettava.

(4)

Jotta rasvaton maitojauhe saatettaisiin myyntiin viipymättä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 1 artiklassa päivämäärä ”1 päivää kesäkuuta 2016” päivämäärällä ”1 päivää heinäkuuta 2016”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä syyskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, 29.11.2016, s. 45).