16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 44/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/196,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2018,

ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa

(kodifikaatio)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusta (EY) N:o 673/2005 (2) on muutettu useita kertoja huomattavilta osin (3). Sen vuoksi mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Maailman kauppajärjestön (WTO) riitojenratkaisuelin hyväksyi 27 päivänä tammikuuta 2003 valituselimen raportin (4) ja valituselimen vahvistaman paneelin raportin (5), joissa todetaan, että polkumyynnin ja tukien vastainen laki ei ole WTO-sopimuksista johtuvien, Yhdysvaltoja koskevien velvoitteiden mukainen.

(3)

Koska Yhdysvallat ei ole saattanut lainsäädäntöään asianomaisten sopimusten mukaiseksi, Euroopan yhteisö, jäljempänä ’yhteisö’, pyysi riitojenratkaisuelimeltä lupaa keskeyttää vuonna 1994 tehdyn GATT-sopimuksen (tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus) mukaisten tariffimyönnytystensä ja niihin liittyvien velvoitteiden soveltamisen Yhdysvaltoihin (6). Yhdysvallat vastusti tariffimyönnytysten ja niihin liittyvien velvoitteiden keskeytyksen tasoa, joten asia saatettiin välimiesmenettelyyn.

(4)

Välimies määritti 31 päivänä elokuuta 2004, että yhteisölle joka vuosi aiheutuvat etuuksien mitätöivät tai heikentävät vaikutukset olivat 72 prosenttia yhteisöstä tulevassa tuonnissa kannettaviin polkumyynti- tai tasoitustulleihin liittyvien polkumyynnin ja tukien vastaisen lain nojalla suoritettavien maksujen määrästä viimeisimpänä vuotena, jolta Yhdysvaltojen viranomaisten julkaisemat tiedot olivat tuolloin käytettävissä. Välimies totesi, että yhteisön myönnytysten tai muiden velvoitteiden soveltamisen keskeyttäminen siten, että sidottujen tullien lisäksi otetaan käyttöön ylimääräinen tuontitulli Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden luettelossa oleville tuotteille, joiden kaupan vuotuinen kokonaisarvo ei ylitä etuuksien mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia, olisi WTO-sääntöjen mukaista. Riitojenratkaisuelin myönsi 26 päivänä marraskuuta 2004 luvan keskeyttää vuonna 1994 tehdyn GATT-sopimuksen mukaisten tariffimyönnytysten ja niihin liittyvien velvoitteiden soveltamisen Yhdysvaltoihin välimiehen tekemän päätöksen mukaisesti.

(5)

Viimeisimmät käytettävissä olleet tiedot polkumyynnin ja tukien vastaisen lain nojalla suoritetuista maksuista koskivat verovuonna 2004 (1 päivän lokakuuta 2003 ja 30 päivän syyskuuta 2004 välinen aika) kannettujen polkumyynti- ja tasoitustullien jakamista. Yhdysvaltojen tulli- ja rajavalvontalaitoksen julkaisemien tietojen perusteella yhteisölle aiheutuneet etuuksien mitätöivät tai heikentävät vaikutukset olivat 27,81 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sen vuoksi yhteisö voi keskeyttää tariffimyönnytystensä soveltamisen Yhdysvaltoihin vastaavan määrän mukaisesti. Arvon perusteella kannettavan 15 prosentin ylimääräisen tuontitullin vaikutus liitteessä I lueteltujen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuontiin oli yhden vuoden aikana kaupan arvona mitattuna enintään 27,81 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yhteisö keskeytti kyseisten tuotteiden osalta tariffimyönnytystensä soveltamisen Yhdysvaltoihin 1 päivästä toukokuuta 2005 alkaen.

(6)

Jos Yhdysvallat ei jatkossakaan pane täytäntöön riitojenratkaisuelimen päätöstä ja suositusta, komission pitäisi mukauttaa vuosittain keskeyttämisen taso vastaamaan etuuksien mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia, joita polkumyynnin ja tukien vastainen laki on tuona aikana Euroopan unionille aiheuttanut. Komission pitäisi muuttaa ylimääräisen tuontitullin suuruutta tai liitteessä I olevaa luetteloa siten, että ylimääräisen tuontitullin vaikutus asianomaisten Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuontiin vastaa yhden vuoden aikana enintään etuuksien mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia kaupan arvona mitattuna.

(7)

Komission olisi noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a)

komission olisi muutettava ylimääräisen tuontitullin suuruutta, mikäli tuotteiden lisääminen liitteeseen I tai niiden poistaminen kyseisestä luettelosta ei mahdollista keskeytyksen tason mukauttamista etuuksien mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia vastaavaksi; muussa tapauksessa komission olisi lisättävä tuotteita liitteessä I olevaan luetteloon, jos keskeytyksen tasoa nostetaan, tai poistettava tuotteita kyseisestä luettelosta, jos keskeytyksen tasoa alennetaan;

b)

jos tuotteita lisätään, komission olisi valittava tuotteita liitteessä II olevasta luettelosta automaattisesti siinä järjestyksessä, jossa tuotteet esitetään luettelossa; komission olisi muutettava tällöin myös liitteessä II olevaa luetteloa poistamalla siitä liitteeseen I lisätyt tuotteet;

c)

jos tuotteita poistetaan, komission olisi poistettava ensiksi tuotteet, jotka oli lisätty liitteeseen I 1 päivän toukokuuta 2005 jälkeen; tämän jälkeen komission olisi poistettava tuotteita, jotka olivat liitteen I luettelossa 1 toukokuuta 2005, kyseisellä listalla esitetyssä järjestyksessä.

(8)

Komissiolle olisi, jotta voidaan tehdä tarvittavat mukautukset tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin, siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ylimääräisen tuontitullin tai liitteissä I ja II olevien luetteloiden muuttamista tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksen (7) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Keskeytetään vuonna 1994 tehdyn GATT-sopimuksen mukaisten unionin tariffimyönnytysten ja niihin liittyvien velvoitteiden soveltaminen tämän asetuksen liitteessä I lueteltuihin Yhdysvalloista peräisin oleviin tuotteisiin.

2 artikla

Kannetaan tämän asetuksen liitteessä I luetelluista Yhdysvalloista peräisin olevista tuotteista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (8) mukaisen tuontitullin lisäksi 4,3 prosentin arvotulli.

3 artikla

1.   Komissio mukauttaa keskeytyksen tason vuosittain siten, että se vastaa Yhdysvaltain polkumyynnin ja tukien vastaisen lain (CDSOA) unionille kyseisenä aikana aiheuttamia etuuksien mitätöiviä ja heikentäviä vaikutuksia. Komissio muuttaa ylimääräisen tuontitullin suuruutta tai liitteessä I olevaa luetteloa seuraavin edellytyksin:

a)

etuuksien mitätöivien tai heikentävien vaikutusten on oltava 72 prosenttia unionista tulevassa tuonnissa kannettaviin polkumyynti- tai tasoitustulleihin liittyvistä mainitun polkumyynnin ja tukien vastaisen lain nojalla suoritettavista maksuista viimeisimpänä vuotena, jolta Yhdysvaltojen viranomaisten julkaisemat tiedot olivat tuolloin käytettävissä;

b)

muutoksen on oltava sellainen, että ylimääräisen tuontitullin vaikutus asianomaisten Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuontiin on yhden vuoden aikana enintään yhtä suuri kuin etuuksien mitätöivät tai heikentävät vaikutukset kaupan arvona laskettuna;

c)

kun keskeytyksen tasoa nostetaan, komissio lisää tuotteita liitteessä I olevaan luetteloon, paitsi jos kyseessä ovat e alakohdassa tarkoitetut olosuhteet; kyseiset tuotteet valitaan liitteessä II olevasta luettelosta siinä esitetyssä järjestyksessä;

d)

kun keskeytyksen tasoa alennetaan, komissio poistaa tuotteita liitteessä I olevasta luettelosta, paitsi jos kyseessä ovat e alakohdassa tarkoitetut olosuhteet; komissio poistaa ensin tuotteet, jotka olivat liitteessä II olevassa luettelossa 1 päivänä toukokuuta 2005 ja jotka oli lisätty liitteessä I olevaan luetteloon myöhemmässä vaiheessa; tämän jälkeen komissio poistaa tuotteita, jotka olivat liitteessä I olevassa luettelossa 1 päivänä toukokuuta 2005, siinä esitetyssä järjestyksessä;

e)

komissio muuttaa ylimääräisen tuontitullin suuruutta, kun keskeytyksen tasoa ei voida muuttaa etuuksien mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia vastaavaksi, ja tämä tapahtuu joko lisäämällä tuotteita liitteessä I olevaan luetteloon tai poistamalla tuotteita siitä.

2.   Kun tuotteita lisätään liitteessä I olevaan luetteloon, komissio muuttaa samalla liitteessä II olevaa luetteloa poistamalla mainitusta liitteestä kyseiset tuotteet. Liitteessä II olevaan luetteloon jäävien tuotteiden järjestystä ei muuteta.

3.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 4 artiklan mukaisesti, jotta voidaan tehdä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja mukautuksia ja muutoksia.

Kun tiedot Yhdysvaltojen suorittamien maksujen määristä ovat vasta vuoden loppupuolella käytettävissä eikä siten ole mahdollista käyttämällä 4 artiklan mukaista menettelyä noudattaa WTO:n määräaikoja ja säädettyjä määräaikoja, ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettuihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 5 artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy liitteeseen tehtäviin mukautuksiin ja muutoksiin.

4 artikla

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään komissiolle 20 päivästä helmikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä 3 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5 artikla

1.   Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

6 artikla

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden alkuperä määritetään asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisesti.

7 artikla

1.   Liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin, joille on myönnetty tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein aiemmin kuin 30 päivänä huhtikuuta 2005, ei sovelleta ylimääräistä tuontitullia.

2.   Liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin, joista ei kanneta tuontitulleja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (9) nojalla, ei sovelleta ylimääräistä tuontitullia.

8 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 673/2005.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 7 päivänä helmikuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PANAYOTOVA


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. joulukuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu 29. tammikuuta 2018.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 673/2005, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2005, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (EUVL L 110, 30.4.2005, s. 1).

(3)  Katso liite III.

(4)  Yhdysvallat – Polkumyynnin ja tukien vastainen laki (ns. Byrd-muutos), valituselimen raportti (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16.1.2003).

(5)  Yhdysvallat – Polkumyynnin ja tukien vastainen laki (ns. Byrd-muutos), paneelin raportti (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16.9.2002).

(6)  Yhdysvallat – Polkumyynnin ja tukien vastainen laki (ns. Byrd-muutos). Euroopan yhteisöt vetoavat riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 22 artiklan 2 kohtaan (WT/DS217/22, 16.1.2004).

(7)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23).


LIITE I

Tuotteet, joista kannetaan ylimääräisiä tuontitulleja, yksilöidään kahdeksannumeroisella CN-koodilla. Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) liitteessä I.

0710 40 00

ex 9003 19 00”kehykset epäjaloa metallia”

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE II

Tämän liitteen tuotteet yksilöidään kahdeksannumeroisella CN-koodilla. Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I.


LIITE III

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 673/2005

(EUVL L 110, 30.4.2005, s. 1).

 

Komission asetus (EY) N:o 632/2006

(EUVL L 111, 25.4.2006, s. 5).

 

Komission asetus (EY) N:o 409/2007

(EUVL L 100, 17.4.2007, s. 16).

 

Komission asetus (EY) N:o 283/2008

(EUVL L 86, 28.3.2008, s. 19).

 

Komission asetus (EY) N:o 317/2009

(EUVL L 100, 18.4.2009, s. 6).

 

Komission asetus (EU) N:o 305/2010

(EUVL L 94, 15.4.2010, s. 15).

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 311/2011

(EUVL L 86, 1.4.2011, s. 51).

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 349/2013

(EUVL L 108, 18.4.2013, s. 6).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 37/2014

(EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1).

Ainoastaan liitteessä oleva 11 kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 38/2014

(EUVL L 18, 21.1.2014, s. 52).

Ainoastaan liitteessä oleva 4 kohta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 303/2014

(EUVL L 90, 26.3.2014, s. 6).

 

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/675

(EUVL L 111, 30.4.2015, s. 16).

 

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/654

(EUVL L 114, 28.4.2016, s. 1).

 

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/750

(EUVL L 113, 29.4.2017, s. 12).

 


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Asetus (EU) N:o 673/2005

Tämä asetus

1–4 artikla

1–4 artikla

4 a artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 2 kohta

6 artiklan 4 kohta

8 artikla

8 artikla

9 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite IV