13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/11


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1118,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2018,

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta yleisvakuuden määrän alentamista ja vakuuden antamisesta vapauttamista koskevien edellytysten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 95 artiklan 1 kohdassa säädetään edellytyksistä, jotka talouden toimijan on täytettävä voidakseen saada luvan yleisvakuuden käyttöön tullivelan ja muiden maksujen suorittamisen takaamiseksi. Asetuksen (EU) N:o 952/2013 95 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäperusteista, jotka talouden toimijoiden on täytettävä voidakseen mahdollisesti syntyvien tullivelkojen ja muiden maksujen osalta saada luvan käyttää määrältään alennettua yleisvakuutta tai vapautuksen vakuuden antamisesta. Yksi näistä perusteista on vakavaraisuus (2). Tämä peruste katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään tämän sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen.

(2)

Yleisvakuuden määrän alentamista tai vakuuden antamisesta vapauttamista koskevan hakemuksen tapauksessa tulliviranomaisten on arvioitava, kykeneekö hakija maksamaan tullivelan ja muut maksut, jos se on tarpeen.

(3)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (3) 84 artiklassa säädetään edellytyksistä, jotka talouden toimijan on täytettävä voidakseen saada luvan käyttää määrältään alennettua yleisvakuutta tai vapautuksen vakuuden antamisesta. Vakavaraisuusvaatimuksen perusteella vahvistettujen muiden edellytysten lisäksi kyseisessä artiklassa säädetään, että hakijan on voitava osoittaa omaavansa riittävät varat täyttämään mahdollisesti syntyvän tullivelan ja muiden maksujen sitä osaa koskevat sitoumuksensa, jota vakuus ei kata. Käytännön kokemus asetuksen (EU) N:o 952/2013 ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 täytäntöönpanosta on kuitenkin osoittanut, että tämä edellytys on liian rajoittava, koska sen on tulkittu tarkoittavan, että hakijalla on oltava saatavilla riittävästi likviditeettiä. Likviditeetti ei kuitenkaan aina ole ainoa osoitus talouden toimijan kyvystä maksaa tullivelka tai muut maksut, joita vakuus ei kata. Muitakin tekijöitä, kuten helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta, voidaan ottaa huomioon. Sen vuoksi on tarpeen poistaa likviditeettivaatimus erillisenä edellytyksenä ja selventää, että toimijan kyky täyttää tullivelan ja muiden maksujen sitä osaa koskevat sitoumuksensa, jota vakuus ei kata, arvioidaan osana hakijan taloudellisen aseman arviointia.

(4)

Samaan aikaan ja jotta voidaan varmistaa näiden sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen, on tarpeen selventää, että edellytyksen ”riittävän hyvä taloudellinen tilanne” arviointi suhteessa talouden toimijan kykyyn maksaa mahdollisesti syntyvän tullivelan ja muiden maksujen se osa, jota vakuus ei kata, koskee nimenomaan määrältään alennettua yleisvakuutta tai vakuuden antamisesta vapauttamista koskevien hakemusten arviointia (yksinkertaistus). Tämä on tarpeen, jotta voidaan määritellä kyseisen arvioinnin rajat yleisvakuuden määrän kaikkien alennustasojen osalta.

(5)

Sellaisia tilanteita varten, joissa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (4) 155 artiklan mukaisesti vahvistettu viitemäärä olisi kohtuuton suhteessa mahdollisille asiakkaille todennäköisesti syntyviin velkoihin, on tarpeen säätää, että tulliviranomaiset voivat alennuksen määrästä päättämiseksi ottaa harkintansa mukaan huomioon tullivelan syntymisen riskin.

(6)

On tarpeen selventää myös, että valtuutettuihin talouden toimijoihin ei pitäisi soveltaa kaksinkertaista arviointia asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklan 5 kohdan mukaisesti, mutta tulliviranomaiset voivat ennen niiden erityisten yksinkertaistusten myöntämistä, joihin valtuutetut talouden toimijat haluavat saada oikeuden, tarkistaa kyseessä olevaa yksinkertaistusta koskevien vaatimusten täyttymisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 84 artikla seuraavasti:

1)

poistetaan 1 kohdan f alakohta;

2)

poistetaan 2 kohdan g alakohta;

3)

poistetaan 3 kohdan l alakohta;

4)

lisätään 3 a ja 3 b kohta seuraavasti:

”3 a.   Tarkistaessaan, onko hakijalla määrältään alennetun yleisvakuuden käyttämistä tai vakuuden antamisesta vapauttamista koskevan luvan antamiseksi riittävän hyvä taloudellinen tilanne 1 kohdan e alakohdan, 2 kohdan f alakohdan ja 3 kohdan k alakohdan mukaisesti, tulliviranomaisten on otettava huomioon hakijan kyky täyttää sitoumuksensa mahdollisesti syntyvien tullivelkojen ja muiden maksujen osalta, joita vakuus ei kata.

Tulliviranomaiset voivat perustelluissa tapauksissa ottaa huomioon tällaisten tullivelkojen ja muiden maksujen aiheutumisen riskin hakijan tulliin liittyvän liiketoiminnan laji ja suuruus ja niiden tavaroiden laji, joiden osalta vakuus vaaditaan, huomioon ottaen.

3 b.   Jos riittävän hyvää taloudellista tilannetta koskevan edellytyksen täyttyminen on jo arvioitu tullikoodeksin 39 artiklan c alakohdassa tarkoitetun perusteen soveltamiseksi, tulliviranomaiset tarkistavat vain, voidaanko hakijan taloudellisen tilanteen perusteella myöntää lupa käyttää määrältään alennettua yleisvakuutta tai vapauttaa vakuuden antamisesta.”

5)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta aiemmin, 1 kohdan d ja e alakohdassa, 2 kohdan e ja f alakohdassa ja 3 kohdan j ja k alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen on tarkastettava saatavilla olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 952/2013 39 artiklan c alakohta.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).