30.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/31


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1065,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisesta hyväksynnästä sekä koulutuksesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat lentoa simuloivien koulutuslaitteiden, tiettyjen ilma-alusten käyttöön osallistuvien lentäjien sekä lentäjien koulutukseen, lentokokeisiin ja tarkastuslentoihin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden sertifiointia.

(2)

Kun ohjaamomiehistön jäsenten havaittiin jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella tehdyissä asematasotarkastuksissa käyttävän ilma-aluksia, jotka on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka on myöntänyt heidän lentolupakirjansa, Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) muutti kansainvälisestä siviili-ilmailusta tehdyn Chicagon yleissopimuksen liitettä 1 lupakirjojen automaattisen hyväksynnän helpottamiseksi alueellisten turvallisuusvalvontajärjestöjen sopimuksilla.

(3)

Muutos olisi otettava huomioon asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 unionin ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisen hyväksynnän mahdollistamiseksi kolmansissa maissa. ICAOn liitteen 1 kohdan 1.2.2.3.2.1 muutoksen 174 mukaisesti olisi säädettävä siirtymäkaudesta, jotta nykyisiin lentäjän lupakirjoihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset.

(4)

Ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevissa yleiseurooppalaisissa ilmailuvaatimuksissa (Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1, ”JAR-FCL 1”) vahvistettujen edellytysten pohjalta laaditun asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) voimaantulosta alkaen unioni on pyrkinyt enemmän pätevyyteen perustuvaan lähestymistapaan sen varmistamiseksi, että ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevat vaatimukset pannaan täytäntöön oikeasuhteisesti ja suorituskykyperusteisesti. Tästä syystä vaatimusta koulutuksesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten MPL-kurssin jatkotasolla olisi muutettava, jotta se vastaisi ICAOn suosituksia asiakirjassa 9868 ”Procedures for Air Navigation Services – Training” (PANS-TRG).

(5)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto toimitti komissiolle täytäntöönpanosääntöjen luonnokset yhdessä lausuntojensa nro 16/2016 ja nro 03/2017 kanssa.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1178/2011 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1)

Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

”9.   Jäsenvaltioiden on ennen 19 päivää elokuuta 2018 myönnettyjen lupakirjojen osalta noudatettava ARA.FCL.200 kohdan a alakohdan toisessa alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna Komission asetuksella (EU) 2018/1065 (*1), vahvistettuja vaatimuksia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

(*1)  Komission asetus (EU) 2018/1065, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisesta hyväksynnästä sekä koulutuksesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten (EUVL L 192, 30.7.2018, s. 31).”"

2)

Muutetaan liite I (osa FCL) seuraavasti:

a)

Lisätään FCL.045 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

Lentäjän, joka aikoo lentää unionin alueen ulkopuolella ilma-aluksella, joka on rekisteröity jossakin muussa kuin hänen ohjaamomiehistön lupakirjansa myöntäneessä jäsenvaltiossa, on pidettävä mukanaan joko painettuna tai sähköisessä muodossa viimeisin laitos ICAO-lisäyksestä (attachment), johon sisältyy viittaus lupakirjojen automaattisen hyväksynnän tunnustavan sopimuksen ICAO-rekisteröintinumeroon sekä luettelo valtioista, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia.”

b)

Korvataan lisäyksessä 5 oleva 11 kohta seuraavasti:

”11)

Kurssin on sisällettävä vähintään 12 lentoonlähtöä ja laskua pätevyyden varmistamiseksi. Lentoonlähtöjen ja laskujen lukumäärä voidaan vähentää vähintään kuuteen edellyttäen, että koulutuksen järjestävä hyväksytty koulutusorganisaatio ja lentotoiminnan harjoittaja varmistavat ennen koulutuksen antamista, että

a)

käytössä on menettely lento-oppilaalta vaaditun pätevyystason arvioimiseksi; ja

b)

käytössä on menettely sen varmistamiseksi, että korjaaviin toimiin ryhdytään, jos se koulutuksenaikaisen arvioinnin mukaan näyttää olevan tarpeen.

Lentoonlähdöt ja laskut on suoritettava kouluttajan valvonnassa sillä lentokoneella, jota varten tyyppikelpuutus myönnetään.”

3)

Muutetaan liite VI (osa ARA) seuraavasti:

a)

Muutetaan ARA.GEN.105 kohta seuraavasti:

i)

Lisätään 3 a ja 3 b kohta seuraavasti:

”3 a.

Luvulla ’ARO.RAMP’ tarkoitetaan lentotoiminnasta annetun asetuksen liitteessä II olevaa lukua RAMP.

3 b.

’Automaattisesti hyväksytyllä’ tarkoitetaan hyväksyntää, jonka ICAO-lisäyksessä mainittu ICAOn sopimusvaltio antaa ilman muodollisuuksia Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myönnetylle ohjaamomiehistön lupakirjalle.”

ii)

Korvataan 12 kohta seuraavasti:

”12)

’ICAO-lisäyksellä’ tarkoitetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn automaattisesti hyväksytyn ohjaamomiehistön lupakirjan lisäystä (attachment), joka mainitaan ohjaamomiehistön lupakirjan XIII kohdassa.”

b)

Muutetaan ARA.FCL.200 kohta seuraavasti:

Korvataan ARA.FCL.200 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lupakirjojen ja kelpuutusten myöntäminen. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä ohjaamomiehistön lupakirja ja siihen liittyvät kelpuutukset käyttäen tämän osan lisäyksessä I esitettyä lomaketta.

Jos lentäjä aikoo lentää unionin alueen ulkopuolella ilma-aluksella, joka on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka on myöntänyt hänen ohjaamomiehistön lupakirjansa, toimivaltaisen viranomaisen on

1)

lisättävä seuraava huomautus ohjaamomiehistön lupakirjan kohtaan XIII: ”Tämä lupakirja on siihen liitetyn ICAO-lisäyksen mukaisesti automaattisesti hyväksytty”; ja

2)

annettava mainittu ICAO-lisäys lentäjän saataville painetussa tai sähköisessä muodossa.”

c)

Korvataan lisäyksessä I olevan a kohdan 2 alakohdan XIII alakohta seuraavasti:

”XIII)

huomautukset: rajoituksiin liittyvät erityismerkinnät ja oikeuksia koskevat merkinnät, myös kielitaitomerkinnät, lupakirjan automaattista hyväksyntää koskevat huomautukset sekä liitteen II ilma-alusten kelpuutukset, kun niitä käytetään kaupallisessa ilmakuljetuksessa; ja”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).