15.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 119/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/711,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2018,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 (1),

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 (2) ja erityisesti sen 20 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä V luetellaan alukset, jotka Yhdistyneiden kansakuntien pakotekomitea on nimennyt Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) olevan 11 kohdan mukaisesti. Kyseisiltä aluksilta on asetuksen (EU) 2016/44 nojalla kielletty muun muassa Libyasta peräisin olevan raakaöljyn lastaaminen, kuljetus ja purkaminen sekä pääsy unionin alueella oleviin satamiin.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 18 päivänä huhtikuuta 2018 ja 29 päivänä huhtikuuta 2018 ajan tasalle niiden alusten luettelon, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Sen vuoksi olisi muutettava asetuksen (EU) 2016/44 liitettä V.

(3)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/44 liite V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EUVL L 206, 1.8.2015, s. 34.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2016, s. 1.


LIITE

Poistetaan neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 liitteestä V seuraavat kohdat:

”(a)

1.

Nimi: NADINE. Merkitty luetteloon päätöslauselman 2146 (2014), sellaisena kuin se on muutettuna ja laajennettuna päätöslauselman 2362 (2017) 2 kohdalla, 10 kohdan a ja b alakohdan nojalla (kielto lastata, kuljettaa tai purkaa lasti aluksesta; kielto tulla satamiin). Komitea uusi merkinnän 18.1.2018 päätöslauselman 2146 11 kohdan nojalla, ja se on voimassa 17.4.2018 asti, ellei komitea lopeta sitä aikaisemmin päätöslauselman 2146 12 kohdan nojalla. Lippuvaltio: Palau. Lisätietoja: Luetteloon merkitsemisen päivämäärä 21.7.2017. IMO: 8900878. Alus oli 19.1.2018 Muscatin (Oman) rannikon lähellä, aluevesien ulkopuolella.

(b)

2.

Nimi: Lynn S. Merkitty luetteloon päätöslauselman 2146 (2014), sellaisena kuin se on muutettuna ja laajennettuna päätöslauselman 2362 (2017) 2 kohdalla, 10 kohdan a ja b alakohdan nojalla (kielto lastata, kuljettaa tai purkaa lasti aluksesta; kielto tulla satamiin). Komitea uusi merkinnän 26.1.2018 (edellinen uusiminen oli voimassa 29.1.2018 asti) päätöslauselman 2146 11 kohdan nojalla, ja se on voimassa 28.4.2018 asti, ellei komitea lopeta sitä aikaisemmin päätöslauselman 2146 12 kohdan nojalla. Lippuvaltio: Saint Vincent ja Grenadiinit. Lisätietoja: Luetteloon merkitsemisen päivämäärä 2.8.2017. IMO: 8706349. Alus oli 6.10.2017 Libanonin aluevesillä, kun se lähti kohti länttä.”