13.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 10/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/56,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan, 36 artiklan 6 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 57 artiklan 2 kohdan, 104 artiklan sekä 114 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 (2) 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti todentamisviranomainen voi noudattaa yhdennettyä otantalähestymistapaa suorittaessaan menojen yksityiskohtaista tarkastusta. Kyseisen artiklan soveltamisesta ensimmäisten kahden vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella on aiheellista täsmentää, mitä tarkoitetaan yhdennetyllä otantalähestymistavalla, kun pyritään saavuttamaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 9 artiklassa tarkoitetut tarkastustavoitteet.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (3) 41 artiklassa vahvistetaan kullekin maksajavirastojen menoilmoitukselle, joka sisältää rahoitusvälineisiin liittyviä maksupyyntöjä, enimmäismääräksi 25 prosenttia ohjelmasta rahoitusvälineeseen osoitettujen rahoitusosuuksien kokonaismäärästä. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että neljännesvuosittaisessa ilmoituksessa on täsmennettävä tukikelpoisten julkisten menojen määrä, jonka maksajavirasto on tosiasiallisesti maksanut kunkin vuosineljänneksen aikana kyseisen artiklan 2 kohdan mukaisesti. Määrät, jotka maksajavirasto on maksanut rahoitusvälineiden puitteissa, olisi ilmoitettava komissiolle noudattaen 25 prosentin enimmäismäärää ja edellyttäen, että vastaava käyttöönoton välitavoite on saavutettu. Ensimmäinen ilmoitus komissiolle 25 prosentin enimmäismäärän puitteissa on käynnistettävä rahoitussopimuksen allekirjoittamisella ja sitä seuraavalla rahoitusvälineeseen osoitettavalla maksulla. Myöhemmät erät on ilmoitettava komissiolle, kun vastaava maksatusaste on saavutettu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 41 artiklan mukaisesti. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (jäljempänä ’maaseuturahasto’) osalta tämä tarkoittaa sitä, että maksajavirasto voi ilmoittaa vuosineljänneksen aikana ainoastaan 25 prosenttia suunnitellusta kokonaisrahoituksesta. Näin ollen vaikuttaa siltä, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ei voida soveltaa tarkoituksenmukaisesti rahoitusinstrumenttien hallinnoinnissa jäsenvaltioiden ja komission välillä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti; sen vuoksi kyseisiä sääntöjä olisi muutettava.

(3)

Jotta voidaan keventää jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta varojen takaisinperinnässä, saatujen kokemusten perusteella on syytä asettaa kynnysarvo, jota pienempiä korkoja ei peritä.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 30 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tilien tarkastamisessa ja hyväksymisessä käytetyt asiakirjat ja tilitiedot on lähetettävä komissiolle sekä paperiversiona että sähköisenä kopiona. Jotta voidaan keventää jäsenvaltioiden ja komission hallinnollista rasitusta, rationalisoida asiakirjojen analysointia ja pienentää käytettyjen tietojen ristiriitaisuuden riskiä, jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toimittavat ainoastaan sähköisiä asiakirjoja käyttäen sähköistä allekirjoitusta. Tämä vaatimus olisi otettava huomioon myös johdon vahvistuslausumassa, josta säädetään kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I. Jotta vältetään sähköisen allekirjoituksen käyttöönotossa esiintyvien teknisten ongelmien aiheuttamat viiveet asiakirjojen toimittamisessa, uuden vaatimuksen ensimmäisenä soveltamisvuonna pitäisi olla mahdollista sallia perinteisellä tavalla allekirjoitettujen asiakirjojen toimittaminen sähköisessä muodossa.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 30 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tilitietojen muoto ja sisältö samoin kuin tapa, jolla ne on toimitettava komissiolle, vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1758 (4) mukaisesti. Kokemus on osoittanut, että tilitietojen muotoa ja sisältöä on muutettava vuosittain, mikä lisää hallinnollista rasitusta ja kasvattaa viivästysten riskiä. Yksinkertaistamisen vuoksi ja jotta asiaan liittyvät tekniset eritelmät voidaan vahvistaa oikea-aikaisesti, on aiheellista sallia, että varainhoitovuodesta 2019 alkaen komissio asettaa ennen kunkin varainhoitovuoden alkua tilitietojen ja niihin liittyvien teknisten eritelmien mallit saataville ja päivittää ne ilmoitettuaan asiasta maatalousrahastojen komitealle. On myös aiheellista vahvistaa kyseisiä teknisiä eritelmiä koskevat yleiset vaatimukset.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 34 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jos komissio katsoo, että menoja ei ole toteutettu unionin sääntöjen mukaisesti, se antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle tiedoksi havaintonsa. Komissio esittää tiedoksiannossaan myös kahdenvälisen kokouksen pitämistä neljän kuukauden kuluessa jäsenvaltion vastaukselle asetetun määräajan päättymisestä. Tänä aikana on tarpeen toteuttaa tietyt hallinnolliset toimet, kuten jäsenvaltion vastauksen kääntäminen, komission analyysi jäsenvaltion vastauksessa esitetyistä seikoista, kutsun laatiminen jäsenvaltion kielellä järjestettävään kahdenväliseen kokoukseen sekä kokouksen valmistelu. Kahden viime vuoden kokemukset osoittavat, että neljän kuukauden määräaika ei useimmissa tapauksissa riitä tuloksellisten kokousten järjestämiseen. Jotta kahdenväliseen kokoukseen voidaan valmistautua paremmin, kokouksen järjestämisen määräaika olisi pidennettävä viiteen kuukauteen. Tällaista määräajan jatkamista voidaan soveltaa vain selvityksiin, joiden osalta 34 artiklan 2 kohdan mukaista tiedonantoa ei ole vielä lähetetty tämän asetuksen tullessa voimaan, jotta vältetään käynnissä olevien selvitysten häiriintyminen.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 34 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa edellytetään, että komissio antaa päätelmänsä tiedoksi jäsenvaltiolle kuuden kuukauden kuluessa kahdenvälisen kokouksen pöytäkirjan lähettämisestä. Määräaika koskee ainoastaan kahdenvälisen kokouksen pöytäkirjaa, mikä tarkoittaa sitä, että kahdenvälinen kokous on pidetty. Kyseisessä täytäntöönpanoasetuksessa ei nimenomaisesti määritellä määräaikaa tiedonannon lähettämiselle siinä tapauksessa, että jäsenvaltio katsoo kahdenvälisen kokouksen olevan tarpeeton. Kyseistä säännöstä olisi tämän vuoksi selkiytettävä määrittämällä kuuden kuukauden määräajan alkamisajankohta siinä tapauksessa, että kahdenvälistä kokousta ei pidetä tarpeellisena.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 34 artiklan 9 kohdassa säädetään, että asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa kyseisen artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja voidaan pidentää. Täytäntöönpanoasetuksen 34 artiklan 2 kohdassa säädetään määräajasta kahdenvälisen kokouksen pitämiselle, ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa voi olla tarpeen pidentää kyseistä määräaikaa. Sen vuoksi kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 34 artiklan 9 kohtaa olisi muutettava.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 111 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on julkistettava tiedot Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuensaajista, mukaan lukien muun muassa kuhunkin kyseisistä rahastoista rahoitettuun toimenpiteeseen liittyvät asianomaisen varainhoitovuoden aikana saadut tukimäärät sekä kunkin toimenpiteen luonne ja kuvaus. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 57 artiklassa täsmennetään lisätiedot, jotka on julkistettava kyseisistä toimenpiteistä, ja siinä viitataan kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen XIII, joka sisältää luettelon asianomaisista toimenpiteistä.

(10)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 liitettä XIII olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon, että myös poikkeukselliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen markkinatilanteeseen puuttumiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (5) 220 artiklan 1 kohdan ja 221 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan mukaisesti, olisi sisällytettävä kyseisessä liitteessä lueteltuihin toimenpiteisiin. Tällaisiksi poikkeuksellisiksi toimenpiteiksi katsotaan maatalousmarkkinoita tukevat toimenpiteet asetuksen (EU) N:o 1306/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 liitteessä XIII oleva 10 kohta. Lisäksi kyseisessä liitteessä olevan luettelon 3 kohdassa mainittu tuki silkkiäistoukka-alalla ei ole enää sovellettavissa, kun otetaan huomioon, että neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (6) 111 artikla on kumottu asetuksella (EU) N:o 1308/2013 1 päivästä tammikuuta 2014 ja että kaikki asiaan liittyvät taloudelliset sitoumukset ja maksut tuensaajille ovat päättyneet. Sen vuoksi viittaus silkkiäistoukka-alan tukeen olisi poistettava kyseisestä luettelosta.

(11)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 908/2014 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 3 kohdan neljäs virke seuraavasti:

”Yksityiskohtaisessa tarkastuksessa, mukaan lukien otantamenetelmät, todentamisviranomaiset voivat käyttää yhdistelmätarkastuksia, joiden avulla saavutetaan samanaikaisesti useita tarkastustavoitteita.”

2)

Lisätään 22 artiklan 2 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

”Niiden rahoitusvälineiden osalta, jotka on perustettu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, menot on ilmoitettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilta viitejaksoilta, kun kyseisen asetuksen 41 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät kunkin seuraavan välimaksatushakemuksen osalta.”

3)

Lisätään 27 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat päättää jättää koron perimättä, kun sen määrä on enintään viisi euroa.”

4)

Korvataan 30 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tilitiedot on lähetettävä komissiolle viimeistään sen varainhoitovuoden, jota ne koskevat, päättymistä seuraavan vuoden 15 päivänä helmikuuta. Kyseisen kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitetut asiakirjat on toimitettava sähköisesti komission 24 artiklan mukaisesti vahvistamaa muotoa ja vaatimuksia noudattaen.

Näissä asiakirjoissa on käytettävä sähköistä allekirjoitusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 (*1) tarkoitetulla tavalla. Varainhoitovuoteen 2017 liittyvissä asiakirjoissa komissio voi hyväksyä perinteisellä tavalla allekirjoitetut asiakirjat, jotka toimitetaan sähköisessä muodossa.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).”"

5)

Korvataan 31 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio asettaa tietojärjestelmien välityksellä jäsenvaltioiden saataville mallit 30 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tilitietojen muodosta ja sisällöstä.

Komissio asettaa ennen kunkin varainhoitovuoden alkua tilitietojen ja niihin liittyvien teknisten eritelmien mallit saataville ja päivittää ne ilmoitettuaan asiasta maatalousrahastojen komitealle.

Teknisten eritelmien on sisällettävä:

a)

yksittäisiä tilitietoja koskevat vuosikohtaiset tietovaatimukset (taulukko X),

b)

erityisohjeet maataloustukirahaston ja maaseuturahaston menoja koskevien tiedostojen lähettämiseksi,

c)

tietokenttien kuvaukset (muistituki),

d)

maaseuturahastoa koskevien budjettikoodien rakenne.”

6)

Muutetaan 34 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos komissio selvityksen perusteella katsoo, ettei menoja ole toteutettu unionin sääntöjen mukaisesti, se antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle tiedoksi havaintonsa sekä tulevan sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi toteutettavat korjaavat toimenpiteet ja ilmoittaa rahoitusoikaisun alustavan tason, jonka se kyseisessä menettelyn vaiheessa katsoo vastaavan havaintoja. Se esittää tiedonannossaan myös kahdenvälisen kokouksen pitämistä neljän kuukauden kuluessa jäsenvaltion vastaukselle asetetun määräajan päättymisestä. Tiedonannossa on viitattava tähän artiklaan.”

b)

Lisätään 3 kohtaan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, ettei kahdenvälistä kokousta tarvita, kuuden kuukauden määräaika alkaa siitä päivästä, jona komissio vastaanottaa ilmoituksen.”

c)

korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Komissio voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joista se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, pidentää 2–5 kohdassa asetettuja määräaikoja.”

7)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteen tekstillä.

8)

Muutetaan liite XIII seuraavasti:

a)

poistetaan 3 kohta;

b)

korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10.

Toimenpiteet, jotka on myönnetty asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan 1 kohdan, 220 artiklan 1 kohdan ja 221 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla maatalousmarkkinoita tukevina toimenpiteinä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014, annettu 6 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 59).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1758, annettu 27 päivänä syyskuuta 2017, niiden tilitietojen muodosta ja sisällöstä, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä sekä valvonta- ja ennustetarkoituksia varten (EUVL L 250, 28.9.2017, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).


LIITE

LIITE 1

JOHDON VAHVISTUSLAUSUMA

(3 artikla)

Minä, allekirjoittanut, …, ….:n maksajaviraston johtaja, esitän kyseisen maksajaviraston tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 16.10.xx–15.10.xx+1.

Oman arvioni ja käytettävissäni olevien tietojen, kuten sisäisen tarkastuksen yksikön työn tulosten, perusteella vakuutan seuraavaa:

sähköisessä muodossa esitetty ja toimitettu tilinpäätös tarjoaa parhaan tietoni mukaan todenperäisen, täydellisen ja tarkan kuvan edellä tarkoitetun varainhoitovuoden menoista ja tuloista. Kaikki tiedossani olevat velat, ennakot, vakuudet ja varastot on merkitty tilinpitoon, ja kaikki perityt, maataloustukirahastoa ja maaseuturahastoa koskevat tulot on asianmukaisesti tuloutettu kyseisille rahastoille;

olen ottanut käyttöön järjestelmän, jolla tarjotaan riittävä varmuus siitä, että tilien perustana olevat tapahtumat ovat laillisia ja sääntöjenmukaisia, sekä siitä, että tukihakemusten tukikelpoisuutta ja, maaseudun kehittämisen osalta, tuen myöntämismenettelyä hallinnoidaan, valvotaan ja dokumentoidaan unionin sääntöjä noudattaen.

Tilinpäätökseen kirjatut menot käytettiin niiden aiottuun tarkoitukseen asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti.

Vahvistan, että käyttöön on otettu asetuksen (EU) N:o 1306/2013 58 artiklaan perustuvat toimivat ja oikeasuhteiset petostentorjuntatoimenpiteet ja että niissä otetaan huomioon havaitut riskit.

Kyseinen vakuutus annetaan kuitenkin seuraavin varauksin:

Lisäksi vahvistan, että tiedossani ei ole mitään julkistamatonta seikkaa, joka voisi vahingoittaa unionin taloudellisia etuja.

Allekirjoitus