27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/292,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

tietojenvaihdossa ja avunannossa toimivaltaisten viranomaisten välillä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti toimivaltaisiksi viranomaisiksi nimetyt viranomaiset pystyvät tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja tehokkaasti ja oikea-aikaisesti sekä antamaan toisilleen täyden keskinäisen avun kyseisen asetuksen soveltamiseksi, on aiheellista vahvistaa yhteiset menettelyt ja lomakkeet, joita toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tietojenvaihdossa ja avunannossa, avunantopyyntöjen, vastaanottokuittausten ja avunantopyyntöihin annettavien vastausten toimittaminen mukaan luettuna.

(2)

Kirjallisten tietojen vaihtamisen olisi tarkoitus auttaa toimivaltaista viranomaista hoitamaan tehtävänsä. Suullista viestintää voidaan tarvittaessa käyttää, myös ennen kuin kirjallista pyyntöä on lähetetty, kun halutaan ilmoittaa tulevasta avunantopyynnöstä tai keskustella mahdollisista ongelmakohdista, jotka voivat estää avun antamisen. Kiireellisissä tapauksissa olisi sallittava avun pyytäminen myös suullisesti, jos kiireellisyys ei johdu apua pyytävän osapuolen viivästyneestä toiminnasta.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaan toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja ja annettava apua toisilleen. Lausunnon hankkiminen tai paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen tekeminen pitäisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan sisällyttää avunantopyyntöihin ainoastaan tapauksissa, joissa yksinkertainen tietojenvaihtopyyntö ei riitä. Toimivaltaisen viranomaisen odotetaan toteuttavan omalla oikeudenkäyttöalueellaan kaikki käytännössä mahdolliset toimet ennen avunantopyynnön toimittamista toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. On kuitenkin todettava, ettei ehkä voida kohtuudella odottaa, että viranomainen olisi käyttänyt kaikki tutkintamenetelmät ennen pyynnön esittämistä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaista apua olisi toimitettava oma-aloitteisesti myös vapaaehtoiselta pohjalta, jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että sen hallussa olevista tiedoista saattaisi olla hyötyä toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisessa avunantopyynnössä olisi annettava riittävästi tietoa pyynnön kohteesta, myös pyynnön syy ja sen konteksti, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi käsitellä pyynnön tehokkaasti ja nopeasti. Jos pyydetyt tiedot ovat tarpeen viranomaisen tehtävien hoitamisessa, epäilystä aiheuttavien tietojen ilmoittamisen ei pitäisi olla edellytys sille, että pyynnön esittävä viranomainen saa apua.

(6)

Sen lisäksi, että avun pyytämiseen ja avunantopyyntöihin vastaamiseen käytetään lomakkeita, yhteistyömenettelyillä olisi mahdollistettava pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen välinen viestintä, neuvottelu ja vuorovaikutus ja helpotettava niitä koko prosessin ajan, jotta varmistetaan tiedon- tai avunantopyynnön tehokas käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös voitava menettelyjen avulla antaa toisilleen palautetta saatujen tietojen tai avun hyödyllisyydestä, sen asian käsittelyn lopputuloksesta, johon apua on pyydetty, ja mahdollisista ongelmista tällaisen tiedon tai avun antamisessa.

(7)

Tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevissa menettelyissä ja lomakkeissa olisi varmistettava vaihdettujen tai lähetettyjen tietojen luottamuksellisuus ja henkilöiden suoja henkilötietojen käsittelyssä ja niiden vapaassa liikkuvuudessa.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.

(9)

EAMV ei järjestänyt avointa julkista kuulemista siitä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, eikä se myöskään analysoinut toimivaltaisten viranomaisten käyttöön tarkoitettujen menettelyjen ja lomakkeiden käyttöön ottamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Se olisi ollut suhteetonta kyseisten standardien laajuuteen ja vaikutuksiin nähden, koska standardit on kohdennettu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille eikä markkinoiden toimijoille.

(10)

EAMV on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan nojalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(11)

Rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja ottaen huomioon, että asetusta (EU) N:o 596/2014 on jo alettu soveltaa, on tarpeen, että tämä asetus tulee voimaan ja sitä aletaan soveltaa välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa ’turvallisilla sähköisillä välineillä’ tarkoitetaan tietojen käsittelyyn (myös digitaaliseen pakkaamiseen), tallentamiseen ja lähettämiseen käytettäviä sähköisiä laitteita, joissa hyödynnetään kaapeleita, radioaaltoja, optisia teknologioita tai muita elektromagneettisia keinoja ja joiden avulla varmistetaan, että tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus säilytetään niiden lähettämisen aikana.

2 artikla

Yhteysviranomaiset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yhteysviranomaiset tämän asetuksen soveltamiseksi.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava yhteysviranomaisten yhteystiedot EAMV:lle 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Niiden on tarvittaessa toimitettava EAMV:lle ajantasaistetut tiedot.

3.   EAMV ylläpitää toimivaltaisten viranomaisten käyttöön luetteloa toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan nojalla nimeämistä yhteysviranomaisista ja ajantasaistaa luettelon tarvittaessa.

3 artikla

Avunantopyyntö

1.   Pyynnön esittävän viranomaisen on laadittava avunantopyyntö kirjallisesti ja lähetettävä se postitse, faksitse tai turvallisilla sähköisillä välineillä. Sen on osoitettava pyyntö vastaanottavan viranomaisen 2 artiklan nojalla nimeämälle yhteysviranomaiselle.

2.   Pyytäessään apua toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä liitteessä I olevaa lomaketta ja

a)

esitettävä yksityiskohtaisesti, mitä tietoja pyynnön esittävä viranomainen pyynnön vastaanottavalta viranomaiselta pyytää;

b)

ilmoitettava tarvittaessa luottamuksellisuuden kannalta ongelmalliset kohdat mahdollisesti saatavissa tiedoissa.

3.   Pyynnön esittävä viranomainen voi liittää pyyntöön minkä tahansa sellaisen asiakirjan tai pyyntöä tukevan aineiston, jota se katsoo tarvittavan pyynnön tueksi.

4.   Kiireellisissä tapauksissa pyynnön esittävä viranomainen saa esittää avunantopyynnön suullisesti. Jollei vastaanottavan viranomaisen kanssa toisin sovita, suullinen pyyntö vahvistetaan myöhemmin kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä käyttämällä 1 kohdassa mainittuja välineitä.

4 artikla

Vastaanottotodistus

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on kymmenen päivän kuluessa kirjallisen avunantopyynnön vastaanottamisesta lähetettävä 2 artiklan nojalla nimetylle yhteysviranomaiselle vastaanottotodistus postitse, faksitse tai turvallisilla sähköisillä välineillä, jollei pyynnössä muuta esitetä. Vastaanottotodistus on laadittava käyttämällä liitteessä II olevaa lomaketta, ja siihen on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä tieto arvioidusta vastauspäivämäärästä.

5 artikla

Avunantopyyntöön vastaaminen

1.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava avunantopyyntöön kirjallisesti ja lähetettävä vastaus postitse, faksitse tai turvallisilla sähköisillä välineillä. Vastaus osoitetaan 2 artiklan nojalla nimetylle yhteysviranomaiselle, jollei pyynnössä muuta esitetä.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava avunantopyyntöön käyttämällä liitteessä III olevaa lomaketta ja

a)

pyydettävä mahdollisimman pian lisäselvennyksiä missä tahansa muodossa, jos sen mielestä on epäselvää, mitä tietoja tarkkaan ottaen pyydetään;

b)

toteutettava sen toimivallassa olevat toimet pyydetyn avun antamiseksi;

c)

annettava pyydettyä apua viipymättä ja tavalla, jolla varmistetaan, että kaikki tarvittavat sääntelytoimet suoritetaan nopeasti ja tehokkaasti ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja kolmansien osapuolten tai toisen toimivaltaisen viranomaisen tarvittava osallistuminen.

3.   Jos pyynnön vastaanottava viranomainen kieltäytyy kokonaan tai osittain toimimasta avunantopyynnön perusteella, sen on ilmoitettava siitä pyynnön esittävälle viranomaiselle mahdollisimman pian suullisesti tai kirjallisesti. Lisäksi pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava 1 kohdan mukaisesti kirjallinen vastaus, jossa ilmoitetaan, mihin asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 2 kohdan mukaiseen poikkeukseen viranomainen perustaa kieltäytymisensä.

6 artikla

Menettelyt avunantopyynnön lähettämistä ja käsittelyä varten

1.   Pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen on välitettävä avunantopyyntöön ja sen vastaukseen liittyvät viestit käyttämällä nopeinta ja tehokkainta mahdollista välinettä ja ottamalla asianmukaisesti huomioon näkökohdat, jotka koskevat luottamuksellisuutta, kirjeenvaihtoon kuluvaa aikaa, toimitettavan aineiston laajuutta ja sitä, kuinka helppo pyynnön esittävän viranomaisen on saada tiedot. Pyynnön esittävän viranomaisen on vastattava nopeasti varsinkin pyynnön vastaanottavan viranomaisen esittämiin selvennyspyyntöihin.

2.   Jos pyynnön vastaanottava viranomainen tulee tietoiseksi seikoista, jotka voivat johtaa siihen, että arvioitu vastausaika ylittyy yli kymmenellä työpäivällä, sen on ilmoitettava siitä pyynnön esittävälle viranomaiselle viipymättä.

3.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarvittaessa annettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle säännöllistä palautetta vireillä olevan pyynnön käsittelyn edistymisestä, myös tarkistetut arviot tavoittelemastaan vastauspäivästä.

4.   Jos pyynnön esittävä viranomainen on luokitellut pyynnön kiireelliseksi, toimivaltaisten viranomaisten on neuvoteltava keskenään siitä, kuinka usein pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle ajantasaistuksia.

5.   Pyynnön vastaanottavan ja pyynnön esittävän viranomaisen on toimittava yhteistyössä ratkaistakseen kaikki pyynnön toteuttamisen yhteydessä esiin nousevat ongelmat.

7 artikla

Menettely lausunnon hankkimispyyntöjä varten

1.   Jos pyynnön esittävä viranomainen sisällyttää pyyntöönsä tutkimukseen tai tarkastukseen liittyvän lausunnon hankkimisen, pyynnön vastaanottavan viranomaisen ja pyynnön esittävän viranomaisen on voimassa olevien oikeudellisten rajoitusten tai esteiden ja menettelyllisissä vaatimuksissa olevien erojen asettamissa rajoissa arvioitava ja otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

niiden henkilöiden oikeudet, joilta lausunnot hankitaan, tarvittaessa myös seikat, jotka liittyvät itsekriminointiin;

b)

pyynnön esittävän viranomaisen henkilöstön jäsenten osallistumisen luonne (tarkkailijoina tai aktiivisina osallistujina);

c)

pyynnön vastaanottavan viranomaisen ja pyynnön esittävän viranomaisen henkilöstön asema lausunnon hankkimisessa;

d)

onko henkilöllä, jolta lausunto hankitaan, oikeus käyttää apunaan oikeudellista edustajaa, ja jos on, mikä on edustajan avun laajuus lausunnon hankkimisen yhteydessä, myös siltä osin kuin on kyse lausunnon tallentamisesta tai sitä koskevasta raportoinnista;

e)

onko lausunto hankittava vapaaehtoisuuden pohjalta vai pakolla, jos tällaista erottelua käytetään;

f)

onko henkilö, jolta lausunto on määrä hankkia, niiden tietojen perusteella, jotka ovat pyynnön esittämisajankohtana saatavilla, todistaja vai epäilty, jos tällaista erottelua käytetään;

g)

voitaisiinko niiden tietojen perusteella, jotka ovat pyynnön esittämisajankohtana saatavilla, lausuntoa käyttää tai onko sitä tarkoitus käyttää rikosoikeudellisessa menettelyssä;

h)

lausunnon hyväksyttävyys pyynnön esittävän viranomaisen oikeudenkäyttöalueella;

i)

lausunnon tallentaminen ja siihen sovellettavat menettelyt, kuten onko kyseessä samaan aikaan tehtävä tallennus vai tiivistetty kirjallinen pöytäkirja taikka äänite tai audiovisuaalinen tallenne;

j)

menettelyt, joilla lausunnon antava henkilö todistaa lausunnon oikeaksi tai vahvistaa antaneensa sen, ja tapahtuuko tämä lausunnon antamisen jälkeen; ja

k)

menettely, jolla pyynnön vastaanottava viranomainen lähettää lausunnon pyynnön esittävälle viranomaiselle, esitysmuoto ja määräaika mukaan luettuina.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen ja pyynnön esittävän viranomaisen on varmistettava, että käytössä on järjestelyt, joiden avulla niiden henkilöstö voi toimia tehokkaasti, kuten järjestelyt, joiden avulla niiden henkilöstö voi sopia mahdollisesti tarvittavista lisätiedoista, joita voivat olla muun muassa seuraavat:

a)

aikataulun suunnittelu;

b)

luettelo kysymyksistä, jotka on tarkoitus esittää henkilölle, jolta lausunto hankitaan;

c)

matkustusjärjestelyt, joihin kuuluu sen varmistaminen, että pyynnön vastaanottava viranomainen ja pyynnön esittävä viranomainen voivat kokoontua keskustelemaan asiasta ennen lausunnon hankkimista; ja

d)

kielijärjestelyt.

8 artikla

Menettely tutkimusta tai paikalla tehtävää tarkastusta koskevia pyyntöjä varten

1.   Jos asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 6 kohdan nojalla pyydetään suorittamaan tutkimus tai paikalla tehtävä tarkastus, pyynnön esittävä ja sen vastaanottava viranomainen neuvottelevat keskenään parhaasta tavasta toteuttaa avunantopyyntö ottaen huomioon asetuksen (EU) No 596/2014 25 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan a–e alakohdan, myös siitä, olisiko yhteisen tutkimuksen tai yhteisen paikalla tehtävän tarkastuksen tekemisestä hyötyä.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pidettävä pyynnön esittävä viranomainen ajan tasalla tutkimuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen edistymisestä ja lähetettävä sen tulokset pyynnön esittävälle viranomaiselle mahdollisimman pian.

3.   Päättäessään yhteisen tutkimuksen tai yhteisen paikalla tehtävän tarkastuksen käynnistämisestä pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

a)

pyynnön esittävältä viranomaiselta saadun avunantopyynnön sisältö, myös kaikki seikat, jotka viittaavat siihen, että tutkimus tai paikalla tehtävä tarkastus olisi asianmukaista suorittaa yhdessä;

b)

suorittavatko ne erikseen omia tutkimuksiaan asiassa, jolla on valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, ja soveltuisiko asia paremmin hoidettavaksi yhteistyöllä;

c)

kummankin oikeudenkäyttöalueen oikeudellinen kehys ja sääntelykehys, jotta varmistetaan, että molemmilla viranomaisilla on hyvä käsitys esteistä ja oikeudellisista rajoituksista, joita saattaa liittyä yhteisen tutkimuksen tai yhteisen paikalla tehtävän tarkastuksen suorittamiseen, sekä mahdollisiin jatkomenettelyihin, kaksoisrangaistavuuden kieltoa koskevaan periaatteeseen liittyvät kysymykset mukaan luettuina;

d)

tutkimuksen ja paikalla tehtävän tarkastuksen edellyttämä hallinto ja johto;

e)

kuinka todennäköistä viranomaisten on päästä sopimuksen tosiasioiden selvittämisestä;

f)

resurssien kohdentaminen ja henkilöstön nimeäminen tutkimuksen tai paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittamiseen;

g)

mahdollisuus laatia yhteinen toimintasuunnitelma ja kunkin viranomaisen työn aikataulu;

h)

niiden toimien määrittäminen, jotka kunkin viranomaisen on toteutettava yhdessä tai erikseen;

i)

kerättyjen tietojen keskinäinen vaihto ja yksittäisistä toimista saatujen tulosten raportointi; ja

j)

muut tapauskohtaiset seikat.

4.   Jos pyynnön esittävä viranomainen ja pyynnön vastaanottava viranomainen päättävät suorittaa yhteisen tutkimuksen tai yhteisen paikalla tehtävän tarkastuksen, niiden on

a)

sovittava menettelyistä tutkimuksen tai tarkastuksen toteuttamiseksi ja saattamiseksi päätökseen;

b)

käytävä jatkuvaa vuoropuhelua koordinoidakseen tietojen keruuta ja tosiasioiden selvittämistä;

c)

tehtävä tiivistä keskinäistä yhteistyötä suorittaessaan yhteistä tutkimusta tai yhteistä paikalla tehtävää tarkastusta;

d)

annettava vastavuoroista apua myöhemmissä täytäntöönpanomenettelyissä siltä osin kuin se on oikeudellisesti sallittua; myös koordinoitava mahdollisia (hallinnollisia ja siviili- tai rikosoikeudellisia) menettelyjä tai muita täytäntöönpanotoimia, jotka liittyvät yhteisen tutkimuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen tuloksiin, tai tarvittaessa mahdollisuuksia sovintoratkaisuun.

e)

määritettävä ne oikeudelliset säännökset, joilla säännellään tutkimuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen kohdetta;

f)

tarvittaessa harkittava ainakin seuraavia seikkoja:

1)

yhteistä toimintasuunnitelmaa, jossa määritetään muun muassa toteutettavien toimien aineellinen sisältö, luonne ja ajoitus sekä työn tulosten esittämistä koskevat välivaiheet ja vastuunjako ottaen huomioon kunkin viranomaisen omat painopisteet;

2)

mahdollisten lainsäädännöllisten rajoitusten tai esteiden ja mahdollisten menettelyerojen määrittämistä ja arviointia tutkinta- tai täytäntöönpanotoimissa tai muissa menettelyissä, tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina;

3)

tutkinta- sekä täytäntöönpanomenettelyyn mahdollisesti vaikuttavan asianajosalaisuuden määrittämistä ja arviointia, itsekriminointi mukaan luettuna;

4)

julkisuus- ja tiedotusstrategiaa; ja

5)

vaihdettujen tietojen käyttötarkoitusta.

9 artikla

Avunantomenettelyt taloudellisten seuraamusten perimisessä

1.   Jos asetuksen (EU) No 596/2014 25 artiklan 6 kohdan nojalla tehty avunantopyyntö koskee taloudellisten seuraamusten perimistä, pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen on neuvoteltava keskenään parhaasta tavasta toteuttaa pyyntö. Viranomaisten on otettava huomioon pyynnön esittävän viranomaisen omalla oikeudenkäyttöalueellaan jo toteuttamat toimet ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen kansallinen kehys, joka koskee seuraamusten perimistä.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava apua tai annettava käyttöön mahdolliset tiedot, joita on tämän artiklan soveltamiseksi pyydetty, asiaankuuluvan kansallisen lain mukaisesti. Jos pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion toinen viranomainen tai muu asiaankuuluva elin voi antaa pyydetyn avun tai sillä on ehkä hallussaan pyydetyt tiedot, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarjouduttava antamaan pyynnön esittävälle viranomaiselle tarvittavat tiedot, jotta pyynnön esittävä viranomainen ja muu viranomainen tai elin voivat olla suoraan yhteydessä keskenään kansallisen lain mukaisesti.

10 artikla

Oma-aloitteinen tietojenvaihto

1.   Jos toimivaltaisella viranomaisella on tietoja, joista se uskoo olevan apua toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tämän tehtävien hoitamisessa asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti, sen on tietojen oma-aloitteista lähettämistä koskevien asetuksen (EU) N:o 596/2014 16 artiklan 4 kohdan ja 25 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetettävä tällaiset tiedot postitse, faksitse tai turvallisella sähköisellä välineellä 2 artiklan nojalla nimetylle toisen toimivaltaisen viranomaisen yhteysviranomaiselle.

2.   Jos tiedot lähettävä toimivaltainen viranomainen katsoo, että tiedot olisi lähetettävä kiireellisesti, se voi antaa tiedot toiselle viranomaiselle suullisesti edellyttäen, että tiedot lähetetään sen jälkeen kirjallisesti viipymättä.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen, joka lähettää tietoja oma-aloitteisesti, on käytettävä liitteessä IV olevaa lomaketta ja mainittava erityisesti seikat, jotka liittyvät tietojen luottamuksellisuuteen.

11 artikla

Rajoitukset ja tietojen sallitut käyttötarkoitukset

1.   Pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen on sisällytettävä jokaiseen avunantopyyntöön, avunantopyyntöön annettuun vastaukseen tai oma-aloitteiseen tietolähetykseen asianmukainen salassapitovaroitus, kuten liitteissä olevissa lomakkeissa esitetään.

2.   Jos pyynnön vastaanottavan viranomaisen on voidakseen täyttää pyynnön julkistettava tieto siitä, että toinen viranomainen on esittänyt pyynnön, vastaanottava viranomainen julkistaa tiedon vasta sen jälkeen, kun pyynnön esittävän viranomaisen kanssa on keskusteltu tarpeellisen julkistamisen luonteesta ja laajuudesta ja tämän suostumus julkistamiseen on saatu. Jos pyynnön esittävä viranomainen ei suostu pyynnön julkistamiseen, pyynnön vastaanottava viranomainen ei toimi pyynnön perusteella, ja pyynnön esittävä viranomainen voi peruuttaa pyynnön tai lykätä sitä siksi aikaa, kunnes se pystyy antamaan julkistamiselle suostumuksensa.

3.   Tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti annettuja tietoja saa käyttää yksinomaan asetuksen (EU) N:o 596/2014 noudattamisen tai täytäntöönpanon varmistamiseksi, mihin sisältyy muun muassa mutta ei yksinomaan kyseisen asetuksen säännösten rikkomisesta johtuvien rikosoikeudellisten, hallinnollisten, siviilioikeudellisten tai kurinpidollisten menettelyjen aloittaminen tai toteuttaminen tai niissä avustaminen.

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE I

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE II

Image Teksti kuva

LIITE III

Image Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE IV

Image Teksti kuva Image Teksti kuva