18.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/103


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2018/739,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen teräksessä seosaineena käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2011/65/EU edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisällä lyijyä.

(2)

Direktiivin 2011/65/EU liitteessä III olevassa kohdassa 6 a vahvistettiin poikkeus lyijyn käytölle seosaineena työstökoneisiin tarkoitetussa teräksessä ja sinkityssä teräksessä, jossa on enintään 0,35 painoprosenttia lyijyä, 21 päivään heinäkuuta 2016 asti. Komissio vastaanotti tällaisen luokkia 1–7 ja 10 koskevan poikkeuksen uusimista koskevan direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 5 kohdan mukaisen hakemuksen ennen 21 päivää tammikuuta 2015.

(3)

Lyijyä lisätään teräkseen lastuttavuuden parantamiseksi teollisessa tuotannossa. Sillä on voiteluvaikutus, joka helpottaa syvien reikien porausta ja suuria porausnopeuksia. Galvanointi on prosessi, jossa teräs päällystetään suojaavalla sinkkipinnoitteella korroosion ehkäisemiseksi.

(4)

Vaikka lyijytöntä terästä on saatavilla tiettyjä sovelluksia varten, lyijyä sisältävän teräksen korvaaminen lyijyttömällä teräksellä ei muissa sovelluksissa ole tällä hetkellä mahdollista tieteellisistä tai teknisistä syistä. Poikkeuksen soveltamisalan supistaminen edelleen on tällä hetkellä osoittautunut mahdottomaksi toimitusketjun monimutkaisuuden vuoksi.

(5)

Teknologian kehityksen ansiosta lyijyä tarvitaan galvanoidussa teräksessä vain erinä kuumasinkityssä teräksessä, ja sen pitoisuus on pienempi.

(6)

Koska luokkia 1–7 ja 10 koskeviin käyttötarkoituksiin ei tällä hetkellä ole käytettävissä riittävän luotettavia vaihtoehtoja tai niitä ei todennäköisesti ole saatavilla markkinoilla lähitulevaisuudessa ja kun otetaan huomioon, että kuumasinkityn teräksen lyijypitoisuus johtuu kierrätetystä sinkistä aiheutuvista epäpuhtauksista, on perusteltua, että poikkeus on voimassa 21 päivään heinäkuuta 2021 asti, sillä lyhyempi voimassaoloaika voisi aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasitteita teollisuudelle. Muiden luokkien kuin luokkien 1–7 ja 10 osalta nykyinen poikkeus on voimassa direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettujen voimassaoloaikojen mukaisesti.

(7)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivään kesäkuuta 2019. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 6 a seuraavasti:

”6 a

Lyijy seosaineena työstökoneisiin tarkoitetussa teräksessä ja sinkityssä teräksessä, jossa on enintään 0,35 painoprosenttia lyijyä

Päättyy

21. heinäkuuta 2021 luokkien 8 ja 9 osalta, lukuun ottamatta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita;

21. heinäkuuta 2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;

21. heinäkuuta 2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta.

6 a I

Lyijy seosaineena työstökoneisiin tarkoitetussa teräksessä, jossa on enintään 0,35 painoprosenttia lyijyä, ja erinä kuumasinkityissä teräskomponenteissa, joissa on enintään 0,2 painoprosenttia lyijyä

Päättyy 21.7.2021 luokkien 1–7 ja 10 osalta.”