27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/291,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen bifentriini hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bifentriini hyväksyttiin tehoaineena komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 582/2012 (2) asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti. Mainitun täytäntöönpanoasetuksen mukaan hakijan, jonka pyynnöstä bifentriini hyväksyttiin, on toimitettava muun muassa vahvistavia lisätietoja toksisten aineiden jäämistä muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta ja mahdollisuudesta näiden uudelleenlevittäytymiseen/uudelleenkolonisaatioon sekä seurantaohjelma, jonka avulla arvioidaan biokertyvyys- ja rikastumispotentiaalia vesi- ja maaympäristössä.

(2)

Hakija antoi heinäkuun 29 päivänä 2013 tiedot seurantaohjelmasta ja heinäkuun 31 päivänä 2015 tiedot sen tuloksista. Heinäkuun 29 päivänä 2014 hakija antoi lisätietoja muiden vahvistavia tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Nämä kolme tiedoksiantoa tehtiin esittelijänä olevalle jäsenvaltiolle Ranskalle määräajassa.

(3)

Ranska arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja seurantaohjelman. Se toimitti arviointinsa arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 17 päivänä joulukuuta 2014, kun on kyse lisätiedoista muiden vahvistavia tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi, ja 3 päivänä marraskuuta 2015, kun on kyse seurantaohjelmasta.

(4)

Kyseisiä muita jäsenvaltioita, hakijaa ja elintarviketurvallisuusviranomaista kuultiin ja pyydettiin esittämään huomautuksia esittelijänä olevan jäsenvaltion arvioinnista. Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi tekniset raportit, joissa esitettiin yhteenveto bifentriiniä koskevan kuulemisen tuloksista. Raportti, joka julkaistiin 26 päivänä maaliskuuta 2015 (3), koski lisätietoja muiden vahvistavia tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi, ja raportti, joka julkaistiin 14 päivänä huhtikuuta 2016 (4), koski seurantaohjelmaa.

(5)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäystä ja elintarviketurvallisuusviranomaisen teknisiä raportteja pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa, ja bifentriiniä koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 26 päivänä tammikuuta 2018. Komissio pyysi hakijaa toimittamaan bifentriiniä käsittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(6)

Komissio katsoo, etteivät toimitetut tiedot ole riittäviä ja ettei niiden perusteella voida päätellä, että tiettyjen muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten riittävää uudelleenlevittäytymistä/uudelleenkolonisaatiota tapahtuu pelto-oloissa samalla kun muita mahdollisuuksia tällaisen riskin hallitsemiseksi ei voida toteuttaa realistisella tavalla. Lisäksi seurantaohjelmaan liittyy epävarmuutta siitä, ovatko sen tulokset riskinhallitsemistekniikoiden päällekkäisyyden vuoksi edustavia maatalouskäytäntöjen kannalta ja voidaanko niiden avulla arvioida riittävällä tavalla biokertyvyys- ja rikastumispotentiaalia vesi- ja maaympäristössä.

(7)

Jotta voidaan torjua korkea riski, joka on yksilöity muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille, ja ottaa huomioon biokertyvyys- ja rikastumispotentiaali vesi- ja maaympäristössä, on aiheellista rajoittaa edelleen bifentriinin käyttöedellytyksiä ja sallia ainoastaan käyttötarkoitukset, joita sovelletaan pysyvän rakenteen kasvihuoneissa.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (5) liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(9)

Jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa bifentriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien muuttamiseen tai peruuttamiseen.

(10)

Jos jäsenvaltiot myöntävät bifentriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan perusteella, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 19 päivänä kesäkuuta 2019.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava bifentriiniä tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 19 päivänä kesäkuuta 2018.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 19 päivänä kesäkuuta 2019.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 582/2012, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineen bifentriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 173, 3.7.2012, s. 3).

(3)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2015:EN-780. 23 sivua.

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2016:EN-1019. 39 sivua.

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa B osassa rivillä 23, bifentriini, sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena pysyvän rakenteen kasvihuoneissa.

B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa laaditun bifentriiniä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

kasvihuoneista peräisin oleviin päästöihin, kuten kondensaatioveteen, valumisveteen, maaperään tai keinotekoiseen kasvualustaan, jotta voidaan torjua riskit vesieliöille ja muille organismeille, jotka eivät ole kohdeorganismeja;

b)

niiden pölyttävien mehiläisyhteiskuntien suojeluun, jotka on tarkoituksellisesti sijoitettu kasvihuoneeseen;

c)

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä ja niissä on säädettävä kasvinsuojeluaineiden riittävistä merkinnöistä.”