9.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1105,

annettu 8 päivänä elokuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 nojalla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvassa tietojen toimittamisessa käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/1011 47 artiklan 2 kohdassa säädetään, että toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi. Toimivan ja tehokkaan viestinnän varmistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n olisi käytettävä määriteltyjä viestintäkanavia, jotka käsittävät nimetyt yhteyshenkilöt ja vakiomuotoiset lomakkeet tietopyyntöjä, tietopyyntöjen vastaanottamisen ilmoittamista ja tietopyyntöihin vastaamista varten.

(2)

Tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava asetuksen (EU) 2016/1011 47 artiklan 2 kohdan nojalla, sisältävät tarvittavat tiedot, jotta EAMV voi perustaa kyseisen asetuksen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun julkisen rekisterin ja pitää sitä yllä. Erityisesti on toimitettava kyseisen artiklan a, c ja d alakohdassa luetellut tiedot sekä näiden tietojen myöhemmät muutokset. Toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n olisi sovittava teknisistä eritelmistä, jotka koskevat kyseisten tietojen toimittamista EAMV:n verkkosivustolle, jotta varmistetaan, että tiedot toimitetaan asianmukaisesti ja turvallisesti.

(3)

Tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle asetuksen (EU) 2016/1011 nojalla, saattavat sisältää henkilötietoja ja muita arkaluontoisia tietoja, jotka eivät ole julkisia. Sen vuoksi on tärkeää, että tietojen toimittamisessa sovelletaan asianmukaisia suojatoimia ja luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

(4)

Toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle olisi annettava riittävästi aikaa ottaa käyttöön tässä asetuksessa säädetyt tietojen toimittamista koskevat menettelyt. Sen vuoksi asetusta olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(6)

EAMV ei ole järjestänyt avointa julkista kuulemista siitä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu. EAMV ei ole myöskään analysoinut asiaan liittyviä mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä. koska se on todennut, että analysointi olisi ollut suhteetonta kyseisten standardien laajuuteen ja vaikutuksiin nähden, koska standardit koskisivat suoraan ainoastaan jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltaisia viranomaisia eikä markkinatoimijoita.

(7)

EAMV on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietojen toimittaminen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) sen ylläpitämää rekisteriä varten

1.   Jotta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, voi perustaa asetuksen (EU) 2016/1011 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun julkisen rekisterin ja pitää sitä yllä, toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava mainitun artiklan a, c ja d alakohdassa luetellut tiedot ja niitä koskevat mahdolliset muutokset viiden työpäivän kuluessa asiaa koskevasta päätöksestä.

2.   Asiaa koskeva päätös on mikä tahansa seuraavista toimivaltaisen viranomaisen päätöksistä, jonka nojalla syntyy asetuksen (EU) 2016/1011 mukainen velvollisuus toimittaa EAMV:lle kyseiset tiedot tai niiden muutokset:

a)

päätös myöntää hallinnoijalle toimilupa tai rekisteröidä se asetuksen (EU) 2016/1011 34 artiklan 6 kohdan a tai b alakohdan nojalla;

b)

päätös peruuttaa hallinnoijan toimilupa tai rekisteröinti tai keskeyttää sen voimassaolo mainitun asetuksen 35 artiklan 1 kohdan nojalla;

c)

päätös tunnustaa kolmannessa maassa sijaitseva hallinnoija mainitun asetuksen 32 artiklan 5 kohdan nojalla;

d)

päätös peruuttaa tällainen tunnustus tai keskeyttää sen voimassaolo mainitun asetuksen 32 artiklan 8 kohdan nojalla;

e)

päätös hyväksyä vertailuarvo tai vertailuarvoryhmä mainitun asetuksen 33 artiklan 3 kohdan nojalla;

f)

päätös vaatia vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän hyväksynnän lakkauttamista mainitun asetuksen 33 artiklan 6 kohdan nojalla.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot tai niiden muutokset on toimitettava EAMV:lle käyttäen EAMV:n viestintäkanavaa, jolla varmistetaan, että tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus säilytetään tietojensiirron aikana.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on sovittava tietotekniikasta, johon tietojen toimittaminen EAMV:n verkkosivustolle EAMV:n viestintäkanavaa käyttäen perustuu.

2 artikla

Tunnustettujen hallinnoijien toimesta tapahtuva viitearvojen ilmoittaminen EAMV:lle

Asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 6 kohdan nojalla EAMV:lle tehtävät ilmoitukset on tehtävä sähköisesti siten, että voidaan varmistaa tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus koko tietojensiirron ajan.

3 artikla

Tietopyynnöt

1.   EAMV käyttää kaikissa pyynnöissään, joissa toimivaltaista viranomaista pyydetään asetuksen (EU) 2016/1011 47 artiklan 2 kohdan nojalla toimittamaan tietoja, jotka ovat muita kuin tämän asetuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuja tietoja, tämän asetuksen liitteessä I olevaa lomaketta.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen, jolta tietoja pyydetään asetuksen (EU) 2016/1011 47 artiklan 2 kohdan nojalla, jäljempänä ’pyynnön vastaanottava viranomainen’, on ilmoitettava pyynnön vastaanottamisesta seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta käyttäen tämän asetuksen liitteessä II olevaa lomaketta.

4 artikla

Vastaus tietopyyntöön

1.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava pyydetyt tiedot EAMV:lle käyttäen tämän asetuksen liitteessä III olevaa lomaketta. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toteutettava toimivaltansa rajoissa kaikki kohtuulliset toimet pyydettyjen tietojen hankkimiseksi ja toimittamiseksi. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen ei voi toimittaa tietoja tietopyynnön vastaanottoilmoituksessaan antamaansa arvioituun vastauspäivään mennessä, sen on ilmoitettava siitä EAMV:lle viipymättä ja annettava uusi arvioitu vastauspäivä sekä syyt siihen, miksi tarvitaan lisäaikaa.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyydettävä EAMV:ltä tarvittaessa selvennyksiä pyydettyjen tietojen tyypistä ja siitä, kuinka usein mahdolliset päivitykset ovat tarpeen.

5 artikla

Tietojensiirtokeinot

Kaikkien 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tietopyyntöjen, vastaanottoilmoitusten ja tietopyyntöihin annettavien vastausten osalta on noudatettava seuraavia sääntöjä:

a)

niiden on oltava kirjallisia;

b)

ne on lähetettävä postitse tai faksilla tai sellaisessa sähköisessä muodossa, jolla voidaan varmistaa tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus koko tietojensiirron ajan;

c)

ne on osoitettava tietylle vastaanottajalle:

i)

jos kyseessä on pyyntö toimivaltaiselle viranomaiselle, ne on osoitettava yhteyshenkilölle, jonka toimivaltainen viranomainen on nimennyt 7 artiklan mukaisesti;

ii)

jos kyseessä on vastaanottoilmoitus tai vastaus EAMV:lle, ne on osoitettava yhteyspisteelle, jonka EAMV on ilmoittanut tietopyynnössään.

6 artikla

Luottamuksellisuus

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä salassa se, että on esitetty tietopyyntö asetuksen (EU) 2016/1011 47 artiklan 2 kohdan nojalla, pyynnön sisältö ja myös mikä tahansa pyynnön täyttämisen aikana ilmenevä asia, erityisesti pyyntöön liittyvät EAMV:n ja toimivaltaisen viranomaisen väliset keskustelut.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin luovuttaa tällaisia tietoja tai seikkoja, jos joko EAMV antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiselle tai tietojen luovuttaminen on tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

7 artikla

Yhteyshenkilöt

Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä yhteyshenkilö tämän asetuksen soveltamista varten ja ilmoitettava kyseisen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot EAMV:lle 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Mahdolliset myöhemmät muutokset, jotka koskevat yhteyshenkilön nimeämistä tai yhteystietoja, on ilmoitettava EAMV:lle viipymättä.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä lokakuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE I

Tietopyyntölomake

TIETOPYYNTÖ

Viitenumero: …

Päiväys: …

Yleiset tiedot

PYYNNÖN ESITTÄJÄ:

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Pyynnön esittävä viranomainen:

Virallinen osoite:

(Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 7 artiklan nojalla nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot.)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

PYYNNÖN VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Pyynnön vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

(Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 7 artiklan nojalla nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot.)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [lisätään vastaanottajan nimi]

Pyydämme jäljempänä täsmennettyjä tietoja [tietojen toimittamisessa käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista] teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 3 artiklan mukaisesti.

Pyydämme toimittamaan kyseiset tiedot [lisätään alustava päivämäärä vastaamiselle] mennessä tai, jos se ei ole mahdollista, tiedon siitä, milloin arvioitte voivanne toimittaa pyydetyt tiedot.

Tietopyynnön perusteet

[Lisätään asetuksen (EU) 2016/1011 säännös/säännökset, joiden nojalla pyynnön esittävä viranomainen on toimivaltainen käsittelemään asian.]

Pyyntö koskee tietoja seuraavista: …

[Lisätään kuvaus pyynnön kohteena olevasta asiasta ja asianomaisen vertailuarvojen valvonnan ala sekä tarkoitus, jota varten tietoja pyydetään.]

Asia liittyy aiempaan pyyntöön: …

[Jos kyseessä on jatkopyyntö, lisätään aiempaa pyyntöä koskevat tiedot.]

Tähän pyyntöön sisältyvät tiedot on pidettävä salassa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 5 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]


LIITE II

Lomake tietopyynnön vastaanottoilmoitusta varten

TIETOPYYNNÖN VASTAANOTTOILMOITUS

Viitenumero: …

Päiväys: …

ILMOITUKSEN LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Pyynnön vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

(Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 7 artiklan nojalla nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot.)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

ILMOITUKSEN VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Pyynnön esittävä viranomainen:

Virallinen osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 7 artiklan nojalla nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot.)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [lisätään vastaanottajan nimi]

Ilmoitamme vastaanottaneemme tietopyyntönne, jonka viitenumero on [lisätään pyynnön viitenumero], [tietojen toimittamisessa käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista] teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 4 artiklan mukaisesti.

Arvioitu vastauspäivä (jos mahdollista): …

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]


LIITE III

Lomake tietopyyntöön vastaamista varten

VASTAUS TIETOPYYNTÖÖN

Viitenumero: …

Päiväys: …

Yleiset tiedot

VASTAUKSEN LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Pyynnön vastaanottava viranomainen:

Virallinen osoite:

(Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 7 artiklan nojalla nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot.)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAUKSEN VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Pyynnön esittävä viranomainen:

Virallinen osoite:

(Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 7 artiklan nojalla nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot.)

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Hyvä [lisätään vastaanottajan nimi]

Olemme käsitelleet [pp.kk.vvvv] päivätyn tietopyyntönne, jonka viitenumero on [lisätään pyynnön viitenumero], [tietojen toimittamisessa käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista] teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 4 artiklan mukaisesti.

Pyydetyt tiedot

Toimitettavat tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne ilmoitetaan [lisätään pyynnön esittävän viranomaisen nimi] [lisätään viittaus sovellettavan alakohtaisen lainsäädännön säännökseen] nojalla. Tiedot on pidettävä salassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 5 artiklan mukaisesti. [Lisätään pyynnön esittävän viranomaisen nimi] on salassapitorajoitusten ja tietojen sallittujen käyttötarkoitusten osalta noudatettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1105 5 artiklan vaatimuksia.

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]