26.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/122,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2017,

tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1007/2011 liitteiden I, II, VI, VIII ja IX muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta 27 päivänä syyskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1007/2011 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1007/2011 säädetään tekstiilituotteiden kuitukoostumusta koskevista pakollisista selosteista ja tarkastuksista sen todentamiseksi, että kyseiset tuotteet vastaavat selosteessa olevia tietoja.

(2)

Eräs valmistaja toimitti asetuksen (EU) N:o 1007/2011 6 artiklan mukaisesti komissiolle hakemuksen ”polyakrylaatin” sisällyttämiseksi uutena tekstiilikuitujen nimityksenä kyseisen asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon. Hakemus sisälsi teknisen tiedoston, joka täytti kaikki kyseisen asetuksen liitteessä II täsmennetyt vähimmäisvaatimukset.

(3)

Arvioituaan uutta tekstiilikuidun nimitystä koskevan hakemuksen ja järjestettyään Europa-palvelimella julkisen kuulemisen komissio totesi jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja asianomaisia osapuolia kuultuaan, että uusi tekstiilikuidun nimitys ”polyakrylaatti” olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 1007/2011 liitteessä I olevaan tekstiilikuitujen nimitysten luetteloon.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1007/2011 liitettä II olisi muutettava tekniikan kehityksen ottamiseksi huomioon erityisesti uuden tekstiilikuidun nimityksen ehdotetun määritelmän ja ehdotettujen tunnistus- ja kvantifiointimenetelmien osalta.

(5)

Asetukseen (EU) N:o 1007/2011 sisältyy luettelo tekstiilituotteista, joiden osalta yhteisseloste riittää. Tähän luetteloon sisältyvät pieninä erinä myytävät ompelu-, parsin- ja kirjailulangat, joiden nettopaino on enintään 1 gramma. Tekniikan kehityksestä johtuen kyseistä tekstiilituotetta ei kuitenkaan enää ole vähittäismyynnissä enintään 1 gramman erinä. Tämän vuoksi kyseisen asetuksen liitteessä VI oleva luettelo tekstiilituotteista, joiden osalta yhteisseloste on riittävä, olisi saatettava ajan tasalle.

(6)

Jotta tekstiilikuitujen sekoitteiden kvantitatiiviseen analyysiin voidaan käyttää yhtenäisiä menetelmiä, asetuksen (EU) N:o 1007/2011 liitteessä VIII esitettyjä testausmenetelmiä olisi muutettava ”polyakrylaattikuidun” sisällyttämiseksi mukaan. Lisäksi kyseisen asetuksen liitteeseen VIII olisi sisällytettävä uusi testausmenetelmä polyesterin ja tiettyjen muiden kuitujen sekoitteiden kvantitatiivista analyysia varten.

(7)

Asetuksessa (EU) N:o 1007/2011 vahvistetaan lisäksi tekstiilituotteen kuitusisällön laskemisessa käytettävät sovitut massalisät. Tämän vuoksi ”polyakrylaatin” sovittu massalisä olisi lisättävä kyseisen asetuksen liitteessä IX olevaan luetteloon.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1007/2011 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1007/2011 liitteet I, II, VI, VIII ja IX tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1007/2011 liitteet I, II, VI, VIII ja IX seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen I rivi 50 seuraavasti:

”50

polyakrylaatti

kuitu, joka muodostuu silloitetuista makromolekyyleistä, joiden ketjussa on yli 35 massaprosenttia akrylaattiryhmiä (happo, kevytmetallisuolat tai esterit) ja alle 10 massaprosenttia akryylinitriiliryhmiä ja silloituksessa enintään 15 massaprosenttia vetyä”;

2)

Muutetaan liitteessä II seuraavia kohtia:

a)

Korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2)

Tekstiilikuidulle ehdotettu määritelmä:

Ehdotetussa määritelmässä on kuvattava kuitukoostumus. Uuden tekstiilikuidun määritelmässä mainitut ominaisuudet, kuten joustavuus, on voitava tarkistaa standardikoemenetelmin, jotka on selvitettävä teknisessä tiedostossa analyysien koetulosten kera.

3)

Tekstiilikuidun tunnisteet: kemiallinen kaava, erot olemassa oleviin tekstiilikuituihin nähden, FTIR-spektri ja tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot kuten sulamispiste, tiheys, taitekerroin ja palo-ominaisuudet.”;

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5)

Ehdotetut tunnistus- ja kvantifiointimenetelmät sekä testaustuloksiin perustuvat tiedot:

Hakijan on arvioitava tämän asetuksen liitteessä VIII lueteltujen menetelmien tai mainittuun liitteeseen sisällytettävien yhdenmukaistettujen standardien käyttömahdollisuus verrattaessa uuden tekstiilikuidun todennäköisimpiä kaupallisia sekoitteita muihin tekstiilikuituihin ja ehdotettava vähintään yhtä kyseisistä menetelmistä. Niiden menetelmien tai yhdenmukaistettujen standardien osalta, joissa tekstiilikuitua voidaan käsitellä liukenemattomana komponenttina, hakijan on ilmoitettava ”d”-kertoimet, jotka vastaavat laskelmiin käytettäviä uuden tekstiilikuidun massakorjauskertoimia (massahäviön, jota tiedetään tapahtuvan analyysin aikana, ottamiseksi huomioon).

Jos tässä asetuksessa luetellut menetelmät eivät sovellu, hakijan on perusteltava tämä asianmukaisesti ja ehdotettava yhtä tai useampaa uutta menetelmää. Ehdotetussa uudessa menetelmässä tai ehdotetuissa uusissa menetelmissä on kuvattava soveltamisala (mukaan luettuina kuitusekoitteet), periaate (erityisesti kemiallinen prosessi ja vaiheet), laitteet ja reagenssi tai reagenssit, testausmenetelmä, tulosten laskeminen ja ilmoittaminen (mukaan luettuina ”d”-kertoimien arvo) sekä menetelmän tarkkuus (tulosten varmuusrajat).

Hakemuksen on sisällettävä kaikki testaustuloksiin perustuvat tiedot erityisesti kuidun ominaisuuksista sekä ehdotetuista tunnistus- ja kvantifiointimenetelmistä. Tiedostossa on selvitettävä menetelmien tarkkuus, luotettavuus ja toistettavuus.”;

c)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7)

Lisätiedot tuotantoprosessista ja merkityksestä kuluttajalle hakemuksen tueksi:

Teknisen tiedoston on vähintään sisällettävä tiedot tuottajien määrästä, tuotantolaitosten sijainnista ja uuden kuidun tai kyseisestä kuidusta valmistettujen tuotteiden odotettavissa olevasta saatavuudesta markkinoilla.”;

d)

Lisätään 8 kohta seuraavasti:

”8)

Näytteiden saatavuus:

Valmistajan tai valmistajan puolesta toimivan henkilön on toimitettava edustavia näytteitä uudesta puhtaasta tekstiilikuidusta ja asianmukaisista tekstiilikuitusekoitteista, jotta ehdotettujen tunnistus- ja kvantifiointimenetelmien tarkkuus, luotettavuus ja toistettavuus voidaan tarkistaa. Komissio voi pyytää valmistajalta tai valmistajan puolesta toimivalta henkilöltä lisänäytteitä asianmukaisista kuitusekoitteista.”;

3)

Korvataan liitteessä VI oleva 18 kohta seuraavasti:

”18.

Vähittäismyynnissä olevat ompelu-, parsin- ja kirjailulangat”;

4)

Muutetaan liitteessä VIII oleva 2 luku seuraavasti:

a)

Lisätään IV kohdassa olevaan tiivistelmätaulukkoon menetelmää N:o 17 koskeva rivi seuraavasti:

”17

polyesteri

tietyt muut kuidut

trikloorietikkahappo ja kloroformi”;

b)

Muutetaan menetelmä N:o 1 seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), pellava (7), hamppu (8), juutti (9), manilla (10), esparto (11), kookoskuidut (12), genista (13), rami (14), sisali (15), kupro (21), modaali (22), proteiini (23), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), elastomultiesteri (45), elasto-olefiini (46), melamiini (47), polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49) ja polyakrylaatti (50).

Tämä menetelmä ei missään tapauksessa sovellu pinnaltaan deasetyloidulle asetaatille.”;

ii)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN

Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 paitsi melamiinilla ja polyakrylaatilla, joiden d = 1,01.”;

c)

Korvataan menetelmän N:o 5 osalta 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

triasetaatti (24), polypropeeni (37), elasto-olefiini (46), melamiini (47), polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49) ja polyakrylaatti (50).”;

d)

Korvataan menetelmän N:o 6 osalta 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), tekstiililasi (44), elastomultiesteri (45), elasto-olefiini (46), melamiini (47), polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49) ja polyakrylaatti (50).

Huomautus:

Tietyissä viimeistyksissä osittain hydrolysoituneet triasetaattikuidut eivät enää liukene kokonaan reagenssiin. Tällöin menetelmä ei ole käyttökelpoinen.”;

e)

Muutetaan menetelmä N:o 8 seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), elastomultiesteri (45), elasto-olefiini (46), melamiini (47), polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49) ja polyakrylaatti (50).

Menetelmä soveltuu myös akryylikuiduille ja tietyille modakryylikuiduille, jotka on värjätty esimetalloiduilla väreillä, mutta ei jälkikromiväreillä värjätyille kuiduille.”;

ii)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN

Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 paitsi villan, puuvillan, kupron, modaalin, polyesterin, elastomultiesterin, melamiinin ja polyakrylaatin osalta, joilla d:n arvo on 1,01.”;

f)

Muutetaan menetelmä N:o 9 seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), tekstiililasi (44), elastomultiesteri (45), melamiini (47), polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49) ja polyakrylaatti (50).

Jos sekoitteen villa- tai silkkipitoisuus on yli 25 prosenttia, on käytettävä menetelmää N:o 2.

Jos sekoitteessa on polyamidia tai nailonia yli 25 prosenttia, on käytettävä menetelmää N:o 4.”;

ii)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN

Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 paitsi melamiinilla ja polyakrylaatilla, joiden d = 1,01.”;

g)

Muutetaan menetelmä N:o 13 seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), asetaatti (19), kupro (21), modaali (22), triasetaatti (24), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), tekstiililasi (44), elastomultiesteri (45), melamiini (47) ja polyakrylaatti (50).”;

ii)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN

Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 paitsi melamiinilla ja polyakrylaatilla, joiden d = 1,01.”;

h)

Muutetaan menetelmä N:o 15 seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), tekstiililasi (44), melamiini (47) ja polyakrylaatti (50).

Jos sekoitteessa on modakryylejä tai elastaaneja, kuidun täydellinen liukeneminen reagenssiin on tarkistettava ennakolta.

Klorokuituja sisältävät sekoitteet voidaan analysoida myös käyttämällä menetelmiä N:o 9 tai 14.”;

ii)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN

Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. d:n arvo on 1,00 paitsi polyakrylaatin osalta, jolla d:n arvo on 1,02, silkin ja melamiinin osalta, joilla d:n arvo on 1,01, ja akryylin osalta, jolla d:n arvo on 0,98.”;

i)

Lisätään menetelmä seuraavasti:

”MENETELMÄ N:o 17

Polyesteri ja tietyt muut kuidut

(Trikloorietikkahapon ja kloroformin menetelmä)

1.   SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää käytetään analysoitaessa muiden kuin kuituaineiden poiston jälkeen kahden tekstiilikuitulajin sekoitteita, joissa komponentteina ovat

1.

polyesteri (35)

ja

2.

polyakrylaatti (50)

2.   YLEISTIETOJA

Kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin, jotka sisältävät polyesteria ja polyakrylaattia, sovellettavat periaate, laitteet ja reagenssi, testausmenetelmä sekä tulosten laskemis- ja ilmoittamistapa kuvataan standardissa EN ISO 1833–25:2013. d:n arvo on 1,01.”;

5)

Lisätään liitteeseen IX 50 kohta seuraavasti:

”50

Polyakrylaatti

30,00”.