23.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 17/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/99,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2378 muuttamisesta automaattisen tietojenvaihdon tehokkuuden vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytysten sekä jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 2011/16/EU arviointia varten antamien tilastotietojen luettelon osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 15 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta.

(2)

Direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 4 kohdassa säädetään niiden tilastotietojen luettelosta, jotka jäsenvaltioiden on annettava kyseisen direktiivin arvioimiseksi.

(3)

Luettelo ei sisällä tilastotietoja direktiivin 2011/16/EU 8 a artiklan mukaisesta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta, koska komissio saa tällaiset tiedot direktiivin 2001/16/EU 21 artiklan 5 kohdan nojalla perustetusta keskusrekisteristä.

(4)

Sen vuoksi komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2378 (2) olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hallinnollista veroyhteistyötä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2378 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2378 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 c artikla ja 2 d artikla seuraavasti:

”2 c artikla

Vuosittaisen arvioinnin toimittamismuoto ja -edellytykset

1.   Lomake, jolla automaattisen tietojenvaihdon tehokkuutta ja saavutettuja käytännön tuloksia koskeva vuosittainen arviointi toimitetaan direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 3 kohdan nojalla, on tämän asetuksen liitteessä VIII.

2.   Jäsenvaltioiden on ennen kunkin vuoden 1 päivää huhtikuuta toimitettava vuosittainen arviointi komissiolle sähköisesti käyttäen 1 kohdassa tarkoitettua lomaketta. Arvioinnin on katettava edellinen kalenterivuosi.

2 d artikla

Luettelo tilastotiedoista

1.   Direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 4 kohdan nojalla vaadittava luettelo kaikkien muiden kuin pakollisen automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvien hallinnollisen yhteistyön muotojen tilastotiedoista on tämän asetuksen liitteessä IX.

Direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 1 kohdan nojalla vaadittava luettelo pakollisen automaattisen tietojenvaihdon tilastotiedoista on tämän asetuksen liitteessä X.

Direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 3 a kohdan nojalla vaadittava luettelo pakollisen automaattisen tietojenvaihdon tilastotiedoista on tämän asetuksen liitteessä XI.

Direktiivin 2011/16/EU 8 aa artiklan nojalla vaadittava luettelo pakollisen automaattisen tietojenvaihdon tilastotiedoista on tämän asetuksen liitteessä XII.

2.   Jäsenvaltioiden on ennen kunkin vuoden 1 päivää huhtikuuta toimitettava komissiolle sähköisesti kaikkia hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevat tilastotiedot, lukuun ottamatta pakollisen automaattisen tietojenvaihdon tilastotietoja, edeltävältä kalenterivuodelta liitteessä IX olevan luettelon mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on ennen kunkin vuoden 1 päivää marraskuuta toimitettava komissiolle sähköisesti pakollisen automaattisen tietojenvaihdon tilastotiedot liitteessä X, liitteessä XI ja liitteessä XII olevan luettelon mukaisesti.”

2)

Lisätään liitteet VIII, IX, X, XI ja XII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2378, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1156/2012 kumoamisesta (EUVL L 332, 18.12.2015, s. 19).


LIITE

Lisätään täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2378 liitteet seuraavasti:

LIITE VIII

2 c artiklassa tarkoitettu lomake

Direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 3 kohdan mukaiseen tietojen toimittamiseen käytettävässä lomakkeessa on seuraavat tiedot:

Kyselyyn vastaava jäsenvaltio

Tietojen saatavuus jäsenvaltiossa

Sen seuranta, onko 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kahdenväliset vuotuiset palautteet lähetetty

Automaattisen tietojenvaihdon tehokkuus

Saatujen tietojen käsittely ja pääasialliset yleiset tekniset (tietotekniset) ongelmat

Vastaanotettujen tietojen laatu ja vastaanottajien/osapuolten tunnistetiedot; vastaanotettujen tietojen sisältöön liittyvät mahdolliset ongelmat ja ehdotetut ratkaisut

Tietojen käyttö verosääntöjen noudattamiseen liittyen ja tehokkuus verosääntöjen noudattamisen kannalta, mukaan lukien tietojen pääpiirteittäinen hyödyllisyys; tietojen nykyinen ja tuleva käyttö; tietojen käyttö veroalueittain; hallinnollinen yhteistyö, johon vastaanotettujen tietojen käyttö on kannustanut

Saavutetut käytännön tulokset, mukaan lukien kokonaissaavutus (myös erityishankkeet); erityishankkeiden erityiset tulokset; automaattisen tietojenvaihdon kehittämisen ja toteuttamisen hallinnolliset ja muut kustannukset; automaattisen tietojenvaihdon toistuvien toimintojen hallinnolliset kustannukset; verosäännösten noudattamiseen liittyvien toimintojen muut kustannukset; myönteiset ja kielteiset kokemukset; pääasialliset seikat, jotka ovat johtaneet oikeustoimiin ja oikeudenkäynteihin

Onnistumisaste maakohtaisten raporttien toimittamista asianomaisille jäsenvaltioille koskevan velvollisuuden täyttämisessä (muiden jäsenvaltioiden veroviranomaisilta vastaanotettujen maakohtaisten raporttien lukumäärä / niiden maakohtaisten raporttien lukumäärä, jotka on määrä vastaanottaa muiden jäsenvaltioiden viranomaisilta)

Raportoivien yksikköjen maakohtaisten raporttien antamisvelvoitteen noudattamisaste (vastaanotettujen maakohtaisten raporttien lukumäärä / niiden maakohtaisten raporttien lukumäärä, jotka on määrä antaa vastaanottaa)

Luettelo kaikista lainkäyttöalueista, joissa unioniin sijoittautuneiden Raportoivien yksikköjen perimmäisillä emoyksiköillä on verotuksellinen kotipaikka mutta joista ei ole annettu tai vaihdettu täydellisiä maakohtaisia raportteja.

LIITE IX

2 d artiklassa tarkoitettu luettelo

Direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tilastot muista kuin pakollisen automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvista hallinnollisen yhteistyön muodoista kattavat seuraavat:

Jäsenvaltio

Vuosi

A osa: Jäsenvaltiokohtaiset tilastot tietojenvaihdosta

tilastot pyyntöön perustuvasta tietojenvaihdosta (direktiivin 2011/16/EU 5, 6 ja 7 artikla)

Lähettyjen pyyntöjen lukumäärä

Saatujen vastausten lukumäärä

Kuuden kuukauden kuluessa vastaanotettujen täydellisten vastausten lukumäärä

Kahden kuukauden kuluessa vastaanotettujen sellaisten vastausten lukumäärä, joissa saatiin tiedot (osittain tai kokonaan) kahden kuukauden kuluessa

Vastaanotettujen pyyntöjen lukumäärä

Lähetettyjen vastausten lukumäärä

Direktiivin 2011/16/EU 17 artiklaan perustuvien kieltäytymisten lukumäärä

tilastot oma-aloitteisesta tietojenvaihdosta (direktiivin 2011/16/EU 9 ja 10 artikla)

Lähetettyjen oma-aloitteisten tietojenvaihtojen lukumäärä

Vastaanotettujen oma-aloitteisten tietojenvaihtojen lukumäärä

Lähetettyjen rajatylittävien veropäätösten lukumäärä

Vastaanotettujen rajatylittävien veropäätösten lukumäärä

Lähetettyjen yksipuolisten ennakkohinnoittelusopimusten lukumäärä

Vastaanotettujen yksipuolisten ennakkohinnoittelusopimusten lukumäärä

B osa: Tilastotiedot muista hallinnollisen yhteistyön muodoista

tilastot läsnäolosta hallintovirastoissa ja osallistumisesta hallinnollisiin tutkimuksiin (direktiivin 2011/16/EU 11 artikla)

Hallintovirastoihin läsnä olevaksi tulemisten ja hallinnollisiin tutkimuksiin osallistumisten lukumäärä

tilastot samanaikaisista tarkastuksista (direktiivin 2011/16/EU 12 artikla)

Jäsenvaltioiden aloitteesta käynnistettyjen samanaikaisten tarkastusten lukumäärä

Niiden samanaikaisten tarkastusten lukumäärä, joihin jäsenvaltio on osallistunut

tilastot tiedoksiantopyynnöistä (direktiivin 2011/16/EU 13 artikla)

Lähetettyjen tiedoksiantopyyntöjen lukumäärä

Vastaanotettujen tiedoksiantopyyntöjen lukumäärä

tilastot palautteesta (direktiivin 2011/16/EU 14 artikla)

Lähetettyjen palautepyyntöjen lukumäärä

Vastaanotettujen palautteiden lukumäärä

Vastaanotettujen palautepyyntöjen lukumäärä

Lähetettyjen palautteiden lukumäärä

C osa: Tilastot siitä, kuinka paljon verotulojen tai määrättyjen verojen määrän arvioidaan lisääntyneen hallinnollisen yhteistyön ansiosta. Tässä osassa tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Pyynnöstä tapahtuvan tietojenvaihdon ansiosta tapahtunut lisäys

Oma-aloitteisen tietojenvaihdon ansiosta tapahtunut lisäys

Samanaikaisten tarkastusten ansiosta tapahtunut lisäys

Lisäysten kokonaismäärä ja tapausten lukumäärä.

LIITE X

2 d artiklassa tarkoitettu luettelo

Direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 4 kohdan nojalla vaadittavat tilastot kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista pakollisen automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvista tulo- ja pääomalajeista kattavat seuraavat tiedot:

Kaikista direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tulo- ja pääomalajeista: tilastotiedot sanomasta ja verovelvollisesta

Työtulon ja johtajanpalkkioiden tapauksessa: tilastotiedot sanomasta ja tulonsaajasta, sanomasta ja maksajasta, tulonsaajasta ja työsuhteesta, maksajasta ja työsuhteesta, tulonsaajasta ja tulosta

Eläkkeiden tapauksessa: tilastotiedot sanomasta ja eläkkeensaajasta, sanomasta ja maksajasta, eläkkeensaajasta, maksajasta, eläkejärjestelmästä, tulosta

Henkivakuutustuotteiden tapauksessa: tilastotiedot sanomasta ja vakuutuksesta, vakuutuksesta yleensä; tapahtumasta

Kiinteän omaisuuden omistamisen ja siitä saatavan tulon tapauksessa: tilastotiedot sanomasta ja osapuolesta, osapuolesta yleensä, kiinteistön määrästä ja arvosta, liiketoimien määrästä ja arvosta, lainatapahtumien määrästä ja arvosta, oikeuteen perustuvan tulon määrästä ja arvosta

Tilaa koskevien sanomien tapauksessa: tilastotiedot tilasanomasta, tilasanoman virheestä

Sanomat, joissa ei ole tietoja: tilastotiedot tietoja sisältämättömistä sanomista.

LIITE XI

2 d artiklassa tarkoitettu luettelo

Direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti vaaditut tilastot kyseisen direktiivin 8 artiklan 3 a kohdan mukaista pakollista automaattista tietojenvaihtoa varten kattavat seuraavat tiedot:

Sanomakohtaiset tilastotiedot alkuperämaasta ja määrämaasta, tallenteiden kokonaismäärästä, maksujen kokonaismäärästä

Alkuperämaakohtaiset tilastotiedot raportoivien finanssilaitosten kokonaismäärästä, maksujen kokonaismäärästä

Kutakin yksittäistä tiliä kohden tilastotiedot tilinhaltijoiden määrästä, maksulajista, määrästä maksulajeittain

Tilikohtaiset tilastotiedot tilinhaltijan tyypistä, tilinhaltijan verotunniste tai sitä tehtävältään vastaava tunniste, verotuksellinen kotipaikka, luonnollinen henkilö tilinhaltijana, suljettu tili, käyttämätön tili

Tilinhaltijakohtaiset tilastotiedot kontrolloivan henkilön tyypistä, kontrolloivan henkilön verotunniste tai sitä tehtävältään vastaava tunniste, kontrolloivan henkilön verotuksellinen kotipaikka, luonnollinen henkilö kontrolloivana henkilönä.

LIITE XII

2 d artiklassa tarkoitettu luettelo

Direktiivin 2011/16/EU 23 artiklan 4 kohdan nojalla vaadittavat tilastot kyseisen direktiivin 8 aa artiklan mukaisen pakollisen automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvista tiedoista kattavat seuraavat:

Raportoivilta yksiköiltä saatujen maakohtaisten raporttien lukumäärä

Niiden maakohtaisten raporttien lukumäärä, jotka on määrä saada Raportoivilta yksiköiltä, mutta joita ei ole saatu tai jotka on saatu vain osittain, eriteltynä perimmäisten emoyksikköjen lainkäyttöalueen mukaan

Kultakin toiselta jäsenvaltiolta saatujen maakohtaisten raporttien lukumäärä

Niiden maakohtaisten raporttien lukumäärä, jotka on määrä saada kultakin toiselta jäsenvaltiolta, mutta joita ei ole saatu

Kullekin toiselle jäsenvaltiolle lähetettyjen maakohtaisten raporttien lukumäärä.