20.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/4


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/455,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2018,

lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta kalatauteja ja äyriäisten tauteja tutkivalle Euroopan unionin vertailulaboratoriolle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 5 ja 6 kohdan,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (2) ja erityisesti sen 55 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään elintarvikkeiden ja rehujen sekä eläinten terveyden alalla toimivien Euroopan unionin (EU) vertailulaboratorioiden yleisistä tehtävistä, velvollisuuksista ja vaatimuksista. EU:n vertailulaboratoriot eläinten terveyttä ja eläviä eläimiä varten luetellaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevassa II osassa. Kyseisen liitteen II osan 15 kohdassa nimetään Weymouthissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sijaitseva Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) EU:n vertailulaboratorioksi äyriäisten tauteja varten.

(2)

Direktiivissä 2006/88/EY säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamiseen, tuontiin ja unionin kautta tapahtuvaan kauttakuljetukseen, sekä tietyistä ennalta ehkäisevistä vähimmäistoimenpiteistä ja vähimmäistorjuntatoimenpiteistä kyseisten eläinten tiettyjen tautien osalta. Direktiivin 2006/88/EY 55 artiklan 1 kohdassa säädetään EU:n vertailulaboratorioiden nimeämisestä direktiivin soveltamisalaan kuuluvia vesieläinten tauteja varten.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 737/2008 (3) nimetään Weymouthissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sijaitseva Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) EU:n vertailulaboratorioksi äyriäisten tauteja varten 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2018 väliseksi ajaksi. Direktiivin 2006/88/EY 55 artiklan 3 kohdassa säädetään laboratorion tehtävien uudelleentarkastelusta.

(4)

Koska Yhdistynyt kuningaskunta on antanut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisen ilmoituksen, Cefasin tehtävää EU:n vertailulaboratoriona äyriäisten tauteja varten ei voida jatkaa uudeksi kaudeksi, joka alkaa 1 päivänä heinäkuuta 2018.

(5)

Tekniseen asiantuntemukseen, laboratoriokapasiteettiin ja kansallisten vertailulaboratorioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvien synergiaetujen vuoksi kalatauteja tutkivan EU:n vertailulaboratorion olisi otettava hoitaakseen myös äyriäisten tauteja tutkivan EU:n vertailulaboratorion tehtävät.

(6)

Siksi Tanskassa osoitteessa 2800 Kgs. Lyngby sijaitsevan ”Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme”, joka on nimetty EU:n vertailulaboratorioksi kalatauteja varten, olisi otettava hoitaakseen äyriäisten tauteja tutkivan EU:n vertailulaboratorion tehtävät.

(7)

”DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme”, joka ottaa hoitaakseen kalatauteja ja äyriäisten tauteja tutkivan EU:n vertailulaboratorion vastuualueet, olisi ilmoitettava EU:n vertailulaboratorioksi äyriäisten tauteja varten 1 päivän heinäkuuta 2018 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi. Se olisi myös lisättävä asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevaan II osaan. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevaa II osaa olisi muutettava.

(8)

Jotta voidaan varmistaa äyriäisten tauteja tutkivien EU:n vertailulaboratorioiden toiminnan saumaton jatkuminen, on aiheellista säätää päivämäärä, josta alkaen tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tanskassa osoitteessa 2800 Kgs. Lyngby sijaitseva ”Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme” ottaa hoitaakseen äyriäisten tauteja tutkivan EU:n vertailulaboratorion vastuualueet ja tehtävät 1 päivän heinäkuuta 2018 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII oleva II osa seuraavasti:

1)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

EU:n vertailulaboratorio kalatauteja ja äyriäisten tauteja varten

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Tanska”

2)

Poistetaan 15 kohta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 737/2008, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön vertailulaboratorioiden nimeämisestä äyriäisten tauteja, raivotautia ja nautojen tuberkuloosia varten, lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta raivotautia ja nautojen tuberkuloosia tutkiville yhteisön vertailulaboratorioille sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 29).