24.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/57


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/627,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2018,

elintarvikelisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja etenkin 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 saksankielisessä toisinnossa liitteessä II olevassa D osassa elintarvikeryhmässä 12.2 sekä liitteessä II olevassa E osassa elintarvikeryhmissä 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 ja 17.1 on virheitä. Sen vuoksi saksankielissä toisinnossa olisi oikaistava elintarvikeryhmän 12.2 nimeä sekä elintarvikelisäaineiden käyttöä elintarvikeryhmissä 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 ja 17.1 koskevia edellytyksiä (rajoitukset/poikkeukset), jotta voidaan taata oikeudellinen selkeys elintarvikealan toimijoille sekä sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 kreikankielisessä toisinnossa liitteessä II olevassa E osassa elintarvikeryhmässä 05.2 on virheitä. Sen vuoksi kreikankielissä toisinnossa olisi oikaistava elintarvikelisäaineiden käyttöä elintarvikeryhmässä 05.2 koskevia edellytyksiä (rajoitukset/poikkeukset), jotta voidaan taata oikeudellinen selkeys elintarvikealan toimijoille sekä sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 tšekinkielisessä toisinnossa liitteessä II olevassa E osassa elintarvikeryhmässä 08.2 on virheitä. Sen vuoksi tšekinkielissä toisinnossa olisi oikaistava elintarvikelisäaineiden käyttöä elintarvikeryhmässä 08.2 koskevia edellytyksiä (rajoitukset/poikkeukset), jotta voidaan taata oikeudellinen selkeys elintarvikealan toimijoille sekä sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 1333/2008 kreikan-, saksan ja tšekinkieliset toisinnot olisi oikaistava. Oikaisu ei koske muita kielitoisintoja.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.