28.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 58/60


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/274,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viini-istutusten lupajärjestelmän, sertifioinnin, saapuvien ja lähtevien erin rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä asiaan liittyvien tarkastusten osalta sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/561 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 70 ja 72 artiklan, 91 artiklan d–g alakohdan, 123 artiklan, 145 artiklan 3 kohdan, 147 artiklan 4 kohdan sekä 223 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1308/2013 kumottiin ja korvattiin neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (3). Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston III luvussa ja II osaston II luvun 2 jaksossa on säännöt viini-istutusten lupajärjestelmästä ja järjestelmän hallinnosta, viinitilarekisteristä, saate-asiakirjoista, saapuvien ja lähtevien erien rekisteristä, tarkastusten osalta toimivaltaisista viranomaisista sekä ilmoitusvaatimuksista viinialalla ja annetaan komissiolle valta hyväksyä asiaan liittyviä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava komission asetusten (EY) N:o 555/2008 (4) ja (EY) N:o 436/2009 (5) asianomaiset säännökset sekä jotkin komission asetusten (EY) N:o 606/2009 (6) ja (EY) N:o 607/2009 (7) säännökset. Nämä säännökset korvataan tai kumotaan komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/273 (8).

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklassa asetetaan jäsenvaltioille yleinen vaatimus myöntää lupa viini-istutukseen, kun tuottaja, joka aikoo istuttaa tai uudelleenistuttaa viiniköynnöstä, on jättänyt lupahakemuksen. Mainitun asetuksen 63 artiklassa säädetään uusia istutuksia koskevasta suojamekanismista, jossa jäsenvaltioiden edellytetään myöntävän vuosittain uusia istutuksia koskevia lupia pinta-alalle, joka vastaa yhtä prosenttia niiden alueella tosiasiallisesti viiniköynnökselle istutetusta kokonaisalasta, mutta asianmukaisten perustelujen pohjalta voidaan myös päättää pienemmästä prosenttiosuudesta. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklassa vahvistetaan uusia istutuksia koskevien lupien myöntämissäännöt sekä esitetään kelpoisuus- ja ensisijaisuusperusteet, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa.

(3)

Olisi vahvistettava unionin tasolla säännöt menettelystä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava suojamekanismia koskevien päätösten sekä kelpoisuus- ja ensisijaisuusperusteiden valinnan yhteydessä. Säännöissä olisi vahvistettava määräaika, johon mennessä päätökset on tehtävä, sekä seuraamukset, jos tiettyjä päätöksiä ei tehdä.

(4)

Jotta unionin lainsäädäntöä sovellettaisiin yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja varmistettaisiin, että unionin tuottajiin sovelletaan samoja sääntöjä haettaessa uusia istutuksia koskeva lupia, lupien myöntämiseen uusille istutuksille liittyvien sääntöjen olisi katettava myös hakemusten käsittely, valintamenettely ja lupien myöntäminen vuosittain. Säännöillä olisi pyrittävä varmistamaan, että järjestelmä toimii avoimesti, oikeudenmukaisesti ja oikea-aikaisesti ja että se vastaa viinialan tarpeita. Säännöillä halutaan myös suojata hakijoita perusteettomalta eriarvoiselta kohtelulta, kohtuuttomilta viivästyksiltä ja epäsuhtaiselta hallinnolliselta taakalta. Erityisesti mainittakoon, että koska viinialan markkinointivuosi alkaa 1 päivänä elokuuta, uusia istutuksia koskevien lupien myöntäminen kyseiseen päivään mennessä näyttää olevan viinialan tarpeiden mukaista ja takaa, että viiniköynnöstä voidaan istuttaa vielä saman kalenterivuoden aikana. Olisi vahvistettava soveltuva päivämäärä, jotta kaikki jäsenvaltion tekemät asiaankuuluvat päätökset julkistettaisiin hyvissä ajoin ennen hakumenettelyn käynnistämistä ja tuottajat voisivat kunnolla perehtyä sovellettaviin sääntöihin ennen hakemuksen jättämistä.

(5)

Jos tukikelpoisissa hakemuksissa haettu hehtaarimäärä on kaiken kaikkiaan huomattavasti suurempi kuin se hehtaarimäärä, jonka jäsenvaltiot ovat antaneet saataville, voi käydä niin, että suuri osa hakijoista saa vain pienen osan hakemastaan hehtaarimäärästä ja sen vuoksi he kieltäytyvät vastaavista luvista, minkä vuoksi heille määrätään hallinnollisia seuraamuksia. Tällaisen tilanteen korjaamiseksi on syytä olla määräämättä tällaisia seuraamuksia, jos luvat myönnetään pinta-alalle, joka on pienempi kuin tietty prosenttiosuus haetusta määrästä. Jotta vältyttäisiin näiden vastaavien lupien menetykseltä, jäsenvaltioiden olisi voitava joko siirtää luvat seuraavalle vuodelle tai jakaa ne uudelleen saman vuoden aikana sellaisille hakijoille, joiden hakemusta ei hyväksytty kokonaisuudessaan mutta jotka eivät kieltäytyneet myönnetystä luvasta.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklassa sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 (9) 3 ja 4 artiklassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat lupien myöntämistä samalla tilalla tapahtuvaa uudelleenistutusta varten. Olisi myös vahvistettava unionin tasolla säännöt menettelystä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava kyseisiä uudelleenistutuslupia myöntäessään, sekä aika, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on myönnettävä kyseiset luvat. Jotta tuottajat voisivat selviytyä samalla tilalla tapahtuvaan uudelleenistutukseen liittyvistä kasvinsuojelu-, ympäristö- ja toimintarajoitteista, jäsenvaltioiden olisi voitava sallia, että tuottajat jättävät hakemuksen kohtuullisen mutta rajoitetun ajan kuluessa raivauksesta. Kun lisäksi otetaan huomioon uudelleenistutuslupaa koskevan hakemuksen jättämisestä ja käsittelystä jäsenvaltioille ja tuottajille aiheutuva huomattava hallinnollinen taakka, olisi myös oltava mahdollista käyttää yksinkertaista menettelyä niissä tapauksissa, joissa uudelleenistutettava ala vastaa raivattua alaa tai joissa ei ole asetettu uudelleenistutuksia koskevia rajoitteita.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 68 artiklassa vahvistetaan lupien myöntämistä koskevat säännöt, jotka perustuvat ennen 31 päivää joulukuuta 2015 myönnettyjen istutusoikeuksien muuntamiseen. Olisi myös vahvistettava unionin tasolla säännöt menettelystä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava kyseisiä lupia myöntäessään. Muuntamista koskevien hakemusten jättämiselle ja käsittelylle olisi vahvistettava määräaika, jotta jäsenvaltiot voivat saada ja käsitellä hakemukset asianmukaisella tavalla oikeaan aikaan.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 2 kohdan mukaan lupia on myönnettävä hakemuksessa määriteltyä tuottajan tilaan kuuluvaa tiettyä aluetta varten. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa hakijoille olisi annettava mahdollisuus muuttaa kyseistä aluetta luvan voimassaoloaikana. Joissakin tapauksissa tämä mahdollisuus olisi kuitenkin suljettava pois viini-istutusten lupajärjestelmän kiertämisen estämiseksi.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joilla varmistetaan alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustamattomien viinien väliaikaisia merkintöjä ja esillepanoa koskevien tietojen todenperäisyyden takaavat sertifiointi-, hyväksymis- ja tarkastusmenettelyt. Jotta varmistetaan kuluttajien suojelu ja kuluttajien asianmukainen tiedotus sekä toimijoiden tasavertainen kohtelu, olisi vahvistettava säännöt menettelystä ja teknisistä kriteereistä, joita sovelletaan alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustamattomien, kaupan pidettäviksi tarkoitettujen viinien hallinnolliseen sertifiointiin, hyväksymiseen ja tarkastamiseen. Olisi vahvistettava säännöt hallinnolliseen sertifiointiin liittyvistä kustannuksista ja edellytyksistä, joilla toimijat voivat laatia todistuksia tuotteilleen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 146 artiklan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

(10)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 147 artiklan 2 kohdan mukaan luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, joilla on hallussaan viinialan tuotteita, on pidettävä kirjaa kyseisten tuotteiden saapuvista ja lähtevistä eristä. Jotta voidaan taata viinialan tuotteiden jäljitettävyys ja jotta jäsenvaltiot voivat tarkastaa viinialan tuotteiden alkuperän, ominaisuudet tai sallittujen viininvalmistusmenetelmien tai elintarviketurvallisuusvaatimusten noudattamisen, on tarpeen vahvistaa säännöt rekisteriin merkittävistä tuotteista ja näitä tuotteita koskevista tiedoista. Samoista syistä on myös tarpeen vahvistaa säännöt kyseisille tuotteille tehtyjä toimia koskevista tiedoista.

(11)

Tiettyjen viininvalmistusmenetelmien ja varsinkin väkevöimisen, happamuuden lisäämisen ja makeuttamisen yhteydessä käytetyt aineet ovat erityisen alttiita vilpilliselle käytölle. Sen vuoksi näistä käytännöistä ja aineista olisi säilytettävä kirjanpito ja yksityiskohtaiset tiedot, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa niiden käyttöä ja liikkumista koko viinin valmistusprosessin ajan.

(12)

Koska kuohuviineihin ja väkeviin viineihin lisätään muita tuotteita valmistusprosessin aikana, niistä olisi annettava lisätietoja sen ohella, mitä tietoja kirjanpitoon merkitään hiilihapottomista viineistä.

(13)

Jotta hakumenettely olisi varmasti yhdenmukainen ja toimijoita kohdeltaisiin tasavertaisesti, olisi tarkennettava vaatimukset, joita sovelletaan saapuvien ja lähtevien erien rekisteriin, ja mukautettava niitä toimien ja tuotteiden tyypin mukaan. Tätä varten tässä asetuksessa olisi säädettävä toimenpiteistä, jotka koskevat kirjanpidon rakennetta, määräaikoja tietojen kirjaamiseksi rekisteriin ja rekisterin päättämistä, sekä toimenpiteistä, jotka koskevat sallittuja prosenttiosuuksia haihtumisesta tai tuotteiden määrän muista muutoksista aiheutuvalle hävikille.

(14)

Markkinatoimien hallinnoinnin ja seurannan helpottamiseksi olisi vahvistettava määräaika tuotanto-, varasto- ja satoilmoitusten jättämiselle. Eri jäsenvaltioiden eri sadonkorjuuajankohtien vuoksi on syytä säätää tuottajien ilmoitusten tekopäivämäärien porrastamisesta.

(15)

Jotta raportointi helpottuisi, jäsenvaltioiden olisi tiedotettava, missä muodossa ja millä tavoin toimijoiden on esitettävä tuotanto-, varasto-, sato- ja käsittely- tai kaupanpitoilmoituksiin sisällytettävät tiedot.

(16)

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 VII luvussa säädetään tarkastuksista, toimivaltaisista viranomaisista, yhteysviranomaisista ja keskinäisestä avusta. Siinä säädetään jäsenvaltion yhteysviranomaisen mahdollisuudesta pyytää toisen jäsenvaltion yhteysviranomaista ottamaan tarkastusten tekemistä varten näytteitä viinistä, rypäleen puristemehusta tai jostain toisesta nestemäisestä viinialan tuotteesta. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännöt, joita sovelletaan näytteenottoon, näytteiden käsittelyyn, säilyttämiseen ja analysointiin, sekä määriteltävä, missä laboratoriossa analyysit on tehtävä.

(17)

Isotooppitietojen analyyttista tietopankkia on pidettävä yllä ja päivitettävä unionin tasolla delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 39 artiklan mukaisesti. Määrityslaitteilla varustetuissa unionin laboratorioissa tehtyjen isotooppisten määritysten tulosten tulkitsemisen helpottamiseksi ja näiden laboratorioiden saamien määritystulosten verrattavuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava rypälenäytteiden ottoa ja viiniyttämistä koskevat yhdenmukaiset säännöt. Määritystietojen laadun ja verrattavuuden varmistamiseksi on lisäksi tarpeen soveltaa tunnustettujen laatuvaatimusten järjestelmää laboratorioihin, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet tekemään näytteiden isotooppisia määrityksiä tietopankkia varten.

(18)

Viinialan tuotteiden isotooppinen määritys ja tulosten tulkinta ovat herkkiä menettelyjä. Analyyttisen tietopankin tarkoituksena on auttaa yhdenmukaistamaan niiden tulosten tulkintaa, jotka jäsenvaltioiden nimetyt laboratoriot saavat määritysmenetelmiä soveltaessaan. Jotta tällaisia määritystuloksia tulkittaisiin yhdenmukaisesti, analyyttiseen tietopankkiin olisi pyynnöstä oltava pääsy nimetyillä laboratorioilla, jotka ilmoittavat isotooppisilla määritysmenetelmillä saatavia tietoja, ja jäsenvaltioiden nimeämillä toimivaltaisilla viranomaisilla, jotta varmistetaan viinialalla sovellettavien unionin sääntöjen noudattaminen, samalla kun kunnioitetaan yksityisten tietojen suojaamista koskevaa periaatetta ja sitä tarkoitusta, johon tietopankki luotiin.

(19)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 62 artiklan mukaisesti on tarpeen vahvistaa säännökset jäsenvaltioiden paikalla tekemistä tarkastuksista, jotka liittyvät viini-istutusten lupajärjestelmän täytäntöönpanoon. Tarvitaan yleiset valvontasäännöt, joilla selvennetään, että järjestelmän noudattamista seurataan pääasiassa viinitilarekisterin avulla. Kyseisillä säännöksillä olisi tarjottava jäsenvaltioille yleiset puitteet yksityiskohtaisempien kansallisten säännösten laadintaa varten luvattomien istutusten välttämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että noudatetaan lupajärjestelmän sääntöjä, mukaan lukien lupien käyttöä ja raivausta koskevat määräajat ennakoidun uudelleenistutuksen tapauksessa sekä tuottajien luvan saamiseksi antamien sitoumusten noudattaminen.

(20)

Jotta voidaan varmistaa, että ne toimenpiteet, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 4 jaksossa tarkoitettujen kansallisten tukiohjelmien yhteydessä, ovat viinialalla annetun unionin lainsäädännön mukaisia, tässä asetuksessa olisi vahvistettava tarkastuksia koskevat säännökset ja säädettävä tässä tarkoituksessa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 145 artiklassa tarkoitetun viinitilarekisterin käytöstä. Olisi myös vahvistettava viinitilarekisterissä olevien tietojen tarkastamisedellytykset, mukaan lukien se, onko saatavilla ajantasaista tietoa sen valvomiseksi ja tarkastamiseksi, noudatetaanko niitä viinialan sääntöjä, joihin tiedot liittyvät. Tätä varten olisi säädettävä kaikkia viinitilarekisteriin kirjattuja viininviljelijöitä koskevien hallinnollisten tarkastusten ja vuosittain paikalla tehtävien tarkastusten toteuttamisesta sekä vahvistettava vuosittain tehtävien tarkastusten vähimmäisprosenttiosuus ja yhteiset säännöt.

(21)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 223 artiklan mukaisesti olisi vahvistettava säännöt tiedoista, jotka yritysten, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden on toimitettava, tiedoksiantomenetelmistä ja järjestelyistä ilmoitettavien tietojen hallinnoimiseksi.

(22)

Jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi toimittaa komissiolle tietoja kaikista viini-istutusten lupajärjestelmän hallinnoinnin ja valvonnan olennaisista seikoista ja jotta järjestelmän täytäntöönpanoa voitaisiin näin seurata asianmukaisesti, olisi vahvistettava säännöt järjestelmään liittyvien vuotuisten tiedoksiantojen sisällöstä, muodosta, aikataulusta, toimittamistiheydestä ja määräajoista.

(23)

Viinialan moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista säätää, että kaikki tiedoksiannot, jotka jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle asetuksen (EU) N:o 1308/2013, delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 ja tämän asetuksen mukaisesti, olisi annettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 (10) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 (11) mukaisesti, ja määritellä, kuinka kauan saateasiakirjat, tiedot, kirjanpito ja rekisterit olisi säilytettävä.

(24)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/561 (12) vahvistetut viini-istutusten lupia koskevat säännöt on sisällytetty tähän asetukseen. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/561 olisi kumottava.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa annetaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevat säännöt seuraavien osalta:

a)

viini-istutusten lupajärjestelmä;

b)

sertifiointi;

c)

saapuvien ja lähteviä erien rekisteri;

d)

pakolliset ilmoitukset;

e)

tarkastukset ja isotooppitietojen analyyttinen tietopankki;

f)

tiedoksiannot.

II LUKU

VIINI-ISTUTUSTEN LUPAJÄRJESTELMÄ

2 artikla

Viini-istutuksia koskevat luvat

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston III luvussa säädetyt viini-istutusten luvat myönnetään tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut viini-istutusten luvat koskevat uusia istutuksia, uudelleenistutuksia sekä muunnettavia istutusoikeuksia.

3.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklassa tarkoitetut uusia istutuksia koskevat luvat myönnetään vuosittain.

3 artikla

Päätökset, jotka tehdään ennen kuin saataville annetaan aloja uusia istutuksia varten

1.   Jos jäsenvaltiot päättävät rajoittaa uusiin istutuksiin käytettävissä olevaa, lupien muodossa jaettavaa kokonaisalaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 63 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, niiden on julkistettava kyseiset päätökset ja niiden perustelut viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä maaliskuuta.

2.   Jos jäsenvaltiot ottavat huomioon asetuksen (EU) N:o 1308/2013 65 artiklassa tarkoitettujen ammattialajärjestöjen tai tuottajaryhmien, joita asia koskee, antamia suosituksia, suositukset on esitettävä tarkasteltavaksi hyvissä ajoin ennen kuin asianomainen jäsenvaltio tekee 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen rajoittaa uusiin istutuksiin käytettävissä olevaa kokonaisalaa. Suositukset on myös julkistettava.

4 artikla

Uusia istutuksia koskevien lupien myöntämisperusteet

1.   Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää uusien lupien myöntämisessä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä perusteita, kyseiset päätökset on julkistettava viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä maaliskuuta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut päätökset koskevat

a)

yhden tai useamman sellaisen perusteen soveltamista, jotka luetellaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, mukaan lukien asiamukaiset perustelut, jos jäsenvaltio päättää soveltaa mainitun asetuksen 64 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, sekä delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden soveltamista;

b)

lupien myöntämistä varten kansallisella tasolla saatavilla olevien hehtaarien määrää:

i)

määräsuhteessa;

ii)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohdassa sekä delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdassa lueteltujen ensisijaisuusperusteiden mukaisesti.

3.   Jos jäsenvaltiot aikovat soveltaa 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja ensisijaisuusperusteita, niiden on määriteltävä, mitä ensisijaisuusperusteita on tarkoitus soveltaa. Jäsenvaltiot voivat myös päättää painottaa kutakin valittua ensisijaisuusperustetta eri tavoin. Kyseisten päätösten on oltava sellaisia, että jäsenvaltiot voivat niiden nojalla asettaa yksittäiset hakemukset kansallisella tasolla paremmuusjärjestykseen 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan nojalla hehtaarimäärän myöntämistä varten sen mukaan, kuinka hakemukset täyttävät valitut ensisijaisuusperusteet.

5 artikla

Oletussäännöt uusia istutuksia varten

1.   Jos jäsenvaltiot eivät julkista 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä maaliskuuta, uusia istutuksia koskevien lupien myöntämiseen sovelletaan kyseisen vuoden osalta seuraavia sääntöjä:

a)

lupia on saatavilla uusia istutuksia varten pinta-alalle, joka vastaa yhtä prosenttia niiden alueella tosiasiallisesti viiniköynnökselle istutetusta kokonaisalasta, kuten asetuksen (EU) N:o 1308/2013 63 artiklan 1 kohdassa täsmennetään, ilman muita rajoituksia;

b)

jos haettu määrä on saataville annettua määrää suurempi, hehtaarit jaetaan kaikkien perusteet täyttävien hakijoiden kesken suhteessa pinta-alaan, jolle he ovat lupaa hakeneet.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot, jotka liittyvät tiettynä vuonna myönnettäviin lupiin 1 kohdan mukaisesti sovellettaviin sääntöihin, on saatettu julkisiksi.

6 artikla

Uusia istutuksia koskevien hakemusten jättäminen

1.   Kun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut päätökset tai 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot lupien myöntämiseen tiettynä vuonna koskevista säännöistä on julkistettu mutta viimeistään 1 päivänä toukokuuta, jäsenvaltioiden on avattava yksittäisten hakemusten jättämistä varten vähintään kuukauden pituinen ajanjakso.

2.   Hakemuksissa on mainittava haetun luvan kohteena olevan alan tarkka koko ja sijainti hakijan tilalla.

Jos ei ole päätetty 3 artiklan mukaisista rajoituksista eikä 4 artiklan mukaisista sovellettavista perusteista, jäsenvaltiot voivat vapauttaa hakijat vaatimuksesta ilmoittaa haetun luvan kohteena olevan alan tarkka sijainti hakijan tilalla. Jäsenvaltio voi pyytää hakijoilta lisätietoja, jos se on merkityksellistä lupajärjestelmän täytäntöönpanon kannalta.

3.   Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää lupien myöntämisessä uusia istutuksia varten tiettyjä perusteita 4 artiklan mukaisesti, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sekä delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kelpoisuusperusteet: hakemuksessa on ilmoitettava rypäletuotteet, joita hakija aikoo tuottaa vastaistutetuilla aloilla tarkentaen, aikooko hakija tuottaa yhtä tai useampaa seuraavista:

i)

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN);

ii)

viinit, joilla suojattu maantieteellinen merkintä (SMM);

iii)

viinit, joilla ei ole maantieteellistä merkintää, mukaan lukien viinit, joilla on rypälelajiketta koskeva merkintä;

b)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu ensisijaisuusperuste: hakemuksissa on oltava luonteeltaan taloudellisia tietoja, joilla osoitetaan, että asianomainen hanke on taloudellisesti kestävä yhden tai useamman, delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä II olevassa E osassa mainitun, maatalouden investointihankkeiden rahoitusanalyysiin tarkoitetun vakiomenetelmän perusteella;

c)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettu ensisijaisuusperuste: hakemuksissa on oltava luonteeltaan taloudellisia tietoja, joilla osoitetaan mahdollisuudet kilpailukyvyn lisäämiseen delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä II olevassa F osassa esitettyjen näkökohtien perusteella;

d)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettu ensisijaisuusperuste: hakemuksissa on oltava tietoja, joilla osoitetaan mahdollisuudet tuotteiden, joilla on maantieteellinen merkintä, parantamiseen delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä II olevassa G osassa esitettyjen edellytysten perusteella;

e)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettu ensisijaisuusperuste: hakemuksissa on oltava tietoja, jotka osoittavat, että hakijan tilan koko vastaa hakemuksen jättämishetkellä raja-arvoja, jotka jäsenvaltiot vahvistavat delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä II olevassa H osassa annettujen säännösten perusteella;

f)

jos jäsenvaltiot edellyttävät hakijoiden antavan delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä I olevassa A ja B osassa ja liitteessä II olevassa A, B, D, E, F ja G osassa sekä liitteessä II olevan I osan II kohdassa tarkoitettuja sitoumuksia asianomaisten perusteiden osalta, kyseiset sitoumukset on mainittava hakemuksissa.

Jos jäsenvaltiot voivat kerätä suoraan minkä tahansa ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa mainituista tiedoista, ne voivat antaa hakijoille vapautuksen kyseisten tietojen sisällyttämisestä hakemukseen.

4.   Kun 1 kohdassa tarkoitettu hakemusten jättöaika on päättynyt, jäsenvaltion on ilmoitettava hakijoille, joiden hakemukset eivät täytä perusteita, että näiden hakemukset eivät jäsenvaltion 4 artiklan mukaisesti kelpoisuusperusteista tekemän päätöksen nojalla täytä perusteita. Kyseiset hakemukset on suljettava pois menettelyn seuraavista vaiheista.

7 artikla

Uusia istutuksia koskevien lupien myöntäminen

1.   Jos jätettyjen, perusteet täyttävien hakemusten kattama kokonaispinta-ala ei ole suurempi kuin 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti saataville annettu ala, jäsenvaltioiden on myönnettävä luvat koko siinä laajuudessa kuin tuottajat ovat niitä hakeneet.

2.   Jos jätettyjen, perusteet täyttävien hakemusten kattama kokonaispinta-ala on suurempi kuin 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti saataville annettu ala, jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä I vahvistettua valintamenettelyä.

Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä elokuuta myönnettävä luvat hakijoille ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun valintamenettelyn tuloksen mukaisesti. Jos perusteet täyttäviä hakemuksia ei ole kokonaisuudessaan hyväksytty, hakijoille on ilmoitettava syyt kyseiseen päätökseen.

3.   Jos myönnetty lupa vastaa alle 50:tä prosenttia asianomaisessa hakemuksessa haetusta alasta, hakija voi kieltäytyä luvasta kuukauden kuluessa luvan myöntämispäivästä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakijaan ei saa kohdistaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia. Jäsenvaltio voi viimeistään 1 päivänä lokakuuta päättää, että vastaava määrä hehtaareja annetaan saataville samana vuonna niille hakijoille myönnettäviä lupia varten, joille myönnettiin vain osa heidän hakemastaan pinta-alasta 2 kohdassa tarkoitetun valintamenettelyn tuloksen mukaisesti mutta jotka eivät kieltäytyneet vastaavasta luvasta. Jäsenvaltio voi myös päättää antaa kyseiset hehtaarit saataville seuraavana vuonna asetuksen (EU) N:o 1308/2013 63 artiklan 1 kohdassa säädetyn, viiniköynnökselle istutetusta kokonaisalasta lasketun yhden prosentin lisäksi.

8 artikla

Uudelleenistutuksia koskevien lupien myöntämisen rajoitukset

1.   Jos jäsenvaltio päättää rajoittaa uudelleenistutuslupien myöntämistä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklan 3 kohdan ja delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 6 artiklan mukaisesti alueilla, jotka ovat SAN- tai SMM-merkinnän saaneiden viinien tuotannolle asetettujen vaatimusten mukaisia, sen on julkistettava kyseiset päätökset viimeistään 1 päivänä maaliskuuta.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 65 artiklassa tarkoitettujen ammattialajärjestöjen tai tuottajaryhmien, joita asia koskee, on annettava suositukset, jotka jäsenvaltio ottaa huomioon 66 artiklan 3 kohdan mukaisesti, riittävän ajoissa, jotta niitä voidaan tarkastella ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä. Asianomaisen jäsenvaltion on julkistettava kyseiset suositukset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä sovelletaan yhden vuoden ajan päätöksen julkistamispäivästä.

Jos ammattialajärjestöjen tai tuottajaryhmien, joita asia koskee, suositus annetaan yhtä vuotta pidemmäksi mutta enintään kolmen vuoden pituiseksi ajaksi, kuten asetuksen (EU) N:o 1308/2013 65 artiklan toisessa alakohdassa säädetään, myös kyseisiä päätöksiä sovelletaan enimmillään kolmen vuoden ajan.

Jos ammattialajärjestöt tai tuottajaryhmät, joita asia koskee, eivät toimita asiaankuuluvia suosituksia tarkasteltavaksi riittävän ajoissa, kuten 1 kohdassa säädetään, tai jos jäsenvaltiot eivät julkista asianomaisia päätöksiä viimeistään 1 päivänä maaliskuuta, jäsenvaltioiden on myönnettävä lupa uudelleenistutukseen ilman eri toimenpiteitä, kuten 9 artiklassa säädetään.

9 artikla

Menettely uudelleenistutuslupien myöntämistä varten

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja uudelleenistutuslupaa koskevia hakemuksia voi jättää milloin tahansa sen viinivuoden aikana, jona raivaus tapahtuu. Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää, että uudelleenistutuslupaa koskevia hakemuksia voi jättää raivausvuotta seuraavan toisen viinivuoden loppuun asti. Jos edellä mainittuja aikarajoja ei noudateta, jäsenvaltio ei saa myöntää lupaa uudelleenistutukseen.

Hakemuksessa on mainittava raivattujen alojen ja haetun luvan kohteena olevien saman hakijan tilalla sijaitsevien uudelleenistutettavien alojen tarkka koko ja sijainti. Jos ei tehdä päätöstä 8 artiklan mukaisista rajoituksista eikä hakija ole antanut delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä I olevan A osan 2 alakohdan b alakohdassa ja B osan 2 alakohdan b alakohdassa sekä liitteessä II olevan B osan 4 alakohdassa ja D osassa tarkoitettuja sitoumuksia, jäsenvaltio voi vapauttaa hakijat vaatimuksesta ilmoittaa haetun luvan kohteena olevien uudelleenistutettavien alojen tarkka sijainti. Jäsenvaltio voi pyytää hakijoilta lisätietoja, jos se on merkityksellistä lupajärjestelmän täytäntöönpanon kannalta.

Jäsenvaltion on myönnettävä luvat ilman eri toimenpiteitä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää käyttää hakemusten jättämiselle 6 artiklassa tarkoitettuja ja uusia istutuksia koskevien lupien myöntämiselle 7 artiklassa tarkoitettuja aikarajoja.

2.   Jos uudelleenistutettava ala vastaa samaa raivattua alaa tai jos ei tehdä päätöksiä 8 artiklan 1 kohdan mukaisista rajoituksista, kansallisella tasolla tai jäsenvaltion alueen tiettyihin osiin voidaan soveltaa yksinkertaistettua menettelyä. Tällaisessa tapauksessa voidaan katsoa, että uudelleenistutuslupa on myönnetty kyseisen alan raivauspäivänä. Tätä tarkoitusta varten asianomaisen tuottajan on toimitettava sen viinivuoden loppuun mennessä, jona raivaus tapahtui, jälkitiedonanto, joka toimii lupahakemuksena.

3.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja uudelleenistutuslupaa koskevia hakemuksia voi jättää milloin tahansa vuoden aikana.

Hakemuksessa on mainittava raivattavien alojen ja haetun luvan kohteena olevien saman hakijan tilalla sijaitsevien uudelleenistutettavien alojen tarkka koko ja sijainti. Hakemukseen on myös sisällyttävä sitoumus raivata viiniköynnökselle istutettu ala neljännen vuoden loppuun mennessä laskettuna uuden viiniköynnöksen istutuspäivästä. Jäsenvaltio voi pyytää hakijoilta lisätietoja, jos se on merkityksellistä lupajärjestelmän täytäntöönpanon kannalta.

Jäsenvaltion on myönnettävä luvat ilman eri toimenpiteitä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää käyttää hakemusten jättämiselle 6 artiklassa tarkoitettuja ja uusia istutuksia koskevien lupien myöntämiselle 7 artiklassa tarkoitettuja aikarajoja.

10 artikla

Menettely myönnettäessä lupia siirtymäsäännösten mukaisesti

1.   Jos jäsenvaltio päätti jatkaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 68 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti istutusoikeuksien muuntamista luviksi koskevien hakemusten jättämisen määräaikaa 31 päivästä joulukuuta 2015 ja julkisti kyseisen päätöksen viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2015, tuottaja voi jättää muuntamista koskevia hakemuksia milloin tahansa jäsenvaltion kyseisessä päätöksessä vahvistaman ajan päättymiseen asti.

Hakemuksessa on mainittava haetun luvan kohteena olevan alan tarkka koko ja sijainti hakijan tilalla. Jäsenvaltio voi vapauttaa hakijat vaatimuksesta ilmoittaa haetun luvan kohteena olevan alan tarkka sijainti hakijan tilalla. Jäsenvaltio voi pyytää hakijoilta lisätietoja, jos se on merkityksellistä lupajärjestelmän täytäntöönpanon kannalta.

2.   Tarkastettuaan, että istutusoikeudet, joiden muuntamista on haettu 1 kohdan nojalla, ovat yhä voimassa, jäsenvaltio myöntää luvat ilman eri toimenpiteitä. Muuntamista koskevan hakemuksen ja luvan myöntämisen välinen aika saa olla enintään kolme kuukautta.

11 artikla

Sen alan muuttaminen, jolle lupa on myönnetty

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltio voi hakijan pyynnöstä päättää, että viiniköynnöksen istutus tehdään jollekin muulle tilan alueelle kuin sille, jota varten lupa on myönnetty, edellyttäen, että uusi ala on hehtaareiltaan samankokoinen ja että lupa on edelleen voimassa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Ensimmäistä kohtaa ei voi soveltaa, jos lupa on myönnetty hakemuksessa ilmoitettuun sijaintiin liittyvän kelpoisuus- tai ensisijaisuusperusteen nojalla ja muutospyynnössä ilmoitettu uusi ala on kyseisen sijainnin ulkopuolella.

III LUKU

VIINIALAN TUOTTEIDEN SERTIFIOINTI

12 artikla

Sertifiointiin sovellettava menettely ja sovellettavat tekniset kriteerit

1.   SAN- tai SMM-merkinnällä varustamattomien viinien sertifiointiin, hyväksymiseen ja tarkastamiseen sovellettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen menettely edellyttää hallinnollisia todisteita, jotka tukevat asianomaisten viinien merkinnöissä tai esittelyssä olevien rypälelajiketta/rypälelajikkeita tai satovuotta koskevien tietojen todenperäisyyttä.

Lisäksi jäsenvaltio voi päättää

a)

viinin tuoksua ja makua koskevasta nimettömille näytteille tehtävästä aistinvaraisesta tutkimuksesta sen varmistamiseksi, että viinin olennainen ominaisuus johtuu käytetystä rypälelajikkeesta tai käytetyistä rypälelajikkeista;

b)

analyyttisesta määrityksestä, jos viini on valmistettu yhdestä ainoasta rypälelajikkeesta.

Menettely on toteutettava siinä jäsenvaltiossa, jossa viini on tuotettu. Jos kyseessä ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut eri jäsenvaltioista peräisin olevien viinien sekoitukset, sertifioinnin voi suorittaa mikä tahansa asianomaisista jäsenvaltioista.

2.   Sertifiointi on suoritettava satunnaistarkastusten ja riskiperusteisten tarkastusten avulla delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 36 ja 37 artiklan sekä tämän asetuksen VI luvun mukaisesti.

Sertifiointikustannuksista vastaa sertifioinnin kohteena oleva toimija, jollei jäsenvaltio toisin päätä.

3.   Tuottamiensa, valmistamiensa tai pullottamiensa viinialan tuotteiden kaupan pitämisessä mukana olevat toimijat on tunnustettava, ja niiden on saatava jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta lupa alkuperän tai lähtöisyyden, ominaisuuksien, vuosikerran tai rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden sertifioimiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 11 ja 12 artiklan mukaisesti ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 146 artiklan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

IV LUKU

SAAPUVIEN JA LÄHTEVIEN TUOTTEIDEN REKISTERI

13 artikla

Rekisterin sisältö ja muoto

1.   Toimijoiden, joiden on pidettävä kirjaa saapuvista ja lähtevistä eristä, jäljempänä tässä luvussa ’rekisteri’, on kirjattava

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 147 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden kunkin erän saapuminen toimijan tiloihin ja lähtö kyseisistä tiloista;

b)

14 artiklassa tarkoitettu tuoteluokka;

c)

delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 29 artiklassa tarkoitetut toimet, jos ne tehdään toimijan tiloissa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimijoiden on kunkin rekisteriin tehtävän merkinnän osalta pystyttävä esittämään jokin delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 10 artiklassa tarkoitetuista saateasiakirjoista tai jokin muu asianomaisen lähetyksen mukana seurannut kaupallinen asiakirja.

2.   Rekisterin muoto voi olla jokin seuraavista:

a)

kiinteälehtinen, ja lehdet ovat numerojärjestyksessä;

b)

toimivaltaisten viranomaisten vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen sähköinen rekisteri;

c)

toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä soveltuva nykyaikainen kirjanpitojärjestelmä;

d)

joukko saateasiakirjoja, joihin on merkitty päivä, jona kauppiaat laativat asiakirjat tai ottivat erät haltuunsa.

Jäsenvaltio voi kuitenkin säätää, että tuottajan pitämä rekisteri voi koostua delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 VI luvussa säädettyjen tuotanto-, varasto- tai satoilmoitusten kääntöpuolelle tehdyistä merkinnöistä.

14 artikla

Rekisteriin merkittävät tuotteet

1.   Seuraavista rekisteriin merkittävistä tuotteista on pidettävä erillisiä tilejä:

a)

jokainen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevassa II osassa lueteltu luokka siten, että eritellään

i)

kaikki SAN-viinit sekä tuotteet, joista on tarkoitus jalostaa tällaista viiniä;

ii)

kaikki SMM-viinit sekä tuotteet, joista on tarkoitus jalostaa tällaista viiniä;

iii)

kaikki viinit, joilla ei ole SAN- tai SMM-merkintää ja jotka on tuotettu yhdestä rypälelajikkeesta, sekä tuotteet, joista on tarkoitus jalostaa tällaista viiniä, sekä viittaus jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o 1308/2013 81 artiklan mukaisesti hyväksymään rypälelajikkeen luokitteluun ja maininta satovuodesta;

iv)

kaikki viinit, joilla ei ole SAN- tai SMM-merkintää ja jotka on tuotettu kahdesta tai useammasta rypälelajikkeesta, sekä tuotteet, joista on tarkoitus jalostaa tällaista viiniä, ja maininta satovuodesta;

v)

kaikki tuotteet, jotka eivät ole asetuksen (EU) N:o 1308/2013 80 artiklassa tai asetuksessa (EY) N:o 606/2009 säädettyjen viininvalmistusmenetelmien ja rajoitusten mukaisia ja jotka on hävitettävä asetuksen (EY) N:o 606/2009 10 artiklan mukaisesti;

b)

kaikki seuraavat tuotteet, jotka ovat hallussa missä tahansa tarkoituksessa:

i)

sakkaroosi;

ii)

tiivistetty rypäleen puristemehu;

iii)

puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu;

iv)

happamuuden lisäämiseen käytetyt tuotteet;

v)

happamuuden alentamiseen käytetyt tuotteet;

vi)

viinistä tislatut alkoholijuomat;

vii)

kaikki viinin sivutuotteet, jotka on hävitettävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VIII olevan II osan D jakson ja asetuksen (EY) N:o 606/2009 14 a ja 14 b artiklan mukaisesti, sekä maininta, onko kyseessä toimitus tislattavaksi, viinietikan tuotanto tai erityiskäyttö, johon ei liity viininvalmistusta.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, eri SAN- ja SMM-viinit, jotka on pakattu enintään 60 litran säiliöihin, etiketöity unionin säännösten mukaisesti, saatu kolmannelta osapuolelta ja pidetään hallussa myyntiä varten, voidaan merkitä samalle tilille edellyttäen, että kunkin SAN-tai SMM-viinin saapumiset ja lähdöt on merkitty erikseen.

3.   Jos SAN- tai SMM-suoja menetetään, tämä on kirjattava rekisteriin. Asianomaiset tuotteet on siirrettävä jollekin ilman SAN- tai SMM-merkintää olevien viinien tilille.

15 artikla

Tiedot viinialan tuotteista, jotka on tarkoitus merkitä rekisteriin

1.   Rekistereihin on merkittävä jokaisen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tuotteen saapumisen ja lähdön osalta

a)

tuotteen eränumero[, kun tällaisesta numerosta on säädetty] unionin tai kansallisissa säännöksissä;

b)

toimen suorittamispäivä;

c)

saapuvien ja lähtevien tuotteiden määrä;

d)

kyseisen tuotteen kuvaus sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

e)

viittaus saateasiakirjaan tai todistukseen, joka on tai oli kyseisen lähetyksen mukana delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 10, 11 ja 20 artiklan mukaisesti, paitsi mainitun asetuksen 9 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1–9 sekä 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen viinien osalta toimijoiden pitämiin rekistereihin on kirjattava mainitun asetuksen 120 artiklassa tarkoitetut vapaaehtoiset tiedot, jos ne esitetään tai aiotaan esittää merkinnöissä.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen viinien varastointiin käytettävien säiliöiden tunnistustiedot ja nimellistilavuudet on myös merkittävä rekisteriin. Lisäksi säiliöissä on oltava jäsenvaltioiden vaatimat tiedot, joiden perusteella toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa säiliöiden sisällön rekisterien perusteella.

Kun kyseessä ovat samalla tuotteella täytetyt, samassa erässä varastoidut enintään 600 litran säiliöt, säiliöiden merkinnät rekistereissä voidaan korvata koko erää koskevilla merkinnöillä, jos kyseinen erä on selvästi erotettu muista eristä.

4.   Jos jotakin tuotetta on kuljetettu aikaisemmin, rekisteriin on merkittävä viittaus asiakirjaan, jolla tuotetta on aiemmin kuljetettu.

16 artikla

Tiedot rekisteriin sisällytettävistä toimista

1.   Rekisteriin on merkittävä kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 29 artiklassa täsmennetyn toimen osalta

a)

suoritetut toimet;

b)

kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 29 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut toimet:

i)

toimen suorittamispäivä;

ii)

käytettyjen tuotteiden luonne ja määrä;

iii)

toimen tuloksena saatu tuotemäärä, mukaan lukien viinin alkoholipitoisuuden korjaamisella saatu alkoholi ja sen sokerin määrä, joka on alkuperäisestä rypäleen puristemehusta poistetussa sokeriliuoksessa;

iv)

alkoholipitoisuuden lisäämisessä, happamuuden lisäämisessä, happamuuden vähentämisessä ja makeuttamisessa käytettyjen tuotteiden määrä;

v)

tuotteiden kuvaus sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen kyseistä toimea ja sen jälkeen;

c)

merkinnät säiliöissä, joissa rekistereihin merkittyjä tuotteita säilytettiin ennen toimea ja joissa niitä säilytetään toimen jälkeen;

d)

kun kyseessä on pullottaminen, täytettyjen säiliöiden lukumäärä ja sisältö;

e)

kun kyseessä on tilauspullotus, pullottajan nimi ja osoite.

2.   Jos tuotteen luokitus muuttuu muun jalostamisen kuin delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 29 artiklassa tarkoitettujen toimien vuoksi, erityisesti silloin kun kyseessä on rypäleen puristemehun käyminen, kyseisen jalostamisen jälkeen saadun tuotteen määrät ja luonne on merkittävä rekisteriin.

17 artikla

Rekisteriin merkittävät kuohuviinejä ja väkeviä viinejä koskevat tiedot

1.   Kuohuviinien valmistuksen osalta cuvéetä koskeviin rekistereihin on merkittävä kunkin valmistetun cuvéen osalta

a)

valmistuspäivä;

b)

pullotuspäivä kaikkien laatukuohuviiniluokkien osalta;

c)

cuvéen tilavuus sekä tiedot sen kaikista ainesosista ja niiden tilavuudesta sekä todellisesta ja potentiaalisesta alkoholipitoisuudesta;

d)

käytetyn tirage-liuoksen tilavuus;

e)

expédition-liuoksen tilavuus;

f)

saatujen säiliöiden lukumäärä sekä tarvittaessa tarkennukset kuohuviinin tyypistä sen jäännössokeripitoisuuteen liittyvää ilmaisua käyttäen, jos kyseinen ilmaisu esiintyy merkinnöissä.

2.   Väkevän viinin valmistuksen osalta rekistereihin on merkittävä kunkin valmisteilla olevan väkevän viinin erän osalta

a)

päivämäärä, jona jotakin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettua tuotetta on lisätty;

b)

lisätyn tuotteen luonne ja määrä.

18 artikla

Tiedot rekisteriin sisällytettävistä erityisistä tuotteista

1.   Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden erillisistä tileistä on käytävä ilmi kunkin tuotteen osalta

a)

saapuvien tuotteiden osalta

i)

tavarantoimittajan nimi ja osoite sekä tarvittaessa viittaus tuotteen mukana kuljetuksessa seuranneeseen asiakirjaan;

ii)

tuotteen määrä;

iii)

saapumispäivä;

b)

lähtevien tuotteiden osalta

i)

tuotteen määrä;

ii)

käyttö- tai lähtöpäivämäärä;

iii)

tarvittaessa sen laitoksen nimi ja osoite, johon tuote lähetetään.

2.   Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 606/2009 14 a artiklan 2 kohdan ja 14 b artiklan mukaisesti lähtevät sivutuotteet tai viinialan tuotteet, rekisteriin kirjattavat määrät ovat ne määrät, jotka toimijat ovat arvioineet mainitun asetuksen 14 a artiklan mukaisesti.

19 artikla

Hävikki sekä oma ja perheen kulutus

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava sallittu enimmäisprosenttiosuus varastoinnin aikaisesta haihtumisesta, eri jalostustoimista tai tuotteen luokituksen muutoksista aiheutuvalle hävikille.

2.   Jos todellinen hävikki ylittää seuraavat rajat, rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä kirjallisesti alueellisesti toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltion vahvistamassa määräajassa:

a)

kuljetuksen aikana: delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä V olevan B osan 2.1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut raja-arvot; ja

b)

ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden vahvistamat enimmäisprosenttiosuudet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet hävikin tutkimiseksi.

3.   Jäsenvaltioiden on tarkennettava, miten rekisteriin kirjataan tiedot seuraavista:

a)

tuottajan ja hänen perheensä oman talouden kulutus;

b)

mahdolliset tahattomat vaihtelut tuotteiden määrässä.

20 artikla

Määräajat tietojen kirjaamiseksi rekisteriin

1.   Rekisteriin on kirjattava 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä 15 ja 19 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavasti:

a)

saapumismerkinnät viimeistään vastaanottamista seuraavana työpäivänä; ja

b)

hävikkiä, omaa ja perheen kulutusta sekä lähtöä koskevat merkinnät viimeistään kolmantena työpäivänä sen jälkeen kun hävikki on todettu tai tuote kulutettu tai lähetetty.

2.   Rekisteriin on kirjattava delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja tämän asetuksen 16 ja 17 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavasti:

a)

viimeistään seuraavana työpäivänä toimen jälkeen; ja

b)

väkevöimistä koskevat merkinnät heti samana päivänä.

3.   Rekisteriin on kirjattava tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavasti:

a)

saapumis- ja lähtömerkinnät viimeistään vastaanottamista ja lähettämistä seuraavana työpäivänä; ja

b)

käyttöä koskevat merkinnät käyttöpäivänä.

4.   Jäsenvaltio voi kuitenkin erityisesti sähköistä rekisteriä käytettäessä myöntää pidemmät, enintään 30 päivän määräajat, jos tulevia ja lähteviä tuotteita sekä delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimia voidaan valvoa milloin tahansa muiden todistusasiakirjojen perusteella, joita toimivaltaiset viranomaiset pitävät luotettavina.

Jäsenvaltio voi vaatia, että delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 29 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut väkevöimistoimenpiteet kirjataan rekisteriin ennen kuin väkevöimistoimenpide suoritetaan.

5.   Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, yhden tuotteen lähdöt voidaan kirjata rekisteriin kuukausittaisena yhteismääränä, jos tuote on pakattu yksinomaan säiliöihin, joiden nimellistilavuus on enintään 10 litraa ja joihin on asennettu delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 9 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitettu kertakäyttöinen suljin.

21 artikla

Rekisterin päättäminen

Rekisteri on päätettävä laatimalla vuositase kerran vuodessa jäsenvaltion määräämänä päivänä. Vuositaseen laatimisen yhteydessä on suoritettava varastoinventaario. Olemassa olevat varastot on siirrettävä seuraavalle vuotuiselle jaksolle. Ne on kirjattava rekisterimerkintänä vuositasetta seuraavana päivänä. Jos vuositaseessa ilmenee eroja taseen mukaisten varastojen ja olemassa olevien varastojen välillä, niistä on tehtävä selvitys tilinpäätökseen.

V LUKU

ILMOITUKSET

22 artikla

Tuotantoilmoitukset

1.   Tuottajien on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 31 artiklassa tarkoitettu tuotantoilmoitus kuluvan viinivuoden tuotannosta viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä tammikuuta. Jäsenvaltio voi vahvistaa aikaisemman päivämäärän tai, jos kyseessä on myöhäissato tai tietty viinintuotanto, päivämäärän, joka on viimeistään 1 päivä maaliskuuta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun tuotantoilmoitukseen on sisällyttävä ainakin seuraavat tiedot:

a)

tuottajan tunnistetiedot;

b)

tuotteiden pitopaikka;

c)

viinintuotantoon käytettyjen tuotteiden luokka; viinirypäleet, rypäleen puristemehu (tiivistetty, puhdistettu tai osittain käynyt) tai käymistilassa olevat uudet viinit;

d)

toimittajien nimet ja osoitteet;

e)

tuotannossa olevat viiniköynnökselle istutetut alat, myös kokeellisiin tarkoituksiin istutetut alat, joilta rypäleet ovat peräisin, hehtaareina ja mainiten viinitarhan lohkon sijainti;

f)

viinivuoden alusta lähtien saatujen ja ilmoituspäivänä hallussa olevien viinituotteiden tilavuus ilmaistuna hehtolitroina tai 100 kilogrammoina, jaoteltuna värin (punainen/rosee tai valkoinen), käytettyjen tuotteiden luokan (viinirypäleet, käymistilassa olevat uudet viinit, rypäleen puristemehu, myös osittain käynyt mutta ei tiivistetty eikä puhdistettu ja tiivistetty) ja jonkin seuraavista mukaan:

i)

viini, jolla on SAN-merkintä;

ii)

viini, jolla on SMM-merkintä;

iii)

rypälelajikeviini, jolla ei ole SAN-/SMM-merkintää;

iv)

viini, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää;

v)

kaikki muut viinivuoden tuotteet, mukaan lukien tiivistetty rypäleen puristemehu ja puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että viininvalmistamoa kohden tehdään yksi ilmoitus.

3.   Tuotantoilmoitukseen merkittävä viinimäärä on varsinaisen alkoholikäymisen tuloksena saatu kokonaismäärä viinisakka mukaan lukien.

Jäsenvaltio voi vahvistaa kertoimia, joita sovelletaan muiden tuotteiden kuin viinin määrien muuntamiseksi hehtolitroiksi viiniä ja jotka ovat muuntamisen kannalta merkityksellisten objektiivisten perusteiden mukaisia. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kertoimet yhdessä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 liitteessä III olevassa 8 kohdassa tarkoitettujen tiedoksiantojen kanssa.

4.   Jäsenvaltion on edellytettävä, että sadonkorjaajat ja kauppiaat, jotka pitävät kaupan viinintuotantoon tarkoitettuja tuotteita, toimittavat tuottajille tiedot, jotka vaaditaan tuotantoilmoitusten täyttämiseen.

23 artikla

Varastoilmoitukset

1.   Tuottajien, jalostajien, pullottajien ja kauppiaiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 32 artiklassa tarkoitettu varastoilmoitus viimeistään 10 päivänä syyskuuta. Jäsenvaltio voi vahvistaa aikaisemman päivämäärän.

2.   Ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

tuottajien, jalostajien, pullottajien ja kauppiaiden tunnistetiedot;

b)

tuotteiden pitopaikka;

c)

viinien varastot yhteensä jaoteltuna värin (punainen/rosee tai valkoinen), viinin tyypin (viini, jolla on SAN-merkintä, viini, jolla on SMM-merkintä, rypälelajikeviini, jolla ei ole SAN- tai SMM-merkintää, tai viini, jolla ei ole SAN- tai SMM-merkintää), alkuperän (unioni vai kolmas maa) ja varastonhaltijan tyypin (tuottaja vai kauppias) mukaan;

d)

rypäleen puristemehun varastot yhteensä jaoteltuna värin (punainen/rosee tai valkoinen), rypäleen puristemehun tyypin (tiivistetty, puhdistettu ja tiivistetty vai muu) ja varastonhaltijan tyypin (tuottaja vai kauppias) mukaan.

Ilmoitukseen ei kuitenkaan merkitä niitä unionin viinialan tuotteita, jotka on tuotettu saman kalenterivuoden satona korjatuista viinirypäleistä.

24 artikla

Satoilmoitukset

1.   Jos jäsenvaltio edellyttää delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua satoilmoitusta, sadonkorjaajien on toimitettava ilmoitus viimeistään 15 päivänä tammikuuta. Jäsenvaltio voi vahvistaa aikaisemman päivämäärän tai, myöhäissadon osalta, päivämäärän, joka on viimeistään 1 päivä maaliskuuta.

2.   Ilmoituksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot jaoteltuna delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä III olevan 1.2 kohdan 3 alakohdassa vahvistettujen luokkien mukaisesti:

a)

sadonkorjaajan tunnistetiedot (delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä III olevan 1.1 kohdan 1 alakohdassa edellytettyjen tietojen mukaisesti);

b)

tuotannossa olevat viiniköynnökselle istutetut alat (hehtaareina ja mainiten viinitarhan lohkon sijainti);

c)

korjattujen rypäleiden määrä (100 kilogrammoina);

d)

rypäleiden käyttötarkoitus (hehtolitroina tai 100 kilogrammoina):

i)

ilmoituksen tekijä viiniyttää tuottajana;

ii)

toimitetaan osuustoiminnalliseen viininvalmistamoon (rypäleinä tai rypäleen puristemehuna);

iii)

myydään viinintuottajalle (rypäleinä tai rypäleen puristemehuna);

iv)

muut käyttötarkoitukset (rypäleinä tai rypäleen puristemehuna).

25 artikla

Tiedoksiannot ja tietojen keskittäminen

Tiedot, jotka sisältyvät tapauksen mukaan tuotanto- ja varastoilmoituksiin tämän asetuksen 22 ja 23 artiklan mukaisesti ja satoilmoituksiin tämän asetuksen 24 artiklan mukaisesti sekä käsittely- ja kaupanpitoilmoituksiin delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 34 artiklan mukaisesti, on keskitettävä kansallisella tasolla.

Jäsenvaltion on säädettävä, missä muodossa ja millä tavalla kyseiset tiedot on ilmoitettava sille.

VI LUKU

TARKASTUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

I JAKSO

YHTEISET SÄÄNNÖT

26 artikla

Näytteet tarkastuksia varten

1.   Jäsenvaltion yhteysviranomainen voi delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 VII luvun soveltamiseksi pyytää toisen jäsenvaltion yhteysviranomaista keräämään näytteitä tämän asetuksen liitteessä II esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

2.   Otetut näytteet kuuluvat pyynnön esittävälle viranomaiselle, joka päättää muun muassa laboratoriosta, jossa ne määritetään.

II JAKSO

ISOTOOPPITIETOJEN ANALYYTTINEN TIETOPANKKI

27 artikla

Näytteet analyyttista tietopankkia varten

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 39 artiklassa tarkoitetun isotooppitietojen analyyttisen tietopankin perustamiseksi jäsenvaltioiden nimettyjen laboratorioiden on otettava näytteitä tuoreista rypäleistä analysoitaviksi ja näytteiden käsittelemiseksi ja jalostamiseksi viiniksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa I osassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

2.   Näytteet tuoreista viinirypäleistä otetaan viinitarhoilta, jotka sijaitsevat maalajin, sijainnin, viiniköynnöksen kasvatustavan, lajikkeen, iän ja käytettyjen viljelytapojen osalta tarkkaan määritellyillä tuotantoalueilla.

3.   Vuosittain tietopankkia varten otettavien näytteiden määrä vahvistetaan liitteessä III olevassa II osassa. Otettavien näytteiden jakaumassa on otettava huomioon liitteessä III olevassa II osassa lueteltujen jäsenvaltioiden viinitarhojen maantieteellinen sijainti. Näytteistä on otettava joka vuosi vähintään 25 prosenttia samoilta lohkoilta kuin edellisvuonna.

4.   Jäsenvaltioiden nimeämien laboratorioiden on analysoitava näytteet niitä menetelmiä käyttäen, jotka komissio on vahvistanut asetuksen (EU) N:o 1308/2013 80 artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 606/2009 15 artiklan mukaisesti. Nimettyjen laboratorioiden on täytettävä standardin ISO/IEC 17025:2005 mukaiset koelaboratorioiden toimintaa koskevat yleiset vaatimukset ja oltava eritoten mukana soveltuvuuskoejärjestelmässä, joka koskee isotooppisia määritysmenetelmiä. Laboratorioiden on toimitettava todisteet näiden perusteiden noudattamisesta kirjallisina viinialan valvonnan eurooppalaiseen vertailukeskukseen, jäljempänä ’ERC-CWS’, toimitettavien tietojen laadunvalvontaa ja validointia varten.

5.   Laboratorioiden on laadittava määritysselosteet liitteessä III olevan IV osan mukaisesti sekä tietokortit liitteessä III olevassa III osassa olevan kyselylomakkeen mukaisesti.

6.   Laboratorioiden on lähetettävä analyysien tulokset ja tulkinnat sisältävästä määritysselosteesta jäljennös ja tietokortista jäljennös ERC-CWS:hen.

7.   Jäsenvaltioiden ja ERC-CWS:n on varmistettava, että

a)

analyyttisessa tietopankissa olevat tiedot säilyvät;

b)

jokainen näyte säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan näytteenotosta;

c)

tietopankkia käytetään vain unionin ja kansallisten viinialan lainsäädännön noudattamisen valvontaan tai tilastollisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin;

d)

tietojen suojaustoimenpiteitä toteutetaan erityisesti varkauksien ja tietojen väärentämisen estämiseksi;

e)

asianomaisilla on välittömästi ja ilman tarpeettomia kustannuksia pääsy heitä koskeviin asiakirjoihin mahdollisten virheellisten tietojen korjaamiseksi.

8.   ERC-CWS laatii ja pitää vuosittain ajan tasalla luettelon jäsenvaltioiden laboratorioista, jotka on nimetty valmistamaan näytteet ja tekemään mittaukset analyyttista tietopankkia varten.

28 artikla

Analyyttiseen tietopankkiin sisältyvien tietojen antaminen

1.   Isotooppitietojen analyyttiseen tietopankkiin tallennetut tiedot annetaan jäsenvaltioiden nimeämien laboratorioiden käyttöön niiden sitä pyytäessä.

2.   Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan pyynnöstä antaa jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten käyttöön, jos tiedot ovat edustavia, jotta voidaan varmistaa viinialalla sovellettavien unionin sääntöjen noudattaminen.

3.   Tietoja voidaan antaa ainoastaan, jos tarvitaan määritystietoja ominaisuuksiltaan ja alkuperältään samanlaisesta näytteestä tehdyn määrityksen tulkitsemiseksi. Ilmoitukseen tietojen antamisesta on liitettävä muistutus 27 artiklan 7 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tietopankin käyttöedellytyksistä.

29 artikla

Isotooppitietojen kansalliset tietopankit

Jäsenvaltioiden tietopankkeihin tallennettavat isotooppisten määritysten tulokset on saatava 27 artiklan mukaisesti otettuja ja käsiteltyjä näytteitä analysoimalla.

III JAKSO

TARKASTUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

30 artikla

Viini-istutusten lupajärjestelmää koskevat tarkastukset

Sen tarkastamiseksi, onko noudatettu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston III luvussa, delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 II luvussa ja tämän asetuksen II luvussa vahvistettuja sääntöjä, jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 145 artiklassa tarkoitettua viinitilarekisteriä.

31 artikla

Viinitilarekisterissä olevien tietojen tarkastaminen

1.   Jäsenvaltion on annettava käyttöön viinitilarekisterissä olevat tiedot asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 4 jaksossa tarkoitettujen kansallisten tukiohjelmien mukaisesti rahoitettujen toimenpiteiden, joihin ne liittyvät, valvontaan ja tarkastamiseen.

2.   Viiniköynnökselle istutettujen alojen osalta on viinitilarekisterin pitämiseksi ajan tasalla tehtävä ainakin seuraavat tarkastukset:

a)

hallinnolliset tarkastukset kaikille viininviljelijöille, jotka on sisällytetty viinitilarekisteriin ja jotka

i)

ovat aktivoineet istutus- tai uudelleenistutusluvan tai rekisteröineet tietoja viinitilarekisteriin tai muuttaneet viinitilarekisterissä tietoja jätettyään viini-istutusten lupajärjestelmään liittyvän hakemuksen tai tiedoksiannon;

ii)

jättävät hakemuksen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 ja 47 artiklassa tarkoitetuista kansallisen tukiohjelman mukaisista toimenpiteistä ”viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen” tai ”rypäleiden korjaaminen raakana”;

iii)

jättävät jonkin delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 31, 32 ja 33 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen;

b)

vuotuiset paikalla tehtävät tarkastukset vähintään 5 prosentille kaikista viinitilarekisterissä mainituista viininviljelijöistä.

Jos otokseen valituille viininviljelijöille tehdään samana vuonna tarkastukset paikalla a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä, tällaiset paikalla tehtävät tarkastukset luetaan mukaan vuotuisen viiden prosentin kynnysarvon saavuttamiseen ilman tarvetta uusia niitä;

c)

järjestelmälliset paikalla tehtävät tarkastukset viiniköynnökselle istutetuilla aloilla, joita ei ole sisällytetty mihinkään delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä IV säädettyyn tilakohtaiseen asiakirja-aineistoon.

32 artikla

Ilmoituksille tehtävät tarkastukset

Jäsenvaltioiden on tehtävä delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 31–34 artiklassa tarkoitetuille ilmoituksille tarkastukset ja toteutettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ilmoitusten paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

VII LUKU

TIEDOKSIANNOT

33 artikla

Viini-istutusten lupajärjestelmää koskevat tiedoksiannot

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 1 päivänä maaliskuuta

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 145 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu viininviljelyaloista laadittu tiedonanto, joka koskee tilannetta edellisen viinivuoden 31 päivänä heinäkuuta. Tiedonanto on toimitettava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa I osassa vahvistetussa muodossa;

b)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 63 artiklan 4 kohdassa ja 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedoksiannot. Tiedoksiannot on toimitettava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa II osassa vahvistetussa muodossa;

c)

tiedoksianto jäsenvaltioiden päättämistä, samalla tilalla tapahtuvia uudelleenistutuksia koskevista rajoituksista, joita tarkoitetaan tämän asetuksen 8 artiklassa. Tiedoksianto on toimitettava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa V osassa esitetyssä taulukossa A vahvistetussa muodossa;

d)

päivitetty kansallinen luettelo tämän asetuksen 3 ja 8 artiklassa tarkoitetuista ammattialajärjestöistä ja tuottajaryhmistä, joita asia koskee;

e)

tiedonanto kokonaispinta-alasta, jolle on todettu istutetun viiniköynnöstä ilman lupaa, sekä luvatta raivatuista aloista, kuten tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 71 artiklan 3 kohdassa. Tiedonanto koskee edellistä viinivuotta. Se on toimitettava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa III osassa vahvistetussa muodossa;

f)

jos jäsenvaltio päättää soveltaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettua ensisijaisuusperustetta, delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 liitteessä II olevassa H osassa tarkoitetut, tilan vähimmäis- ja enimmäiskoolle vahvistetut raja-arvot.

2.   Jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä marraskuuta

a)

haetut uusia istutuksia koskevat luvat, edellisen viinivuoden aikana tämän asetuksen 7 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla tosiasiassa myönnetyt luvat ja luvat, joista hakijat ovat kieltäytyneet, sekä toisille hakijoille tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla ennen 1 päivää lokakuuta myönnetyt luvat. Tiedoksiannot on toimitettava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa IV osassa vahvistetussa muodossa;

b)

edellisen viinivuoden aikana myönnetyt uudelleenistutusluvat, joita tarkoitetaan tämän asetuksen 9 artiklassa. Tiedoksiannot on toimitettava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa V osassa esitetyssä taulukossa B vahvistetussa muodossa;

c)

edellisen viinivuoden aikana myönnetyt, voimassa olevien istutusoikeuksien muuntamista koskevat luvat, joita tarkoitetaan tämän asetuksen 10 artiklassa. Tiedoksianto on toimitettava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa VI osassa vahvistetussa muodossa, ja se tehdään ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua muuntamisen määräaikaa tai jäsenvaltioiden tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättämää määräaikaa seuraavan vuoden 1 päivään marraskuuta asti.

3.   Jos jäsenvaltio ei noudata 1 tai 2 kohdassa vahvistettuja sääntöjä tai jos tiedot vaikuttavat olevan virheellisiä, komissio voi keskeyttää viinialan osalta osan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 17 artiklassa tarkoitetuista kuukausimaksuista tai ne kaikki, kunnes tiedoksianto toimitetaan asianmukaisesti.

4.   Tämän artiklan soveltaminen ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1337/2011 (13) säädettyihin jäsenvaltioiden velvoitteisiin.

34 artikla

Tiedoksiantoja ja tietojen saatavuutta koskevat yleiset säännöt

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/273 ja tässä asetuksessa tarkoitetut tiedoksiannot komissiolle on tehtävä delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 mukaisesti.

35 artikla

Saateasiakirjojen, tietojen ja rekisterien säilyttäminen

1.   Saateasiakirjoja ja niiden jäljennöksiä on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ne on laadittu.

2.   Viini-istutusten lupajärjestelmää koskevat 33 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot on säilytettävä vähintään kymmenen viinivuoden ajan laskettuna siitä viinivuodesta, jonka aikana ne toimitettiin.

3.   Saapuvien ja lähtevien erien rekistereitä ja niihin kirjattuihin toimiin liittyviä asiakirjoja on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan rekistereihin merkittyjen tilien päättämisestä. Jos rekisterissä on yksi tai useampi tili, jota ei ole päätetty ja joka koskee vähäisiä viinimääriä, kyseiset tilit voidaan siirtää toiseen rekisteriin siten, että siirrosta tehdään merkintä alkuperäiseen rekisteriin. Tällöin viiden vuoden ajanjakso alkaa siirtopäivästä.

4.   Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 7 artiklassa säädetyt viinitilarekisteriä koskevat tiedot on säilytettävä niin kauan kuin on tarpeen toimenpiteiden tai sen järjestelmän, johon toimenpiteet liittyvät, seurantaa ja valvontaa varten, ja joka tapauksessa vähintään viisi viinivuotta sen vuoden jälkeen, jota toimenpiteeseen liittyvät tiedot koskevat, tai vähintään kymmenen viinivuotta sen vuoden jälkeen, jota viini-istutusten lupajärjestelmään liittyvät tiedot koskevat.

VIII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

36 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/561.

37 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 555/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 436/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitilarekisterin, markkinoiden seurantaan liittyvien pakollisten ilmoitusten ja tiedonkeruun, tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta (EUVL L 128, 27.5.2009, s. 15).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 606/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/273, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu …)

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/560, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän osalta (EUVL L 93, 9.4.2015, s. 1).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1183, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä komissiolle tiedoksiannettavien tietojen ja asiakirjojen osalta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 100).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).

(12)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/561, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viini-istutusten lupajärjestelmän osalta (EUVL L 93, 9.4.2015, s. 12).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1337/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 357/79 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/109/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 7).


LIITE I

7 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTU VALINTAMENETTELY

A.   JAKO MÄÄRÄSUHTEESSA

Se osa uusiin istutuksiin saatavilla olevien hehtaarien kokonaismäärästä, jonka jäsenvaltio on päättänyt 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaisesti jakaa kansallisella tasolla määräsuhteessa kaikille hakijoille, jaetaan yksittäisille perusteet täyttäville hakemuksille seuraavan kaavan mukaan mahdollisia 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia noudattaen:

A1 = Ar × (%Pr × Tar / Tap)

A1

=

yksittäiselle hakijalle määräsuhteessa myönnetty lupa (hehtaareina)

Ar

=

tuottajan hakemuksessaan hakema pinta-ala (hehtaareina)

%Pr

=

osuus määräsuhteessa myönnettävästä saatavilla olevasta kokonaispinta-alasta

Tar

=

luvissa saataville annettu kokonaispinta-ala (hehtaareina)

Tap

=

tuottajien hakema pinta-ala yhteensä (hehtaareina)

B.   JAKO ENSISIJAISUUSPERUSTEIDEN MUKAAN

Se osa uusiin istutuksiin saatavilla olevien hehtaarien kokonaismäärästä, jonka jäsenvaltio on päättänyt 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti jakaa kansallisella tasolla ensisijaisuusperusteiden mukaan, jaetaan yksittäisille perusteet täyttäville hakemuksille seuraavasti:

a)

Jäsenvaltio valitsee ensisijaisuusperusteet kansallisella tasolla, ja se voi antaa kaikille valituille perusteille saman painoarvon tai painottaa niitä eri tavoin. Jäsenvaltio voi soveltaa kyseistä painotusta yhtenäisesti kansallisella tasolla tai painottaa perusteita eri tavoin eri pinta-aloilla jäsenvaltion sisällä.

Jos jäsenvaltio painottaa kaikkia kansallisella tasolla valittuja perusteita yhtä paljon, kullekin niistä annetaan arvoksi yksi (1).

Jos jäsenvaltio painottaa kansallisella tasolla valittuja perusteita eri tavoin, kullekin niistä annetaan painoarvo nollan (0) ja yhden (1) väliltä siten, että yksittäisten arvojen summa on aina yksi (1).

Jos perusteita painotetaan jäsenvaltiossa eri pinta-aloilla eri lailla, kullekin perusteelle annetaan kunkin pinta-alan osalta painoarvo nollan (0) ja yhden (1) väliltä. Tässä tapauksessa valittujen perusteiden kaikkien yksittäisten painoarvojen summan on kunkin pinta-alan osalta oltava aina yksi (1).

b)

Jäsenvaltiot arvioivat jokaisen yksittäisen perusteet täyttävän hakemuksen kohdalla, kuinka se vastaa valittuja ensisijaisuusperusteita. Tämän vastaavuuden tason arvioimiseksi kunkin ensisijaisuusperusteen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallisella tasolla yhtenäinen arvosteluasteikko, jonka perusteella jokaiselle hakemukselle annetaan pistemäärä kunkin ensisijaisuusperusteen osalta.

c)

Yhtenäisessä arvosteluasteikossa määritellään edeltä käsin kunkin ensisijaisuusperusteen osalta vastaavuuden tason perusteella annettava pistemäärä eritellen yksityiskohtaisesti kunkin yksittäisen perusteen eri osille annettava pistemäärä.

d)

Jäsenvaltio vahvistaa yksittäisten hakemusten paremmuusjärjestyksen kansallisella tasolla kokonaispistemäärän perusteella, joka kullekin yksittäiselle hakemukselle on annettu b alakohdassa tarkoitetun vastaavuuden tai vastaavuustason ja, tapauksen mukaan, a alakohdassa tarkoitetun perusteen painoarvon mukaan. Tätä tarkoitusta varten se käyttää seuraavaa kaavaa:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

yksittäiselle hakemukselle annettu kokonaispistemäärä

W1, W2…, Wn

=

perusteiden 1, 2, …, n painoarvo

Pt1, Pt2…, Ptn

=

hakemuksen vastaavuustaso perusteiden 1, 2, … n osalta

Niistä pinta-aloista, joiden painoarvo on kaikkien ensisijaisuusperusteiden osalta nolla, kaikki perusteiden mukaiset hakemukset saavat vastaavuuden tasosta enimmäispistemäärän.

e)

Jäsenvaltio myöntää lupia yksittäisille hakijoille d alakohdassa mainitun paremmuusjärjestyksen mukaisesti ja siihen asti, kun kaikki ensisijaisuusperusteen mukaisesti jaettavat hehtaarit on jaettu. Hakijan hakemalle koko hehtaarimäärälle myönnetään lupa ennen luvan myöntämistä paremmuusjärjestyksessä seuraavana olevalle hakijalle.

Jos saatavilla olevat hehtaarit tulevat käytetyksi paremmuusjärjestyksen sellaisessa kohdassa, jossa usealla hakemuksella on sama pistemäärä, jäljellä olevat hehtaarit jaetaan kyseisille hakemuksille määräsuhteessa.

f)

Jos tietyn maantieteellisen alueen tai SAN- tai SMM-merkintään vaaditun tuotantoalueen tai ilman maantieteellistä merkintää olevan alueen osalta saavutetaan raja, kun myönnetään lupia A kohdan ja tämän B kohdan a, b, c, d ja e alakohdan nojalla, kyseiseltä maantieteelliseltä alueelta tai tuotantoalueelta tulevia hakemuksia ei enää hyväksytä.


LIITE II

26 ARTIKLASSA TARKOITETUT NÄYTTEET

I OSA

Näytteenottomenetelmä ja -menettely

1.

Kun valvontaviranomaiset ottavat yhteistyönä näytteitä viinistä, rypäleen puristemehusta tai muusta nestemäisestä viinituotteesta, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että näytteet

a)

edustavat koko erää enintään 60 litran säiliöihin pakattujen tuotteiden osalta, jotka on varastoitu yhdessä yhtenäisenä eränä,

b)

edustavat kyseisen säiliön sisältämää tuotetta sellaisiin säiliöihin pakattujen tuotteiden osalta, joista näyte otetaan ja joiden nimellistilavuus on enemmän kuin 60 litraa.

2.

Näytteiden otto tapahtuu kaatamalla kyseistä tuotetta vähintään viiteen puhtaaseen säiliöön, joiden kunkin nimellistilavuus on vähintään 75 senttilitraa. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tuotteista näytteet voidaan ottaa myös valitsemalla vähintään viisi tutkittavaan erään kuuluvaa, nimellistilavuudeltaan vähintään 75 senttilitran säiliötä.

Jos viinitislenäytteet on tarkoitettu määritettäviksi deuteriumin ydinmagneettisella resonanssilla, näytesäiliöiden nimellistilavuus on 25 senttilitraa tai jopa 5 senttilitraa, jos säiliö lähetetään virallisesta laboratoriosta toiseen.

Näytteet otetaan, suljetaan tarvittaessa ja sinetöidään sen laitoksen edustajan läsnä ollessa, jossa näytteiden otto tapahtuu, tai kuljettajan edustajan läsnä ollessa, jos näytteiden otto tapahtuu kuljetuksen aikana. Jos edustajaa ei ole läsnä, se on mainittava 4 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa.

Kukin näyte on varustettava inertillä ja kertakäyttöisellä sulkimella.

3.

Kukin näyte on varustettava II osan A kohdan mukaisella etiketillä.

Jos vaadittua etikettiä ei voida kiinnittää säiliöön säiliön koon vuoksi, siihen on merkittävä pysyvä numero, ja vaaditut tiedot merkitään erilliseen korttiin.

Sen laitoksen edustajaa, jossa näytteiden otto tapahtuu, tai tarvittaessa kuljettajan edustajaa pyydetään allekirjoittamaan etiketti tai tarvittaessa kortti.

4.

Toimivaltaisen viranomaisen tarkastaja, jolla on lupa suorittaa näytteiden otto, laatii kirjallisen kertomuksen, johon hän merkitsee kaikki näytteiden arvioimisen kannalta tärkeinä pitämänsä havainnot. Hän merkitsee siihen tarvittaessa kuljettajan edustajan tai sen laitoksen edustajan, jossa näytteiden otto tapahtuu, esittämät kommentit ja pyytää edustajan allekirjoituksen. Hän merkitsee kertomukseen tuotemäärän, josta näytteet on otettu. Kertomukseen on merkittävä, jos edellä ja 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuista allekirjoituksista on kieltäydytty.

5.

Kustakin otoksesta säilytetään yksi näyte tarkistusnäytteenä laitoksessa, jossa näytteiden otto on suoritettu, ja toinen toimivaltaisen viranomaisen hallussa, jonka palveluksessa näytteen ottanut henkilö on. Kolme näytettä lähetetään viralliseen laboratorioon, jossa analyyttinen tai aistinvarainen tutkimus suoritetaan. Yhdelle näytteelle suoritetaan määritys. Toinen säilytetään tarkistusnäytteenä. Tarkistusnäytteet säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan näytteiden otosta.

6.

Näytelähetysten ulkopäällys varustetaan II osan B kohdassa olevan mallin mukaisella punaisella etiketillä. Sen koko on 50 × 25 millimetriä.

Kun näytteet lähetetään, lähettävän jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lyö leimansa puoliksi lähetyksen ulkopäällykseen, puoliksi punaiseen etikettiin.

II OSA

A.   I osan 3 kohdassa tarkoitettu näytettä kuvaava etiketti

1.

Ilmoitettavat tiedot:

a)

näytteen ottoa pyytäneen toimivaltaisen viranomaisen nimi, osoite (myös jäsenvaltio), puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite;

b)

näytteen järjestysnumero;

c)

näytteen ottopäivämäärä;

d)

näytteen ottamiseen valtuutetun toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa olevan henkilön nimi;

e)

sen yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite, jossa näyte otettiin;

f)

tunnistetiedot säiliöstä, josta näyte on otettu (säiliön numero, pulloerän numero jne.);

g)

kuvaus tuotteesta, mukaan lukien tuotantoalue, satovuosi, todellinen tai potentiaalinen alkoholipitoisuus ja, jos mahdollista, rypälelajike;

h)

seuraava ilmaisu: ”Varatun tarkistusnäytteen saa määrittää ainoastaan laboratorio, jolla on oikeus suorittaa tarkistusmäärityksiä. Sinetöintien murtaminen on rangaistavaa.”

2.

Huomautukset:

3.

Vähimmäiskoko: 100 mm × 100 mm.

B.   I osan 6 kohdassa tarkoitetun punaisen etiketin malli

EUROOPAN UNIONI

Tuotteita täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/274 mukaisia analyyttisia ja aistinvaraisia tutkimuksia varten


LIITE III

27 ARTIKLASSA TARKOITETUT NÄYTTEET

I OSA

Ohjeet 27 artiklassa tarkoitetulle näytteenotolle tuoreista rypäleistä, käsittelylle ja jalostamiselle viiniksi, jolle tehdään määritys isotooppisella menetelmällä

A.   Näytteiden otto rypäleistä

1.

Kukin näyte käsittää vähintään 10 kilogrammaa kypsiä saman viiniköynnöslajikkeen rypäleitä. Ne kerätään sellaisenaan. Näytteet otetaan kyseessä olevan palstan viininkorjuuaikana. Kerättyjen rypäleiden on oltava koko palstaa edustavia. Näin valitut tuoreet viinirypäleet tai niistä valmistettu rypäleen puristemehu voidaan säilyttää myöhempää käyttöä varten jäädytettynä. Vain siinä tapauksessa, että puristemehun vedestä on tarkoitus tehdä happi-18 -mittaus, puristemehusta on otettava erillinen osanäyte, joka säilytetään koko rypälenäytteen puristamisen jälkeen.

2.

Näytteidenoton yhteydessä on laadittava tietokortti. Kortti käsittää rypälenäytteiden ottoa koskevan I osan ja viiniyttämistä koskevan II osan. Se säilytetään yhdessä näytteen kanssa ja seuraa sen mukana kaikkien kuljetusten aikana. Kortti pidetään ajan tasalla merkitsemällä siihen kaikki näytteelle tehdyt käsittelyt. Näytteenottoa koskeva tietokortti laaditaan liitteessä III olevan kyselylomakkeen A kohdan mukaisesti.

B.   Viiniyttäminen

1.

Viiniyttämisen suorittaa toimivaltainen viranomainen tai sen tätä varten valtuuttama yksikkö olosuhteissa, jotka ovat mahdollisimman hyvin verrattavissa näytteen edustaman tuotantoalueen tavanomaisiin olosuhteisiin. Viiniyttämisen olisi johdettava sokerin täydelliseen muuttumiseen alkoholiksi, toisin sanoen jäännössokeripitoisuuden olisi oltava alle 2 grammaa litraa kohti. Joissakin tapauksissa voidaan kuitenkin hyväksyä suurempia jäännössokeripitoisuuksia esimerkiksi paremman edustavuuden varmistamiseksi. Heti viinin selkeyttämisen ja SO2:n avulla tapahtuneen stabilisoimisen jälkeen viini pullotetaan 75 senttilitran pulloihin ja varustetaan etiketillä.

2.

Viiniyttämistä koskeva tietokortti on laadittava liitteessä III olevan kyselylomakkeen B kohdan mukaisesti.

II OSA

Asetuksen 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu näytteiden määrä, joka jäsenvaltioiden on otettava vuosittain analyyttista tietopankkia varten

30 näytettä Bulgariassa,

20 näytettä Tšekissä,

200 näytettä Saksassa,

50 näytettä Kreikassa,

200 näytettä Espanjassa,

400 näytettä Ranskassa,

30 näytettä Kroatiassa,

400 näytettä Italiassa,

10 näytettä Kyproksessa,

4 näytettä Luxemburgissa,

50 näytettä Unkarissa,

4 näytettä Maltassa,

50 näytettä Itävallassa,

50 näytettä Portugalissa,

70 näytettä Romaniassa,

20 näytettä Sloveniassa,

15 näytettä Slovakiassa,

4 näytettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

III OSA

Asetuksen 27 artiklan 5 kohdan mukainen kyselylomake, joka koskee näytteenottoa rypäleistä ja viiniyttämistä isotooppista määritysmenetelmää varten

Käytettävät määritysmenetelmät ja tulosten ilmoittamistapa (yksiköt) ovat ne, joita OIV on suositellut ja julkaissut.

A.

1.   Yleiset tiedot

1.1

Näytteen numero

1.2

Näytteen ottaneen tarkastajan tai valtuutetun henkilön nimi ja asema

1.3

Näytteenotosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite

1.4

Viiniyttämisestä ja näytteen lähettämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite, jos viranomainen on eri kuin 1.3 alakohdassa tarkoitettu viranomainen

2.   Näytteen yleiskuvaus

2.1

Alkuperä (maa, alue)

2.2

Satovuosi

2.3

Viiniköynnöslajike

2.4

Rypäleiden väri

3.   Viinitarhan kuvaus

3.1

Palstan omistajan nimi ja osoite

3.2

Palstan sijainti

kunta:

paikkakunta:

maarekisterinumero:

leveys- ja pituusaste:

3.3

Maalaji (esimerkiksi kalkki, savi, kalkkipitoinen savi, hiekka)

3.4

Sijainti (esimerkiksi rinteessä, tasaisella maalla, aurinkoinen)

3.5

Viiniköynnösten lukumäärä hehtaaria kohti

3.6

Viinitarhan arvioitu ikä (alle 10 vuotta, 10–25 vuotta, yli 25 vuotta)

3.7

Korkeusvyöhyke

3.8

Kasvatus- ja leikkaamistapa

3.9

Viinityyppi, jota rypäleistä tavallisesti valmistetaan (ks. asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa olevat viinituotteiden luokat)

4.   Vuosikerran ja rypäleen puristemehun ominaisuudet

4.1

Palstan arvioitu tuotos hehtaaria kohti (kg/ha)

4.2

Rypäleiden terveydentila (esimerkiksi terveitä, homeisia) sekä maininta siitä, olivatko rypäleet näytteenottoajankohtana kuivia vai kosteita

4.3

Näytteenoton päivämäärä

5.   Sää sadonkorjuun aikana

5.1

Sateita sadonkorjuuta edeltävien 10 päivän aikana: kyllä/ei

5.2

Jos vastaus on kyllä, merkitään tarvittaessa lisätietoja.

6.   Kasteltavat viinitarhat

Jos viljelmiä kastellaan, viimeisin kastelupäivä

(Näytteenotosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen leima ja näytteenottajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus)

B.

1.   Suppea viiniyttäminen

1.1

Rypälenäytteen paino kilogrammoina

1.2

Puristamistapa

1.3

Saadun rypäleen puristemehun tilavuus

1.4

Rypäleen puristemehun ominaisuuksia koskevat tiedot

sokeripitoisuus refraktometrillä mitattuna (g/l):

kokonaishappoisuus (viinihappoa g/l) (vapaaehtoinen):

1.5

Rypäleen puristemehun käsittelytapa (esimerkiksi selkeyttäminen, linkoaminen)

1.6

Hiivan lisääminen (käytetty hiivalajike). Onko tapahtunut spontaania käymistä:

1.7

Lämpötila käymisen aikana

1.8

Käymisen päättymisen määrittämistapa

1.9

Viinin käsittelytapa (esimerkiksi juoksutus)

1.10

Rikkidioksidin annostus (mg/l)

1.11

Saadun viinin määritys

todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

kuiva-aineen kokonaismäärä:

pelkistävät sokerit inverttisokerista (g/l):

2.   Näytteen viiniyttämisen aikataulu

Päiväys:

näytteenotto (sama kuin sadonkorjuun päivämäärä, I osan 4.3 alakohta):

puristaminen:

käymisen alkaminen:

käymisen päättyminen:

viinin pullotus:

Päivämäärä, jona II osa laadittiin loppuun

(Viiniyttämisen suorittaneen toimivaltaisen viranomaisen leima ja vastuuhenkilön allekirjoitus)

IV OSA

Asetuksen 27 artiklan 5 kohdan mukainen määritysselosteen malli viinistä ja viinialan tuotteista otetuille näytteille, jotka on analysoitu OIV:n suosittamalla ja julkaisemalla menetelmällä

A.   YLEISET TIEDOT

1.

Maa:

2.

Näytteen numero:

3.

Vuosi:

4.

Viiniköynnöslajike:

5.

Viinityyppi:

6.

Alue:

7.

Tuloksista vastaavan laboratorion nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite:

8.

Näyte tarkistusmääritystä varten ERC-CWS:lle: kyllä/ei

B.   MENETELMÄT JA TULOKSET

1.   Viini (siirretään liitteessä III olevasta III osasta)

1.1

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina: tilavuus-%

1.2

Kuiva-aineen kokonaispitoisuus: g/l

1.3

Pelkistävät sokerit: g/l

1.4

Kokonaishappoisuus viinihappona ilmoitettuna: g/l

1.5

Kokonaisrikkidioksidi: mg/l

2.   Viinin tislaus SNIF-NMR:ää varten

2.1

Tislauslaitteiston kuvaus:

2.2

Tislatun viinin määrä / saadun tisleen paino:

3.   Tisleen määritys

3.1

Tisleen alkoholipitoisuus % (m/m):

4.   NMR:lla mitattujen etanolin deuterium/vety-isotooppisuhteiden tulokset

4.1

(D/H)I = ppm

4.2

(D/H)II = ppm

4.3

’R’ =

5.   NMR-parametrit

Havaittu taajuus:

6.   Happi-18- ja happi-16 -isotooppien suhteen tulos viinissä

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Happi-18- ja happi-16 -isotooppien suhteen tulos rypäleen puristemehussa (tarvittaessa)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Happi-18- ja happi-16 -isotooppien suhteen tulos etanolissa

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


LIITE IV

33 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIEDOKSIANNOT

I OSA

33 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tiedonannon muoto

Taulukko

Viininviljelyaloja koskeva selvitys

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Viinivuosi:

 

Pinta-alat/maantieteelliset alueet

Viiniköynnökselle tosiasiallisesti istutetut pinta-alat (ha), jotka täyttävät kelpoisuusperusteet seuraavien tuotantoa varten (*1):

viini, jolla on suojattu alkuperänimitys (SAN) (*2)

viini, jolla on suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) (*3)

viini, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää; ala sijaitsee SAN/SMM-alueella

viini, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää; ala sijaitsee SAN/SMM-alueen ulkopuolella

Yhteensä

ja joka sisältyy sarakkeeseen (2)

ja joka ei sisälly sarakkeeseen (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenvaltio yhteensä

 

 

 

 

 

 

Huom.

lukuarvot ilmoitetaan sarakkeissa siten, että (7) = (2) + (4) + (5) + (6)

Tiedonannon määräpäivä: 1 päivä maaliskuuta

II OSA

33 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tiedoksiantojen muoto

Taulukko A

Uusia istutuksia koskevat luvat – prosenttiosuus

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Vuosi:

 

Tosiasiassa istutettu pinta-ala (ha) (viime heinäkuun 31 päivänä):

 

Kansallisella tasolla sovellettava prosenttiosuus:

 

Uusiin istutuksiin kansallisella tasolla saatavilla oleva pinta-ala (ha) päätetyn prosenttiosuuden mukaan:

 

Perustelut prosenttiosuuden rajoittamiselle kansallisella tasolla (jos alle 1 prosentin):

Edelliseltä vuodelta 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti siirretty kokonaispinta-ala (ha):

 

Uusiin istutuksiin kansallisella tasolla saataville annettava kokonaispinta-ala (ha):

 

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä maaliskuuta.

Taulukko B

Uusia istutuksia koskevat luvat – maantieteelliset rajoitukset

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Vuosi:

 

Tarvittaessa asiaankuuluvalla maantieteellisellä tasolla päätetyt rajoitukset

A.

Alueittain,

tapauksen mukaan

Rajattu alue

alue 1

 

alue 2

 

 

B.

Seutukunnittain,

tapauksen mukaan

Rajattu alue

seutukunta 1

 

seutukunta 2

 

 

C.

SAN/SMM-alueittain,

tapauksen mukaan

Rajattu alue

SAN/SMM-alue 1

 

SAN/SMM-alue 2

 

 

D.

Alueittain, joilla ei SAN/SMM-merkintää,

tapauksen mukaan

Rajattu alue

alue, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää 1

 

alue, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää 2

 

 

Huom.

Tähän taulukkoon on liitettävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 63 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu perustelu.

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä maaliskuuta.

Taulukko C

Uusia istutuksia koskevat luvat – kelpoisuusperusteita asiaankuuluvalla maantieteellisellä tasolla koskevat julkistetut päätökset

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Vuosi:

 

Kelpoisuusperusteet, tapauksen mukaan

Kelpoisuusperusteet – asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 kohta ja delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Jäsenvaltion valitsema: K/E

Jos ”Kyllä”, ilmoitetaan asiaankuuluva maantieteellinen taso tapauksen mukaan:

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 kohdan a alakohta:

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 kohdan b alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 kohdan c alakohta

 

SAN-alue 1;

SAN-alue 2;

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

 

SMM-alue 1;

SMM-alue 2;

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 kohdan d alakohta

Jäsenvaltion valitsema: K/E

Jos ”Kyllä” 64 artiklan 1 kohdan d alakohdan osalta,

ilmoitetaan asiaankuuluva maantieteellinen taso tapauksen mukaan:

Ensisijaisuusperusteet – asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohta

64 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

64 artiklan 2 kohdan b alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

64 artiklan 2 kohdan c alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

64 artiklan 2 kohdan d alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

64 artiklan 2 kohdan e alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

64 artiklan 2 kohdan f alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

64 artiklan 2 kohdan g alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

64 artiklan 2 kohdan h alakohta

 

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 1;

alue, seutukunta, (ei)SAN/SMM-alue 2;

Huom.

Jos ”Kyllä” 64 artiklan 1 kohdan d alakohdan osalta, tähän taulukkoon on liitettävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu perustelu:

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä maaliskuuta.

Taulukko D

Uusia istutuksia koskevat luvat – määräsuhteessa tehtävää jakoa ja ensisijaisuusperusteita asiaankuuluvalla maantieteellisellä tasolla koskevat julkistetut päätökset

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Vuosi:

 

Uusiin istutuksiin kansallisella tasolla saataville annettava kokonaispinta-ala (ha)

 

1.

Määräsuhteessa tehtävä jako, tapauksen mukaan:

Kansallisella tasolla määräsuhteessa myönnettävä prosenttiosuus pinta-alasta:

 

Hehtaarimäärä:

 

2.

Ensisijaisuusperusteet, tapauksen mukaan:

Kansallisella tasolla ensisijaisuusperusteiden mukaan myönnettävä prosenttiosuus pinta-alasta:

 

Hehtaarimäärä:

 

Tiedot kansallisella tasolla vahvistetusta yhtenäisestä arvosteluasteikosta, jolla arvioidaan yksittäisten hakemusten vastaavuuden tasoa valittujen ensisijaisuusperusteiden osalta (lukuarvojen vaihteluväli, vähimmäisarvo, enimmäisarvo jne.):

2.1

Jos ensisijaisuusperusteita sovelletaan kansallisella tasolla tekemättä eroa pinta-alojen mukaan

Valitut ensisijaisuusperusteet ja niiden painoarvo:

Ensisijaisuusperusteet: Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohta ja delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta:

64 artiklan 2 kohdan a alakohta (*)

64 artiklan 2 kohdan a alakohta (**)

64 artiklan 2 kohdan b alakohta

64 artiklan 2 kohdan c alakohta

64 artiklan 2 kohdan d alakohta

64 artiklan 2 kohdan e alakohta

64 artiklan 2 kohdan f alakohta

64 artiklan 2 kohdan g alakohta

64 artiklan 2 kohdan h alakohta

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta (***)

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta (****)

Painoarvo (0-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Uusi tuottaja (huom. perusteita ”uusi tuottaja” ja ”nuori tuottaja” ei voi valita samanaikaisesti, niistä voidaan soveltaa vain jompaakumpaa).

(**)

Nuori tuottaja.

(***)

Tuottajan aikaisempi toiminta.

(****)

Sosiaalisissa tarkoituksissa toimivat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat saaneet käyttöönsä terrorismin tai muun rikollisen toiminnan vuoksi menetetyksi tuomittuja maa-alueita.

2.2

Jos ensisijaisuusperusteita sovelletaan kansallisella tasolla tehden ero pinta-alojen mukaan

2.2.1

Alue 1: (kuvataan alan 1 maantieteelliset rajat)

Valitut ensisijaisuusperusteet ja niiden painoarvo:

[Jos kyseisen alan osalta ei ole valittu perusteita, merkitään kaikkiin seuraaviin sarakkeisiin nolla]

Ensisijaisuusperusteet: Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohta ja delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta:

64 artiklan 2 kohdan a alakohta (*)

64 artiklan 2 kohdan a alakohta (**)

64 artiklan 2 kohdan b alakohta

64 artiklan 2 kohdan c alakohta

64 artiklan 2 kohdan d alakohta

64 artiklan 2 kohdan e alakohta

64 artiklan 2 kohdan f alakohta

64 artiklan 2 kohdan g alakohta

64 artiklan 2 kohdan h alakohta

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta (***)

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta (****)

Painoarvo (0-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Uusi tuottaja (huom. perusteita ”uusi tuottaja” ja ”nuori tuottaja” ei voi valita samanaikaisesti, niistä voidaan soveltaa vain jompaakumpaa).

(**)

Nuori tuottaja.

(***)

Tuottajan aikaisempi toiminta.

(****)

Sosiaalisissa tarkoituksissa toimivat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat saaneet käyttöönsä terrorismin tai muun rikollisen toiminnan vuoksi menetetyksi tuomittuja maa-alueita.

2.2.n.

Ala n: (kuvataan alan n maantieteelliset rajat)

Valitut ensisijaisuusperusteet ja niiden painoarvo:

[Jos kyseisen alan osalta ei ole valittu perusteita, merkitään kaikkiin seuraaviin sarakkeisiin nolla]

Ensisijaisuusperusteet: Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 64 artiklan 2 kohta ja delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta:

64 artiklan 2 kohdan a alakohta (*)

64 artiklan 2 kohdan a alakohta (**)

64 artiklan 2 kohdan b alakohta

64 artiklan 2 kohdan c alakohta

64 artiklan 2 kohdan d alakohta

64 artiklan 2 kohdan e alakohta

64 artiklan 2 kohdan f alakohta

64 artiklan 2 kohdan g alakohta

64 artiklan 2 kohdan h alakohta

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta (***)

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta (****)

Painoarvo (0-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Uusi tuottaja (huom. perusteita ”uusi tuottaja” ja ”nuori tuottaja” ei voi valita samanaikaisesti, niistä voidaan soveltaa vain jompaakumpaa).

(**)

Nuori tuottaja.

(***)

Tuottajan aikaisempi toiminta.

(****)

Sosiaalisissa tarkoituksissa toimivat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat saaneet käyttöönsä terrorismin tai muun rikollisen toiminnan vuoksi menetetyksi tuomittuja maa-alueita.

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä maaliskuuta

III OSA

33 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun tiedonannon muoto

Taulukko

Ilman vastaavaa lupaa 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen istutetut alat sekä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 71 artiklan 3 kohdan mukaisesti raivatut alat

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Viinivuosi tai ajanjakso (1):

 

Pinta-alat / maantieteelliset alueet

Ilman vastaavaa istutuslupaa 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen istutetut alat (ha):

Tuottajien viinivuoden aikana raivaamat alat

Jäsenvaltion viinivuoden aikana raivaamat alat

Selvitys luvatta istutetusta kokonaispinta-alasta, jota ei ollut vielä raivattu viinivuoden lopussa

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Jäsenvaltio yhteensä

 

 

 

Tiedonannon määräpäivä: 1 päivä maaliskuuta.

IV OSA

33 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tiedoksiantojen muoto

Taulukko A

Hakijoiden hakemat uusia istutuksia koskevat luvat

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Vuosi:

 

Pinta-alat / maantieteelliset alueet

Niiden uusia istutuksia varten haettujen hehtaarien määrä, jotka sijaitsevat kelpoisuusperusteet täyttävällä alueella seuraavien tuotantoa varten:

SAN-viini (*4)

SMM-viini (*5)

vain viini, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenvaltio yhteensä

 

 

 

 

Jos sovelletaan rajoituksia asiaankuuluvalla maantieteellisellä tasolla (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 63 artiklan 2 kohta):

asianomaisen (ei)SAN/SMM-alueen mukaan

Haettu ala (ha)

(1)

(2)

(ei)SAN/SMM-alue 1

 

(ei)SAN/SMM-alue 2

 

 

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä marraskuuta.

Taulukko B

Tosiasiassa myönnetyt uusia istutuksia koskevat luvat ja alat, joista on kieltäydytty

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Vuosi:

 

Pinta-alat / maantieteelliset alueet

Niiden uusia istutuksia varten tosiasiassa myönnettyjen hehtaarien määrä, jotka sijaitsevat kelpoisuusperusteet täyttävällä alueella seuraavien tuotantoa varten:

Ala, josta hakijat ovat kieltäytyneet (7 artiklan 3 kohta) (ha)

SAN-viini (*6)

SMM-viini (*7)

vain viini, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenvaltio yhteensä

 

 

 

 

 

Ala, josta hakijat ovat kieltäytyneet (7 artiklan 3 kohta):

 

 

 

 

 

Jos sovelletaan rajoituksia asiaankuuluvalla maantieteellisellä tasolla (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 63 artiklan 2 kohta):

asianomaisen (ei)SAN/SMM-alueen mukaan

Myönnetty ala (ha)

Ala, josta hakijat ovat kieltäytyneet (7 artiklan 3 kohta) (ha)

Haettu ala, jota jäsenvaltio ei ole myöntänyt (ha), koska se

sijaitsee vahvistettujen rajojen ulkopuolella

ei täytä kelpoisuusperusteita

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ei)SAN/SMM-alue 1

 

 

 

 

(ei)SAN/SMM-alue 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä marraskuuta.

V OSA

33 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tiedoksiantojen muoto

Taulukko A

Uudelleenistutuksia koskevat luvat – sovelletut rajoitukset

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Vuosi:

 

Tapauksen mukaan ilmoitetaan jäsenvaltion asianomaisten SAN/SMM-alueiden osalta päättämät uudelleenistutuksia koskevat rajoitukset, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklan 3 kohdassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 6 artiklassa:

SAN-alue, tapauksen mukaan

Rajoituksen laajuus (T (*8)/O (*9))

SAN-alue 1

 

SAN-alue 2

 

 

SMM-alue, tapauksen mukaan

Rajoituksen laajuus (T (*8)/O (*9))

SMM-alue 1

 

SMM-alue 2

 

 

Muita tietoja, joiden katsotaan selventävän kyseisten rajoitusten soveltamista:

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä maaliskuuta.

Taulukko B

Uudelleenistutuksiin tosiasiassa myönnetyt luvat

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Viinivuosi:

 

Pinta-alat/maantieteelliset alueet

Uudelleenistutuksiin tosiasiassa myönnettyjen hehtaarien määrä alueilla, jotka täyttävät perusteet seuraavien tuotantoa varten:

SAN-viini (*10)

SMM-viini (*11)

viini, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenvaltio yhteensä

 

 

 

 

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä marraskuuta.

Huom.

Tietojen on koskettava tiedonantoa edeltänyttä viinivuotta.

VI OSA

33 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tiedoksiantojen muoto

Ennen 31 päivää joulukuuta 2015 myönnetyt ja luviksi muunnetut istutusoikeudet – tosiasiassa myönnetyt luvat

Jäsenvaltio:

Tiedonannon päivämäärä:

 

Viinivuosi:

 

Pinta-alat / maantieteelliset alueet

Tosiasiassa myönnettyjen hehtaarien määrä alueilla, jotka täyttävät perusteet seuraavien tuotantoa varten:

SAN-viini (*12)

SMM-viini (*13)

viini, jolla ei ole SAN/SMM-merkintää

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenvaltio yhteensä

 

 

 

 

Tiedoksiannon määräaika: 1 päivä marraskuuta.

Huom.

Tämä taulukko on toimitettava kustakin viinivuodesta (n – 1 vuoden 1 päivästä elokuuta tiedonantovuoden 31 päivään heinäkuuta) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa tai jäsenvaltion tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistamaa määräaikaa seuraavan vuoden 1 päivään marraskuuta asti.


(*1)  Tiedot kuvaavat tilannetta edellisen viinivuoden 31 päivänä heinäkuuta.

(*2)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös SMM-viinin tai vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin tuotantoa varten.

(*3)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös SAN-viinin ja vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin (sarake (3)) tai vain SMM-viinin ja vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin (sarake (4)) tuotantoa varten. Sarakkeessa (3) tai (4) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (5) tai (6).

(1)  Tietojen on koskettava tiedonantoa edeltänyttä viinivuotta.

(*4)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös SMM-viinin tai vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin tuotantoa varten; sarakkeessa (2) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (3).

(*5)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin mutta ei SAN-viinin tuotantoa varten; sarakkeessa (3) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (4).

(*6)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös SMM-viinin tai vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin tuotantoa varten; sarakkeessa (2) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (3).

(*7)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin mutta ei SAN-viinin tuotantoa varten; sarakkeessa (3) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (4).

(*8)  

Täydellinen (T): rajoitus on ehdoton, ja uudelleenistutukset, jotka olisivat ristiriidassa päätettyjen rajoitusten kanssa, kielletään kokonaisuudessaan.

(*9)  

Osittainen (O): rajoitus ei ole ehdoton, ja uudelleenistutukset, jotka olisivat ristiriidassa päätettyjen rajoitusten kanssa, sallitaan osittain jäsenvaltion päättämässä laajuudessa.

(*10)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös SMM-viinin tai vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin tuotantoa varten; sarakkeessa (2) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (3).

(*11)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin mutta ei SAN-viinin tuotantoa varten; sarakkeessa (3) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (4).

(*12)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös SMM-viinin tai vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin tuotantoa varten; sarakkeessa (2) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (3).

(*13)  Kyseiset alat voivat olla perusteiden mukaisia myös vailla maantieteellistä merkintää olevan viinin mutta ei SAN-viinin tuotantoa varten; sarakkeessa (3) ilmoitetut alat eivät saa sisältyä sarakkeeseen (4).