17.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/46


EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN KOMISSION VÄLINEN SOPIMUS

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 4 kohdan muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 295 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

OVAT TEHNEET SEURAAVAN SOPIMUKSEN:

Korvataan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen (1) 4 kohta seuraavasti:

”4.

Jokainen komission jäsen kantaa poliittisen vastuun toimista hänen tehtäviinsä kuuluvalla alalla, tämän kuitenkaan vaikuttamatta komission kollegiaalisuuden periaatteeseen.

Komission puheenjohtaja kantaa täyden vastuun jokaisen sellaisen eturistiriidan havaitsemisesta, joka estää komission jäsentä hoitamasta tehtäviään.

Komission puheenjohtaja kantaa myös vastuun tällaisesta tilanteesta aiheutuvien myöhempien toimien toteuttamisesta ja ilmoittaa asiasta parlamentin puhemiehelle välittömästi ja kirjallisesti.

Komission jäsenten vaalikampanjoihin osallistumista käsitellään Euroopan komission jäsenten toimintasäännöissä.

Komission jäsenet voivat osallistua Euroopan parlamentin vaalikampanjoihin, myös ehdokkaina. Eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat myös valita heidät kärkiehdokkaaksi (”Spitzenkandidat”) komission puheenjohtajan tehtävään.

Komission puheenjohtaja ilmoittaa parlamentille hyvissä ajoin, aikooko yksi tai useampi komission jäsen asettautua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa, sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklassa sekä Euroopan komission jäsenten toimintasäännöissä vahvistettujen riippumattomuuden, kunniallisuuden ja pidättyvyyden periaatteiden kunnioittamisen varmistamiseksi.

Komission jäsen, joka asettautuu Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaaksi tai osallistuu vaalikampanjaan, sitoutuu siihen, että hän pidättäytyy vaalikampanjan aikana ottamasta kantaa, joka ei vastaisi hänen luottamuksellisuusvelvollisuuttaan tai rikkoisi kollegiaalisuuden periaatetta.

Komission jäsenet, jotka asettautuvat Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaiksi tai osallistuvat vaalikampanjoihin, eivät saa käyttää komission henkilöresursseja ja aineellisia resursseja vaalikampanjaan liittyvään toimintaan.”.

Tehty Strasbourgissa 7 päivänä helmikuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Euroopan komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.