14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/20


NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/1713,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2018,

direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (3) säädetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla oleviin julkaisuihin. Alennettua arvonlisäverokantaa ei kuitenkaan voida soveltaa sähköisesti luovutettaviin julkaisuihin, joiden verotuksessa on sovellettava yleistä arvonlisäverokantaa.

(2)

Komission 6 päivänä toukokuuta 2015 antaman tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” mukaisesti ja sähköisen talouden teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus saattaa sähköisesti luovutettavien julkaisujen arvonlisäverokannat yhdenmukaisiksi fyysisillä alustoilla luovutettavien julkaisujen alhaisempien arvonlisäverokantojen kanssa.

(3)

Huhtikuun 7 päivänä 2016 antamassaan tiedonannossa ”Arvonlisäverotusta koskeva toimintasuunnitelma” komissio totesi, että sähköisesti luovutettaville julkaisuille olisi myönnettävä sama edullinen arvonlisäverokohtelu kuin fyysisillä alustoilla luovutettaville julkaisuille. Unionin tuomioistuin totesi äskettäin asiassa C-390/15 (4) antamassaan tuomiossa, että fyysisillä alustoilla olevien digitaalisten julkaisujen toimittaminen ja digitaalisten julkaisujen toimittaminen sähköisesti ovat toisiinsa rinnastettavia tilanteita. Näin ollen on aiheellista antaa kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien luovutuksiin riippumatta siitä, tapahtuuko niiden luovutus fyysisillä alustoilla vai sähköisesti. Samasta syystä on aiheellista antaa niille jäsenvaltioille, jotka tällä hetkellä soveltavat unionin oikeuden mukaisesti direktiivin 2006/112/EY 99 artiklassa säädettyä vähimmäisarvoa alhaisempia arvonlisäverokantoja tiettyjen fyysisillä alustoilla olevien kirjojen, sanomalehtien tai aikakauslehtien luovutuksiin tai myöntävät näille kirjoille, sanomalehdille tai aikakauslehdille vapautuksia, jotka oikeuttavat edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähentämiseen, mahdollisuus soveltaa samaa arvonlisäverokohtelua tällaisten kirjojen, sanomalehtien tai aikakauslehtien sähköisesti tapahtuviin luovutuksiin.

(4)

Kaikkien sähköisesti suoritettavien palvelujen arvonlisävero on kannettu 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen hankkijan sijoittautumisjäsenvaltiossa. Määräpaikkaan perustuvan periaatteen noudattamisen vuoksi ei enää ole tarpeen soveltaa yleistä verokantaa sähköisesti luovutettaviin julkaisuihin sisämarkkinoiden toteutumisen ja toiminnan varmistamiseksi ja kilpailun vääristymisen estämiseksi.

(5)

Jotta voidaan estää alennettujen arvonlisäverokantojen laaja soveltaminen audiovisuaaliseen sisältöön, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus soveltaa alennettua verokantaa kirjoihin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin ainoastaan, jos nämä julkaisut, riippumatta siitä luovutetaanko ne fyysisillä alustoilla tai sähköisesti, eivät sisällä kokonaan tai pääasiallisesti musiikki- tai videosisältöä.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä harkintavalta julkaisuihin sovellettavien arvonlisäverokantojen vahvistamisessa ja alennettujen arvonlisäverokantojen soveltamisalan rajoittamisessa, mukaan lukien objektiivisia perusteluja noudattaen tapauksissa, joissa digitaaliset julkaisut tarjoavat saman sisällön.

(7)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, eli antaa jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa sähköisesti luovutettaviin julkaisuihin samaa arvonlisäverokantaa kuin fyysisillä alustoilla oleviin julkaisuihin tällä hetkellä sovellettava arvonlisäverokanta, ja se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(8)

Direktiivi 2006/112/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 98 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Alennettuja verokantoja ei saa soveltaa sähköisesti suoritettaviin palveluihin, lukuun ottamatta liitteessä III olevan 6 kohdan soveltamisalaan kuuluvia luovutuksia.”

2)

Lisätään 99 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen verokantojen lisäksi jäsenvaltiot, jotka 1 päivänä tammikuuta 2017 sovelsivat unionin oikeuden mukaisesti tässä artiklassa säädettyä vähimmäisarvoa alhaisempia arvonlisäverokantoja tai myönsivät tietyille liitteessä III olevassa 6 kohdassa tarkoitetuille tavaroille vapautuksia, jotka oikeuttavat edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähentämiseen, voivat myös soveltaa samaa arvonlisäverokohtelua sähköisesti tapahtuviin luovutuksiin liitteessä III olevan 6 kohdan mukaisesti.”

3)

Korvataan liitteessä III oleva 6 kohta seuraavasti:

”6)

joko fyysisillä alustoilla olevien tai sähköisesti luovutettavien tai molemmissa muodoissa olevien kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien luovutukset, mukaan lukien kirjastolainaus (mukaan lukien esitteet, lehtiset ja vastaavat painotuotteet, lasten kuva-, piirustus- tai värityskirjat, nuottikirjat tai -käsikirjoitukset, kartat ja merikortit tai niiden kaltaiset kartat), lukuun ottamatta kokonaan tai pääasiassa mainontaan tarkoitettuja julkaisuja ja kokonaan tai pääasiassa videosisältöä tai kuultavaa musiikkia sisältäviä julkaisuja;”

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LÖGER


(1)  EUVL C 307, 30.8.2018, s. 205.

(2)  EUVL C 345, 13.10.2017, s. 79.

(3)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Unionin tuomioistuimen tuomio, 7.3.2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, 49 kohta.