6.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/172,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2017,

vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 649/2012 pannaan täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin yleissopimus, joka allekirjoitettiin 11 päivänä syyskuuta 1998 ja hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä 2003/106/EY (2).

(2)

Tehoainetta 3-deken-2-oni ei ole hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (3) mukaisesti sillä seurauksella, että kyseisen tehoaineen käyttö on kielletty torjunta-aineena, joten se olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa esitettyihin kemikaaliluetteloihin.

(3)

Tehoaineen karbendatsiimi hyväksynnän uusimiseksi ei ole jätetty hakemusta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että karbendatsiimin käyttö on kielletty torjunta-aineena kasvinsuojeluaineiden ryhmässä, joten se olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(4)

Tehoaineen tepraloksidiimi hyväksynnän uusimiseksi ei ole jätetty hakemusta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että tepraloksidiimin käyttö on kielletty torjunta-aineena kasvinsuojeluaineiden ryhmässä, joten se olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa esitettyihin kemikaaliluetteloihin.

(5)

Tehoaineita sybutryyni ja triklosaani ei ole hyväksytty käytettäviksi biosidivalmisteissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (4) mukaisesti sillä seurauksella, että kyseisten tehoaineiden käyttö on kielletty torjunta-aineena, joten ne olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa oleviin kemikaaliluetteloihin.

(6)

Tehoainetta triflumuroni ei ole hyväksytty käytettäviksi biosidivalmisteissa asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti sillä seurauksella, että kyseisen tehoaineen käyttö on kielletty torjunta-aineena käyttötarkoitusalaryhmässä ”muu torjunta-aine, biosidivalmisteet mukaan lukien”, joten se olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(7)

Tehoaineet 5-tert-butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni, bentsyylibutyyliftalaatti, di-isobutyyliftalaatti, diarseenipentaoksidi ja tris(2-kloorietyyli)fosfaatti on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (5) liitteessä XIV, koska niiden on todettu olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita. Ne ovat siis luvanvaraisia tehoaineita. Koska lupia ei ole myönnetty, kyseisten tehoaineiden teolliseen käyttöön sovelletaan ankaria rajoituksia. Kyseiset tehoaineet olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevaan 1 ja 2 osaan.

(8)

Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi päätti 4 päivästä15 päivään toukokuuta 2015 pidetyssä seitsemännessä kokouksessaan sisällyttää yleissopimuksen liitteeseen III metamidofossin sillä seurauksella, että kyseiseen kemikaaliin sovelletaan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä kyseisen yleissopimuksen mukaisesti. Sopimuspuolten konferenssi päätti myös poistaa liitteessä III olevan kohdan ”Metamidofossi (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 600 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti)”. Näiden muutosten olisi näin ollen näyttävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 3 osassa esitetyissä kemikaaliluetteloissa.

(9)

Neuvoston päätöksellä 2006/507/EY (6) hyväksytyn, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi päätti 4 päivästä15 päivään toukokuuta 2015 pidetyssä seitsemännessä kokouksessaan sisällyttää yleissopimuksen liitteeseen A tehoaineet heksaklooributadieeni ja polyklooratut naftaleenit. Kyseiset aineet on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (7) liitteessä I olevassa B osassa, joten ne olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V olevaan 1 osaan Tukholman yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

(10)

Kemikaali heksabromisyklododekaani (HBCDD) lisättiin komission asetuksella (EU) 2016/293 (8) asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä I olevaan A osaan sen jälkeen, kun kyseisen kemikaalin lisäämisestä yleissopimuksen liitteessä A olevaan 1 osaan oli tehty päätös 28 päivästä huhtikuuta10 päivään toukokuuta 2013 pidetyssä Tukholman yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa. Kyseinen kemikaali olisi siksi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V olevaan 1 osaan.

(11)

Tukholman yleissopimus sallii tetra- ja pentabromidifenyylieetteriä tai heksa- ja heptabromidifenyylieetteriä sisältävien tai mahdollisesti sisältävien esineiden kierrättämisen ja kyseisiä aineita sisältävistä kierrätetyistä materiaaleista valmistettujen esineiden loppusijoittamisen, edellyttäen, että toteutetaan toimenpiteet sellaisten esineiden viennin estämiseksi, jotka sisältävät kyseisten esineiden osapuolen alueella tapahtuvaa myyntiä, käyttöä, tuontia tai valmistusta varten sallitut määrät tai pitoisuudet ylittäviä määriä tai pitoisuuksia kyseisiä aineita. Jotta kyseinen velvoite voidaan panna täytäntöön unionissa, kyseisiä aineita vähintään 0,1 painoprosenttia sisältävien, osittain tai täysin kierrätetyistä materiaaleista tai uudelleenkäyttöön valmistellusta jätteestä tuotettujen esineiden vienti olisi kiellettävä lisäämällä ne asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V olevaan 1 osaan.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 649/2012 olisi muutettava.

(13)

On asianmukaista antaa kaikille asiaomaisille osapuolille kohtuullinen aika toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen noudattamiseksi samoin kuin jäsenvaltioille asetuksen täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 649/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Muutetaan liite V tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Neuvoston päätös 2003/106/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Neuvoston päätös 2006/507/EY, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Komission asetus (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 55, 2.3.2016, s. 4).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 649/2012 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

korvataan metamidofossia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Metamidofossi (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”

 

b)

lisäksi poistetaan kohta ”Metamidofossi (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 600 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti)”;

c)

lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”3-deken-2-oni (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tert-butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) – i(2)

sr

 

Bentsyylibutyyliftalaatti (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

Karbendatsiimi

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Sybutryyni (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Di-isobutyyliftalaatti (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

Diarseenipentaoksidi (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) – i(2)

sr

 

Tepraloksidimi (+)

149979-41-9

Ei ole.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosaani (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuroni

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) – i(2)

sr”

 

2)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Poistetaan metamidofossia koskeva kohta;

b)

lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttötarkoitusryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”3-deken-2-oni

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Bentsyylibutyyliftalaatti

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Sybutryyni

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Di-isobutyyliftalaatti

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarseenipentaoksidi

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloksidimi

149979-41-9

Ei ole.

ex 2932 99 00

p

b

Triklosaani

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”

3)

Muutetaan 3 osa seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine (**)

HS-koodi

Ainetta sisältävät seokset (**)

Ryhmä

”Metamidofossi

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Torjunta-aine”

b)

lisäksi poistetaan kohta ”Metamidofossi (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 600 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti)”.


LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V olevaan 1 osaan seuraavat kohdat:

Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esine(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

 

”Heksaklooributadieeni

EC-nro 201-765-5

CAS-nro 87-68-3

CN-koodi 2903 29 00

 

Polyklooratut naftaleenit

EC-nero 274-864-4

CAS-nro 70776-03-3 ja muut

CN-koodi 3824 99 93

 

Heksabromisyklododekaani

EC-nro 247-148-4, 221-695-9

CAS-nro 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 ja muut

CN-koodi 2903 89 80

Tetra-, penta-, heksa- tai heptabromidifenyylieetteriä vähintään 0,1 painoprosenttia sisältävät, osittain tai täysin kierrätetyistä materiaaleista tai uudelleenkäyttöön valmistellusta jätteestä tuotetut esineet.

Tetrabromidifenyylieetteri

EC-nro 254-787-2 ja muut

CAS-nro 40088-47-9 ja muut

CN-koodi 2909 30 38

Pentabromidifenyylieetteri

EC-nro 251-084-2 ja muut

CAS-nro 32534-81-9 ja muut

CN-koodi 2909 30 31

Heksabromidifenyylieetteri

EC-nro 253-058-6 ja muut

CAS-nro 36483-60-0 ja muut

CN-koodi 2909 30 38

Heptabromidifenyylieetteri

EC-nro 273-031-2 ja muut

CAS-nro 68928-80-3 ja muut

CN-koodi 2909 30 38 ”